Bg комисия на европейските общности брюксел, 21. 12. 2007 г. Com(2007) 844 окончателен 2007/0286 (cod) Предложение за директива на европейския парламент и на съветастраница6/24
Дата06.05.2017
Размер4.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Глава V

Ö Специални разпоредби за инсталации и дейности, при които се използват органични разтворители Õ

Член 511

Цел и Ообхват

Целта на настоящата директива е да се предотврати или намали прякото или косвено въздействие на емисиите на летливи органични съединения в околната среда, главно във въздуха, и потенциалните рискове за здравето на човека чрез предвиждане на мерки и процедури, които да се прилагат за определените в приложение I дейности, доколкото те се извършват над изброените в приложение IIА прагове за използване на разтворители.

Ö Настоящата глава се отнася за дейностите, изброени в част 1 от приложение VII и, когато е приложимо, за дейностите, достигащи потребителските прагове, определени в част 2 от посоченото приложение. ÕЧлен 522

Определения

По смисъла на настоящата директива глава Ö се прилагат следните определения Õ :1. инсталация означава неподвижно техническо съоръжение, в което се извършват една или повече от дейностите, попадащи в определеното в член 1 приложно поле и всякакви други пряко свързани дейности, които са технически свързани с извършваните в този обект дейности и които биха могли да влияят върху емисиите;

1. 2. „съществуваща инсталация“ означава функционираща инсталация, или в съответствие с действащото законодателство преди датата на влизане в сила на настоящата директива, инсталация, за която е издадено разрешение или е регистрирана, или по мнение на компетентния орган подлежи на пълно заявление за разрешение, при условие че инсталацията е въведена в експлоатация не по-късно от една година след датата на влизане в сила на настоящата директива;Ö която е получила разрешително преди 1 април 2001 г. или е подала пълно заявление за разрешително преди 1 април 2001 г., при условие че инсталацията е пусната в експлоатация не по-късно от 1 април 2002 г. Õ;

3. малка инсталация означава инсталация, която попада в по-ниския диапазон на прагове, посочени в точки 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 или 17 от приложение IIA, или за другите, посочени в приложение IIА дейности, която има потребление на разтворители по-малко от 10 тона/годишно;

4. съществена промяна

 • за инсталация, попадаща в приложното поле на Директива 96/61/ЕО, определението е посоченото в посочената директива;

 • за малки инсталации означава промяна в номиналния капацитет, която води до увеличаване на емисиите на летливи органични съединения с повече от 25 %. Всяка промяна, която по мнение на компетентния орган може да доведе до значително отрицателно въздействие върху здравето на човека и околната среда, също е съществена промяна;

 • за всички други инсталации означава промяна в номиналния капацитет, която води до увеличаване на емисиите на летливи органични съединения с повече от 10 %. Всяка промяна, която по мнение на компетентния орган може да доведе до значително отрицателно въздействие върху здравето на човека и околната среда, също е съществена промяна;

5. компетентен орган означава органът или органите, които съгласно нормативната уредба на държавите-членки отговарят за изпълнение на задълженията, произтичащи от настоящата директива;

6. оператор означава физическо или юридическо лице, което експлоатира или контролира инсталацията или, когато това е предвидено в националното законодателство, лице, на което са делегирани решаващи икономически правомощия върху техническото функциониране на инсталацията;

7. разрешение означава писмено решение, с което компетентният орган дава разрешение за експлоатация на цялата или на част от инсталацията;

8. регистрация означава определената в нормативен акт процедура, която включва най-малко уведомление от оператора до компетентния орган за намерението му да експлоатира инсталация или да извършва дейности, попадащи в приложното поле на настоящата директива;

9. емисия означава всяко изпускане на летливи органични съединения от инсталация в околната среда;

11.2. „ Ö отпадъчни Õ отработени газове“ означава окончателното изпускане във въздуха на газове, съдържащи летливи органични съединения или други замърсители, от комин или пречиствателно съоръжение;. Обемният дебит се изразява в m3/h при стандартни условия;

10.3. „дифузни емисии“ означава всички изпускани във въздуха, почвата и водите емисии на летливи органични съединения, които не се съдържат в Ö отпадъчни Õ отработени газове, както и съдържащите се в каквито и да е продукти разтворители, освен ако в Ö част 2 от приложение VII Õ приложение IIА не е посочено друго. Те включват неуловените емисии, които се изпускат в околната среда през прозорци, врати, вентилационни и подобни отвори;

12.4. „общи емисии“ означава Ö сбора Õ сумата от Ö дифузни Õ нетрайни емисии и емисиите в Ö отпадъчни Õ отработени газове;

13. пределно допустима стойност на емисиите означава масата на летливите органични съединения, изразена въз основа на определени специфични параметри, концентрация, процент и/или ниво на емисиите, изчислени при стандартни условия N, които не могат да се превишават по време на един или повече периоди от време;

14. вещества означават всеки химичен елемент и неговите съединения, така както се срещат в природата или произвеждат в промишлеността, независимо дали са в твърдо, течно или газообразно състояние;

15. 5) препарат означава смесите или разтворите, състоящи се от две или повече вещества;Ö „смес“ означава смес по смисъла на определението, съдържащо се в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)47, Õ

16. органично съединение означава всяко съединение, което съдържа най-малко елемента въглерод и един или повече от следните елементи: водород, халогени, кислород, сяра, фосфор, силиций или азот с изключение на въглеродни окиси и неорганични карбонати и бикарбонати;

17. летливо органично съединение (ЛОС) означава всяко органично съединение, което при температура 293,15 К има парно налягане 0,01 kPA или повече, или притежава съответна летливост при особените условия на употреба. По смисъла на настоящата директива частта от креозот, която надвишава тази стойност на парно налягане при температура 293,15 К, се счита за ЛОС;

18. органичен разтворител означава всяко ЛОС, което самостоятелно или в комбинация с други реактиви, без да претърпява химическа промяна, се използва за разтваряне на суровини, продукти или отпадъчни материали, или се използва като почистващо средство за разтваряне на замърсители, или като разтворител, или като дисперсионна среда, или като регулатор на вискозитета или на повърхностното напрежение, или като пластификатор, или като консервант;

19. халогениран органичен разтворител означава органичен разтворител, който съдържа най-малко един атом бром, хлор, флуор или йод на молекула;

20. покритие означава всеки препарат, включително всички органични разтворители или препарати, съдържащи органични разтворители, които са необходими за правилното му приложение, който се използва за постигане на декоративен, защитен или друг функционален ефект върху дадена повърхност;

6.21. „лепило“ означава всяка всеки Ö смес Õ препарат, включително всички органични разтворители или Ö смеси Õ препарати, съдържащи органични разтворители, които са необходими за правилното ѝму приложение, който се използвана за слепване на отделни части на продукт;

7.22. „мастило“ означава препарат Ö смес Õ , включително всички органични Ö разтворители Õ съединения или препарати Ö смеси Õ , съдържащи органични разтворители, които са необходими за правилното ѝим приложение, който се използвана в печатарската дейност за отпечатване на текст или изображения върху повърхност;

8.23. „лак“ означава прозрачно покритие;

9.24. „потребление“ означава общото количество вложени органични Ö разтворители Õ вещества в дадена инсталация за една календарна година или за всеки друг 12-месечен период без летливите органични съединения ЛОС, които са оползотворени за повторна употреба;

10.25. „вложено количество“ означава количеството органични Ö разтворители Õ вещества и тяхното количество в препарати Ö смеси Õ , използвани при осъществяването на определена дейност, включително рециклираните във и извън инсталацията разтворители, и разтворителите, които се броят всеки път, когато се използват за осъществяване на дейността;

11.26. „повторна употреба на органични разтворители“ означава употребата на органични разтворители, оползотворени от инсталацията за каквато и да е техническа или търговска цел, включително употребата им като гориво, но без окончателното Ö обезвреждане Õ изхвърляне на такива оползотворени органични разтворители като отпадъцик;

27. масов дебит означава количеството изпуснати ЛОС, измерено в единица маса/час;

28. номинален капацитет означава усредненото за едно денонощие максимално количество вложени органични разтворители в дадена инсталация, ако инсталацията функционира при условията на нормална експлоатация за проектираната си производителност;

29. нормална експлоатация означава всички периоди на функциониране на инсталацията или дейността с изключение на операциите по пускане и спиране на инсталацията и поддръжка на оборудването;

30.12. „контролирани условия“ означава условията, при които инсталацията се експлоатира така, че изпусканите вследствие на дейността летливи органични съединения ЛОС се събират и отвеждат контролирано или през комин, или през пречиствателно съоръжение, поради което не са напълно дифузни;

31. стандартни условия означава температура 273,15 К и налягане 101,3 kРа;

32. средна стойност за денонощие означава средната аритметична стойност на всички валидни показания, отчетени през последните 24 часа на нормална експлоатация;

13.33. „операции по пускане и спиране“ означава операции Ö , с изключение на Õ хХарактеризиращите се с редовни колебания фази на дейността, не следва да се считат за пускове и спирания. по въвеждане или извеждане от експлоатация, или довеждане или извеждане от състояние на работа на празен ход на дейност, част от оборудване или резервоар.

Член 3

Задължения, които важат за нови инсталации

Държавите-членки приемат необходимите мерки, с които да се осигури, че:

1. всички нови инсталации съответстват на разпоредбите на членове 5, 8 и 9;

2. всички нови инсталации, които не са включени в приложното поле на Директива 96/61/ЕО, се регистрират или преминават през процедура за даване на разрешение, преди да бъдат въведени в експлоатация.

Член 4

Задължения, които важат за съществуващи инсталации

Без да се засягат разпоредбите на Директива 96/61/ЕО, държавите-членки приемат необходимите мерки, с които да се осигури, че:

1. съществуващите инсталации съответстват на разпоредбите на членове 5, 8 и 9 не по-късно от 31 октомври 2007 г.;

2. всички съществуващи инсталации трябва да са регистрирани или да са получили разрешение най-късно до 31 октомври 2007 г.;

3. инсталациите, за които трябва да се издаде разрешение или които трябва да се регистрират по посочения в приложение IIБ план за намаляване, уведомяват компетентния орган за това най-късно до 31 октомври 2005 г.

4. когато дадена инсталация:

 • претърпява съществена промяна, или

 • за първи път попада в приложното поле на настоящата директива след извършване на съществена промяна,

тази част от инсталацията, която претърпява съществена промяна, се разглежда или като нова инсталация, или като съществуваща инсталация, при условие че общите емисии от цялата инсталация не надвишават онези, които биха се получили, ако съществено променената част бъде разглеждана като нова инсталация.
ê 1999/13/ЕО Член 5, параграф 6 (адаптиран)

Член 53

Ö Заместване на опасни вещества Õ6. Веществата или препаратите Ö смесите Õ , които заради съдържанието си на летливи органични съединения ЛОС са класифицирани като канцерогенникарциногенни, мутагенни или токсични за възпроизводството съгласно Директива 67/548/ЕИО48, са означени или трябва да бъдат обозначени с фразите за риск R45, R46, R49, R60, или R61, във възможно най-кратък срок се заменят, доколкото е възможно и при отчитане на насоките, споменати в член 7, параграф 1, с по-малко вредни вещества или препарати Ö смеси Õ .
ê 1999/13/ЕО (адаптиран)

Член 545

Изисквания Ö Контрол на емисиите Õ

1. Държавите-членки приемат подходящите Ö необходимите Õ мерки Ö , за да гарантират всяко едно от следните: Õ или чрез определяне в условията на разрешението, или чрез общи задължителни правила, за да гарантират спазването на разпоредбите на параграфи от 2 до 12.2. Всички инсталации трябва да съответстват:

а) или Ö емисиите на летливи органични съединения от инсталации не превишават Õ на Ö нормите за допустими Õ пределно допустимите стойности за емисии в Ö отпадъчни Õ отработените газове и Ö нормите за допустими Õ стойностите за дифузни емисии, или на Ö нормите за допустими Õ пределно допустимите стойности за общи емисии, както и Ö спазването Õ на другите изисквания, предвидени в приложение IIА части 2 и 3 от приложение VII;или

б) Ö инсталациите спазват Õ изискванията на плана за намаляване, посочен Ö установен Õ в приложение IIБ част 5 от приложение VII, Ö при условие че се постига равностойно намаляване на емисиите, в сравнение с намаляването, постигнато чрез прилагане на нормите за допустими емисии, посочени в буква а) Õ .


ê 1999/13/ЕО Приложение IIБ.1 (адаптиран)

Ö Съгласно член 67, параграф 1 държавите-членки докладват на Комисията за напредъка при постигане на равностойното намаляване на емисиите, посочено в точка б). Õ


ê 1999/13/ЕО (адаптиран)

2.3.а) Ö Чрез дерогация от параграф 1, буква а), когато операторът Õ По отношение на дифузните емисии държавите-членки прилагат стойностите за дифузни емисии за инсталациите като пределно допустимата стойност за емисиите. Въпреки това, когато пред компетентния орган убедително се докаже Ö пред компетентния орган Õ, че Ö нормата за допустими дифузни емисии Õ тази стойност е технически или икономически неосъществима за отделна инсталация, компетентният орган може да направи изключение за такава инсталация Ö може да разреши надвишаването на тази норма за допустимите емисии Õ, при условие че не се очакват значителни рискове за здравето на човека и за околната среда. За всяко изключение Ö и че Õ операторът трябва убедително да докаже пред компетентния орган, че се използват най-добритеата наличниа техникиа;

3.Ö Чрез дерогация от параграф 1, ако операторът докаже пред компетентния орган, че това съответствие е технически или икономически неосъществимо, и че са използвани най-добрите налични техники, компетентният орган може да разреши емисиите от инсталацията, свързани с дейностите по нанасяне на покритие, обхванати от точка 8 от таблицата в част 2 от приложение VII, да не съответстват на изискванията, определени в посочения параграф. Õ

3. б) дейностите, които не могат да се извършват при контролирани условия, могат да се освободят от проверките, предвидени в приложение IIА, когато във въпросното приложение изрично е посочена такава възможност. След това се използва планът за намаляване в приложение IIБ, освен ако убедително не се докаже пред компетентния орган, че тази възможност е технически и икономически неосъществима. В такъв случай операторът трябва убедително да докаже пред компетентния орган, че се използва най-добрата налична техника.

4. В съответствие с член 11 67, параграф 2 държавите-членки докладват на Комисията за всяко изключение Ö дерогациите, посочени в Õ параграфи 2 и 3 по букви „а“ и „б“.

4. За инсталации, в които не се прилага план за намаляване, всяко оборудване за намаляване на емисиите, което е инсталирано след датата на влизане в сила на настоящата директива трябва да отговаря на изискванията на приложение IIA.

5. Изпускането Ö Емисиите Õ на летливи органични съединения, ЛОС по параграфи 6 и 8 Ö които са означени или трябва да бъдат обозначени с фразите за риск R40, R45, R46, R49, R60, R61 или R68, Õ се контролират, както емисиите от инсталация при контролирани условия, доколкото опазването на общественото здраве и околната среда е технически и икономически осъществимо Ö , и не следва да надвишават нормите за допустими емисии, установени в част 4 от приложение VII Õ .

6.5. Инсталации, в които се извършват две или повече дейности, всяка от които превишава праговете в приложение IIA част 2 от приложение VII следва да:

а) отговарят, по отношение на веществата, посочени в параграфи 6, 7 и 8 параграф 5, трябва да отговарят на изискванията на посочения параграф тези параграфи за всяка дейност поотделно;

б) по отношение на всички други вещества следва или да:

i) отговарят на изискванията на параграф 12 за всяка дейност поотделно; илиii) общите им емисии Ö на летливи органични съединения Õ да не превишават емисиите, които Ö които Õ биха се получавали, ако не се прилагат разпоредбите на точка i).

7. По отношение на изпускането на посочените в параграф 6 ЛОС, когато масовият дебит на общото количество съединения, водещ до означаване по този параграф, е по-висок или равен на 10 g/h, трябва да се съблюдава пределно допустимата стойност за емисии от 2 mg/Nm3. Пределно допустимата стойност за емисии се отнася за общото количество на отделните съединения.

8. По отношение на изпускането на халогенирани ЛОС, обозначени с фразата за риск R40, когато масовият дебит на общото количество съединения, водещ до обозначаване с R40, е по-висок или равен на 100 g/h, трябва да се съблюдава пределно допустимата стойност за емисии от 20 mg/Nm3. Пределно допустимата стойност за емисии се отнася за общото количество на отделните съединения.

9. След влизане в сила на настоящата директива изпускането на ЛОС, които са означени или трябва да бъдат означени с някоя от посочените в параграфи 6 и 8 фрази за риск, във възможно най-кратък срок трябва да съответстват на пределно допустимите стойности за емисии, посочени съответно в параграфи 7 и 8.

7.10. По време на Ö дейностите по Õ пускане и спиране на инсталацията следва трябва да се вземат всички подходящи предохранителни мерки Ö за свеждане до минимум на емисиите на летливи органични съединения Õ .

11. Съществуващите инсталации, в които се експлоатира съществуващо пречиствателно оборудване, и в които се съблюдават следните пределно допустими стойности за емисии:

 • 50 mg C/Nm3 за пещи за изгаряне на отпадъци,

 • 150 mg C/Nm3 за всяко друго пречиствателно съоръжение;

се освобождават от задължението да съблюдават пределно допустимите стойности за емисиите на отпадъчни газове, посочени в таблицата в приложение IIA за срок от 12 години след посочената в член 15 дата, при условие че общото количество на емисиите от цялата инсталация не надвишава емисиите, които биха се получавали, ако са спазени всички посочени в таблицата изисквания.

12. Нито планът за намаляване, нито прилагането на параграф 11 или член 6 освобождават инсталациите, които изпускат посочените в параграфи 6, 7 и 8 вещества, от задължението да спазват посочените в тези параграфи задължения.

13. Когато се извършва оценка на риска в съответствие с Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета49 и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията50 или Директива 67/548/ЕИО на Съвета и Директива 93/67/ЕИО на Комисията51 на някое от веществата, които следва да бъдат обозначени с R40, R60 или R61, и които се контролират съгласно настоящата директива, Комисията взема под внимание заключенията от оценката на риска и предприема необходимите мерки по целесъобразност.
ê 1999/13/ЕО

Член 6

Национални планове

1. Без да се нарушават разпоредбите на Директива 96/61/ЕО, държавите-членки могат да изготвят и прилагат национални планове за намаляване на емисиите от предвидените в член 1 дейности и промишлени инсталации с изключение на дейности 4 и 11 от приложение IIA. Нито една от останалите дейности не може да се изключва чрез национален план от приложното поле на настоящата директива. Тези планове трябва да водят до намаляване на годишните емисии на ЛОС от съществуващите инсталации, които попадат в приложното поле на настоящата директива, най-малко със същото количество и в същия срок, които биха се постигнали чрез прилагане на пределно допустимите стойности за емисиите, определени в член 5, параграфи 2 и 3 и приложение II, през срока на действие на националния план. Националният план, при необходимост актуализиран, се представя отново на Комисията на всеки три години.

Държава-членка, която изготвя и прилага национални планове, може да освобождава съществуващите инсталации от прилагането на пределно допустимите стойности за емисии, предвидени в член 5, параграфи 2 и 3 и приложение II. Националният план при никакви обстоятелства не може да освобождава съществуваща инсталация от задължението за спазване на разпоредбите на Директива 96/61/ЕО.

2. Националният план включва списък на предприетите мерки или на тези, които следва да се предприемат, за да се гарантира постигането на определената в параграф 1 цел, включително данни за предложения механизъм за наблюдение и контрол на изпълнението на плана. Той включва и временни задължителни цели за намаляване, спрямо които може да се оцени постигнатият напредък към постигане на целта. Той трябва да е съвместим със съответното действащо законодателство на Общността, включително съответните разпоредби на настоящата директива, и да включва:

 • определяне на дейността или дейностите, за които се прилага планът,

 • намаляването на емисиите, което следва да се постигне чрез тези дейности, което да съответства на намаляването, което би се постигнало чрез прилагане на определените в параграф 1 пределно допустимите стойности на емисиите,

 • броя на инсталациите, засегнати от плана и тяхното общо количество емисии, както и общото количество на емисиите на всяка от дейностите.

Планът включва и пълно описание на способите, чрез които ще се постигнат съдържащите се в него изисквания, доказателства, че тези способи могат да бъдат приложени и данни за начините, по които ще се доказва съответствие с плана.

3. Държавите-членки предоставят плана на Комисията. Планът трябва да се придружава от достатъчно подкрепящи документи, които да удостоверяват, че посочената в параграф 1 цел ще бъде постигната, включително всички изрично изискани от Комисията документи. Съществуващите инсталации, които претърпяват съществена промяна, остават в приложното поле на националния план, при условие че са били част от този план преди извършването на въпросната съществена промяна.

4. Държавите-членки определят национален орган за събирането и оценката на информацията, която се изисква съгласно параграф 3, и за изпълнението на националния план.

а) 5. Комисията информира комитета по член 13 за критериите за оценка на националните планове най-късно една година след влизане в сила на настоящата директива.

б) Ако при разглеждане на плана, повторно представения план или докладите за постигнатия напредък, които държавите-членки представят съгласно член 11, Комисията не е убедена, че целите по плана ще бъдат постигнати в предвидения срок, тя информира държавата-членка и комитета по член 13 за становището си и за мотивите за него. Комисията извършва това в срок от шест месеца след получаване на плана или доклада. След това в срок от три месеца държавата-членка уведомява Комисията и информира комитета за коригиращите мерки, които ще предприеме, за да гарантира постигане на целите.

6. Ако Комисията в шестмесечен срок от уведомлението за коригиращите мерки реши, че тези мерки не са достатъчни, за да гарантират постигане на целите на плана в предвидения срок, държавата-членка е длъжна да изпълни изискванията по член 5, параграфи 2 и 3 и приложение II в определения в настоящата директива срок в случай на съществуващи инсталации. Комисията информира за решението си комитета по член 13.
ê 1999/13/ЕО (адаптиран)

Член 558

Мониторинг Ö на емисиите Õ

1. Държавите-членки въвеждат задължение за оператора на инсталация, попадаща в приложното поле на настоящата директива, един път годишно или при поискване, да предоставя на компетентния орган данни, които да позволяват на компетентния орган да проверява съответствието с настоящата директива.

2. Държавите-членки гарантират, че тръбите, към които е свързано пречиствателното оборудване и които в крайната си точка изпускат общо количество органичен въглерод повече от средно 10 kg/h, непрекъснато се подлагат на мониторинг за съответствие.

3. В останалите случаи държавите-членки гарантират, че се извършват непрекъснати или периодични измервания. За периодичните измервания, по време на всяко измерване се отчитат най-малко три показания.

4. Измервания не се изискват в случаите, когато крайното пречиствателно оборудване не е необходимо да съответства на настоящата директива.

5. Комисията организира обмен на информация относно използването на планове за управление на разтворителите в държавите-членки въз основа на данните за прилагането на настоящата директива през тригодишния период след посочената в член 15 дата.

Ö Държавите-членки гарантират чрез уточняване в условията на разрешението или чрез общи правила със задължителна сила, че измерванията на емисии се извършват в съответствие с част 6 от приложение VII. Õ


ê 1999/13/ЕО (адаптиран)

Член 569

Ö Спазване на нормите за допустими емисии Õ Съответствие с пределно допустимите стойности за емисии

Ö Нормите за допустими емисии в отпадъчни газове се считат за спазени, ако са изпълнени условията, установени в част 8 от приложение VII. Õ

Член 57

Ö Представяне на доклади за спазване на условията Õ1. Пред компетентния орган се представят достатъчно доказателства за спазване на:

Ö Докладът за спазване на условията, посочен в член 8, параграф 1 представя доказателство за спазване на един от следните елементи: Õа) Ö нормите за допустими Õ пределно допустимите стойности за емисии в отпадъчни газове, Ö нормите за допустими Õ стойностите за дифузни емисии и Ö нормите за допустими Õ пределно допустимите стойности за общио количество на емисиите;,

б) изискванията на плана за намаляване съгласно приложение IIБ част 5 от приложение VII;,

в) разпоредбите на член 5, параграф 3.Ö дерогациите, предоставени в съответствие с член 54, параграфи 2 и 3. Õ

В приложение III са предоставени насоки относно Ö Докладът за спазване на условията може да съдържа Õ плановете за управление на разтворителите, Ö съставен в съответствие с част 7 от приложение VII Õ които служат за доказване на съответствие с тези параметри.

Към отпадъчния газ могат да се добавят газови обеми с цел охлаждане или разреждане, когато това е технически обосновано, но не се вземат предвид при определяне на масовата концентрация на замърсителите в отпадъчния газ.

3. При непрекъснати измервания пределно допустимите стойности за емисии се считат за спазени, ако:

а) нито една от средните денонощни стойности при нормална експлоатация не надвишава пределно допустимите стойности за емисиите, и

б) нито една от средните стойности за един час не надвишава пределно допустимите стойности за емисиите с повече от 1,5 пъти.

4. При периодични измервания пределно допустимите стойности за емисии се считат за спазени, ако в хода на едно измерване:

а) средната стойност на всички показания не надвишава пределно допустимите стойности за емисии, и

б) нито една от средните стойности за един час не надвишава пределно допустимите стойности за емисиите с повече от 1,5 пъти.

5. Съответствието с разпоредбите на член 5, параграфи 7 и 8 се проверява въз основа на сумата от масовите концентрации на отделните ЛОС. За всички останали случаи съответствието се проверява въз основа на общата маса на изпуснатия органичен въглерод, освен ако в приложение IIА не е посочено друго.
ê 1999/13/ЕО Член 2, параграф 4 (адаптиран)

Член 58

Ö Съществена промяна на съществуващи инсталации Õ

Ö 1. Промяна в средното максимално количество вложени органични разтворители в дадена инсталация в рамките на едно денонощие, ако инсталацията функционира съгласно проектираната си производителност при условия, различни от операциите по пускане и спиране на инсталацията и поддръжка на оборудването, се счита за съществена, в случай че води до повишаване на емисиите на летливи органични съединения с повече от: Õ


 • Ö 25 % за инсталация осъществяваща дейности, които попадат в по-ниския диапазон на прагове, посочени в част 2, точки 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 или 17 от приложение VII, или в случай на други дейности, посочени в част 2 от приложение VII, инсталация която има потребление на разтворители по-малко от 10 тона годишно; Õ

 • Ö 10 % за всички други инсталации. Õ

ê 1999/13/ЕО Член 4, параграф 4 (адаптиран)2.4. Ккогато дадена Ö съществуваща Õ инсталация: претърпява съществена промяна, или за първи път попада Ö попада Õ в Ö обхвата Õ приложното поле на настоящата директива след извършване на съществена промяна, тази част от инсталацията, която претърпява съществена промяна, се разглежда или като нова инсталация, или като съществуваща инсталация, при условие че общите емисии на от цялата инсталация не надвишават онези, които биха се получили, ако съществено променената част бъде разглеждана като нова инсталация.
ê 1999/13/ЕО Член 9, параграф 2 (адаптиран)

3.2. След извършване Ö В случай Õ на съществена промяна Ö компетентният орган проверява Õ отново се проверява съответствието Ö на инсталацията с изискванията на настоящата директива Õ .
ê 1999/13/ЕО (адаптиран)

Член 59

Ö Обмен на информация относно Õ зЗаместване Ö на органични разтворители Õ1. Комисията гарантира, Ö организира Õ че се осъществява обмен на информация между Ö с Õ държавите-членки и че се извършват съответните дейности Ö , съответния сектор на промишлеността и неправителствени организации, съдействащи за опазването на околната среда Õ относно по използването на органични вещества Ö разтворители Õ и техните потенциални заместители. Тя взема предвид въпросите за: Ö и техниките, които имат най-малко потенциално въздействие върху въздуха, водите, почвите, екосистемите и човешкото здраве. Õ

Ö Организира се обмен на информация по всеки един от следните въпроси: Õа) годност за употреба;,

б) потенциалното въздействие върху човешкото здраве, и по-специално професионалното излагане на въздействие;

в) потенциалното въздействие върху околната среда;, и

г) икономическите последици, по-специално разходите и ползите от съществуващите възможности.,

с оглед предоставянето на насоки за използването на вещества и техники, които имат най-малко потенциално въздействие върху въздуха, водите, почвите, екосистемите и човешкото здраве.

Вследствие на обмяната на информация Комисията публикува насоки за всяка дейност.

2. Държавите-членки гарантират, че посочените в параграф 1 насоки се вземат предвид при даване на разрешение и при формулиране на общите задължителни правила.

Член 10

Несъответствие

Държавите-членки приемат подходящи мерки, за да осигурят, че при констатиране на нарушение на изискванията на настоящата директива:

а) операторът информира компетентния орган и предприема мерки, с които да гарантира възстановяване на съответствието във възможно най-кратък срок;

б) в случаи на несъответствие, което причинява непосредствена опасност за човешкото здраве, извършването на дейността се спира до възстановяване на съответствието при условията на буква а).

Член 11

Информационни системи и докладване

1. 1. На всеки три години държавите-членки изпращат на Комисията информация за прилагането на настоящата директива под формата на доклад. Докладът се изготвя въз основа на въпросник или схематични насоки, съставени от Комисията в съответствие с процедурата, предвидена в член 6 от Директива 91/692/ЕИО52. Въпросникът или схематичните насоки се изпращат на държавите-членки шест месеца преди началото на периода, за който се отнася докладът. Докладът се предоставя на Комисията в срок от девет месеца след края на обхванатия от него тригодишен период. Държавите-членки публикуват изготвените доклади едновременно с представянето им на Комисията, при спазване на ограниченията, предвидени в член 3, параграфи 2 и 3 от Директива 90/313/ЕИО53. Първият доклад обхваща периода на първите три години след посочената в член 15 дата.

2. Предоставената съгласно параграф 1 информация по-специално включва достатъчно представителни данни, които да доказват, че са изпълнени изискванията на членове 5 и 6 в зависимост от случая.

3. Най-късно пет години след представянето на първите доклади от държавите-членки Комисията изготвя доклад за прилагането на настоящата директива въз основа на предоставените от държавите-членки данни. Комисията представя този доклад на Европейския парламент и на Съвета, при необходимост заедно с предложения.

Член 60

Обществен Ддостъп до информацията

1. Без да се нарушават разпоредбите на Директива 90/313/ЕИО, държавите-членки предприемат необходимите мерки, с които да осигурят, че най-малко заявленията за разрешение за нови инсталации или за съществени промени на инсталации, за които се изисква разрешение съгласно Директива 96/61/ЕО, се предоставят за подходящ период от време на разположение на обществеността, която да може да представи своите коментари по тях, преди компетентният орган да вземе решение. Без да се нарушават разпоредбите на Директива 96/61/ЕО, няма задължение за преформатиране на информацията за обществеността.

1. Решението на компетентния орган, включително най-малкото екземпляр от разрешението Ö разрешителното Õ и всички евентуални последващи актуализации, също трябва да се предостави Ö предоставят Õ на обществеността.

На обществеността се предоставят приложимите за инсталациите общи задължителни правила Ö със задължителна сила Õ и списъкът на Ö инсталациите, които подлежат на предоставяне на разрешително и на регистрация Õ регистрираните и разрешените дейности.

2. Притежаваните от компетентния орган резултати от Ö от Õ мониторинга на емисиите Ö емисиите Õ в съответствие с член 55 посочените в членове 8 и 9 условия за разрешение или регистрация трябва да се Ö се Õ предоставят на разположение на обществеността.

3. Разпоредбите на параграфи 1 и 2 се прилагат при спазване на ограниченията относно основанията за отказ от страна на държавните органи да предоставят информация, включително търговската и промишлена тайна, предвидени в член 3, параграф 2 и 3 от Директива 90/313/ ЕИО член 4, параграфи 1 и 2 от Директива 2003/4/ЕО.


ê 78/176/ЕИО (адаптиран)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница