Bg комисия на европейските общности брюксел, 21. 12. 2007 г. Com(2007) 844 окончателен 2007/0286 (cod) Предложение за директива на европейския парламент и на съветастраница24/24
Дата06.05.2017
Размер4.97 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


1http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ippc_rev/library

2OВ C […], […] г., стр. […].

3OВ C […], […] г., стр. […].

4OВ C […], […] г., стр. […].

5OВ C […], […] г., стр. […].

6ОВ L 54, 25.2.1978 г., стр. 19. Директива, последно изменена с Директива 91/692/ЕИО (ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 48).

7ОВ L 378, 31.12.1982 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 807/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 36).

8ОВ L 409, 31.12.1992 г., стр. 11.

9ОВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 26. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 166/2006 (ОВ L 33, 4.2.2006 г., стр. 1).

10ОВ L 85, 29.3.1999, стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2004/42/ЕО (ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 87).

11ОВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 91.

12ОВ L 309, 27.11.2001 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/105/ЕО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 368).

13COM(2005) 446 окончателен от 21.9.2005 г.

14COM(2006) 231 окончателен от 22.9.2006 г.

15COM(2005) 666 окончателен от 21.12.2005 г.

16ОВ L 242, 10.9.2002 г., стр. 1.

17ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32. Директива, изменена с Директива 2004/101/ЕО (ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 18).

18ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40. Директива, последно изменена с Директива 2003/35/ЕО (ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17).

19ОВ L 10, 14.1.1997 г., стр. 13. Директива, последно изменена с Директива 2003/105/ЕО (ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 97).

20ОВ L 309, 27.11.2001 г., стр. 22. Директива, последно изменена с Директива 2006/105/ЕО на Съвета (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 368).

21ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

22ОВ L 159, 29.6.1996 г., стр. 1.

23ОВ L 117, 8.5.1990 г., стр. 1.

24Директива 90/220/ЕИО на Съвета от 23 април 1990 г. относно съзнателно разпространение в околната среда на генетично модифицирани организми (ОВ L 117, 8.5.1990 г., стр. 15. Директива, изменена с Директива 94/15/ЕО на Комисията (ОВ L 103, 22.4.1994 г., стр. 20).

25ОВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1.

26OВ 196, 16.8.1967 г., стр. 1.

27ОВ L 200, 30.7.1999 г., стр. 1.

28ОВ L 163, 14.6.1989 г., стр. 32.

29ОВ L 203, 15.7.1989 г., стр. 50.

30ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 34.

31ОВ L

32ОВ L 226, 6.9.2000 г., стр. 3.

33ОВ L 336, 7.12.1988 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 90/656/ЕИО (ОВ L 353, 17.12.1990 г., стр. 59).

34ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.

35ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 56.

36ОВ L

37ОВ L 163, 14.6.1989 г., стр. 32.

38ОВ L 203, 15.7.1989 г., стр. 50.

39ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 34.

40ОВ L 296, 21.11.1996 г., стр. 55.

41Вж. стр. 22 от изданието на Официален вестник.

42ОВ L 175, 5.7.1985 г. , стр. 40. Директива, последно изменена с Директива 97/11/ЕО на Съвета (ОВ L 73, 14.3.1997 г., стр. 5).

43ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1.

44ОВ L 74, 27.3.1993 г., стр. 81.

45ОВ L 30, 6.2.1993 г., стр. 1.

46Директива 90/313/ЕИО на Съвета от 7 юни 1990 г. относно свободата на достъп до информация относно околната среда (ОВ L 158, 23.6.1990 г., стр. 56). Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.

47ОВ L 136, 29.5.2007 г., стр. 33-280.

48OВ 196, 16.8.1967 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 98/98/ЕО на Комисията (ОВ L 355, 30.12.1998 г., стр. 1).

49ОВ L 84, 5.4.1993 г., стр. 1.

50ОВ L 161, 29.6.1994 г., стр. 3.

51ОВ L 227, 8.9.1993 г., стр. 9.

52ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 48.

53ОВ L 158, 23.6.1990 г., стр. 56.

54ОВ L 377, 31. 12. 1991 г., стр. 48.

55ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

56Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23).

57ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40.

58ОВ L 327, 22.12.2000, стр. 1.

59В резултат на мощностите, разрешени на 1 юли 1987 г. или по-късно, могат да възникнат допълнителни емисии.

60Емисиите, изпускани от горивни инсталации, оторизирани преди 1 юли 1987 г., но които не са били функциониращи преди тази дата и които не са били взети предвид при определянето на пределните стойности на емисиите в настоящото приложение, трябва да се приведат в съответствие с изискванията, определени от настоящата директива за новите инсталации, или да се вземат предвид в рамките на общите емисии, изпускани от съществуващите инсталации, които не трябва да надвишават пределните стойности, определени в настоящото приложение.

61В резултат на мощностите, разрешени на 1 юли 1987 г. или по-късно, могат да възникнат допълнителни емисии.

62Емисиите, изпускани от горивни инсталации, оторизирани преди 1 юли 1987 г., но които не са били функциониращи преди тази дата и които не са били взети предвид при определянето на пределните стойности на емисиите в настоящото приложение, трябва да се приведат в съответствие с изискванията, определени от настоящата директива за новите инсталации, или да се вземат предвид в рамките на общите емисии, изпускани от съществуващите инсталации, които не трябва да надвишават пределните стойности, определени в настоящото приложение.

63Държавите-членки могат по технически причини да отложат до 2 години датата по фаза 1 за намаляване на емисиите на NOx , като уведомят за това Комисията в срок от един месец от нотификацията на настоящата директива.

64Държавите-членки могат по технически причини да отложат до 2 години датата по фаза 1 за намаляване на емисиите на NOx , като уведомят за това Комисията в срок от един месец от нотификацията на настоящата директива.

65Държавите-членки могат по технически причини да отложат до 2 години датата по фаза 1 за намаляване на емисиите на NOx , като уведомят за това Комисията в срок от един месец от нотификацията на настоящата директива.

66С изключение на крайните периферни региони, за които се прилагат стойности от 850 до 200 mg/Nm3 (линейно намаление).

67С изключение на крайните периферни региони, за които се прилагат стойности от 850 до 200 mg/Nm3 (линейно намаление).

68Съветът ще определи впоследствие пределно допустими стойности на емисиите, приложими за този вид газ, на основата на предложения, които Комисията ще направи в светлината на придобития технически опит.

69До 31 декември 2015 г. инсталациите с номинална топлинна мощност, превишаваща 500 MWth, чиято годишна експлоатация след 2008 г. няма да надвишава 2000 часа годишно (плъзгаща се средна величина, изчислена за период от 5 г.), следва:

за оторизираните инсталации съгласно член 4, параграф 3, буква а), да се съобразят с пределна стойност от 600 mg/Nm3 за емисиите на азотни окиси (определени като NO2);

за инсталациите, включени в национална схема съгласно член 4, параграф 6, да допринасят за спазването на схемата, изчислена на базата на пределно допустима стойност от 600 mg/Nm3.

От 1 януари 2016 г. инсталациите, чиято годишна експлоатация не превишава 1500 часа годишно (плъзгаща се средна величина, изчислена за период от 5 г.), следва да се съобразят с пределно допустима стойност от 450 mg/Nm3 за емисиите на азотни окиси (определени като NO2).

70До 1 януари 2018 г. за инсталациите, които са работили през 12-месечния период, който приключва на 1 януари 2001 г., и продължават да работят с твърди горива, съдържащи по-малко от 10 % летливи вещества, се прилага пределно допустима стойност от 1200 mg/Nm3.

71С изключение на крайните периферни региони, за които се прилага стойност 300 mg/Nm3.

72С изключение на крайните периферни региони, за които се прилага стойност 300 mg/Nm3.

73Пределно допустима стойност от 100 mg/Nm3 може да бъде наложена на инсталациите, оторизирани съгласно член 4, параграф 3, с номинална топлинна мощност, превишаваща или равна на 500 MWth, които изгарят твърдо гориво, чието съдържание на топлина превишава 5800 KJ/kg (долна топлина на изгаряне), съдържанието на влага превишава 45 тегл. %, комбинираното съдържание на влага и пепел превишава 60 тегл. % и стойността на калциев окис превишава 10 %.

74Пределно допустима стойност от 100 mg/Nm3 може да бъде наложена на инсталациите с топлинна мощност, непревишаваща 500 MWth, които изгарят течни горива, чието съдържание на пепел превишава 0,06 %.

75Until 1 January 2007 and without prejudice to relevant (Community) legislation the emission limit value for NOx does not apply to plants only incinerating hazardous waste.

76До 1 януари 2007 г. и без да се засяга съответното законодателство на Общността нормата за допустима емисия за NОx не се прилага за инсталациите, изгарящи единствено опасни отпадъци.

77До 1 януари 2007 г. и без да се засяга съответното законодателство на Общността нормата за допустима емисия за NОx не се прилага за инсталациите, изгарящи единствено опасни отпадъци.

78До 1 януари 2007 г. и без да се засяга съответното законодателство на Общността нормата за допустима емисия за NОx не се прилага за инсталациите, изгарящи единствено опасни отпадъци.

79Действащи до 1 януари 2007 г. средни стойности за съществуващи инсталации, чието разрешително за експлоатация е било издадено преди 31 декември 1996 г. и които изгарят единствено опасни отпадъци.

80Действащи до 1 януари 2007 г. средни стойности за съществуващи инсталации, чието разрешително за експлоатация е било издадено преди 31 декември 1996 г. и които изгарят единствено опасни отпадъци.

81Действащи до 1 януари 2007 г. средни стойности за съществуващи инсталации, чието разрешително за експлоатация е било издадено преди 31 декември 1996 г. и които изгарят единствено опасни отпадъци.

82For the implementation of the NOx emission limit values, cement kilns which are in operation and have a permit in accordance with existing Community legislation and which start co-incinerating waste after the date mentioned in Article 20(3) are not to be regarded as new plants.

8327 За прилагането на пределнодопустими стойности на емисии на NOx , пещите за цимент, които са в действие и разполагат с разрешително, издадено съгласно действащото законодателство на Общността и които започват да изгарят съвместно отпадъци след датата, посочена в член 20, параграф 3, не трябва да бъдат оценявани като нови инсталации.

84ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1-15.

85Държавите-членки могат да избират, дали да анализират нефилтрирана или филтрирана вода за веществата в графа „Параметри“.

86Държавите-членки могат да избират, дали да анализират нефилтрирана или филтрирана вода за веществата в графа „Параметри“.

87Представителни видове за обекта на изхвърляне, по-специално по отношение на тяхната чувствителност към натрупване на биологични вещества, например Mytilus Edulis, камбала, писия, треска, скумрия, барбун, херинга, морски език (или други подходящи дълбоководни видове).

88Пробите трябва да се вземат по едно и също време на годината и по възможност на дълбочина 50 см под повърхността.

89Държавите-членки могат да избират, дали да анализират нефилтрирана или филтрирана вода за веществата в графа „Параметри“.

90Държавите-членки могат да избират, дали да анализират нефилтрирана или филтрирана вода за веществата в графа „Параметри“.

91Ако използваният производствен процес е сулфатният процес.

92Да се използва, ако измервателната апаратура позволява извършването на непрекъснати измервания, и когато се използва хлорният процес.

93Данните трябва да са достатъчно представителни и значими.

94Пробите трябва да се вземат по едно и също време на годината.

95При наблюдение и контрол на повърхностни и подземни води, трябва да се обръща специално внимание на всички вещества, които се пренасят от течаща вода от мястото за складиране на отпадъци.

96По възможност, пробите трябва да се вземат на дълбочина 50 см под повърхността на водата.

97Пробите трябва да се вземат по едно и също време на годината.

98При наблюдение и контрол на повърхностни и подземни води, трябва да се обръща специално внимание на всички вещества, които се пренасят от течаща вода от мястото за складиране на отпадъци.

99Задължително определяне, когато складирането или депонирането съдържа отпадъци от сулфатен процес.

100Задължително определяне, когато складирането или депонирането съдържа отпадъци от хлорен процес.

101Включва и измерване на Fe във филтрата (суспендирани твърди частици).

102Задължително определяне, когато складирането или депонирането съдържа отпадъци от хлорен процес.

103Задължително определяне, когато в почвата са инжектирани отпадъци от сулфатен процес.

104Задължително определяне, когато в почвата са инжектирани отпадъци от хлорен процес процес.

105Включва и измерване на Fe във филтрата (суспендирани твърди частици).

106Задължително определяне, когато в почвата са инжектирани отпадъци от хлорен процес процес.

BG BG

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница