Bg комисия на европейските общности брюксел, 21. 12. 2007 г. Com(2007) 844 окончателен 2007/0286 (cod) Предложение за директива на европейския парламент и на съветастраница17/24
Дата06.05.2017
Размер4.97 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24

Мониторинг на емисиите

Мониторингът на емисиите в атмосферния въздух включва най-малко постоянен мониторинг на:

a) SO2 от инсталации за концентрация на отпадъчни киселини в инсталации, използващи сулфатната технология

б) хлора от инсталации, използващи хлоридната технология

в) праха от главните източници.
ê 82/883/ЕИО

ПРИЛОЖЕНИЕ I

МЕТОД ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ: ИЗХВЪРЛЯНЕ В АТМОСФЕРАТА

Компоненти

Параметри, които следва да се определят

Минимално годишно вземане на проби и честота на анализ

Забележки

задължително

по избор

Атмосфера

Серен двуокис (SO2)91

Хлор92


Прах

Непрекъснато

1. Район, в който наблюдението се извършва чрез съществуваща мрежа за наблюдение на замърсяване на въздуха, с най-малко една станция близо до производствения обект, която отчита представителни резултати за отделянето на замърсители от обекта.


1293

2. Район без мрежа за наблюдение.

Измерване на общите количества на отделяните от производствения обект газообразни емисии. Когато на обекта има няколко източника на емисии, могат да се извършват последователни измервания.

Еталонният метод за измерване на серен двуокис е посоченият в приложение III към Директива 80/779/ ЕИО на Съвета от 15 юли 1980 г. относно граничните стойности за качество на въздуха и ориентировъчните стойности за серен двуокис и суспендирани частици (ОВ L 229, 30. 8. 1980 г., стр. 30)

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

МЕТОД ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ: СКЛАДИРАНЕ И ДЕПОНИРАНЕ ВЪРХУ ЗЕМЯ

Компоненти

Параметри, които следва да се определят

Минимално годишно вземане на проби и честота на анализ

Еталонен метод за анализ

задължително

по избор

1. Нефилтрирани повърхностни води около обекта в района, който е засегнат от складирането и в точка извън този район949596

2. Нефилтрирани подземни води около обекта, при необходимост включително местата на изтичане9798


рН

(рН единица)
1

Електрометрия. Измерването трябва да се извършва в момента на вземане на пробите

SO499

(мг/л)
1

 • 1. Гравиметрия

 • 2. Комплексометрично титруване с комплексон III

 • 3. Молекулно-абсорбционна спектрофотометрия

Ti100

(мг/л)

V, Mn, Ni, Zn

(мг/л)

1

Атомно-абсорбционна спектрофотометрия

Fe101

(мг/л)

Cr

(мг/л)

1

 • 4. Атомно-абсорбционна спектрофотометрия

 • 5. Молекулно-абсорбционна спектрофотометрия

Ca

(мг/л)
1

 • 6. Атомно-абсорбционна спектрофотометрия

 • 7. Комплексометрично титруване
Cu, Pb

(мг/л)

1

 • 8. Атомно-абсорбционна спектрофотометрия

 • 9. Полярография

Cl102

(мг/л)
1

Титриметрия (метод на Мьор)

Околна среда при площадката за складиране и депониране

Визуална инспекция на:1

Методите се избират от държавите-членки

ПРИЛОЖЕНИЕ V

МЕТОД ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ: ИНЖЕКТИРАНЕ В ПОЧВАТА

Компоненти

Параметри, които следва да се определят

Минимално годишно пробовземане и честота на анализите

Еталонен метод за анализ

задължително

по избор

1. Нефилтрирани повърхностни води около обекта в засегнатата от инжектирането зона

2. Нефилтрирани подпочвени води около мястото, включително от точките на изтичане

рН

(рН единица)
1

Електрометрия. Измерването трябва да се извършва в момента на вземане на пробите

SO4103

(мг/л)
1

 • Гравиметрия

 • Комплексометрично титруване с комплексон III

 • Молекулно-абсорбционна спектрофотометрия

Ti104

(мг/л)

V, Mn, Ni, Zn

(мг/л)

1

Атомно-абсорбционна спектрофотометрия

Fe105

(мг/л)

Cr

(мг/л)

1

 • Атомно-абсорбционна спектрофотометрия

 • Молекулно-абсорбционна спектрофотометрия

Ca

(мг/л)
1

 • Атомно-абсорбционна спектрофотометрия

 • Комплексометрично титруване
Cu, Pb

(мг/л)

1

 • Атомно-абсорбционна спектрофотометрия

 • Полярография

Cl106

(мг/л)
1

Титриметрия (метод на Мьор)

Околна среда

Топография

Стабилност на почвата
1

Фотографско и топографско проучване

Пропускливост

Шупливост
1

Тестове с изпомпване

Регистрация на данни от кладенеца

ê 78/176/EИОПРИЛОЖЕНИЕ_I___ДАННИ,_КОИТО_ТРЯБВА_ДА_СЕ_ПРЕДСТАВЯТ_ЗА_ПОЛУЧАВАНЕ_НА_ПРЕДВАРИТЕЛНОТО_РАЗРЕШЕНИЕ,_ПОСОЧЕНО_В_ЧЛЕНОВЕ_4,_5_И_6'>ПРИЛОЖЕНИЕ I

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО РАЗРЕШЕНИЕ, ПОСОЧЕНО В ЧЛЕНОВЕ 4, 5 И 6

А. Характеристики и състав на материалите:

1. количество и средни състави на дъмпираните материали (напр. годишно);

2. форма (напр. твърда, утайка, течна или газообразна);

3. свойства: физически (напр. разтворимост и гъстота), химически и биохимически (напр. кислородна необходимост), биологични;

4. токсичност;

5. устойчивост: физическа, химическа и биологична;

6. натрупване и биотрансформация в биологични материали или седименти;

7. податливост на физически, химически и биологични изменения и взаимодействие в съответната околна среда с други органични и неорганични материали;

8. вероятност от заразяване или други изменения, които биха намалили пазарните качества на ресурсите (риба, черупкови морски животни и т.н.).

Б. Характеристики на местата за дъмпинг или обезвреждане и методите за обезвреждане:

1. местоположение (напр. координати на местата за дъмпинг или обезвреждане, дълбочина и разстояние от брега), местоположение по отношение на други райони (напр. места за отдих, места за хвърляне на хайвера, развъдници и риболовни райони, и ескплоатируеми ресурси);

2. темпове на обезвреждане за специфичен срок (напр. количество за ден, за седмица, за месец);

3. методи на опаковане и херметизиране, ако са използвани;

4. начално разреждане, постигано с предложените методи на освобождаване, в частност скоростта на кораба;

5. характеристики на диспергиране (напр. влияние на течения, приливи и вятъра върху хоризонталния транспорт и вертикалното смесване);

6. хидроложки характеристики (напр. температура, pH, соленост, напластяване, кислородни показатели на замърсяване — разтворен кислород, химична кислородна необходимост (ХКН), биологична кислородна необходимост (БКН), присъствие на азот в органична и неорганична форма, включително амоняк, суспензионен материал, други хранителни вещества и продуктивност);

7. характеристики на дъното (напр. топография, геохимични и геологични характеристики и биоложка продуктивност);

8. случаи и последствия от други дъмпинг или обезвреждания, които са направени в съответния район (напр. показания на фон на тежки метали и съдържание на органичен въглерод).

В. Характеристики на районите на разтоварване, складиране или впръскване и методи на обезвреждане:

1. географско разположение;

2. характеристики на съседните райони;

3. методи на опаковане и херметизиране, ако са използвани;

4. характеристики на методите на разтоварване, складиране и впръскване, включително оценка на взетите предпазни мерки за избягване на замърсяване на води, почва и атмосфера.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

КОНТРОЛ И МОНИТОРИНГ НА ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО

А. Мониторинг на отпадъците

Операциите по обезвреждането ще се придружават от:

1. проверки на количеството, състава и токсичността на отпадъците, за да се осигури спазването на условията на предварителното разрешение, упоменато в членове 4, 5 и 6;

2. тестове за остра токсичност на някои видове молюски, раковидни, риби и планктон, за предпочитане видове, които често се срещат в районите на обезвреждане. В допълнение се извършват тестове върху проби от разновидности на морски скариди (Artemia salina).

За срок 36 часа и при разреждане на отпадъчния флуид 1/5000 тези тестове не трябва да показват:

 • повече от 20 % смъртност за възрастни екземпляри на тестваните видове,

 • и за лаврови форми смъртност, превишаваща тази на контролната група.

Б. Контрол и мониторинг на съответната околна среда

I. При обезвреждане в прясна вода или в морето или при дъмпинг тези проверки се отнасят за следните три позиции: водна колона, живи същества и седименти. Периодичните проверки на състоянието на района, засегнат от обезвреждането, правят възможно проследяването на развитието на съответната околна среда.

Мониторингът включва определянето на:

1. рН;

2. разтворен кислород;

3. мътност;

4. хидратирани железни оксиди и хидроксиди в суспензия;

5. токсични метали във водата, суспензирани твърди тела, седименти и в натрупвания в избрани бентични и пелагични организми;

6. разнообразие и относително и абсолютно изобилие на флора и фауна.

II. При складиране, разтоварване или впръскване мониторингът включва:

1. тестове, за да се удостовери, че повърхностните води и подпочвените води не са замърсени. Тези тестове включват измерване на:

 • киселинност,

 • съдържание на желязо (разтворимо и на малки частички);

 • съдържание на калций,

 • съдържание на токсични метали (разтворими и на малки частички), ако има такива;

2. когато е необходимо, тестове за определяне на вредните последици на структурата на подпочвите;

3. обща оценка на екологията на района в близост до точките на разтоварването, складирането или впръскването.
ê 92/112/ЕИО (адаптиран)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Процедура за наблюдение и контрол на контролните измервания на газообразни емисии на SОx

За изчисляване на количествата SO2 и SO3 и киселинните капки, изразени като SO2 еквивалент, изпускани от специфични инсталации, трябва да се отчита обемът на изпускания газ по време на въпросните специфични операции и измереното за същия период средно съдържание на SO2/SO3. Дебитът и съдържанието на SO2/SO3 трябва да се определят при едни и същи условия на температура и влажност.


ПРИЛОЖЕНИЕ IХ

Част А

Отменени директиви с последващите им изменения
(посочени в член 72)
Директива 78/176/ЕИО на Съвета

(ОВ L 54, 25.2.1978 г., стр. 19)

Директива 83/29/ЕИО на Съвета

(ОВ L 32, 3.2.1983 г., стр. 28)

Директива 91/692/ЕИО на Съвета

(ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 48)само приложение І, буква б)
Директива 82/883/ЕИО на Съвета

(ОВ L 378, 31.12.1982 г., стр. 1)

Регламент (ЕО) № 807/2003 на Съвета

(ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 36)

само приложение ІІІ, точка 34
Директива 92/112/ЕИО на Съвета

(ОВ L 409, 31.12.1992 г., стр. 11)


Директива 96/61/ЕО на Съвета
(ОВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 26)
Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
(ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17)

само член 4 и приложение ІІ
Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
(ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32)

само член 26
Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета
(ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1)

само приложение ІІІ, точка 61
Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета
(ОВ L 33, 4.2.2006 г., стр. 1)

само член 21, параграф 2
Директива 1999/13/ЕО на Съвета

(ОВ L 85, 29.3.1999 г., стр. 1)

Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета
(ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1)

само приложение І, точка 17
Директива 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 87)само член 13, параграф 1
Директива 2000/76/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 91)

Директива 2001/80/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 309, 27.11.2001 г., стр. 1)

Директива 2006/105/ЕО на Съвета

(ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 368)само приложението, част Б, точка 2


Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница