Bg комисия на европейските общности брюксел, 21. 12. 2007 г. Com(2007) 844 окончателен 2007/0286 (cod) Предложение за директива на европейския парламент и на съвета


ГЛАВА II Ö Специални разпоредби за дейностите, изброени в приложение I Õстраница3/24
Дата06.05.2017
Размер4.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
ГЛАВА II

Ö Специални разпоредби за дейностите, изброени в приложение I Õ
ò нов

Член 11

Обхват

Настоящата глава се прилага за дейностите, изложени в приложение I и, в случай че е приложимо, достигащи праговите стойности за капацитет, определени в същото приложение.
ê 96/61/ЕО (адаптиран)

Член 123

Общи принципи, определящи основните задължения на оператора

Държавите-членки следва посредством компетентните органи да предприемат необходимите мерки, които да гарантират, че при експлоатацията на инсталациите Ö се съблюдават следните принципи Õ съответните оператори съблюдават следните общи принципи:1.а) предприемане на всички необходими превантивни мерки срещу замърсяването,;

2. в частност посредством прилагане на Ö прилагане на Õ най-добрите налични техники;

3.б) недопускане на значително замърсяване;

4.в) избягване на генерирането на отпадъци в съответствие с Директива 20../../ЕО Директива 75/442/ЕИО на Съвета от 15 юли 1975 г. относно отпадъците;

5. когато е налице генериране на отпадъци, последните се оползотворяват или в случаите, когато това е технически или икономически невъзможно, се обезвреждат, като същевременно се избягва или намалява тяхното въздействие върху околната среда;

6.г) ефективно използване на енергията;

7.в) предприемане на необходимите мерки за предотвратяване на аварии и ограничаване на последствията от тях;

8.е) предприемане на необходимите мерки за избягване на възможните рискове от замърсяване и привеждането в задоволително състояние на площадката, върху която е разположена инсталацията, Ö в състоянието, описано в член 23, параграфи 2 и 3, Õ след окончателното прекратяване на нейната експлоатация.

С оглед постигане на съответствие с настоящия член е достатъчно държавите-членки да гарантират, че при определяне на условията в разрешителното компетентните органи се съобразяват с горепосочените общи принципи.

Член 136

Заявления за издаване на разрешително

1. Държавите-членки предприемат необходимите мерки, които да гарантират, че подадените до компетентните органи заявления за издаване на разрешително включват Ö следните Õ описаниея на:а) инсталацията и различните режими на нейната експлоатация;

б) използваните суровини, материали (включително спомагателни Ö материали Õ ) и други вещества, както и използваната или генерираната от инсталацията енергия;

в) отделните източници на емисии в рамките на инсталацията;

г) характеристика на площадката, на която е разположена инсталацията;
ò нов

д) доклад за базовата линия, в случай че е уместно;
ê 96/61/ЕО (адаптиран)

е) вида и количеството на очакваните емисии от инсталацията по отделените компоненти в на околната среда, както и определяне на възможните техни значителни въздействия от тях върху околната среда,

ж) предложените технологии и други техники за предотвратяване или, в случаите, когато това е невъзможно, за намаляване на емисиите от инсталацията,;

з) мерките за предотвратяване и оползотворяване на генерираните от инсталацията отпадъци в случаите, когато такива са необходими,;

и) допълнителните мерки, планирани с оглед постигането на съответствие с общите принципи, определящи основните задължения на оператора съгласно член 3 12,;

й) планираните мерки за мониторинг на емисиите в околната среда,;
ê 2003/35/ЕО Член 4.2 (адаптиран)

к) основните алтернативи за предложените технологии, техники и мерки, ако има такива, проучени от заявителя, под формата на резюме.
ê 96/61/ЕО (адаптиран)

Заявлението за издаване на разрешително съдържа и нетехническо резюме на горепосочените изискванията, посочени в алинея първа.

2. Когато информация, предоставяна в съответствие с изискванията на Директива 85/337/ЕИО, или доклад за безопасност, изготвен в съответствие с Директива 96/82/ЕО 82/501/ЕИО на Съвета от 24 юни 1982 г. относно опасността от големи аварии при определени промишлени дейности, или друга информация, изготвена в отговор на разпоредбите на друго законодателство, изпълнява някое от изискванията на параграф 1 настоящия член, тази информация може да бъде включена в заявлението или да бъде приложена към него.
ò нов

Член 14

Референтни документи за най-добри налични техники (НДНТ)

1. Комисията приема референтни документи за НДНТ, въз основа на резултатите от обмена на информация, посочен в член 29.

2. Тези референтни документи за НДНТ описват по-специално най-добрите налични техники, свързаните с тях равнища на емисиите и мониторинг, мониторинга на почвата и подземните води и възстановяването на площадката, както и най-новите техники, като се обръща специално внимание на критериите, изброени в приложение III. Комисията извършва преглед и актуализация на референтните документи за НДНТ, както е уместно.
ê 96/61/ЕО (адаптиран)

Член 159

Условия в разрешителното Ö Условия на разрешителното Õ

1. С оглед постигане на висока степен на опазване на околната среда като цяло посредством мерки за опазване на въздуха, водите и земите дДържавите членки гарантират наличието в съответното разрешително на необходимите мерки за съблюдаване на изискванията на членове 312 и 1019 относно неговото издаване.2. В случаите на нови инсталации или съществена промяна на съществуващите, към които се прилага член 4 от Директива 85/337/ЕИО, за целите на издаване на разрешителното се взема под внимание всяка получена информация или направено заключение по силата на членове 5, 6 и 7 от горепосочената директива.

3. ÖТези мерки Õ Разрешителното съдържат Ö най-малкото: Õ

а) норми за допустими емисии на съответните замърсители Ö замърсяващи вещества Õ , по-конкретно посочените в приложение IIIII, Ö и други замърсяващи вещества, Õ които е възможно да бъдат изпуснати от съответната инсталация в значителни количества, като са съобразени със се вземат предвид свойствата и способността им да пренасят замърсяване от една среда в друга (вода, въздух и земя). ;

б) При нужда разрешителното включва подходящи изисквания, осигуряващи опазване на почвата и подземните води, и мерки за управлението на отпадъците, генерирани от инсталацията;. Където е уместно, пределните стойности могат да бъдат заменени от еквивалентни параметри или технически мерки.

в) 5. Разрешителното задължително съдържа подходящи изисквания за мониторинг на емисиите, като се уточняват методологията и честотата на измерванията, процедурата за оценка и задължението за Ö редовно Õ предоставяне пред на компетентния орган на Ö резултатите от мониторинга на емисиите и други Õ данните, необходими за проверка на съответствието с разрешителното;.

За инсталациите в точка 6.6 от приложение I посочените в настоящия параграф мерки може да се съобразяват с разходите и ползите.
ò нов

г) изисквания за осъществяване на периодичен мониторинг във връзка с опасните вещества, които е възможно да бъдат открити на площадката, като се вземе предвид вероятността от замърсяване на почвата и подземните води на площадката, на която е разположена инсталацията;
ê 96/61/ЕО (адаптиран)

д) 6. Разрешителното задължително съдържа мерки, свързани с условия, различни от нормалните експлоатационни условия. По този начин в случаите на риск от отрицателно въздействие върху околната среда се дават подходящи разпоредби за първоначално пускане в експлоатация, течове, незадоволителна работа Ö лошо функциониране Õ , моментни прекъсвания и окончателно прекратяване на експлоатацията.;

е) При всички обстоятелства условията в разрешителното съдържат разпоредби за намаляването до минимум на замърсяванията на далечни разстояния или трансгранични замърсявания и обезпечават висока степен на опазване на околната среда като цяло.

Също разрешителното може да съдържа временни отклонения от изискванията на параграф 4, ако съществува одобрена от компетентния орган програма с мерки за намаляване на замърсяването, която осигурява прилагането им в срок до шест месеца, и ако проектът води до намаляване на замърсяването.

7. Разрешителното може да съдържа и други конкретни условия по смисъла на настоящата директива, каквито държавата-членка или компетентният орган смятат за подходящи.

2. Където е уместно, Ö За целите на параграф 1, буква а) Õ пределните стойности Ö нормите за допустими Õ Ö емисии Õ могат да бъдат заменени от еквивалентни параметри или технически мерки.

За инсталациите, изброени в точка 6.6 от приложение I, нормите за допустими емисии, посочени в този параграф, отчитат и практическите изисквания, свойствени за тези категории инсталации.
ò нов

3. Референтните документи за НДНТ служат за отправна точка при определяне на условията на разрешителното.

4. Когато дадена инсталация или част от нея не е включена в референтните документи за НДНТ или в случай че същите документи не съдържат всички потенциални въздействия от тази дейност върху околната среда, компетентният орган определя най-добрите налични техники за съответната инсталация или дейности въз основа на критериите, изброени в приложение III, и определя в съответствие с това условията на разрешителното.

5. По отношение на посочените в приложение I, точка 6.6 инсталации се прилагат параграфи 1—4, без да се засяга законодателството относно хуманното отношение към животните.
ê 96/61/ЕО Член 2 (адаптиран)

Член 16

нНормите за допустими емисии, еквивалентни параметри и технически мерки

1.6. При нормални условия нНормите за допустими емисии на съответните Ö замърсяващите Õ вещества се прилагат към точката на изпускане на емисиите от инсталацията, като Ö и Õ при определяне на последните Ö тези норми Õ не се допуска отчитането на възможното Ö евентуалното Õ им разреждане Ö преди тази точка Õ .

Без да се засяга действието на Директива 76/464/ЕИО или това на директивите, свързани с нейното прилагане, вВ случай на непряко изпускане на отпадъчни Ö замърсяващи вещества във Õ води, при определянето на нормите за допустими емисии се допуска да бъде отчетено действието на пречиствателната станция при въпросната Ö съответната Õ инсталация, но само при условие че се гарантира еквивалентна степен на опазване на околната среда като цяло Ö в нейната цялост Õ и че това не води до по-висока степен на замърсяване.;
ê 96/61/ЕО Член 9 (адаптиран)

24. Без да се засяга действието на член 19 10, нормите за допустими емисии и еквивалентните параметри и технически мерки, посочени в член 15, параграфи 1 и 2 3, се основават на най-добрите налични техники, без да предписват използване на които и да са каквито и да било техники или конкретни технологии, но като отчитат техническите характеристики на разглежданата инсталация, нейното географско положение и условията на местната околна среда. При всички обстоятелства условията в разрешителното съдържат разпоредби за намаляването до минимум на замърсяванията на далечни разстояния или трансгранични замърсявания и обезпечават висока степен на опазване на околната среда като цяло.
ò нов

Компетентният орган определя нормите за допустими емисии, които не надхвърлят равнищата на свързаните с най-добрите налични техники равнища на емисиите съгласно описанието в референтните документи за НДНТ.

3. Чрез дерогация от параграф 2, втора алинея в определени случай компетентният орган може въз основа на оценка на екологичните и икономическите разходи и ползи, отчитаща техническите характеристики на съответната инсталация, нейното географско положение и условията на местната околна среда, да определи норми за допустими емисии, които надхвърлят равнищата на свързаните с най-добрите налични техники равнища на емисиите съгласно описанието в референтните документи за НДНТ.

Тези норми за допустими емисии обаче не може да бъдат по-големи от нормите за допустими емисии, определени в приложения V—VIII, когато е приложимо.

Комисията може да определи критерии за предоставяне на дерогацията, посочена в настоящия параграф.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 69, параграф 2.

4. Параграфи 2 и 3 се прилагат за разпространението на животински тор — оборски и течен, извън площадката на инсталацията, посочена в приложение I, точка 6.6. Държавите-членки могат да включват тези изисквания в мерки, които не представляват разрешително.

5. Компетентният орган може да предоставя временни дерогации от изискванията на параграф 2 и член 12, първа алинея, точки 1 и 2 за увеличаване на емисиите в резултат от изпробване и използване на най-нови техники, при условие че използването на тези техники е преустановено или че дейността достигне най-малкото равнищата на свързаните с най-добрите налични техники емисии в рамките на срок от 6 месеца.

Член 17

Изисквания за мониторинг

1. Когато е приложимо, изискванията за мониторинг, посочени в член 15, параграф 1, букви в) и г), се основават на заключенията относно мониторинга съгласно описанието в референтните документи за НДНТ.

2. Честотата на периодичния мониторинг съгласно член 15, параграф 1, буква г) се определя от компетентния орган в разрешително за всяка отделна инсталация или в общи правила със задължителна сила.

Без да се засяга първата алинея, периодичен мониторинг се провежда поне веднъж на седем години.

Комисията може да установи критерии за определяне честотата на периодичния мониторинг.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 69, параграф 2.

Член 18

Общи правила със задължителна сила 
ê 96/61/ЕО Член 9, параграф 8 (адаптиран)

1. Ö При приемането на Õ Без да се засяга действието на задължението за изпълнение на процедурата за издаване на разрешително по силата на настоящата директива, държавите-членки имат правото да предписват определени изисквания за определени категории инсталации в принципно обвързващи Ö общи Õ правила Ö със задължителна сила държавите-членки осигуряват Õ , вместо да ги включват в отделни условия на разрешителните, при условие че са осигурени комплексен подход и еквивалентно висока степен на опазване на околната среда като цяло, Ö които са равностойни на постижимите при наличие на отделни условия на разрешителното Õ .


ò нов

2. Общите правила със задължителна сила се основават на най-добрите налични техники, без да предписват използването на определена техника или специална технология.

Държавите-членки гарантират, че общите правила със задължителна сила съдържат норми за допустими емисии или еквивалентни параметри или технически мерки, които не надхвърлят равнищата на свързаните с най-добрите налични техники равнища на емисиите съгласно описанието в референтните документи за НДНТ.

3. Държавите-членки гарантират актуализирането на общите правила със задължителна сила с информация за развитието на най-добрите налични техники.

Когато Комисията приема нов или актуализиран референтен документ за НДНТ, държавите-членки преразглеждат и актуализират общите правила със задължителна сила за съответните инсталации в срок от четири години от датата на публикуване, в случай че е необходимо.

4. В общите правила със задължителна сила, приети в съответствие с параграфи 1—3, се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване.
ê 96/61/ЕО (адаптиран)

ð нов

Член 1910

Най-добри налични техники и стандарти Ö Норми Õ за качество на околната среда

Когато дадена стандарт Ö норма Õ за качество на околната среда изисква по-строги условия от тези, постижими чрез използването на най-добрите налични техники, в разрешителното се включват изискват допълнителни мерки в разрешителното, без да се засяга действието на други мерки, евентуално Ö които може да бъдат взети Õ за постигане на съответствие със стандартите Ö нормите Õ за качество на околната среда.Член 2011

Развитие на най-добрите налични техники

Държавите-членки гарантират, че компетентният орган следи или е информиран за развитието на най-добрите налични техники. ð, както и за публикуването на нови или ревизирани референтни документи за НДНТ. ïЧлен 2112

Промени на инсталациите от операторите

1. Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че операторът информира компетентнияте Ö орган Õ органи за всяка планирана промяна Ö в естеството на производствената дейност, функционирането или разширението Õ работата на инсталацията Ö , която може да доведе до последствия за околната среда Õ съгласно член 2, параграф 10, буква a). Където е уместно, компетентниятте Ö орган Õ органи актуализират разрешителното или условията в него.

2. Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че никакви планирани от оператора съществени промени в работата на инсталацията по смисъла на член 2, параграф 10, буква б) няма да се извършват без разрешително, издадено в съответствие с настоящата директива.

Заявлението за разрешително и решението на компетентния орган се отнасят до онези части на инсталацията и онези аспекти Ö подробности Õ в член 613, които е възможно да бъдат засегнати от Ö съществената Õ промяната. Съответните разпоредби на член 3, членове от 6 до 10 и член 15, параграфи 1, 2 и 4 се прилагат mutatis mutandis.


ê 96/61/ЕО Член 2, параграф 10, буква б) (адаптиран)

3.б) За целите на настоящото определение вВсяка промяна Ö в естеството на производствената дейност или функционирането, Õ или удължаване Ö разширението Õ на Ö инсталация Õ дейността се счита за съществена, ако промяната или удължаването Ö разширението Õ само по себе си отговаря на Ö достига Õ праговите нива Ö стойности Õ за капацитет, ако има такива, определени в приложение І
ê 96/61/ЕО (адаптиран)

Член 2213

Преразглеждане и актуализиране на условията в на разрешителните от компетентния орган

1. Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че компетентниятте Ö орган Õ органи периодично Ö преразглежда всички Õ преразглеждат условията в на разрешителните Ö , като Õ и при необходимост съблюдава за спазването на настоящата директива Ö, и актуализира тези Õ актуализират условията в разрешителните.


ò нов

2. По искане от страна на компетентния орган операторът предоставя цялата информация, необходима за целите на преразглеждане на условията на разрешителното.

При преразглеждането на условията на разрешителното компетентният орган използва всяка информация, получена при мониторинг или инспекция.

3. Когато Комисията приема нов или актуализиран референтен документ за НДНТ, държавите-членки съблюдават за това компетентният орган да преразгледа и актуализира условията на разрешителното за съответните инсталации в срок от четири години от датата на публикуване, в случай че е необходимо.

Първата алинея се прилага за всяка дерогация, предоставена в съответствие с член 16, параграф 3.
ê 96/61/ЕО (адаптиран)

ð нов

42. Преразглеждане Ö Условията на разрешителното Õ се предприема при всеки случай Ö преразглеждат и, в случай че е необходимо, актуализират, най-малкото в следните случаи Õ :

а) на причиняване от инсталацията на замърсяване от инсталацията, което е толкова значително, че се налага преразглеждане на съществуващите норми за допустими емисии в разрешителното или включване на нови такива стойности в него;,

 б) на съществени промени ð на развитие ï в най-добрите налични техники, позволяващи значително намаляване на емисиите без налагане на прекомерни разходи,;в) когато експлоатационната безопасност на процеса или дейността изискват използването на други техники;,

г) ðкогато е необходимо да се спазят нормите за качество на околната среда в съответствие с член 19. ï

на нови разпоредби на Общността или на националното законодателство.
ò нов

Член 23

Затваряне и възстановяване на площадки

1. Без да се засягат Директива 2004/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети35 и Директива 20../00/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за опазване на почвите и за изменение на Директива 2004/35/ЕО36, компетентният орган гарантира, че до окончателно прекратяване на експлоатация ще се прилагат условията на разрешителното, наложени за осигуряване спазването на принципа, определен в член 12, точка 8.

2. Когато дейността включва използването, производството и изпускането на опасни вещества, свързани с възможността да се замърсят почвата или подземните води на площадката на инсталацията, операторът подготвя доклад за базовата линия, преди да започне експлоатацията на дадена инсталация или преди актуализирането на разрешителното за инсталация. Докладът съдържа количествената информация, необходима за определяне на първоначалното състояние на почвата и подземните води.

Комисията установява критерии за съдържанието на доклада за базовата линия.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 69, параграф 2).

3. След прекратяване на експлоатацията операторът прави оценка на състоянието на замърсяване на почвата и подземните води с опасни вещества. В случай че инсталацията е причинила замърсяване с опасни вещества на почвата и подземните води в сравнение с първоначалното състояние, установено в доклада за базовата линия, посочен в параграф 2, операторът възстановява площадката и възвръща първоначалното ѝ състояние.

4. В случай че от оператора не се изисква да подготви доклада за базовата линия, посочен в параграф 2, той взема необходимите мерки след окончателното прекратяване на експлоатацията да гарантира, че площадката не представлява значителен риск за човешкото здраве и околната среда.
ò нов

Член 24

Представяне на доклад за спазване на условията 

Докладът за спазване на изискванията, посочен в член 8, точка 1, включва сравнение между експлоатацията на инсталацията, включително равнището на емисиите, и най-добрите налични техники съгласно референтните документи за НДНТ.

Член 25

Инспекции

1. Държавите-членки създават система за инспектиране на инсталациите.

Тази система включва инспекции на място.
ê 96/61/ЕО (адаптиран)

Член 14

Съблюдаване на условията в разрешителното

Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че:- условията в разрешителното се съблюдават от оператора при експлоатирането на инсталацията,

- операторът редовно информира компетентния орган за резултатите от мониторинга на емисиите и незабавно за всички инциденти или аварии със значително отрицателно въздействие върху околната среда,

- операторите на инсталации осигуряват на представителите на компетентнитея Ö органи Õ орган необходимото съдействие за изпълнението на всички проверки Ö на място Õ в инсталацията Ö от тези органи Õ , вземане на проби и събиране на необходимата информация за изпълнението на задълженията им по смисъла на настоящата директива.


ò нов

2. Държавите-членки гарантират, че всички инсталации са включени в инспекционен план.

3. Всеки инспекционен план включва следното:

а) обща оценка на съответните важни въпроси, свързани с околната среда;

б) географския район, включен в инспекционния план;

в) регистър на включените в инспекционния план инсталации и обща оценка за спазването на изискванията на настоящата директива от тяхна страна;

г) разпоредби за неговото ревизиране;

д) схема за програмите за рутинни инспекции съгласно параграф 5;

е) процедури за нерутинни инспекции съгласно параграф 6;

ж) в случай на необходимост, разпоредби за сътрудничеството между различните инспекционни органи.

4. Въз основа на инспекционните планове компетентният орган изготвя редовно програми за инспекции, определящи честотата на посещенията на място за различните видове инсталации.

Тези програми включват поне едно посещение на място на дванадесет месеца за всяка инсталация, освен ако не се основават на системна оценка на екологичния риск на съответните конкретни инсталации.

Комисията установява критерии за оценката на екологичния риск.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 69, параграф 2).

5. Рутинните инспекции са достатъчни за разглеждането на пълния набор от съответните въздействия върху околната среда, които оказва съответната инсталация.

Чрез тях се съблюдава за това операторът да спазва условията на разрешителното.

Рутинните инспекции служат също така за оценяване ефективността на изискванията на разрешителното.

6. Нерутинни инспекции се провеждат възможно най-скоро за проучване на сериозни жалби, свързани с околната среда, сериозни екологични аварии и инциденти, и случаи на неспазване на условията и, когато е уместно, преди да се издаде, преразгледа или актуализира разрешителното.

7. След всяка рутинна или нерутинна инспекция компетентният орган подготвя доклад, в който се описват направените констатации относно съответствието на инсталацията с изискванията на настоящата директива и заключенията по отношение на необходимостта от по-нататъшни действия.

Съответният оператор се уведомява за доклада, който става обществено достояние в срок от два месеца след провеждане на инспекцията.

Компетентният орган съблюдава за предприемането на всички необходими действия, установени в доклада, в рамките на разумен период от време.
ê 96/61/ЕО

Член 2615

Достъп до информация и обществено участие в процедурата за издаване на разрешителни
ê 2003/35/ЕО Член 4.3 (адаптиран)

1. Държавите-членки гарантират, че на заинтересованата общественост са дадени навременни и ефективни възможности да участва в процедурите за Ö следните процедури Õ :а) издаване на разрешително за нови инсталации;,

б) издаване на разрешително за всяка съществена промяна в работата на една инсталация;,

в) актуализиране на разрешителното или на условията на разрешителното за една инсталация в съответствие с член 13, параграф 2, първо тире член 22, параграф 4, буква а).
ò нов

г) приемане на общи правила със задължителна сила съгласно членове 7 и 18.
ê 2003/35/ЕО Член 4.3 (адаптиран)

Процедурата, предвидена в приложение IV V, се прилага за целите на Ö за Õ такова участие.


ò нов

2. Параграф 1, букви а) и б) не се прилагат, в случай че са спазени всички долупосочени условия:

а) новата инсталация или съществена промяна е предмет на Директива 85/337/ЕИО;

б) общите правила със задължителна сила обхващат всички необходими условия на разрешителното;

в) за да се спази член 19, не е необходимо да се налагат никакви по-стриктни изисквания.
ê 2003/35/ЕО Член 4.3 (адаптиран)

35. Когато е взето решение Ö за издаване, преразглеждане или актуализиране на разрешително или за приемане или актуализиране на общи правила със задължителна сила Õ , компетентният орган информира обществеността в съответствие със съответните процедури и прави обществено достъпна Ö достояние Õ следната информация:

а) съдържанието на решението, включително копие от разрешителното и от всички условия, и всички последващи актуализации; и

б) след като са прегледани тревогите и мненията, изразени от заинтересованата общественост, причините и съображенията, на които се основава решението; , включително информация по процеса на участие на обществеността.
ò нов

в) резултатите от консултациите, проведени преди вземане на решението, и обяснение за начина, по който са взети предвид в същото решение;

г) наименованието на референтните документи за НДНТ, свързани със съответната инсталация или дейност;

д) начина, по който са определени включените в разрешителното или общите правила със задължителна сила норми за допустими емисии във връзка с най-добрите налични техники и свързаните с тях равнища на емисиите съгласно референтните документи за НДНТ;

е) когато се предоставя дерогация в съответствие с член 16, параграф 3, причините за дерогацията и наложените условия;

ж) резултата от преразглеждането на общите правила със задължителна сила съгласно член 18, параграф 3 и от разрешителните съгласно член 22, параграфи 1, 3 и 4;
ê 96/61/ЕО (адаптиран)

з)2. Ррезултатите от мониторинга на емисиите, изисквани съгласно условията в Ö на Õ разрешителното, посочени в член 9 и притежавани от компетентния орган, трябва да бъдат на разположение на обществеността.

43. Параграфи 1, 2 и 3 се прилагат съгласно ограниченията, посочени в член 4, параграфи 1 и 2 от Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда член 3, параграфи 2 и 3 от Директива 90/313/ЕИО.
ê 2003/35/ЕО Член 4.3 (адаптиран)

Член 2715а

Достъп до правосъдие

1. Държавите-членки гарантират, че в съответствие със съответната национална законова система членовете на заинтересованата общественост Ö могат да ползват процедура на преразглеждане пред съд или друг независим и безпристрастен орган, установена със закон за оспорване на материалната или процесуална законосъобразност на решенията, действията или бездействията, предмет на разпоредбите на член 26, когато е изпълнено едно от следните условия Õ :

а) Öимат Õ когато имат достатъчен интерес; или по друг начин,

б) които Ö продължават Õ да накърняват право, когато административно-процесуалното право на държавата-членка изисква това като предварително условие.,

имат достъп до процедурата за преразглеждане пред съд или друг независим или безпристрастен орган, установена със закон да оспори материалната или процесуална законосъобразност на решенията, действията или бездействията, предмет на разпоредбите на настоящата директива за участие на обществеността.

2. Държавите-членки определят на какъв етап могат да бъдат оспорвани решенията, действията или бездействията.

3. Държавите-членки определят това, което представлява достатъчен интерес или накърняване на правата в съответствие с целта да се даде на заинтересованата общественост широк достъп до правосъдие.

За тази цел интересите на всяка неправителствена организация, Ö насърчаваща опазването на околната среда и Õ отговаряща Ö на всички изисквания Õ посочените в член 2, параграф 14 изисквания Ö съгласно националното право Õ , се считат за достатъчни за целите на параграф 1, буква а) от настоящия член.

За такива организации също така се счита, че имат права, които могат да бъдат накърнени за целите на параграф 1, буква б) от настоящия член.

4. Разпоредбите на настоящия член параграфи 1, 2 и 3 не изключват възможността от предварителна процедура на преразглеждане пред административния орган и не засягат изискването за изчерпване на административните процедури на преразглеждане, предхождащи преминаването към съдебни процедури на преразглеждане, ако съществува такова изискване съгласно националното право.

Всяка подобна процедура следва да бъде честна, справедлива, своевременна и да не бъде възпрепятстващо скъпа.

5. За да се увеличи ефекта от разпоредбите на настоящия член, дДържавите-членки гарантират, че на обществеността е предоставена практическата информация относно достъпа до административни и съдебни процедури за Ö на Õ преразглеждане.
ê 96/61/ЕО

Член 2817

Трансгранично въздействие
ê 2003/35/ЕО Член 4.5, буква а) (адаптиран)

1. Когато Ö на Õ една държавата-членка установи Ö е известно Õ , че работата на една инсталация може да има значителнио отрицателнио ефекти Ö въздействие Õ върху околната среда на друга държава-членка, или когато държава-членка, която може да бъде засегната в значителна степен, помоли поиска това, държавата-членка, на чиято територия е подаденоа молбата Ö заявлението Õ за разрешително съгласно член 4 или член 1221, параграф 2, изпраща на другата държава-членка цялата информация, която се изисква да се предостави или направи обществено достояние съгласно приложение VIV по същото време, когато я Ö прави обществено достояние Õ предоставя на своите собствени граждани.

Такава информация служи за основа за всякакви консултации, необходими в рамките на двустранните връзки Ö отношения Õ между двете държави-членки на реципрочна и еквивалентна основа.
ê 96/61/ЕО (адаптиран)

2. В рамките на своите двустранни отношения държавите-членки полагат необходимите усилия Ö гарантират за това Õ заявленията от посочените в параграф 1 случаи да бъдат на разположение за подходящ срок от време, също и на обществеността на държавата-членка, която вероятно ще бъде засегната, за да може тя да има правото на коментар по тях, преди компетентният орган да вземе своето решение.


ê 2003/35/ЕО Член 4.5, буква б) (адаптиран)

3. Резултатите от всички консултации съгласно параграфи 1 и 2 трябва да бъдат взети Ö се вземат Õ предвид, когато компетентният орган е готов с решение по молбата Ö заявлението Õ .

4. Компетентният орган информира всяка държава-членка, която е била консултирана съгласно параграф 1, за взетото решение по молбата Ö заявлението Õ и ѝ изпраща информацията, посочена в член 1526, параграф 53. Тази държава-членка взема необходимите мерки, за да гарантира, че тази информация е предоставена на заинтересованата общественост по подходящ начин на нейната собствена територия.
ê 96/61/ЕО (адаптиран)

ð нов

Член 2916

Обмен на информация

1. С оглед обмена на информация държавите-членки вземат необходимите мерки да изпращат на Комисията на всеки три години, а за първи път — в срок до 18 месеца от датата на влизане в сила на настоящата директива, достъпните представителни данни за допустимите стойности на емисиите, посочени за конкретната категория на дейностите в съответствие с приложение I и, ако е уместно, най-добрите налични техники, от които са извлечени тези стойности в съответствие с член 9. При следващи случаи данните се допълват в съответствие с процедурите в параграф 3 от настоящия член.

2. Комисията организира обмен на информация Ö с Õ между държавите-членки, и промишлени предприятия Ö съответните промишлени сектори Õ , отнасяща се за най-добрите налични техники, свързания с тях мониторинг и новостите в тях. ðи неправителствените организации, съдействащи за опазването на околната среда, във връзка със: ï
ò нов

а) характерните за инсталациите показатели, свързани с емисиите, замърсяването, потреблението и естеството на суровините, използването на енергия или образуването на отпадъци;
ê 96/61/ЕО (адаптиран)

б) отнасяща се за най-добрите налични Ö използваните Õ техники, свързания с тях мониторинг и новостите в тях.На всеки три години Комисията публикува резултатите от обмена на информация.

3. Отчетите за изпълнението на настоящата директива и нейната ефективност, сравнени с други документи за околната среда на Общността, се създават в съответствие с процедурата в членове 5 и 6 от Директива 91/692/ЕИО. Първият отчет обхваща трите години след датата на влизане в сила на настоящата директива, посочена в член 21. Комисията представя отчета на Съвета, при необходимост придружен от предложения.

4. Държавите-членки учредяват или определят органа или органите, отговарящи за информационния обмен съгласно параграфи 1, 2 и 3, и информира Комисията за това.
ò нов

Член 30

Най-нови техники

Държавите членки създават стимули за това операторите да разработват и прилагат най-нови техники.

За целите на първата алинея Комисията приема мерки за определяне на:

а) вида на промишлените дейности, при които трябва приоритетно да се разработят и приложат най-нови техники;

б) примерни цели за държавите-членки, свързани с разработването и прилагането на най-нови техники;

в) инструменти за оценяване на напредъка, постигнат в разработването и прилагането на най-нови техники.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 69, параграф 2.
ê 96/61/ЕО (адаптиран)

Член 18

Норми за допустими емисии на Общността

1. По предложение на Комисията Съветът определя норми за допустими емисии в съответствие с процедурите в Договора за:

- категориите инсталации от списъка в приложение I с изключение на категориите депа, посочени в точки 5.1 и 5.4 от това приложение,

и

- замърсителите, посочени в приложение III,

за които е установена нужда от действие от страна на Общността на базата на обмена на информация, посочена в член 16.

2. В случай на липса на норми за допустими емисии на Общността, определени по силата на настоящата директива, съответните норми за допустими емисии в директивите, указани в приложение II и в други законодателни документи на Общността, се прилагат като минимални норми за допустими емисии по силата на настоящата директива за инсталациите от списъка в приложение I.

Без да се засяга действието на изискванията на настоящата директива, Съветът определя техническите изисквания за категориите депа, посочени в точки 5.1 и 5.4 от приложение I, по предложение на Комисията в съответствие с процедурите в Договора.
ê 2001/80/ЕО Член 1 (адаптиран)


Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница