Bg комисия на европейските общности брюксел, 21. 12. 2007 г. Com(2007) 844 окончателен 2007/0286 (cod) Предложение за директива на европейския парламент и на съветастраница14/24
Дата06.05.2017
Размер4.97 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24

Норми за допустими емисии за заустванията на отпадъчни води от пречистване на Ö отпадъчни Õ горивни газове

Замърсяващи вещества

Норми за допустими емисии, изразени в концентрации на маса, за нефилтрирани проби Ö (в mg/l — с изключение на диоксините и фураните) Õ

1. Общо твърди вещества във вид на суспензия така, както са определени в Приложение I към Директива 91/271/ЕИО

(95 %)

(30 mg/l)

(100 %)

(45 mg/l)

2. Живак и неговите съставки съединенията му, изразени като живак (Hg)

0,03 mg/l

3. Кадмий и неговите съставки съединенията му, изразени като кадмий (Cd)

0,05 mg/l

4. Талий и неговите съставки съединенията му, изразени като талий (Tl)

0,05 mg/l

5. Арсен и неговите съставки съединенията му, изразени като арсен (As)

0,15 mg/l

6. Олово и неговите съставки съединенията му, изразени като олово (Pb)

0,2 mg/l

7. Хром и неговите съставки съединенията му, изразени като хром (Cr)

0,5 mg/l

8. Мед и неговите съставки съединенията ѝ, изразени като мед (Cu)

0,5 mg/l

9. Никел и неговите съставки съединенията му, изразени като никел (Ni)

0,5 mg/l

10. Цинк и неговите съставки съединенията му, изразени като цинк (Zn)

1,5 mg/l

11. Диоксини и фурани, дефинирани като сума на отделните диоксини и фурани, оценени съгласно Приложение I

è1 0,3 ng/l ç

До 1 януари 2008 г. компетентният орган може да разрешава изключения за общото количество на твърдите вещества във вид на суспензия за съществуващите инсталации за изгаряне, при условие че разрешителното предвижда 80 % от измерените стойности да не надвишават 30 mg/l и никое от тези измервания да не надвишава 45 mg/l.

ПРИЛОЖЕНИЕ III Част 6

Ö Мониторинг на емисии Õ1. Техники на измерване

1.1 Мерките Ö Измерванията Õ , предназначени за определяне на концентрациите на замърсяващите вещества в атмосферата и във водитеата, Ö следва Õ трябва да бъдат извършвани по представителен начин.

1.2 Пробата Вземането на проби и анализът на всички замърсяващи вещества, включително диоксините и фураните, както и методите на референтно измерване, използвани за маркиране Ö за осигуряване на качеството на автоматизираните измервателни системи и контролните измерителни методи Õ за Ö тяхното Õ калибрирането на автоматизираните измервателни системи, трябва да бъдат осъществявани съобразно Ö съгласно Õ стандартите на СЕN. Ако Ö При липсата на Õ стандартите на CEN не съществуват, се прилагат стандартите на ISO, националните или международни стандарти, гарантиращи получаването на данни с еквивалентно научно качество. ÖАвтоматичните измервателни системи следва да бъдат контролирани чрез паралелни измервания по контролните методи поне веднъж годишно. Õ

1.3 Спрямо нивото на денонощните норми На равнище на дневните норми за допустими емисии, стойностите на 95-процентовите доверителни интервали на резултат от единично измерване не следва интервалите на доверие до 95 % от един-единствен измерен резултат, не трябва да надвишават следните проценти от на нормите за допустими на емисии:Въглероден оксид окис:

10 %

Серен диоксид двуокис:

20 %

Азотен диоксид двуокис:

20 %

Общо прах:

30 %

Общ органичен въглерод:

30 %

Хлороводород:

40 %

Флуороводород:

40 %.

ê 2000/76/ЕО Член 105. Емисиите във въздуха и във водитеата биват следва да бъдат периодично измервани, съобразно приложение III, точки 1.1 и 1.2 2.
ê 2000/76/ЕО Член 11 (адаптиран)

ð нов

Член 11

Изисквания в областта на измерванията

Ö 2. Измервания по отношение на веществата, замърсяващи въздуха Õ2.1 Следва да бъдат провеждани следните измервания Ö по отношение на замърсяващите въздуха веществаÕ Мерките за атмосферните замърсители, посочени по-долу, се осъществяват в инсталациите за изгаряне и съвместно изгаряне съобразно приложение III:

а) постоянни измервания на непрекъснати мерки спрямо следните вещества: NOх, при условие че са установени норми за допустими емисии, CO, общ прах, общ органичен въглерод (ТОСООВ), HCl, HF и SO2;

б) постоянни измервания на следните непрекъснати мерки за експлоатационните параметри: температура в близост до вътрешната повърхност преграда или до друга представителна точка на горивната камера, съгласно разрешеното лицензирана от компетентния орган, концентрация на кислород, налягане, температура и съдържание на водна пара в Ö отпадъчните Õ изгорелите газове;

в) най-малко две измервания годишно за тежки метали, за диоксини и фурани; по-специално, във всеки случай в течение на първите дванадесетте първи месеца от експлоатацията следва да се провежда осъществява едно измерване на всеки три месеца. Държавите-членки могат да установят честота на измерване за ароматните полициклични въглеводороди или на други замърсители, ако са установили норми за допустими емисии.2.23. Времето на престой, както и минималната температура и съдържанието на кислород в Ö отпадъчните Õ изгорелите газове, трябва да бъдат обект на подходящи проверки най-малко един път при пускането в действие на инсталацията за изгаряне Ö на отпадъци Õ или Ö за Õ съвместно изгаряне Ö на отпадъци Õ и при най-неблагоприятните условия на експлоатация, които могат да се предвидят.

2.34. Постоянното мерене на флуороводород Непрекъснатите измервания на водородния флуорид (HF) може да бъде пропуснатоа, ако се прилага очистване спрямо хлороводорода (HCl) бъде прилагана обработка, гарантиращоа, че нормите за допустими емисии няма да бъдат надхвърлени. В този случай, емисиите на от HF следва да се подлагат на периодични проверки, както е посочено в параграф 2 Ö точка 2.1 Õ , буква в).

2.45. Не се изисква постоянно мерене Непрекъснатите измервания на съдържанието на водна пара не е необходимо, ако когато пробите от Ö отпадъчни Õ изгорелите газове се изсушават са изсушени преди анализа на емисиите.

2.56. Компетентният орган Ö може да реши да не изисква непрекъснато мерене на емисиите на хлороводорд (HCl), флуороводород (HF) и серен двуокис (SO2) в инсталациите за изгаряне на отпадъци или за съвместно изгаряне на отпадъци и да изисква периодични измервания съгласно посоченото в точка 2.1, буква в), или Õ ð изобщо да не изисква измервания, ï може да разреши в разрешителното непрекъснато измерване на HCl, на HF и на SO2 в инсталациите за изгаряне или за съвместно изгаряне да бъде заменено с периодични мерки по смисъла на параграф 2, буква в), ако ползвателят ако операторът може да докаже, че емисиите на посочените замърсяващи вещества не могат в никакъв случай да бъдат по-големи от установените норми за допустими емисии.

ðКомпетентният орган може да реши да не изисква непрекъснато мерене на емисиите на азотни окиси (NOx) и да изисква периодични измервания, съгласно посоченото в точка 2.1, буква в), по отношение на съществуващи инсталации за изгаряне на отпадъци с номинален капацитет под 6 тона отпадъци на час или в съществуващи инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци с номинален капацитет под 6 тона отпадъци на час, ако операторът може да докаже, въз основа на информация за качествените показатели на съответните отпадъци, за използваните технологии и за резултатите от мониторинга на емисиите, че при никакви обстоятелства емисиите на азотни окиси (NOx) не могат да надхвърлят предписаната норма за допустими емисии. ï

2.67. ð Компетентният орган може да реши да изисква по-малко от две измервания годишно или да не изисква измервания за тежки метали и за диоксини и фурани в следните случаи: ï Намалението на честотата на периодичните мерки от два пъти на година на един път на всеки две години за тежките метали и от два пъти на година на един път годишно за диоксините и фураните може да бъде разрешено от компетентния орган в издаденото разрешително, при условие че

а) ако емисиите, произхождащи от съвместно изгаряне или изгаряне Ö на отпадъци Õ са Ö при всички обстоятелства Õ по-малки от 50% от нормите за допустими емисии; определени съобразно приложение II или приложение V, според случая, и при условие, че са налице критерии за предписанията, които ще се спазват, уточнени според процедурата в член 17. Тези критерии се основават най-малкото на разпоредбите на втора алинея, букви а) и б).До 1 януари 2005 г. намаляването на честотата на измерванията може да бъде разрешено дори и ако не са налице такива критерии, при условие че:

ба) отпадъците, които ще се изгарят или изгарят съвместно, са съставени бъдат единствено съставени от някои сортирани горими фракции, сортирани от безопасни отпадъци, неподдаващи се на рециклиране и притежаващи представящи някои характеристики, и Ö които са по-подробно определени Õ че е целесъобразно да се уточнят на базата на оценката, посочена в буква в) буква г);

б) за тези отпадъци са налице национални критерии за качество, за които Комисията е била уведомена;

в) съвместното изгаряне и изгарянето на тези отпадъци е съобразно с плановете за управление на отпадъците, посочени в член 7 на Директива 75/442/ЕИО;

вг) операторът може да докаже ползвателят може да предостави на компетентния орган доказателство, че емисиите остават при всякакви обстоятелства в чист вид по-ниски от нормите за допустими емисии, установени в приложение II или в приложение V за тежки метали, за диоксини и фурани; тази оценка трябва да се основава Ö въз основа на Õ информации за качеството качествените показатели на въпросните отпадъци и на Ö мониторинга Õ разглежданите мерки на емисиите на замърсители; Öче емисиите, при всички обстоятелства, са значително по-ниски в сравнение с нормите за допустими емисии на тежки метали, диоксини и фурани; Õ

д) критериите за качество и новата периодичност на измерванията са специфицирани в разрешителното, и

е) всички решения, засягащи честотата на измерванията, посочени в настоящия параграф, както и информациите за обема и качеството на засегнатите отпадъци, се съобщават ежегодно на Комисията.

2.78. Резултатите от осъществените измервания за проверка на спазването на нормите за допустими емисии Ö трябва да бъдат нормализирани спрямо съответните концентрации на кислород, посочени в част 3 или изчислени съгласно част 4 и при прилагане на формулата, дадена в част 7. Õ отнесени към следните условия относно кислорода съобразно формулата, посочена в приложение VI:

а) температура 273 К, налягане 101.3 кРа, съдържание на кислород 11 %, сух газ — в изгорелите газове на инсталациите за изгаряне;

б) температура 273 К, налягане 101.3 кРа, съдържание на кислород 3 %, сух газ — в изгорелите газове по време на изгаряне на използвани масла така, както са определени в Директива 75/439/ЕИО;

в) кКогато отпадъците се изгарят или се изгарят съвместно в среда атмосфера, обогатена с на кислород, резултатите от измерванията могат да бъдат нормализирани отнасяни към съдържание на кислород, установено от компетентния орган в зависимост от Ö специалните обстоятелства в конкретния случай Õ особеностите на конкретния вид.;

г) в случай на съвместно изгаряне резултатите от измерванията трябва да бъдат отнасяни към общо съдържание на кислород, изчислено според показателите в приложение II.

Когато емисиите от вредни Ö замърсяващи Õ вещества се намаляват са намалени чрез очистване обработка на Ö отпадъчни Õ изгорели газове от в инсталация за изгаряне Ö на отпадъци Õ или съвместно изгаряне Ö на отпадъци Õ, третираща обработваща опасни отпадъци, предвиденатаото в първото изречение първа алинея нормализация уеднаквяване относно съдържанието на кислород се осъществява, само ако измереното съдържание на кислород в течение на същия период като за засегнатото замърсяващо вещество надвишава прилаганото нормално стандартно съдържание на кислород.

Ö 3. Измервания по отношение на веществата, замърсяващи водите Õ

14. 3.1 Следните измервания следва да Измерванията по-долу се извършват в точката на изхвърляне на отпадъчните използваните води:

а) постоянни измервания на Ö pH, температурата и дебита Õ параметрите, посочени в член 8, параграф 6, буква б);

б) ежедневни измервания чрез моментна прецизна проба на общото количество на твърдите вещества във вид на суспензия Ö или измервания на пропорционална на дебита представителна проба за период от 24 часа; Õ ; като алтернатива държавите-членки могат да предвидят измервания на базата на представителна пропорционална проба на оттока за период от 24 часа;

в) измервания, осъществени най-малко веднъж на месец за пропорционална представителна проба от изпускането потока на изхвърлените вещества за период от 24 часа на замърсяващите вещества, посочени в член 8, параграф 3 и съгласно точки от 2 до 10 на приложение IV Ö живак (Hg), кадмий (Ca), талий (Tl), арсен (As), олово (Pb), хром (Cr), никел (Ni) и цинк (Zn); Õ

г) Ннай-малко по едно измерване на всеки 6 месеца за диоксини и фурани; във всеки случай, трябва да бъде осъществявано едно измерване на всеки три месеца през първите дванадесет месеца от експлоатацията на инсталацията. Държавите-членки могат да установят честота на измерване на емисиите за ароматните полициклични въглеводороди или за други замърсители, ако са установили норми за допустими емисии.
ê 2000/76/ЕО Член 8 (адаптиран)

3.2 Когато отпадъчните води от преочистване на изгорели Ö отпадъчни Õ газове се третират обработват на място заедно с отпадъчните води, произхождащи от други източници, разположени в същия обект на мястото на инсталацията, мерките, установени в член 11, операторът следва да прави следните измервания: трябва да бъдат осъществявани от ползвателя според обстоятелствата:

а) по потока от течението на отпадъчните води, произхождащи от системата за преочистване на изгорелите Ö отпадъчните Õ газове, преди неговото влизане в инсталацията за общо третиране обработване на отпадъчните води;

б) по другия поток или потоци от друго течение или течения на отпадъчни води преди тяхното влизане в инсталацията за общо третиране обработване на отпадъчните води;

в) в точката, където отпадъчните води, произхождащи от инсталация за изгаряне Ö на отпадъци Õ или за съвместно изгаряне Ö на отпадъци Õ , биват окончателно изпускани изхвърляни след третирането им обработка.


ê 2000/76/ЕО (адаптиран)

Приложение VI Част 7

Формула за изчисляване на емисиите при нормална процентна концентрация изчисление на концентрацията на емисии в стандартни проценти за концентрация на кислородES

=

концентрация на емисия, изчислена по стандартен процент на при нормална процентна концентрация на кислород

EM

=

измерена концентрация на емисия

OS

=

нормална стандартна концентрация на кислород

OM

=

измерена концентрация на кислород

Част 8

Ö Оценка на спазването на нормите за допустими емисии Õ


ê 2000/76/ЕО Член 11 (адаптиран)

Ö 1. Норми за допустими емисии в атмосферата Õ101.1. Относно изхвърлянията на вещества във въздуха нНормите за допустими емисии в атмосферата ще се считат за оценяват като спазени, ако:

а) никоя от средноденонощните средните дневни стойности не надвишава която и да е норма за допустими емисии една от пределнодопустимите стойности на емисия, посочена в точка 1.1 от част 3 или в част 4 установени в приложение V, буква а), или в приложение II Ö или изчислена съгласно част 4 Õ ;

- 97 % от средните всекидневни стойности за година не надвишават нормата за допустими емисии, установена в приложение V, буква д), първо тире;

б) или никоя от средните половинчасови стойности за половин час не надвишава която и да е от нормите за допустими емисии, посочени в фигуриращи в приложение V, буква б), колона А на таблицата в точка 1.2 от част 3, или, Ö където изискванията са такива Õ при нужда, 97 % от средните половинчасови стойности за половин час, установени в течение на една за година, не надвишават която и да е от нормите за допустими емисии, фигуриращи в приложение V, буква б), посочени в колона Б на таблицата в точка 1.2 от част 3;

в) никоя от средните стойности за периода на проба Ö пробовземане Õ , предвидено за тежките метали, и за диоксините и фураните, не надвишава нормите за допустими емисии, установени в точки 1.3 и 1.4 от част 3 или в част 4 приложение V, букви в) и г), или в приложение II Ö или изчислени съгласно част 4 Õ ;

г) се спазват разпоредбите на приложение V, буква д), второ тире, или на приложение II.

Öг) за въглероден окис (СО): Õ

Öi) по отношение на инсталации за изгаряне на отпадъци: Õ

Ö- поне 97 % от средноденонощните стойности в течение на една година не надвишават нормата за допустими емисии, посочена в точка 1.5, буква а) от част 3; Õ

Öи Õ

Ö- поне 95 % от всички десетминутни средни стойности, измерени в който и да е 24-часов период, или всички половинчасови средни стойности, измерени през същия период, не надвишават нормите за допустими емисии, посочени в точка 1.5, букви б) или в) от част 3 Õ

Öii) по отношение на инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци:  ако са спазени разпоредбите от част 4. Õ

1.211. Средните половинчасови стойности за половин час или средните десетминутни стойности за десет минути следва да се определят през периода на ефективно действие (като се изключват с изключение на фазите на запалване потегляне и на загасяне гасене, Ö ако през тях не се изгарят отпадъци Õ когато не е изгорен нито един отпадък), изхождайки от измерените стойности, след изваждане на стойността на доверителния интервала на доверие, посочен в точка 1.3 от част 6 приложение III, точка 3. Средните дневни стойности се изчисляват, изхождайки от тези валидирани средни стойности.

За да бъде една средна дневна стойност валидна, трябва за което и да е същия тип денонощие да не са отстранени повече от пет средни половинчасови стойности заради лошо действие или работа по поддръжка на системата за постоянно измерване. Годишно не повече от десет средноденонощни средни дневни стойности не могат да бъдат отстранявани заради лошо функциониране или поддръжка на системата за постоянно измерване.1.312. Средните стойности за периода на проба и средните стойности в случай на периодични измервания на флуороводорода (HF), на хлороводорода (HCl) и на серния двуокис двуоксид (SO2), се определят съгласно изискванията на член 40, параграф 1, буква д) и на член 43, параграф 3 и на точка 1 от част 6. според обстоятелствата, предвидени в член 10, параграфи 2 и 4, и в приложение III.

15. Наблюдението на масата на замърсяващите вещества, намиращи се в обработваните използвани води съобразно законодателството на Общността и предвидено в разрешителното, което посочва също и честотата на измерванията, които ще се извършват.

2.16. ÖНорми за допустими емисии във водите Õ

Нормите за допустими емисии във водите за водата се оценяват като спазени, ако:

а) за общите количества твърди вещества във вид на суспензия (замърсяващо вещество № 1), 95 % и 100 % от измерените стойности не надвишават съответните норми за допустими емисии, посочени в част 5 приложение IV;

б) за тежките метали Ö (Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Cu, Ni и Zn) Õ (замърсяващи вещества № 2—10), не повече от едно измерване на година надвишава нормите за допустими емисии, посочени в част 5 приложение IV; или, ако държавата-членка  изисква  предвижда повече от 20 проби на година, не повече от 5 % от тези проби не надвишават нормите за допустими емисии, посочени в част 5 приложение IV;

в) за диоксини и фурани (замърсяващо вещество 11), полугодишните Ö резултатите Õ от измервания не надвишават нормата за допустимиа емисиия, установена в част 5 приложение IV.17. В случай, че извършените измервания показват надвишаване на нормите за допустими емисии за въздуха и за водата, установени в настоящата директива, компетентните органи следва да бъдат информирани за това незабавно.
ê 1999/13/ЕО (адаптиран)

è1 Поправка, ОВ L 240, 10.9.1999 г., стр. 24ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Част 1

Ö Дейности ÕНастоящото приложение съдържа категориите дейности по член 1. При превишаване на праговете, изброени в приложение IIА, посочените в настоящото приложение дейности попадат в приложното поле на настоящата директива. Във всички случаи Ö 1. Във всяка от представените по-долу точки, Õ дейността включва почистване на оборудването, но не и почистване на продукти, освен ако не е посочено друго.

2. Залепващо покритие

Всяка дейност, при която се нанася лепило върху повърхност, с изключение на залепващо и ламинирано покритие, свързано с печатарската дейност.3. Нанасяне на покрития

Всяка дейност, при която еднократно или многократно се нанася непрекъснат покривен слой върху:а) Öкоито и да са от следните видове Õ изброените по-долу превозни средства:

i) нови автомобили, определени като превозни средства от категория М1 в Директива 70/156/ЕИО Ö на Съвета от 6 февруари 1970 г. за сближаването на законодателството на държавите-членки по отношение на типовото одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета Õ като превозни средства от категория М1 и от категория N1, доколкото покритието е нанесено в същата инсталация като при превозните средства от категория М184;,

ii) кабини на камиони, определени в Директива 70/156/ЕИО като помещението за водача, и всички помещения за техническото оборудване на превозни средства от категории N2 и N3;,

iii) Ö ванове Õ фургони и камиони, определени в Директива 70/156/ЕИО като превозни средства от категории N1, N2 и N3, без кабини на камиони;,

iv) автобуси, определени в Директива 70/156/ЕИО като превозни средства от категории М2 и М3;,

v) ремаркета, определени в Директива 70/156/ЕИО като категории О1, О2, О3 и О4;,

б) метални и пластмасови повърхности, включително повърхности на самолети, кораби, влакове и др.;,

в) дървени повърхности;,

г) текстилни, Ö платнени Õ фабрични, филмови и хартиени повърхности;,

д) кожа.

Ö Нанасянето на покрития Õ Нне включва покриването на субстрата с метал чрез електрофореза и техники за пръскане с химикали. Ако дейността по нанасяне на покритие включва етап, при който същото едно и също изделие се щампова печата с каквато и да е техника, този етап на щамповане печатане се счита за част от дейността по нанасяне на покритие. От друга страна, щамповъчните операции Въпреки това печатните дейности, които се извършват като отделна дейност, не са включени, но могат да бъдат предмет на глава V на настоящата директивата, ако щамповъчната печатната дейност попада в нейното приложно поле.4. Нанасяне на покрития върху рулони

Всяка дейност, при която стоманени рулони от стомана, неръждаема стомана, покрита стомана с нанесено покритие, медни сплави или алуминиеви ленти се покриват с филм или ламинирано покритие в непрекъснат процес.5. Химическо чистене

Всяка промишлена или търговска дейност, при която се използват летливи органични вещества ЛОС в инсталация за почистване на облекла, мебели и подобни стоки за бита, с изключение на ръчното отстраняване на петна и лекета в текстилната и шивашката промишленост.6. Обувна промишленост

Всяка дейност за производство на готови обувни артикули или части от тях.7. Производство на Ö смеси Õ препарати за покрития, лакове, мастила и лепила

Производството на посочените по-горе крайни продукти, както и на междинни продукти, които ако се произвеждат на когато се извършват в един и същия обект, чрез смесване на оцветители, смоли и свързващи материали с органичен разтворител или друг носител, включително диспергиране и подготовка за диспергиране, корекция на вискозитета и оттенъка, и операции по поставяне на крайния продукт в опаковка.8. Производство на фармацевтични продукти

Химическият синтезис, ферментацията, екстракцията, формулирането и окончателната обработка на фармацевтични продукти и производството на междинни продукти, ако се извършва в същия обект.9. Печатна дейност

Всяка дейност по възпроизвеждане на текст и/или изображение чрез използване на носител на изображението, при която мастилото се нанася върху каквато и да е повърхност. Това включва свързаните с тази дейност техники за нанасяне на лак, покритие и ламиниране. При все Въпреки това, само изброените по-долу подпроцеси са предмет на глава V директивата:а) флексография — печатарска дейност, при която се използва носител на изображение от гумени или еластични фотополимери, и при която печатните повърхности се намират над непечатните зони и се използват течни мастила, които изсъхват чрез изпаряване;,

б) топъл офсет с рулон — печатарска дейност, при която се използват рулони и носител на изображение и при която печатната и непечатна зона са разположени в една и съща равнина, като използването на рулон означава, че материалът, който ще се печата, се подава в машината от ролка, а не на отделни листа. Непечатната зоната се третира така, че да привлича водата и по този начин да отблъсква мастилото. Печатната зона се третира така, че да приема и предава мастилото на подлежащата на печатане повърхност. Изпаряването се извършва в пещ, в която се използва горещ въздух за нагряване на печатния материал;,

в) ламиниране, свързано с печатарска дейност — слепването на два или повече гъвкави материала за производство на ламинати;,

г) производство на хартия за дълбок печат Ö за публикации Õ — дълбок печат, който се използва за отпечатване на хартия за списания, брошури, каталози и подобни продукти с помощта на мастило на толуолна основа;,

д) дълбок печат — печатарска дейност, при която се използва цилиндричен носител на изображението и при който печатната зона е под непечатната зона с помощта на течни мастила, които съхнат чрез изпаряване. Вдлъбнатите части се запълват с мастило, а излишъкът се почиства от непечатната зона, преди подлежащата на печатане зона да влезе в съприкосновение с цилиндъра и да повдигне мастилото от вдлъбнатите части;,

е) ротационен ситопечат — печатарска дейност с подаване на рулони, при която мастилото минава върху подлежащата на отпечатване зона чрез прокарването му през порест носител и зоната за отпечатване е отворена, а непечатната зона е запечатана и при която се използват течни мастила, които съхнат само чрез изпаряване. Подаване на рулон означава, че подлежащият на печатане материал се подава на машината от ролка, а не на отделни листове;,

ж) лакиране — дейност, при която върху гъвкав материал се нанася лак или свързващо покритие с цел по-късно слепване на опаковъчния материал.

10. Преработка на каучук

Всяка дейност по смесване, смилане, каландиране, екструдиране и вулканизиране на естествен или синтетичен каучук и всички помощни дейности за превръщане на естествения или синтетичен каучук в краен продукт.11. Почистване на повърхности

Всички дейности без химическо чистене, при които се използват органични разтворители за премахване на замърсяването от повърхности на материали, включително обезмасляване. Почистване с повече от един етап преди или след всяка друга дейност се счита за една дейност по почистване на повърхности. Тази дейност не се отнася за почистването на оборудване, а за почистване на повърхността на продукти.12. Екстракция на растителни масла и животински мазнини и рафиниране на растителни масла

Всички дейности по извличане на растителни масла от семена и друга растителна маса, преработването на сухи остатъци за получаване на храна за животни, за пречистването на мас и растителни масла, извлечени от семена, растителни и/или животински вещества.13. Пребоядисване Ö Боядисване Õ на автомобили

Всяка промишлена или търговска дейност по нанасяне на покрития и свързаните с нея дейности по обезмасляване, Ö свързани с изработката на някоя от следните позиции Õ :а) оригиналното повърхностно покритие на определените в Директива 70/156/ЕИО пътни превозни средства или части от тях с материали за Ö боядисване Õ пребоядисване, когато се извършва извън първоначалната производствена линия;, или

б) повърхностното покритие на ремаркета (включително полуремаркета) (категория О Ö в Директива 70/156/ЕИО Õ ).

14. Покрития върху намотъчен проводник

Всички дейности по нанасяне на покритие върху метални проводници, използвани за навиване на намотки в трансформатори и двигатели, и др.15. Импрегниране на дървесина

Всяка дейност по внасяне на консерванти в дървесина.16. Ламиниране на дървесина и пластмаса

Всяка дейност по свързване на дървесина и/или пластмаса за производство на ламиниран продукт.Част 2 ПРИЛОЖЕНИЕ IIА
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница