Bg комисия на европейските общности брюксел, 21. 12. 2007 г. Com(2007) 844 окончателен 2007/0286 (cod) Предложение за директива на европейския парламент и на съветастраница4/24
Дата06.05.2017
Размер4.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
ГЛАВА III

ÖСпециални разпоредби за горивни инсталации Õ

Член 311

Ö Обхват ÕНастоящата директива Настоящата глава се прилага спрямо горивните инсталации, предназначени за производство на енергия, чиято номинална Ö входяща Õ топлинна мощност е равна или превишава 50 MW, независимо от използвания вид гориво (твърдо, течно или газообразно).

Член 2

За целите на настоящата директива:

1. "емисия" означава изхвърлянето в атмосферата на субстанции, изпускани от горивни инсталации;

2. "отпаден газ" означава изхвърлян газ, който съдържа твърди, течни или газообразни емисии; техният волуметричен дебит е изразен в кубични метри в час, съотнесени към нормализираните температурни условия (273 К) и нормализираните условия на налягане (101,3 kРа) след приспадането на количествата водна пара, изписван по-долу като „Nm3/h“;

3. "пределно допустима стойност на емисия" означава допустимото количество на субстанцията, съдържаща се в отпадните газове на горивната инсталация, които могат да бъдат изхвърлени в атмосферата за определен период; тя се определя като маса на обем отпадни газове, изразена в mg/Nm3, съотнесена към количество кислород в отпадните газове от 3 % на обем при течни или газообразни горива, от 6 % при твърди горива и от 15 % при газови турбини;

4. "степен на десулфуризация" означава отношението между количеството сяра, което не е изхвърлено в атмосферата от горивната инсталация за даден период, и количеството сяра, съдържано в горивото, което е вкарано в камерите на горивната инсталация и е използвано в течение на същия период;

5. "оператор" означава всяко физическо или юридическо лице, което експлоатира горивна инсталация или което притежава или му е била делегирана по отношение на нея определяща икономическа власт;

6. "гориво" означава всяко твърдо, течно или газообразно горивно вещество, което захранва горивна инсталация, с изключение на отпадъците, посочени в Директива 89/369/ЕИО на Съвета от 8 юни 1989 г. относно превенцията на замърсяването на въздуха, причинявано от новите общински инсталации за изгаряне на отпадъци37 [9], в Директива 89/429/ЕИО на Съвета от 21 юни 1989 г. относно намаляването на замърсяването на въздуха, причинявано от съществуващите общински инсталации за изгаряне на отпадъци38 [10], в Директива 94/67/ЕО на Съвета от 16 декември 1994 г. относно изгарянето на опасни отпадъци39 [11] или във всеки по-късен акт на Общността за отмяна или замяна на една или повече от посочените директиви;

7. "горивна инсталация" означава всяко техническо съоръжение, в което се окисляват горивни продукти, с цел да се използва така получената топлина.

Настоящата директива се прилага само по отношение на горивни инсталации, предназначени за производството на енергия, с изключение на онези, които използват пряко горивния продукт в производствените си технологии. В частност, настоящата директива Настоящата глава не се прилага по отношение на следните горивни инсталации:

а) инсталациите, в които горивните продукти се използват за пряко затопляне Ö нагряване Õ , за сушене или за обработка на предмети или материали, като например отоплителните пещи или пещите за термична обработка;

б) инсталациите за доизгаряне — т.е. всяко техническо съоръжение, което има за цел Ö предназначени за Õ очистването на отпадните Ö отпадъчните Õ газове от Ö чрез Õ горене и коеито не се използва Ö използват Õ като самостоятелнаи горивнаи инсталация Ö инсталации Õ ;

в) съоръженията за регенериране на каталитични крекинг-катализатори;

г) съоръженията за конверсия на сероводород в сяра;

д) реакторите, използвани в химическата индустрия;

е) коксовите пещи;

ж) кауперите на доменните пещи;

з) всяко техническо съоръжение, използвано за призадвижване на превозно средство, кораб или летателен апарат;

и) газовите турбини, използвани на офшорните платформи;Öй) инсталации, използващи за гориво всякакви твърди или течни отпадъци, различни от отпадъците, посочени в член 38, параграф 2, буква а) Õ

й) газовите турбини, за които е било издадено разрешение преди 27 ноември 2002 г. или които, по становището на компетентния орган, са предмет на надлежно подадена молба за разрешение преди 27 ноември 2002 г., при условие че инсталацията ще бъде пусната в експлоатация не по-късно от 27 ноември 2003 г., без да се засяга член 7, параграф 1 и приложение VIII, точки А и Б.

Инсталациите, задвижвани от дизелови, бензинови или газови двигатели, не са обект на разпоредбите на настоящата директива.

8. "смесена пещ" означава всяка горивна инсталация, която може да бъде захранвана едновременно или последователно от два или повече вида гориво;

9. "нова инсталация" означава всяка горивна инсталация, за която първоначалното разрешително за строеж или при липсата на такава процедура — първоначалното разрешително за експлоатация е било дадено след 1 юли 1987 г.;

10. "съществуваща инсталация" означава всяка горивна инсталация, за която първоначалното разрешително за строеж или при липсата на такава процедура — първоначалното разрешително за експлоатация е било дадено преди 1 юли 1987 г.;

11. "биомаса" означава продуктите, съставени изцяло или частично от селскостопански или горски растителни вещества, способни да бъдат използвани като гориво, с оглед да се възобнови нейното енергийно съдържание и впоследствие отпадъците да се използват като гориво:

а) селскостопански или горски растителни отпадъци;

б) растителни отпадъци, изхвърляни от индустриалния сектор за хранителна преработка, ако произведената топлина е остойностена;

в) растителни влакнести отпадъци, произлизащи от производството на растителна каша и от производството на хартия на основата на каша, ако са изгаряни заедно на мястото за производство и ако произведената топлина е остойностена;

г) коркови отпадъци;

д) дървени отпадъци, с изключение на дървени отпадъци, които е възможно да съдържат халогенирани органични съставки или тежки метали вследствие на обработка с дървени консерванти или поставяне на фурнир, включително в частност дървени отпадъци, които произхождат от строителни обекти;

12. "газова турбина" означава всеки роторен апарат, който превръща термичната енергия в механична работа и се състои като цяло от компресор, термичен агрегат, който позволява окислението на горивото, така че да се подгрява работното гориво, и турбина;

13. "крайни периферни региони" означава френските отвъдморски департаменти по отношение на Франция, Азорските острови и Мадейра по отношение на Португалия и Канарските острови по отношение на Испания.
ò нов

Член 32

Правила за обединяване

1. Когато отпадъчни газове на две или повече горивни инсталации се изпускат през общ комин, съвкупността от тези инсталации се счита за една-единствена горивна инсталация и техният капацитет се сумира.
ê 2001/80/ЕО Член 2, параграф 7 (адаптиран)

2. Ако две или повече отделни Ö горивни инсталации, на които е издадено разрешително или са подали пълно заявление след датата, посочена в член 72, параграф 2, Õ нови инсталации са конструирани по такъв начин, че според компетентния орган и с оглед на техническите и икономическите фактори, техните отпадни Ö отпадъчни Õ газове биха могли да бъдат изпускани от един общ комин, то съвкупността от тези инсталации се приема Ö счита Õ за една-единствена Ö горивна инсталация Õ инсталация Ö и техният капацитет се сумира. Õ
ê 2001/80/ЕО

Член 3

1. Най-късно до 1 юли 1990 г. държавите-членки изработват съответните програми за прогресивно намаляване на общите годишни емисии, изпускани от съществуващите инсталации. Програмите следва да съдържат сроковете и процедурите за изпълнение.

2. В съответствие с програмите, посочени в параграф 1, държавите-членки продължават да спазват таваните на емисиите и съответните определени проценти на намаляване на серния двуокис, предвидени в приложение I, колони от 1 до 6, и за азотните окиси — в приложение II, колони от 1 до 4, към посочените в тези приложения дати, до изпълнението на разпоредбите на член 4, които се прилагат спрямо съществуващи инсталации.

3. По време на изпълнението на програмите държавите-членки определят също така и общите годишни емисии съгласно приложение VIII, точка В.

4. Ако съществена и непредвидена промяна на търсенето на енергия или на разположението на някои горива или на някои производствени инсталации създава сериозни технически проблеми на някоя държава-членка при прилагането на нейната програма, изготвена съгласно параграф 1, по молба на засегнатата държава-членка и с оглед на естеството на въпросната молба, Комисията взима решение, целящо да промени за тази страна таваните на емисиите и/или датите, фигуриращи в приложения I и II, и съобщава решението си на Съвета и на държавите-членки. В срок от три месеца всяка страна може да сезира Съвета за решението, взето от Комисията. В срок от три месеца Съветът може да вземе с квалифицирано мнозинство различно решение.

Член 4

1. Без да се засяга член 17, държавите-членки вземат съответните мерки, за да гарантират, че всяко разрешение за строеж или при липса на такава процедура — всяко разрешение за експлоатация на нова инсталация, което по становището на компетентните органи е предмет на молба за разрешение преди 27 ноември 2002 г. и при условие че инсталацията ще бъде въведена в експлоатация най-късно до 27 ноември 2003 г., съдържа условия, отнасящи се до спазването на пределните стойности на емисиите, определени в част А от приложения от III до VII за серния двуокис, азотните окиси и прахта.
ê 2001/80/ЕО Член 9 (адаптиран)

Член 33

ÖНорми за допустими емисии Õ

1. Изхвърлянето Ö Изпускането Õ на отпаден газ Ö отпадъчни газове Õ от горивните инсталации трябва да се извършва контролирано през комин Ö с една или повече димни тръби Õ Разрешението, визирано в член 4, и разрешенията, дадени на горивните инсталации, посочени в член 10, определят условията на изхвърляне. Компетентният орган следи , чиято височината на комина да е изчислена така, че да запазва Ö пази Õ Ö човешкото Õ здравето на хората и околната среда.
ê 2001/80/ЕО (адаптиран)

2. Държавите-членки взимат съответните мерки, за да гарантират, че всяко разрешение за строеж или при липса на такава процедура — всяко разрешение за експлоатация на нова инсталация, различна от тези, обхванати от параграф 1, съдържа условия, отнасящи се до спазването на Ö Всички разрешителни за инсталации, оборудвани с горивни инсталации, на които е издадено разрешително или са подали пълно заявление преди датата, посочена в член 72, параграф 2, при условие че се пуснат в експлоатация не по-късно от една година след тази дата, включват условия, чрез които да се гарантира, че емисиите от тях във въздуха не надхвърлят Õ пределните сотйности на емисиите Ö нормите за допустими емисии Õ , определени в част Б от приложениея от III до VII, част 1 за серния двуокис, азотните окиси и прахта.

Ö 3. Всички разрешителни за инсталации, оборудвани с горивни инсталации, които не попадат в обхвата на параграф 2, включват условия, чрез които да се гарантира, че емисиите от тях във въздуха не надхвърлят нормите за допустими емисии, посочени в приложение V, част 2. Õ
ê 2001/80/ЕО Член 7 (адаптиран)

ð нов

42. Компетентният орган може да разреши Ö предостави дерогация Õ за максимален срок от шест месеца отмяна на от задължението за спазване на пределно допустимите стойности на емисиите Ö нормите за допустими емисии Õ , предвидени в параграфи 2 и 3 член 4 за серния двуокис, в Ö горивните Õ инсталациите, които използват нормално за тази цел нискосернисто гориво, когато експлоатиращият Ö операторът Õ не е в състояние да спазва тези пределни стойности поради прекъсване на снабдяването с нискосернисто гориво, произтичащо от ситуация на краен недостиг.

В такива случаи Ö Държавите-членки незабавно информират Õ Комисията Ö за всяка дерогация, предоставена съгласно първата алинея Õ следва да бъде информирана незабавно.

53. Компетентният орган може да разреши Ö предостави Õ , по изключение и за период, ненадвишаващ десет дни, освен ако няма крайна необходимост от поддържането на енергийните. доставки, изключение Ö дерогация Õ от задължението да се спазват пределно допустимите стойности на емисиите Ö нормите за допустими емисии Õ , предвидени в параграфи 2 и 3 член 4, когато една Ö горивна Õ инсталация, която използва нормално само газообразно гориво и която в противен случай трябва да бъде оборудвана със съоръжение за очистване на отпадните газове, трябва по изключение да има възможност да използва други горива с оглед на рязко прекъсване на захранването с газ Ö и поради тази причина ще се наложи да бъде оборудвана със съоръжение за очистване на отпадъчните газове Õ . ÖСрокът, за който се предоставя тази дерогация, не може да надхвърля 10 дни, освен ако не съществува крайна нужда от поддържането на енергийните доставки. Õ

Ö Операторът информира незабавно Õ Ккомпетентният орган следва да бъде информиран незабавно за всеки специфичен случай Ö , посочен в първата алинея Õ веднага след неговото възникване.Държавите-членки уведомяват незабавно Комисията за Ö всяка дерогация, предоставена съгласно първата Õ алинея случаите, посочени в предходния параграф.
ê 2001/80/ЕО (адаптиран)

Член 10

6. Когато мощността на една горивна инсталация е увеличена Ö се разшири Õ с поне 50 MW, пределно допустимите стойности на емисиите Ö нормите за допустими емисии Õ , посочени в част 2Б от приложениея от VIII до VII, се прилагат за новата частта на инсталацията Ö , засегната от промяната, Õ и се определят в съответствие с Ö номиналната входяща Õ топлинната мощност на цялата Ö горивна Õ инсталация. Тази разпоредба не се прилага спрямо случаите, посочени в член 8, параграфи 2 и 3.

Когато експлоатиращият една горивна инсталация предвижда промяна съгласно член 2, параграф 10, буква б) и член 12, параграф 2 от Директива 96/61/ЕО, се прилагат пределно допустимите стойности на емисиите, посочени в част Б от приложения от III до VII за серния двуокис, за азотния окис и прахта.
ê 2001/80/ЕО Член 4 (адаптиран)

3. Без да се засягат Директива 96/61/ЕО и Директива 96/62/ЕО на Съвета от 27 септември 1996 г. относно оценката и управлението на качеството на околния въздух40, държавите-членки намаляват значително емисиите до 1 януари 2008 г. най-късно, или:

а) като взимат съответните мерки, за да гарантират, че всяко разрешение за експлоатация на съществуващи инсталации съдържа условия, отнасящи се до спазването на пределните стойности на емисиите, определени в параграф 1; или

б) като следят съществуващите инсталации да са подчинени на националната схема за намаляване на емисиите, посочена в параграф 6;

и когато е подходящо, като прилагат членове 5, 7 и 8.

4. Без да се засягат Директиви 96/61/ЕО и 96/62/ЕО, съществуващите инсталации могат да не бъдат държани отговорни за спазването на пределно допустимите стойности на емисиите, посочени в параграф 3, и те могат да не бъдат включвани в националната схема за намаляване на емисиите, ако са изпълнени следните условия:

а) експлоатиращият съществуваща инсталация се наема в писмена декларация, представена на компетентния орган най-късно до 30 юни 2004 г., да не експлоатира инсталацията за период от 20000 оперативни часа, започващ от 1 януари 2008 г. и завършващ най-късно до 31 декември 2015 г.;

б) експлоатиращият е задължен да представя всяка година на компетентния орган отчет за използваните и неизползваните часове от разрешеното време за остатъка от оперативния живот на инсталацията.

5. Държавите-членки могат да изискват спазването на пределни стойности на емисиите и по-кратки срокове за въвеждане в експлоатация, отколкото предвидените в параграфи 1, 2, 3 и 4 и в член 10. Те могат да включват други вредни вещества, както и да наложат допълнителни условия или привеждане в съответствие на инсталациите към техническия прогрес.

6. Държавите-членки могат, без да нарушават настоящата директива и Директива 96/61/ЕО и като държат сметка за разходите и ползите, както и за своите задължения съгласно Директива 2001/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2001 г. относно националните пределно допустими стойности за емисии на някои атмосферни замърсители41 и съгласно Директива 96/62/ЕО, да определят и да приложат национална схема за намаляване на емисиите за съществуващите инсталации, като се държи сметка, inter alia, за спазване на определените в приложения I и II пределно допустими стойности.

Националната схема за намаляване на емисиите намалява общите годишни емисии на азотни окиси (NOx), серен двуокис (SO2) и прах от съществуващите инсталации до нивата, които биха били постигнати, като се приложат пределно допустимите стойности на емисиите, посочени в параграф 3, към съществуващите инсталации в действие през 2000 г. (включително тези, които са обект на план за рехабилитация през 2000 г., одобрен от компетентния орган, с цел да се премине към намаляването на емисиите, изисквано от националното законодателство), в съответствие с реалния годишен период на експлоатация на всяка инсталация, с използваното гориво и топлинната мощност, изчислени на основата на средните стойности от последните пет години на експлоатация до 2000 г. включително.

Затварянето на една инсталация, която е част от националната схема за намаляване на емисиите, не води до увеличаване на общите годишни емисии на останалите инсталации, влизащи във въпросната схема.

Националната схема за намаляване на емисиите не може по никакъв начин да разреши за една инсталация изключение от разпоредбите, предвидени в съответното законодателство на Общността, включително, inter alia, Директива 96/61/ЕО.

Към националните схеми за намаляване на емисиите се прилагат следните условия:

а) схемата следва да съдържа асоциирани задачи и цели, мерки и графици, които позволяват тези задачи и цели да бъдат достигнати, както и механизъм за наблюдение;

б) държавите-членки съобщават своите национални схеми за намаляване на емисиите на Комисията най-късно до 27 ноември 2003 г.;

в) в срок от шест месеца, считано от съобщението, визирано в буква б), Комисията оценява дали схемата изпълва или не условията, предвидени в настоящия параграф. Ако Комисията реши, че условията не са изпълнени, тя информира държавата-членка, която в рамките на следващите три месеца следва да уведоми за мерките, които е взела, за да осигури спазването на условията, предвидени в настоящия параграф;

г) най-късно до 27 ноември 2002 г. Комисията предоставя насоки, с цел да помогне на държавите-членки да подготвят своята схема.

7. В светлината на постигнатия прогрес по отношение на опазването на човешкото здраве и на осъществяването на целите на Общността по опазването на околната среда в областта на окисляването и на качеството на въздуха съгласно Директива 96/62/ЕО, Комисията представя доклад пред Европейския парламент и пред Съвета, най-късно до 31 декември 2004 г., в който тя оценява:

а) необходимостта от последващи мерки;

б) количествата тежки метали, изпускани от големите горивни инсталации;

в) съотношението цена/ефективност и съотношението цена/ползи на новите намаления на емисиите в сектора на горивните инсталации в държавите-членки по отношение на другите сектори;

г) техническата и икономическата изпълнимост на тези намаления на емисии;

д) ефектът, който определените норми за сектора на големите горивни инсталации, включително съоръженията, свързани с произведените в страната твърди горива, и конкурентната ситуация на енергийния пазар, имат върху околната среда и вътрешния пазар;

е) всяка национална схема за намаляване на емисиите, представена от държавите-членки съгласно параграф 6.

Докладът на Комисията съдържа подходящо предложение за възможните крайни дати или за най-ниските пределни стойности за дерогацията, съдържаща се в бележка под линия 2 от приложение VI, точка А.

8. Когато е подходящо, докладът, посочен в параграф 7, се придружава от съответните предложения, като се взема предвид Директива 96/61/ЕО.
ê 2001/80/ЕО

Член 5

Чрез дерогация от приложение III:

1. Инсталации с номинална топлинна мощност равна или по-голяма от 400 MW, чието годишно използване (плаваща средна стойност, изчислена за период от пет години) не надвишава следния брой часове:

  • до 31 декември 2015 г. — 2000 часа;

  • от 1 януари 2016 г. — 1500 часа;

следва да спазват пределно допустима стойност от 800 mg/Nm3 за емисиите от серен двуокис.

Тази разпоредба не се прилага спрямо нови инсталации, разрешението за които е дадено съгласно член 4, параграф 2.

2. До 31 декември 1999 г. Кралство Испания може да дава разрешения на нови електроцентрали с номинална топлинна мощност равна или по-голяма от 500 MW, използващи твърди горива, произведени в страната или от внос, пуснати в експлоатация преди края на 2005 г. и отговарящи на следните изисквания:

а) в случая на вносни твърди горива, пределна стойност на емисиите от 800 mg/Nm3 за серен двуокис;

б) в случай на твърди горива, произведени в страната, ниво на десулфуризация от поне 60 %,

при условие че разрешеният пълен капацитет на тези инсталации, спрямо които се прилага настоящото отклонение не надвишава:

  • 2000 MWe в случая на инсталации, изгарящи твърди горива, произведени в страната;

  • в случая на инсталации, изгарящи внесени твърди горива, или 7500 MWe, или 50 % от целия нов капацитет на всички оторизирани инсталации, изгарящи твърди горива до 31 декември 1999 г., като се взима числото, което е по-малко от двете.

Член 6

В случая на нови инсталации, за които е издадено разрешение съгласно член 4, параграф 2, или на инсталации, покривани от член 10, държавите-членки следят техническата и икономическата изпълнимост на комбинираното производство топлина и електричество да бъдат проверявани. Когато тази изпълнимост бъде потвърдена, инсталациите могат да продължат да функционират, като се държи сметка за пазарната и дистрибуторската ситуация.
ê 2001/80/ЕО (адаптиран)

Член 347

ÖЛошо функциониране или повреда на пречиствателно оборудване Õ

1. Държавите-членки следва да гарантират, че е приета Ö направена Õ необходимата разпоредба в лицензите или разрешенията Ö разрешителните Õ , посочени в член 4, за процедури относно лошото функциониране или повредите на съоръжението за редукция Ö пречиствателните съоръжения Õ .

2. В случай на повреда компетентният орган изисква от експлоатиращия Ö оператора Õ да намали или да спре работата, ако връщането към нормално функциониране не е възможно в рамките на 24 часа, или да експлоатира инсталацията, като използва слабо замърсяващи горива.

При всички подобни случаи компетентният орган Ö Операторът Õ трябва да бъде уведомен Ö уведомява компетентния орган Õ в рамките на 48 часа Ö след установяване на лошо функциониране или повреда на пречиствателното оборудване Õ .

Общата продължителност на работа без Ö пречиствателно Õ съоръжение за редукция за дванадесет месеца в никакъв случай не трябва да превишава 120 часа Ö за всеки период от дванадесет месеца Õ .

Компетентният орган може да разреши изключение Ö предостави дерогация от Õ от 24-часовото и 120-часовото Ö времевото Õ ограничение, Ö определено в първата и третата алинея Õ, Ö в някой от следните случаи Õ предвидени по-горе, ако счете, че:

а) съществува крайна необходимост от поддържането на енергийните доставки, или

б) че Ö за ограничен период от време Õ спряната Ö повредената Õ Ö горивна Õ инсталация ще бъде заменена от друга инсталация, която ще рискува да Ö може да Õ предизвика общо увеличение на емисиите.
ê 2001/80/ЕО (адаптиран)

Член 3512

Ö Контрол на емисиите във въздуха Õ 1. Държавите-членки взимат необходимите мерки, за да осигуряват Ö осъществяването на Õ наблюдението Ö мониторинг Õ Ö на замърсяващите вещества във въздуха Õ , съгласно приложение VVIII, част А3, на емисиите от горивните инсталации, обхванати от настоящата директива, както и всички други стойности от значение за прилагането на настоящата директива. Държавите-членки могат да изискват това наблюдение да се извършва за сметка на експлоатиращия.
ò нов

2. Инсталирането и функционирането на автоматизираното оборудване за мониторинг подлежат на контрол и годишни контролни проби съгласно приложение V, част 3

3. Компетентният орган определя мястото за вземане на проби или измервания, които ще служат за мониторинг на емисиите.

4. Всички резултати от мониторинга ще се регистрират, обработват и представят по начин, позволяващ на компетентния орган да проверява спазването на условията за експлоатация и нормите за допустими емисии, включени в разрешителното.
ê 2001/80/ЕО (адаптиран)

Член 36

Ö Спазване на нормите за допустими емисии Õ

ÖНормите за допустими емисии във въздуха се считат за спазени, ако са изпълнени условията, определени в приложение V, част 4. Õ


ê 2001/80/ЕО (адаптиран)

ð нов

Член 378

ÖГоривна инсталация за няколко горива Õ

1. В случай на инсталации Ö горивна инсталация за няколко горива Õ , оборудванаи със смесена пещ, изискваща едновременното използване на две или повече горива, когато компетентният орган дава разрешението, визирано в член 4, параграфи 1 и 2, и в случаите на инсталации, посочени в член 4, параграф 3 или в член 10, той определя пределно допустимите стойности на емисиите Ö нормите за допустими емисии Õ съгласно следните етапи, както следва:

а) на първо място, като взима пределно допустимата стойност на емисиите Ö нормата за допустими емисии Õ , отнасяща се за всяко гориво и за всеки замърсител, отговарящ на номиналната Ö входяща Õ топлинна мощност на Ö цялата Õ горивната инсталация, Ö определена Õ както е посочена в приложениея от VIII до VII, части 1 и 2,

б) на второ място, като определя пределно допустимите стойности на емисиите Ö нормите за допустими емисии Õ , пресметнати на Ö за всеки вид Õ гориво; тези стойности Ö норми Õ се получават, като се умножават пределните стойности на индивидуалните Ö норми за допустими емисии Õ емисии, посочени Ö в буква а) Õ по-горе, по топлинната мощност, давана от Ö внесеното топлинно съдържание на Õ всяко гориво, и като резултатът от всяко умножение се раздели на сумата от топлинните мощности, давани от Ö внесеното топлинно съдържание на Õ всички горива;,

в) на трето място, като се събират пределно допустимите стойности на емисиите Ö нормите за допустими емисии Õ , пресметнати на гориво.

2. За Ö В случай на Õ чистото горене в горивните инсталации, оборудвани със смесена пещ Ö за няколко горива Õ , които използват отпадъци от дестилация и от конверсия при рафинирането Ö за собствена консумация Õ на суровия петрол самостоятелно или съвместно с други горива, ð Комисията може да внесе изменение в параграф 1, за да определи средна норма за допустими емисии за серен двуокис, които обхващат всички такива инсталации с номинална входяща топлинна мощност от 50 MW или повече. ï се прилагат разпоредбите, отнасящи се за горивото, имащо най-висока пределна стойност на емисии (определящо гориво), независимо от параграф 1 по-горе, ако по време на функционирането на горивната инсталация съотношението на отдаваната топлина от гориво към сумата от топлинните мощности, давани от всички горива, е поне 50 %.
ò нов

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 69, параграф 2.
ê 2001/80/ЕО (адаптиран)

è1 Поправка, ОВ L 319, 23.11.2002 г., стр. 30Ако съотношението на определящото гориво е по-малко от 50 %, пределната стойност на емисия е определена на pro rata основа от отдаваната топлина от всяко от горивата спрямо сумата от топлинните мощности, давани от горивата, както следва:

а) на първо място, като се взима пределната стойност на емисия по отношение на всяко гориво и на всеки замърсител, отговарящо на номиналната топлинна мощност на инсталацията, както е посочена в приложения от III до VII,

б) на второ място, като се изчислява пределната стойност на емисия за определящото гориво (горивото, което има най-висока пределна стойност на емисия в съответствие с приложения от III до VII или в случай на две горива, имащи еднаква пределна стойност на емисии, това, което дава по-голямо количество топлина); тази стойност се получава, като се умножи по две пределната стойност на емисия за това гориво, определена в приложения от III до VII, и като се извади от резултата пределната стойност на емисия за горивото, което има най-ниската пределна стойност на емисия;

в) на трето място, като се определят пределно допустимите стойности на емисиите, пресметнати за всяко гориво; тези стойности се получават, като се умножава пределната стойност на емисия, изчислена за гориво по количеството топлина, отдавано от определящото гориво, и като се умножат другите пределни стойности на емисии по количеството топлина, отдавано от всяко гориво, и като се раздели резултатът от умножението на сумата от топлинните мощности, отдавани от всички горива;

г) на четвърто място, като се прибавят пределно допустимите стойности на емисиите, пресметнати за всяко гориво.

3. Като алтернатива на параграф 2 средните пределни стойности на емисии, дадени по-долу, могат да бъдат приложени за серния двуокис (независимо от комбинирането на използваните горива):

а) за новите инсталации, посочени в член 4, параграфи 1 и 3: 1000 mg/Nm3, отговарящо на средната стойност на всички инсталации от този тип в рамките на рафинерията;

б) за новите инсталации, посочени в член 4, параграф 2: 600 mg/Nm3, отговарящо на средната стойност на всички инсталации от този тип в рамките на рафинерията, с изключение на газовите турбини.

Компетентните органи гарантират, че прилагането на тази разпоредба не предизвиква увеличение на емисиите, изпускани от съществуващите инсталации.

4. В случай на инсталации, оборудвани със смесена пещ, налагаща използването на две или повече горива, при даването на разрешението, визирано в член 4, параграфи 1 и 2, и в случай на инсталациите, обхванати от член 4, параграф 3 или от член 10, се прилагат пределните стойности на емисии, определени в приложения от III до VII, отговарящи на всяко използвано гориво.

Член 11

В случай на изграждане на горивни инсталации, които биха могли да засегнат чувствително околната среда на друга държава-членка, държавите-членки следят да се предава цялата съответстваща информация и да се провеждат консултациите съгласно член 7 от Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 г. относно оценката на влиянието на някои обществени и частни проекти върху околната среда42.

Член 13

Държавите-членки взимат необходими мерки, за да гарантират, че експлоатиращият ще уведомява компетентните органи в разумни срокове за резултатите от постоянните измервания, за резултатите от контрола на измервателните уреди и за резултатите от непостоянните измервания, както и за всички извършвани измервателни операции, за да се прецени, дали са спазени разпоредбите на настоящата директива.

Член 15

1. Държавите-членки уведомяват Комисията за изготвените съгласно член 3, параграф 1 програми най-късно до 31 декември 1990 г.

Най-късно една година след края на различните фази за намаляване на емисиите, произхождащи от съществуващи инсталации, държавите-членки предават на Комисията обобщен доклад за резултатите от прилагането на програмите.

В средата на всяка фаза трябва да се предава и един междинен доклад.

2. Посочените в параграф 1 доклади дават обща представа за следното:

а) всички горивни инсталации, обхванати от настоящата директива,

б) емисиите от серен двуокис и азотни окиси, изразени в тонове на година и в концентрации на тези субстанции в отпадните газове,

в) мерките, които са взети или които се предвиждат за намаляването на емисиите, както и промените в избора на използваното гориво,

г) мерките, които са взети или които се предвиждат по отношение на режима на експлоатация,

д) окончателните или предвижданите извеждания от употреба на горивни инсталации, и

е) в краен случай, пределно допустимите стойности на емисиите, заложени в програмите за съществуващите инсталации.

При определянето на годишните емисии и на концентрациите на вредни вещества в отпадните газове, държавите-членки вземат предвид членове 12, 13 и 14.

3. Държавите-членки, които прилагат член 5 или разпоредбите, съдържащи се в забележката в приложение III или в бележката под линия в приложение VI, точка А, изготвят годишен доклад до Комисията за това.

Член 17

1. Директива 88/609/ЕИО се отменя от 27 ноември 2002 г., без да се засягат параграф 2 или задълженията на държавите-членки по отношение на крайните дати за транспониране и прилагане на посочената директива, изброени в приложение IХ към настоящата директива.

2. В случай на нови инсталации è1 , които са били лицензирани преди 27 ноември 2002 г., член 4, параграф 1 ç от настоящата директива, член 4, параграф 1, член 5, параграф 2, член 6, член 15, параграф 3, приложения III, VI, VIII и приложение IХ, точка А.2 от Директива 88/609/ЕИО, както е изменена с Директива 94/66/ЕО, се прилагат до 1 януари 2008 г., след което ще бъдат отменени.

3. Позоваванията на Директива 88/609/ЕИО се считат за позовавания на настоящата директива и се четат в съответствие с таблицата на съответствието в приложение Х към настоящата директива.
ê 2000/76/ЕО (адаптиран)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница