Bg комисия на европейските общности брюксел, 21. 12. 2007 г. Com(2007) 844 окончателен 2007/0286 (cod) Предложение за директива на европейския парламент и на съветастраница23/24
Дата06.05.2017
Размер4.97 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Приложение ІІА, част 2Приложение VІІ, част 3

Приложение ІІА, част ІІ, последното изречение от параграф 6---

Приложение ІІБ, точка 1, първо и второ изречениеЧлен 54, параграф 1, буква б)

Приложение ІІБ, точка 1, трето изречениеЧлен 54, параграф 1, втора алинея

Приложение ІІБ, точка 2Приложение VІІ, част 5

Приложение ІІБ, точка 2, втора алинея, i) и таблицата---

Приложение ІІІ, точка 1---

Приложение ІІІ, точка 2Приложение VІІ, част 7, точка 1

Приложение ІІІ, точка 3Приложение VІІ, част 7, точка 2

Приложение ІІІ, точка 4Приложение VІІ, част 7, точка 3
Член 1, втори параграф
---
Член 2, параграф 1
Член 38, параграф 1, първа алинея
Член 2, параграф 2, уводен текст
Член 38, параграф 2, уводен текст
Член 2, параграф 2, буква а), уводен текст
Член 38, параграф 2, буква а), уводен текст
Член 2, параграф 2, буква а), i)—v)
Член 38, параграф 2, буква а), i)
Член 2, параграф 2, буква а), vi)
Член 38, параграф 2, буква а), ii)
Член 2, параграф 2, буква а), vii)
Член 38, параграф 2, буква а), iii)
Член 2, параграф 2, буква а), viii)
Член 38, параграф 2, буква а), iv)
Член 2, параграф 2, буква б)
Член 38, параграф 2, буква б)
Член 3, параграф 2, първа алинея
Член 3, параграф 24
Член 3, параграф 2, втора алинея
---
Член 3, параграф 3
Член 3, параграф 25
Член 3, параграф 4, първа алинея
Член 3, параграф 26
Член 3, параграф 4, втора алинея
Член 38, параграф 1, втора алинея
Член 3, параграф 5, първа алинея
Член 3, параграф 27
Член 3, параграф 5, втора алинея
Член 38, параграф 1, трета алинея
Член 3, параграф 5, трета алинея
Член 38, параграф 1, втора алинея
Член 3, параграф 6
Приложение VІ, част 1, буква а)
Член 3, параграф 7
Член 3, параграф 28

---

---

---

---

---

---

---

Приложение VІ, част 1, буква б)
Член 3, параграф 10
Член 3, параграф 29
Член 3, параграф 13
Член 3, параграф 30
Член 4, параграф 2
Член 39
Член 4, параграф 4, уводен текст и букви а) и б)
Член 40, параграф 1, уводен текст и букви а) и б)
Член 4, параграф 4, буква в)
Член 40, параграф 1, буква д)
Член 4, параграф 5
Член 40, параграф 2
Член 4, параграф 6
Член 40, параграф 3
Член 4, параграф 7
Член 40, параграф 4
Член 4, параграф 8
Член 49
Член 5
Член 47
Член 6, параграф 1, първа алинея
Член 45, параграф 1
Член 6, параграф 1, втора алинея и параграф 2
Член 45, параграф 2
Член 6, параграф 1, трета алинея
Член 45, параграф 3, първа алинея
Член 6, параграф 1, четвърта алинея
Член 45, параграф 3, втора алинея
Член 6, параграф 3
Член 45, параграф 4
Член 6, параграф 4, първа алинея, първо и второ изречение и параграф 4, втора алинея
Член 46, параграф 1
Член 6, параграф 4, първа алинея, трето изречение
Член 46, параграф 2
Член 6, параграф 4, трета алинея
Член 46, параграф 3, втора алинея
Член 6, параграф 4, четвърта алинея
Член 46, параграф 4
Член 6, параграф 5
Член 41, параграф 1
Член 6, параграф 6
Член 45, параграф 5
Член 6, параграф 7
Член 45, параграф 6
Член 6, параграф 8
Член 45, параграф 7
Член 7, параграф 1 и параграф 2, първа алинея
Член 41, параграф 2, първа алинея
Член 7, параграф 2, втора алинея
Член 41, параграф 2, втора алинея
Член 7, параграф 3 и член 11, параграф 8, първа алинея, уводен текст
Приложение VІ, част 6, първата част от точка 2.7
Член 7, параграф 4
Член 41, параграф 2, втора алинея
Член 7, параграф 5
---
Член 8, параграф 1
Член 40, параграф 1, буква в)
Член 8, параграф 2
Член 41, параграф 3
Член 8, параграф 3
---
Член 8, параграф 4, първа алинея
Член 41, параграф 4, първа алинея
Член 8, параграф 4, втора алинея
Приложение VІ, част 6, първата част от точка 3.2
Член 8, параграф 4, трета алинея
Приложение VІ, част 6, втората част от точка 3.2
Член 8, параграф 4, четвърта алинея
---
Член 8, параграф 5
Член 41, параграф 4, втора и трета алинея
Член 8, параграф 6
Член 40, параграф 1, букви в) и г)
Член 8, параграф 7
Член 41, параграф 4
Член 8, параграф 8
---
Член 9, първа алинея
Член 48, параграф 1
Член 9, втора алинея
Член 48, параграф 2
Член 9, трета алинея
Член 48, параграф 3
Член 10, параграфи 1 и 2
---
Член 10, параграф 3, първо изречение
Член 43, параграф 2
Член 10, параграф 3, второ изречение
---
Член 10, параграф 4
Член 43, параграф 3
Член 10, параграф 5
Приложение VІ, част 6, втората част от точка 1.3
Член 11, параграф 1
Член 43, параграф 1
Член 11, параграф 2
Приложение VІ, част 6, точка 2.1
Член 11, параграф 3
Приложение VІ, част 6, точка 2.2
Член 11, параграф 4
Приложение VІ, част 6, точка 2.3
Член 11, параграф 5
Приложение VІ, част 6, точка 2.4
Член 11, параграф 6
Приложение VІ, част 6, точка 2.5
Член 11, параграф 7, първа алинея, първата част от първото изречение
Приложение VІ, част 6, първата част от точка 2.6
Член 11, параграф 7, първа алинея, втората част от първото изречение
Приложение VІ, част 6, точка 2.6, буква а)
Член 11, параграф 7, първа алинея, второ изречение
---
Член 11, параграф 7, втора алинея
---
Член 11, параграф 7, буква а)
Приложение VІ, част 6, точка 2.6, буква б)
Член 11, параграф 7, букви б) и в)
---
Член 11, параграф 7, буква г)
Приложение VІ, част 6, точка 2.6, буква в)
Член 11, параграф 7, букви д) и е)
---
Член 11, параграф 8, първа алинея, букви а) и б)
Приложение VІ, част 3, точка 1, първа и втора алинея
Член 11, параграф 8, буква в)
Приложение VІ, част 6, втората част от точка 2.7
Член 11, параграф 8, буква г)
Приложение VІ, част 4, точка 2.1, втора алинея
Член 11, параграф 8, втора алинея
Приложение VІ, част 6, третата част от точка 2.7
Член 11, параграф 9
Член 43, параграф 4
Член 11, параграф 10, букви а), б) и в)
Приложение VІ, част 8, точка 1.1, букви а), б) и в)
Член 11, параграф 10, буква г)
Приложение VІ, част 8, точка 1.1, буква г)
Член 11, параграф 11
Приложение VІ, част 8, точка 1.2
Член 11, параграф 12
Приложение VІ, част 8, точка 1.3
Член 11, параграф 13
Член 43, параграф 5, първа алинея

---

---

---

---

---

---

---

Член 43, параграф 5, втора алинея
Член 11, параграф 14
Приложение VІ, част 6, точка 3.1
Член 11, параграф 15
Член 40, параграф 1, буква д)
Член 11, параграф 16
Приложение VІ, част 8, точка 2
Член 11, параграф 17
Член 9, параграф 2, буква а)
Член 12, параграф 1
Член 50, параграф 1
Член 12, параграф 2, първо изречение
Член 50, параграф 2
Член 12, параграф 2, второ изречение
---
Член 12, параграф 2, трето изречение
Член 50, параграф 3
Член 13, параграф 1
Член 40, параграф 1, буква е)
Член 13, параграф 2
Член 42
Член 13, параграф 3
Член 41, параграф 5
Член 13, параграф 4
Приложение VІ, част 3, точка 2
Член 14
---
Член 15
---
Член 16
---
Член 17, параграфи 2 и 3
---
Член 20
---
Приложение I
Приложение VІ, част 2
Приложение ІІ, първа част (без номерираните като подточки части)
Приложение VІ, част 4, точка 1
Приложение ІІ, точка 1, уводен текст
Приложение VІ, част 4, точка 2.1
Приложение ІІ, точки 1.1—1.2
Приложение VІ, част 4, точки 2.2—2.3
Приложение ІІ, точка 1.3
---
Приложение ІІ, точка 2.1
Приложение VІ, част 4, точка 3.1

---

---

---

---

---

---

---

Приложение VІ, част 4, точка 3.2
Приложение ІІ, точка 2.2
Приложение VІ, част 4, точка 3.3
Приложение ІІ, точка 3
Приложение VІ, част 4, точка 4
Приложение ІІІ
Приложение VІ, част 6, точка 1
Приложение ІV, таблицата
Приложение VІ, част 5
Приложение ІV, последното изречение
---
Приложение V, буква а), таблицата
Приложение VІ, част 3, точка 1.1
Приложение V, буква а), последните изречения
---
Приложение V, буква б), таблицата
Приложение VІ, част 3, точка 1.2
Приложение V, буква б), последното изречение
---
Приложение V, буква в)
Приложение VІ, част 3, точка 1.3
Приложение V, буква г)
Приложение VІ, част 3, точка 1.4
Приложение V, буква д)
Приложение VІ, част 3, точка 1.5
Приложение V, буква е)
Приложение VІ, част 3, точка 3
Приложение VІ
Приложение VІ, част 7Член 1

Член 31Член 2, параграф 2

Приложение V, част 1, точка 1 и част 2, точка 1Член 2, параграф 3, втора част

Приложение V, част 1, точка 1 и част 2, точка 1

---

---

---

---

---

---

---

Приложение V, част 1, последното изречение от точка 1Член 2, параграф 4

---Член 2, параграф 6

Член 3, параграф 18Член 2, параграф 7, първа алинея

Член 3, параграф 19Член 2, параграф 7, втора алинея и букви а)—и)

Член 31, втора алинеяЧлен 2, параграф 7, втора алинея, буква й)

---Член 2, параграф 7, трета алинея

---

---

---

---

---

---

---

---

Член 32, параграф 1Член 2, параграф 7, четвърта алинея

Член 32, параграф 2Член 2, параграф 8

Член 3, параграф 21Член 2, параграф 9

Член 32, параграф 2Член 2, параграф 10

---Член 2, параграф 11

Член 3, параграф 20Член 2, параграф 12

Член 3, параграф 22Член 2, параграф 13

---Член 3

---Член 4, параграф 1

---Член 4, параграф 2

Член 33, параграф 2Член 4, параграфи 3—8

---Член 5, параграф 1

Приложение V, част 1, точка 2, последното изречениеЧлен 5, параграф 2

---Член 6

---Член 7, параграф 1

Член 34Член 7, параграф 2

Член 33, параграф 4Член 7, параграф 3

Член 33, параграф 5Член 8, параграф 1

Член 37, параграф 1Член 8, параграф 2, първата част от първата алинея

Член 37, параграф 2, първата част от първата алинеяЧлен 8, параграф 2, втората част от първата алинея

---

---

---

---

---

---

---

---

Член 37, параграф 2, втората част от първата алинея

---

---

---

---

---

---

---

Член 37, параграф 2, втора алинеяЧлен 8, параграф 2, втора алинея

---Член 8, параграф 2, букви а)—г)

---Член 8, параграфи 3 и 4

---Член 9

Член 33, параграф 1Член 10, параграф 1, първо изречение

Член 33, параграф 6Член 10, параграф 1, второ изречение

---Член 10, параграф 2

---Член 12

Член 35, параграф 1

---

---

---

---

---

---

---

Член 35, параграфи 2, 3, и 4Член 13

Приложение V, част 3, третата част от точка 8Член 14

Приложение V, част 4Член 15

---Член 18, параграф 2

---Приложение I

---Приложение ІІ

---Приложения ІІІ и ІV

Приложение V, точка 2 от част 1 и част 2Приложение V, буква А

Приложение V, част 1, точка 3Приложение V, буква Б

Приложение V, част 2, точка 3Приложение VІ, буква А

Приложение V, част 1, точки 4 и 5Приложение VІ, буква Б

Приложение V, част 2, точки 4 и 5Приложение VІІ, буква А

Приложение V, част 1, точки 6 и 7Приложение VІІ, буква Б

Приложение V, част 2, точки 6 и 7Приложение VІІІ, буква А, точка 1

---Приложение VІІІ, буква А, точка 2

Приложение V, част 3, първата част от точка 1 и точки 2, 3 и 5.

---

---

---

---

---

---

---

Приложение V, част 3, втората част от точка 1

---

---

---

---

---

---

---

Приложение V, част 3, точка 4Приложение VІІІ, буква А, точка 3

---Приложение VІІІ, буква А, точка 4

Приложение V, част 3, точка 6Приложение VІІІ, буква А, точка 5

Приложение V, част 3, точки 7 и 8Приложение VІІІ, буква А, точка 6

Приложение V, част 3, точки 9 и 10

---

---

---

---

---

---

---

Приложение V, част 4Приложение VІІІ, буква Б

---Приложение VІІІ, буква В

---Приложение ІХ

Приложение ІХПриложение Х

Приложение Х


1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница