Bg комисия на европейските общности брюксел, 21. 12. 2007 г. Com(2007) 844 окончателен 2007/0286 (cod) Предложение за директива на европейския парламент и на съветастраница9/24
Дата06.05.2017
Размер4.97 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24

ВЪЗДУХ

1. Серен диоксид двуокис и други съединения на сярата

2. Оксиди на азота Азотни окиси и други азотни съединения

3. Въглероден оксид окис

4. Летливи органични съединения (ЛОС)

5. Метали и техните съединения

6. Прах ð , включително фини прахови частици ï

7. Азбест (суспендирани частици, влакна)

8. Хлор и неговите съединения

9. Флуор и неговите съединения

10. Арсен и неговите съединения

11. Цианиди

12. Вещества и препарати с доказани канцерогенни или мутагенни свойства или свойства, които могат да въздействат чрез въздуха върху възпроизводството

13. Полихлорирани дибензодиоксини и полихлорирани дибензофураниВОДА

1. Органохалогенни съединения и вещества, които може да образуват такива съединения във водната среда

2. Органофосфорни съединения

3. Органокалаени съединения

4. Вещества и препарати с доказани канцерогенни и мутагенни свойства или свойства, които могат да въздействат чрез водната среда върху възпроизводството

5. Устойчиви въглеводороди и устойчиви и биоакумулируеми органични токсични вещества

6. Цианиди

7. Метали и техните съединения

8. Арсен и неговите съединения

9. Биоциди и други продукти за защита на растенията

10. Материали в суспензия

11. Вещества, които водят до еутрофикация (по-конкретно нитрати и фосфати)

12. Вещества, които имат неблагоприятно влияние върху кислородния баланс (и могат да бъдат измервани с параметри като БПК, ХПК и др.).
ò нов

13. Вещества, изброени в Приложение Х към Директива 2000/60/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите58.
ê 96/61/ЕО (адаптиран)

ПРИЛОЖЕНИЕ IIIIV

ÖКритерии за определяне на най-добрите налични техники ÕИзисквания, които следва да бъдат вземани предвид по принцип или в конкретни случаи, при определяне на най-добрите налични техники, както е определено в член 2, параграф 12, като не се забравят вероятните разходи и ползи от дадена мярка и принципите за превантивност и защита:

1. Използването на нискоотпадъчна технология.

2. Използването на по-малко опасни вещества.

3. Ö Увеличаване на степента Õ на  Иизвличане и рециклиране на генерираните и използваните в процеса вещества и на отпадъци, където това е уместно.

4. Сравними процеси, съоръжения или методи на експлоатация, експериментирани успешно в промишлен мащаб.

5. Технологичен напредък и промени в научните познания и разбирания.

6. Вид, въздействие и обеми на разглежданите емисии.

7. Дата за пускане в експлоатация на нови или съществуващи инсталации.

8. Продължителност от време, необходимо за внедряване на най-добрите налични техники.

9. Потребление и вид на използваните в процесите суровини (включително водата) и енергийна ефективност.

10. Необходимост от предотвратяване или намаляване до минимум на общото въздействие на емисиите върху околната среда и рисковете за нея.

11. Необходимост от предотвратяване на аварии и свеждане до минимум на последствията за околната среда.12. Информация, публикувана от Комисията — по силата на член 16, параграф 2, или от международни организации.
ê 2003/35/ЕО

ПРИЛОЖЕНИЕ IVV

Участие на обществеността при вземането на решения

1. Обществеността се информира (чрез публично известяване или други подходящи средства като електронни медии, ако има такива) по следните въпроси на ранен етап от процедурата по вземане на решение или най-късно веднага след като информацията може да бъде надлежно предоставена:

а) молбата за разрешително или, ако случаят е такъв, предложението за актуализиране на разрешителното или условията за разрешителното в съответствие с член 2215, параграф 1, включително описание на елементите, изброени в член 136, параграф 1;
ò нов

б) разработването на нови или актуализирани общи обвързващи правила в съответствие с член 18, включително предложените изисквания за правилата и нетехническо резюме на правната и административна рамка за прилагане на тези правила;
ê 2003/35/ЕО (адаптиран)

бв) когато е приложимо, факта, че едно решение е предмет на национална или трансгранична оценка на въздействието върху околната среда, или на консултации между държавите-членки в съответствие с член 2817;

вг) данни за компетентните органи, отговорни за вземането на решение; тези, от които може да бъде получена съответната информация; тези, до които могат да бъдат отправени коментари или въпроси, и данни за графика за предаване на коментари или въпроси;

гд) същността на вероятните решения или на проекторешението, ако има такова;

де) когато е приложимо, данни, отнасящи се до предложение за актуализиране на разрешителното или условията за разрешителното;

еж) посочване на времето и мястото или средствата, чрез които съответната информация ще се предостави;

жз) точни условия за участие на обществеността и направените консултации съгласно точка 5.

2. Държавите-членки да гарантират, че в подходящи срокове на заинтересованата общественост се предоставя е предоставено следното:

а) в съответствие с националното законодателство, основните доклади и становища, предадени на издадени до компетентния орган или органи по времетов момент, когато заинтересованата общественост е била информирана в съответствие с точка 1;

б) в съответствие с разпоредбите на Директива 2003/4/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. за достъпа на обществеността до информация по околната среда, информация, различна от посочената в точка 1, която се отнася до решението в съответствие с член 68, и която е станала достъпна, се предоставя след като заинтересованата общественост е била информирана в съответствие с точка 1.

3. Заинтересованата общественост има право да изрази коментари и мнения пред компетентния орган, преди да е взето решение.

4. Резултатите от направените консултации съгласно настоящото приложение трябва да бъдат взети под внимание при вземането на решение.

5. Точните условия за информиране на обществеността (например чрез пускане на брошури по пощата в определен радиус или публикуване в местни вестници) и консултиране на заинтересованата общественост (например писмено или чрез общественото допитване) се определят от държавите-членки. Предоставят се разумни срокове за различните етапи, които позволяват достатъчно време за информиране на обществеността, и за да може заинтересованата общественост да се подготви и да участва ефективно при вземането на решение за околната среда, предмет на разпоредбите на настоящото приложение.
ê 2001/80/ЕО (адаптиран)

è1 2006/105/ЕО Член 1 и Приложение .Б, точка 2

è2 Член 20 и Приложение II, стр. 703

è3 Член 20 и Приложение II, стр. 703 и Член 20 и Приложение II, стр. 704ПРИЛОЖЕНИЕ V I

ÖТехнически разпоредби относно горивните инсталации ÕЧаст 1

ПРЕДЕЛНИ СТОЙНОСТИ И ЦЕЛИ НА НАМАЛЯВАНЕТО НА ЕМИСИИТЕ ОТ СЕРЕН ДВУОКИС (SO2) ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ИНСТАЛАЦИИ5960

Държава-членка

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Емисии на SO2 от големите горивни инсталации от 1980 г.,

килотона

Пределни стойности на емисиите

(килотона/година)

% на намаление по отношение на емисиите от 1980 г.

% на намаление по отношение на коригираните емисии от 1980 г.

Фаза 1

Фаза 2

Фаза 3

Фаза 1

Фаза 2

Фаза 3

Фаза 1

Фаза 2

Фаза 3

1993

1998

2003

1993

1998

2003

1993

1998

2003

Белгия

530

318

212

159

-40

-60

-70

-40

-60

-70

è1 България ç

1 1734 

1 1410 

1 1300 

1 1190 

1 -19 

1 -25 

1 -31 

1 -19 

1 -25 

1 -31 

è2 Чешка Република ç

2 1408 

2 919 

2 303 

2 155 

2 -35 

2 -79 

2 -89 

2 -35 

2 -79 

2 -89 

Дания

323

213

141

106

-34

-56

-67

-40

-60

-70

Германия

2225

1335

890

668

-40

-60

-70

-40

-60

-70

è2 Естония ç

2 240 

2 123 

2 91 

2 76 

2 -49 

2 -62 

2 -68 

2 -49 

2 -62 

2 -68 

Гърция

303

320

320

320

+6

+6

+6

-45

-45

-45

Испания

2290

2290

1730

1440

0

-24

-37

-21

-40

-50

Франция

1910

1146

764

573

-40

-60

-70

-40

-60

-70

Ирландия

99

124

124

124

+25

+25

+25

-29

-29

-29

Италия

2450

1800

1500

900

-27

-39

-63

-40

-50

-70

è3 Кипър ç

3 17 

3 29 

3 32 

3 34 

3 +71 

3 +88 

3 +100 

3 +71 

3 +88 

3 +100 

è3 Латвия ç 

3 60 

3 40 

3 30 

3 25 

3 -30 

3 -50 

3 -60 

3 -30 

3 -50 

3 -60 

è3 Литва ç 

3 163 

3 52 

3 64 

3 75 

3 -68 

3 -61 

3 -54 

3 -68 

3 -61 

3 -54 

Люксембург

3

1,8

1,5

1,5

-40

-50

-60

-40

-50

-50

è3 Унгария ç 

3 720 

3 429 

3 448 

3 360 

3 -40 

3 -38 

3 -50 

3 -40 

3 -38 

3 -50 

è3 Малтаç 

3 12 

3 13 

3 17 

3 14 

3 +14 

3 +51 

3 +17 

3 +14 

3 +51 

3 +17 

Нидерландия

299

180

120

90

-40

-60

-70

-40

-60

-70

Португалия

115

232

270

206

+102

+135

+79

-25

-13

-34

è3 Полша ç 

3 2087 

3 1454 

3 1176 

3 1110 

3 -30 

3 -44 

3 -47 

3 -30 

3 -44 

3 -47 

è1 Румъния ç 

1 561 

1 692 

1 503 

1 518 

1 23 

1 -10 

1 -8 

1 23 

1 -10 

1 -8 

è3 Словения ç 

3 125 

3 122 

3 98 

3 49 

3 -2 

3 -22 

3 -61 

3 -2 

3 -22 

3 -61 

è3 Словакия ç  

3 450 

3 177 

3 124 

3 86 

3 -60 

3 -72 

3 -81 

3 -60 

3 -72 

3 -81 

Обединеното кралство

3883

3106

2330

1553

-20

-40

-60

-20

-40

-60

Австрия

90

54

36

27

-40

-60

-70

-40

-60

-70

Финландия

171

102

68

51

-40

-60

-70

-40

-60

-70

Швеция

112

67

45

34

-40

-60

-70

-40

-60

-70


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРЕДЕЛНИ СТОЙНОСТИ И ЦЕЛИ ЗА НАМАЛЯВАНЕТО НА ЕМИСИИТЕ ОТ АЗОТНИ ОКИСИ (NOx) ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ИНСТАЛАЦИИ6162

Държава-членка

0

1

2

3

4

5

6

Емисии на NOх (изразени като NO2) от големите горивни инсталации от 1980 килотона

килотона

Пределни стойности на емисиите на NOь

(килотона/година)

% на намаление по отношение на емисиите от 1980 г.

% на намаление по отношение на коригираните емисии от 1980 г.

Фаза 1

Фаза 2

Фаза 1

Фаза 2

Фаза 1

Фаза 2

199363

1998

199364

1998

199365

1998

Белгия

110

88

66

-20

-40

-20

-40

è1 България ç   

1 155 

1 125 

1 95 

1 -19 

1 -39 

1 -19 

1 -39 

è3 Чешка Република ç  

3 403 

3 228 

3 113 

3 -43 

3 -72 

3 -43 

3 -72 

Дания

124

121

81

-3

-35

-10

-40

Германия

870

696

522

-20

-40

-20

-40

è3 Естонияa ç

3 20 

3 10 

3 12 

3 -52 

3 -40 

3 -52 

3 -40 

Гърция

36

70

70

+94

+94

0

0

Испания

366

368

277

+1

-24

-20

-40

Франция

400

320

240

-20

-40

-20

-40

Ирландия

28

50

50

+79

+79

0

0

Италия

580

570

428

-2

-26

-20

-40

è3 Кипър ç

3 3 

3 5 

3 6 

3 +67 

3 +100 

3 +67 

3 +100 

è3 Латвия ç

3 10 

3 10 

3 9 

3 -4 

3 -10 

3 -4 

3 -10 

è3 Литва ç 

3 21 

3 8 

3 11 

3 -62 

3 -48 

3 -62 

3 -48 

Люксембург

3

2,4

1,8

-20

-40

-20

-40

è3 Унгария ç

3 68 

3 33 

3 34 

3 -51 

3 -49 

3 -51 

3 -49 

è3 Малта ç

3 1,7 

3 7 

3 2,5 

3 +299 

3 +51 

3 +299 

3 +51 

Нидерландия

122

98

73

-20

-40

-20

-40

Португалия

23

59

64

+157

+178

-8

0

è3 Полша ç

3 698 

3 426 

3 310 

3 -39 

3 -56 

3 -39 

3 -56 

è3 Румъния ç

1 135 

1 135 

1 77 

1 -1 

1 -43 

1 -1 

1 -43 

è3 Словения ç 

3 17 

3 15 

3 16 

3 -12 

3 -6 

3 -12 

3 -6 

è3 Словакия ç 

3 141 

3 85 

3 46 

3 -40 

3 -67 

3 -40 

3 -67 

Обединеното кралство

1016

864

711

-15

-30

-15

-30

Австрия

19

15

11

-20

-40

-20

-40

Финландия

81

65

48

-20

-40

-20

-40

Швеция

31

25

19

-20

-40

-20

-40

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Пределно допустими стойности Норми за допустими емисии Ö за горивни инсталации съгласно посоченото в член 33, параграф 2 Õ за емисиите на серен двуокис (SO2)

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница