Bg комисия на европейските общности брюксел, 21. 12. 2007 г. Com(2007) 844 окончателен 2007/0286 (cod) Предложение за директива на европейския парламент и на съветастраница2/24
Дата06.05.2017
Размер4.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
ГЛАВА I

Ö Общи разпоредби Õ

Член 1

Цел и обхват Ö Предмет Õ

Цел на нНастоящата директива е постигането на Ö определя правила за Õ комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, произтичащо от Ö промишлени Õ изброените дейности в приложение I.

Тя посочва Ö също така Õ мерки Ö правила Õ, предназначени да предотвратят или в случаите, когато това е практически неосъществимо, да намалят емисиите във въздуха, водите и земята в резултат от горепосочените дейности, включително и мерки, свързани с Ö и да предотвратят образуването на Õ отпадъците, целящи Ö с цел Õ постигането на висока степен на опазване на околната среда в нейната цялост, без да се засяга действието на Директива 85/337/ЕИО и съответните разпоредби на Общността.


ò нов

Член 2

Обхват

1. Настоящата директива се прилага за промишлени дейности, водещи до замърсяване съгласно глави II—VI.

2. Настоящата директива не се прилага за научноизследователски и развойни дейности или за изпитване на нови продукти и процеси.
ê 96/61/ЕО (адаптиран)

Член 2 3

Определения

По смисъла на настоящата директива Ö се прилагат следните определения Õ:1.1. „вещество“ е означава всеки химичен елемент и неговите съединения, с изключение на Ö следните вещества: Õ

а) радиоактивните вещества по смисъла на Ö съгласно Õ Директива 80/836/Евратом 96/29/Евратом на Съвета от 13 май 1996 г. относно постановяване на основните норми на безопасност за защита на здравето на работниците и населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращото лъчение22; иб) генетично модифицираните организми по смисъла на Ö микроорганизми съгласно Õ Директиваи 90/219/ЕИО на Съвета от 23 април 1990 г. относно работа с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия23; и

Ö в) генетично модифицираните организми съгласно Õ Директива 90/220/ЕИО24 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета25;2.2. „замърсяване“ е означава всяко пряко или косвено, в резултат от човешка дейност, постъпване във въздуха, водите или земята на вещества, вибрации, топлинни лъчения или шумове в резултат от човешка дейност, които са в състояние да окажат определено вредно въздействие върху здравето на човека или качеството на околната среда, да предизвикат увреждане на материалните ценности, да ограничат или предотвратят възможностите за използване на полезните качества на околната среда и останалите нейни законосъобразни ползвания;

3.3. „инсталация“ е означава всяко неподвижно техническо съоръжение, в което се извършват една или повече от посочените в приложение I Ö или в приложение VII, част 1 Õ дейности или други такива, Ö извършвани на същата площадка, Õ които са непосредствено свързани с тях Ö и Õ имат техническа връзка с Ö дейностите, изброени в същите приложения, Õ и са непосредствено свързани с тях, и са в състояние да окажат определено въздействие върху емисиите и замърсяването;

4. „съществуваща инсталация“ е всяка действаща инсталация или всяка инсталация, която е получила разрешително за експлоатация или за която е представено пред компетентните органи заявление за издаване на такова, в съответствие с действащото законодателство, преди датата на влизане в сила на настоящата директива, при условие че пускането ѝ в експлоатация се осъществи в рамките на една година от същата дата;

4.5. „емисия“ е означава прякото или непрякото изпускане на вещества, вибрации, топлинни лъчения или шумове във въздуха, водите или земята от съответните, в това число организирани и неорганизирани, източници в рамките на дадена инсталация;

5.6. „норма за допустими емисии“ е означава определена стойност за маса на дадено вещество, изразена посредством съответните специфични параметри, като концентрация и/или ниво на емисиите, която не може да бъде превишавана по време на един или повече предварително зададени периоди от време. Нормите за допустими емисии могат да бъдат определяни също така и за определени групи, класове или категории вещества, и по-специално за тези, посочени в приложение III. При нормални условия нормите за допустими емисии на съответните вещества се прилагат към точката на изпускане на емисиите от инсталацията, като при определяне на последните не се допуска отчитането на възможното им разреждане. Без да се засяга действието на Директива 76/464/ЕИО или това на директивите, свързани с нейното прилагане, в случай на непряко изпускане на отпадъчни води, при определянето на нормите за допустими емисии се допуска да бъде отчетено действието на пречиствателната станция при въпросната инсталация, но само при условие че се гарантира еквивалентна степен на опазване на околната среда като цяло и че това не води до по-висока степен на замърсяване;

6.7. „норма за качество на околната среда“ е означава определен от законодателството на Общността набор от изисквания, които следва Ö трябва Õ да бъдат изпълнени в определен момент от определена околна среда или обособена част от нея;

8. „компетентен орган“ е всеки орган, ведомство или организация, отговорни съгласно правните разпоредби на държавите-членки за изпълнението на определени задължения, произтичащи от настоящата директива;

7.9. „разрешително“ е означава писменото решение (или няколко такива решения) или такава част от него, предоставяща разрешение за експлоатация на определена инсталация или част от нея Ö или на горивна инсталация, инсталация за изгаряне на отпадъци или инсталация за съвместно изгаряне на отпадъци Õ при определени условия, които гарантират съответствието на въпросната инсталация с изискванията на настоящата директива. Едно разрешително може да се отнася до една или повече инсталации или отделни техни части, разположени на една и съща площадка и експлоатирани от един и същ оператор;

8.10. а)„промяна на дейността“ е всяко преустройство с промяна на естеството на производствената дейност, функционирането или разширението на инсталацията, които могат да окажат определено въздействие върху околната среда;

б) „съществена промяна“ е означава такава промяна на дейността Ö естеството, функционирането или разширението на инсталация или на горивна инсталация, инсталация за изгаряне на отпадъци или инсталация за съвместно изгаряне на отпадъци Õ, която според компетентните органи може да доведе до значителни отрицателни въздействия върху хората или околната среда;

За целите на настоящото определение всяка промяна или удължаване на дейността се счита за съществена, ако промяната или удължаването само по себе си отговаря на праговите нива, ако има такива, определени в приложение I;

9.11. „най-добри налични техники“ означава най-ефективния и най-напредналия етап в развитието на дейностите и методите за тяхната реализация, показващи практическата пригодност на съответните техники за принципното осигуряване на основата на съответните норми за допустими емисии и Ö на други условия на разрешителното, Õ проектирани с цел предотвратяване и в случаите, когато това е практически невъзможно, за намаляване на емисиите и въздействието им върху околната среда в нейната цялост:

а) „техники“ включва както използваната технология, така и начина на проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация и ликвидиране на инсталацията,;

б) „налични“ означава са техниките, разработени в мащаб, който позволява прилагането им в съответния промишлен отрасъл, при жизнени в икономически и технически смисъл условия и отчитане на свързаните с тях разходи и предимства, независимо от това, дали те се използват или произвеждат във въпросната държава членка, при условие че са достъпни в разумна степен за оператора,;

в) „най-добри“ означава най-ефективни с оглед постигането на висока степен на опазване на околната среда в нейната цялост.

При определянето на най-добрите налични техники е необходимо да се обърне специално внимание на посочените изисквания в приложение IV;

10.12. „оператор“ е означава всяко физическо или юридическо лице, което експлоатира дадена инсталация Ö или горивна инсталация, инсталация за изгаряне на отпадъци или инсталация за съвместно изгаряне на отпадъци Õ или осъществява контрол върху дейността ѝ или, в случаите, когато това се предвижда от националното законодателство, такова лице, на което е предоставена решаваща икономическа власт върху техническата експлоатация на инсталацията Ö или завода Õ ;
ê 2003/35/ЕО член 4.1, буква б) (адаптиран)

11.13. „общественост“ означава едно или повече физически или юридически лица и, в съответствие с националното право или практика, техните сдружения, организации или групи;

12.14. „заинтересованата общественост“ означава обществеността, която е засегната или е вероятно да бъде засегната, или има интерес, чрез Ö от Õ вземането на решение или чрез актуализирането на разрешително или условията за Ö на Õ разрешителното; за целите на настоящото определение неправителствените организации, които подкрепят опазването на околната среда и отговарят на всички изисквания съгласно националното право, се считат за заинтересовани.
ò нов

13. „най-нова техника“ означава непозната досега техника за промишлена дейност, която би могла да осигури по-висока обща степен на опазване на околната среда или реализиране на по-големи икономии, в сравнение със съществуващите най-добри налични техники;

14. „опасни вещества“ означава опасни вещества или препарати съгласно Директива 67/548/ЕО на Съвета от 27 юни 1967 г. за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества26 и Директива 1999/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 1999 за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни препарати27;

15. „доклад за базовата линия“ означава количествена информация за замърсяването на почвата и подземните води с опасни вещества;

16. „рутинна инспекция“означава екологична инспекция, извършена като част от планирана програма за инспекции;

17. „нерутинна инспекция“ означава екологична инспекция, направена в резултат от жалба или при разследване на аварии, инциденти и случаи на неспазване на условията;
ê 2001/80/ЕО Член2 (адаптиран)

18.6. „гориво“ означава всяко твърдо, течно или газообразно горивно вещество, което захранва горивна инсталация, с изключение на отпадъците, посочени в Директива 89/369/ЕИО на Съвета от 8 юни 1989 г. относно превенцията на замърсяването на въздуха, причинявано от новите общински инсталации за изгаряне на отпадъци28, в Директива 89/429/ЕИО на Съвета от 21 юни 1989 г. относно намаляването на замърсяването на въздуха, причинявано от съществуващите общински инсталации за изгаряне на отпадъци29, в Директива 94/67/ЕО на Съвета от 16 декември 1994 г. относно изгарянето на опасни отпадъци30 или във всеки по-късен акт на Общността за отмяна или замяна на една или повече от посочените директиви;

19.7.„горивна инсталация“ означава всяко техническо съоръжение, в което се окисляват горивни продукти, с цел да се използва така получената топлина.;

20.(11) „биомаса“ означава Ö който и да е от следните продукти или отпадъци: Õ

а) продуктите, съставени изцяло или частично от селскостопански или горски растителни вещества, способни които могат да бъдат използвани като гориво, с оглед да се възобнови нейното енергийно съдържание: и

б) впоследствие Ö следните Õ отпадъците да се, използватни като гориво:

(ai) селскостопански или горски растителни отпадъци;

(bii) растителни влакнести отпадъци, произлизащи от производството на растителна каша и от производството на хартия на основата на каша, ако са изгаряни заедно на мястото за производство и ако произведената топлина е остойностена Ö се оползотворява Õ ;

(ciii) растителни влакнести отпадъци, произлизащи от производството на растителна каша Ö първична целулоза Õ и от производството на хартия на основата на каша Ö от целулоза Õ , ако са изгаряни заедно на мястото за производство и ако произведената топлина е остойностена Ö се оползотворява Õ ;

(div) коркови отпадъци;

(ev) дървени отпадъци, с изключение на дървени отпадъци, които е възможно да съдържат халогенирани органични съставки Ö съединения Õ или тежки метали вследствие на обработка с дървени консерванти или поставяне на фурнир Ö покритие Õ , включително в частност дървени отпадъци, които произхождат от строителни обекти;

21.8. „ Ö горивна инсталация за няколко горива Õ смесена пещ“ означава всяка горивна инсталация, която може да бъде захранвана едновременно или последователно от Ö с Õ два или повече вида гориво;

22.12. „газова турбина“ означава всекияка роторен апарат Ö ротационна машина Õ , койято превръща термичната енергия в механична работа и се състои като цяло от компресор, термичен агрегат, който позволява окислението на горивото, така че да се подгрява работнотоият гориво Ö флуид Õ , и турбина;
ê 2000/76/ЕО Член 3 (адаптиран)

123. „отпадъци“: означава всякакъв твърд или течен отпадъкците, както е определено в член 13, буква а) от Директива 20../.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета31 75/442/ЕИО;

2.24. „опасни отпадъци“: означава всякакъв твърд или течен Ö опасни Õ отпадъкци, както е определено в член 13, буква б) параграф 4 на от Директива 20../.../ЕО 91/689/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. относно опасните отпадъци.;

25.3. „смесени битови отпадъци“: означава домакинските отпадъци, както и отпадъците, произхождащи от търговските, индустриалните Ö промишлените Õ и административните дейности, които по своя характер и състав са аналогични на домакинските отпадъци, но с изключение на фракциите, посочени в приложението на Решение 94/3/ЕО на Комисията, в позиция 20 01 от приложението към Решение 2000/532/ЕО на Комисията от 3 май 2000 г. за установяване на европейски списък на опасните отпадъци32, които са събирани отделно при източника и с изключение на другите отпадъци, посочени в позиция 20 02 на от посоченото същото приложение;

26.4. „инсталация за изгаряне на Ö отпадъци Õ “: означава всяко оборудване или техническа единица, стационарна или подвижна, предназначена за термична обработка на отпадъци, със или без оползотворяване на отделената при горенето топлина. Ö, посредством Õ Термичната обработка включва горенето Ö изгаряне Õ чрез оксидляване окисляване или всеки друг процес Ö на термична обработка Õ , като пиролиза, газообразуване или плазмено обработване в степен, при която, при положение че веществата, произлизащи от това, биват впоследствие изгаряни.;

27.5. „инсталация за съвместно изгаряне Ö на отпадъци Õ “: означава стационарна или подвижна инсталация Ö техническа единица Õ , чиято основна цел е да се произвежда енергия или материали и: която използва отпадъци като обичайно или помощно гориво, или в която отпадъците биват подложени на термична обработка с оглед на тяхното унищожаване Ö обезвреждане Õ Ö посредством изгаряне чрез окисляване или всеки друг процес на термична обработка, при положение че веществата, произлизащи от това, биват впоследствие изгаряни Õ ;

28.7. „номинален капацитет“: означава сбора от капацитетите за изгаряне на пещи, чиято Ö от които се състои дадена Õ инсталация за изгаряне Ö на отпадъци Õ Ö или инсталация за съвместно изгаряне на отпадъци Õ е съставена така, както е специфицирана посочено от производителя и одобренао от ползвателя Ö оператора Õ , като се взима предвид в частност стойността на топлоотделяне на отпадъците, изразена във вид на количество изгорени отпадъци за един час;

29.10. „диоксини и фурани“: означава всички полихлорирани дибензо-п-диоксини и дибензофурани, изброени в приложение IVI, част 2;

30.13. „остатък“: означава всякаеки течена или твърда Ö отпадък Õ материя (включително пепел и сгурии; летящи пепели и котелен прах; твърди продукти от реакция, произхождащи от обработката на газовете; утайката от почистване, произхождаща от обработката на използваните води; използваните катализатори и използвания активен въглен) отговарящ на определението за "отпадък", фигуриращо в член 1, буква а) на Директива 75/442/ЕИО, кояйто е резултат Ö генериран Õ от процеса на Ö инсталация за Õ изгаряне Ö на отпадъци Õ или на инсталация за съвместно изгаряне Ö на отпадъци Õ , на обработката на изгорелите газове или на използваните води или на всяка операция, осъществена в инсталацията за изгаряне или за съвместно изгаряне.
ê 1999/13/ЕО Член 2 (адаптиран)

1631. „органично съединение“ означава всяко съединение, което съдържа най-малко елемента въглерод и един или повече от следните елементи: водород, халогени, кислород, сяра, фосфор, силиций или азот, с изключение на въглеродни окиси и неорганични карбонати и бикарбонати;

32.17. „летливо органично съединение“ (ЛОС) означава всяко органично съединение Ö , както и фракцията от креозот, Õ което при температура 293,15 К има парно налягане 0,01 kPАа или повече, или притежава съответна летливост при особените условия на употреба. По смисъла на настоящата директива частта от креозот, която надвишава тази стойност на парно налягане при температура 293,15 К, се счита за ЛОС;

33.18. „органичени разтворител“ означава всяко ЛОС Ö летливо органично съединение Õ , което се използва Ö за някоя от следните цели: Õ

а) самостоятелно или в комбинация с други реактиви, без да претърпява химическа промяна, за разтваряне на суровини, продукти или отпадъчни материали;

б) или се използва като почистващо средство за разтваряне на замърсители;

в) или като разтворител;

г) или като дисперсионна среда;

д) или като регулатор на вискозитета;

е) или като регулатор на повърхностното напрежение;

ж) или като пластификатор;

з) или като консервант;

34.20. „покритие“ означава всеки препарат, включително всички органични разтворители или препарати, съдържащи органични разтворители, които са необходими за правилното му приложение, който се използва за постигане на декоративен, защитен или друг функционален ефект върху дадена повърхност Ö покритие съгласно член 2, параграф 8 от Директива 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно намаляването на емисиите от летливи органични съединения, които се дължат на използването на органични разтворители в някои лакове и бои и в продукти за пребоядисване на превозните средства Õ ;
ê 96/61/ЕО (адаптиран)

Член 5

Изисквания за предоставяне на разрешителни за съществуващи инсталации

1. Без да се засяга действието на съответното законодателство на Общността, държавите-членки предприемат необходимите мерки, които посредством предоставяне на разрешителни в съответствие с членове 6 и 8 или в случаите, когато това е необходимо, посредством преразглеждане и актуализиране на условията осигуряват привеждането на експлоатацията на съществуващите инсталации от страна на компетентните органи в съответствие с изискванията на членове 3, 7, 9, 10, 13, член 14, първо и второ тире и член 15, параграф 2 в срок не по-голям от осем години от датата на влизане в сила на настоящата директива.

2. Държавите-членки предприемат необходимите мерки за прилагане на разпоредбите на членове 1, 2, 11, 12, член 14, трето тире, член 15, параграфи 1, 3 и 4, членове 16, 17 и член 18, параграф 2 към съответните съществуващи инсталации считано от датата на влизане в сила на настоящата директива.
ê 96/61/ЕО Член 4 (адаптиран)

Член 4

Ö Задължение за притежаване на разрешително Õ

1. Държавите-членки предприемат необходимите мерки, които да гарантират, че всички нови инсталации Ö или горивни инсталации, инсталации за изгаряне на отпадъци или инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци Õ се експлоатират след предоставяне на разрешително в съответствие с настоящата директива, без да се засяга действието на изключенията, определени в Директива 88/609/ЕИО на Съвета от 24 ноември 1988 г. относно контрола на емисиите на определени замърсители в атмосферния въздух от големите горивни предприятия33.
ê 1999/13/ЕО Член 3 (адаптиран)

ÖЧрез дерогация от първата алинея държавите-членки могат да определят процедура за регистриране на инсталациите, които попадат единствено в обхвата на глава V. Õ


ê 1999/13/ЕО Член 2 (адаптиран)

8. регистрация означава Процедурата Ö за регистрация се Õ определяената в нормативен акт Ö със задължителна сила Õ процедура, която Ö и включва Õ най-малкото уведомление от оператора до компетентния орган за намерението му да експлоатира дадена инсталация или да извършва дейности, попадащи в приложното поле на настоящата директива; .
ê 96/61/ЕО Член 2, параграф 9 (адаптиран)

2. Едно разрешително може да се отнася до Ö две Õ една или повече инсталации или отделни техни части, разположени на една и съща площадка и експлоатирани от един и същ оператор Ö на една и съща или различни площадки Õ .


ò нов

В случай че разрешителното се отнася за две или повече инсталации, всяка от тях трябва да спазва изискванията на настоящата директива.

Член 5

Оператори

Две или повече физически или юридически лица могат да бъдат заедно оператори на инсталация или горивна инсталация, инсталация за изгаряне на отпадъци или инсталация за съвместно изгаряне на отпадъци, или да бъдат оператори на различни части от инсталациите.
ê 96/61/ЕО (адаптиран)

Член 68

Решения Ö Издаване на разрешително Õ

1. Без да се засяга действието на останалите разпоредби от националните законодателства или законодателството на Общността, кКомпетентните органи издават съответното разрешително, съдържащо необходимите условия, които гарантират съответствието на Ö ако Õ инсталациятаите съответства на с изискванията на настоящата директива, или да не издават такова в случай на несъответствие.

Всички издадени или актуализирани разрешителни съдържат подробно описание на поетите задължения съгласно настоящата директива за опазване на въздуха, водите и земите.

Член 7

Комплексен подход при издаването на разрешителни

2. Държавите-членки предприемат необходимите мерки, които да гарантират пълната координация на условията и процедурите по издаване на разрешителни в случаите, когато в тях участва повече от един компетентен орган Ö или повече от един оператор Õ , за да се гарантира необходимият ефективен комплексен подход от страна на всички органи с компетенции за тези процедури.
ê 96/61/ЕО Член 9 (адаптиран)

3.2. В случаите на нови инсталации или съществена промяна на съществуващите, към които се прилага член 4 от Директива 85/337/ЕИО, за целите на издаване на разрешителното се взема под внимание Ö се разглежда и използва Õ всяка получена информация или направено заключение по силата на членове 5, 6, и 7 и 9 от горепосочената директива.Член 7

Ö Общи правила със задължителна сила Õ8. Без да се засяга действието на задължението за изпълнение Ö притежаване Õ на процедурата за издаване на разрешително по силата на настоящата директива, държавите-членки имат правото да предписват Ö включват Õ определени изисквания за определени категории инсталации, Ö горивни инсталации, инсталации за изгаряне на отпадъци или инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци Õ в принципно обвързващи общи правила със задължителна сила, вместо да ги включват в отделни условия на разрешителните, при условие че са осигурени комплексен подход и еквивалентно висока степен на опазване на околната среда като цяло.
ê 96/61/ЕО (адаптиран)

ÖВ случай че са приети общи правила със задължителна сила, в разрешителното може само да се направи позоваване на тези правила. Õ


ò нов

Член 8

 Представяне на доклади за спазване на условията 

Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че:

1. операторът предоставя на компетентния орган доклад за спазване на условията на разрешителното поне веднъж на дванадесет месеца;
ê 96/61/ЕО Член 14 (адаптиран)

2. операторът редовно информира незабавно компетентния орган за резултатите от мониторинга на емисиите и незабавно за всички инциденти или аварии със значително отрицателно въздействие върху околната среда,.

Член 914

Ö Неспазване на условията Õ Съблюдаване на условията в разрешителното1. Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че: условията в разрешителното се съблюдават. от оператора при експлоатирането на инсталацията,
ê 1999/13/ЕО Член10 (адаптиран)

ð нов

2. Държавите-членки приемат подходящи мерки, за да осигурят, че При при констатиране на нарушение на изискванията на настоящата директива Ö държавите-членки гарантират, че Õ :

а) операторът информира Ö незабавно Õ компетентния орган; и

б) Ö операторът Õ ð и компетентният орган ï предприема Ö предприемат Õ Ö необходимите Õ мерки, с които да гарантират възстановяване на съответствието Ö изпълнението на условията Õ във възможно най-кратък срок.;

б) вВ случаи на несъответствие нарушение, което причинява непосредствена опасност за човешкото здраве Ö или околната среда Õ , извършването на дейността експлоатацията Ö на инсталацията или горивната инсталация, инсталацията за изгаряне на отпадъци или инсталацията за съвместно изгаряне на отпадъци Õ се спира до възстановяване на съответствието при условията на буква а) в съответствие с първа алинея, буква б).
ê 2003/87/ЕО Член 26 (адаптиран)

Член 10

Ö Емисии на парникови газове Õ1. Когато емисиите на парникови газове от дадена инсталация са включени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО във връзка с дейност, осъществявана в тази инсталация, в разрешителното не се включва емисионна пределна стойност Ö норма за допустими емисии Õ за преките емисии от този газ, освен ако не е необходимо да се гарантира, че няма да се предизвика значително замърсяване на местно равнище.

2. За дейностите, изброени в приложение 1 към Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета34, държавите-членки могат да решат да не налагат изисквания, свързани с енергийната ефективност по отношение на горивни Ö или други Õ инсталации, освобождаващи Ö изпускащи Õ въглероден двуоксид Ö двуокис Õ на обекта.

3. При необходимост компетентните органи променят разрешителното по подходящ начин.

4. Трите предходни алинеи Параграфи 1—3 не се отнасят прилагат за инсталации, които временно са изключени от схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността съгласно член 27 от Директива 2003/87/ЕО.
ê 96/61/ЕО (адаптиран)


Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница