Bg комисия на европейските общности брюксел, 30 2007 com(2007) 195 окончателен съобщение на комисията до съвета и европейския парламентДата28.10.2018
Размер203.64 Kb.


BGКОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Брюксел, 30.4.2007

COM(2007) 195 окончателен

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Преглед на политиката по околна среда 2006

{SEC(2007) 487}УВОД

През 2006 г. дългосрочната рамка за околна среда на ЕС беше консолидирана с приемането на преразгледана стратегия за устойчиво развитие и регламента REACH. Той получи широка обществена подкрепа със 72%1от гражданите в полза на вземането на повече решения на равнище ЕС по отношение на въпросите, свързани с опазването на околната среда. Четири основни групи проблеми бяха засегнати през годината. • Непостоянните цени на петрола и газта, страхът от спиране на доставките и въздействието на климатичните промени върху използването на енергията предизвикаха призиви за по-интегрирана енергийна политика на ЕС и по-голям интерес към енергийната ефективност и възобновяемите енергии. Прегледът на Stern за климатичните промени потвърди, че разходите при липса на действие значително надвишават разходите при навременно вземане на мерки.

 • Съобщението относно биологичното разнообразие и плана за действие на ЕС до 2010 г. и след това имаха за цел да ускорят прилагането на мерките в областта на биоразнообразието.

 • Приемането на последните три от седемте тематични стратегии – за градската среда, за опазването на почвата, за пестицидите – ще ускорят и опростят рамката за бъдещи действия.

 • Новият цикъл за докладване за Лисабонската стратегия показа, че държавите-членки до голяма степен приемат, че ефективността на ресурсите, климатичните промени и загубата на биоразнообразие са пряко свързани с растежа и заетостта.

Този преглед описва политиката по околна среда на ЕС през 2006 г. На първо място в него се обобщават основните новости на политиката за четирите приоритета от Шестата програма за действие в областта на околната среда. След това се разглеждат инициативите за по-добро регулиране, чрез което се опростява привеждането в съответствие с изискванията за бизнеса, а държавите-членки се улесняват при прилагането на политиките, като същевременно с това се подобряват екологичните стандарти.

Описаните политики бяха придружени от активно международно сътрудничество, включително бе постигнат значителен напредък при подготовката на България и Румъния за членство и интегрирането на проблемите на околната среда във външните политики на ЕО. Комисията предложи дългосрочна стратегия по околна среда2 с цел да реши проблема с продължаващото влошаване на околната среда на Средиземно море чрез по-ефективно сътрудничество. Тя също така направи предложение за тематична програма за екологично и устойчиво развитие на природните ресурси, включително енергията3.ПОСТИЖЕНИЯ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ В ПРИОРИТЕТНИТЕ ОБЛАСТИ НА ШЕСТАТА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩНОСТТА В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Климатични промени

Основни моменти

През 2006 г. се водиха горещи дебати за все по-голямата зависимост на ЕС от вноса на петрол и газ, за покачването на цените на енергията, както и за инструментите, с които да се преодолеят климатичните промени. Връзката между политиките за климата и енергийните политики беше засилена и бяха сключени насърчителни споразумения с основните нововъзникващи икономики.

По време на втория етап от Програмата за изменение на климата на ЕС, Комисията прие няколко предложения, като например: включи въздушния транспорт в Европейската схема за търговия с емисии; работата, която също така отбеляза напредък с преразглеждането на подхода за намаляване на емисиите на CO2 от автомобилите; съобщението с възможни законодателни предложения за улавянето и съхранението на въглерода; и политическите възможности за адаптиране към въздействието на климатичните промени.

Средносрочният преглед на Бялата книга за транспорта4 потвърди, че опазването на околната среда е една от основните цели на транспортната политика.

В началото на 2006 г. приключи първият цикъл за съответствие на Схемата на ЕС за търговия с квоти за емисии на парникови газове. Над 10 000 енергийни съоръжения, които представляват почти половината от емисиите на CO2 в Европа, трябваше да докладват за емисиите си за 2005 г. През април цената на квотите спадна, защото според данните емисиите бяха по-малко от очакваното, което доведе до излишък на квоти. През юни държавите-членки трябваше да съобщят своите Национални планове за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове за периода 2008-2012 г., вторият период за търговия, като обяснят как ще разпределят квотите на емисиите за промишлеността. През ноември Комисията прие решения за 10-те Национални плана за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове като намали средното количество емисии, предложени от държавите-членки с почти 7%.

В международен план ЕС изигра водеща роля на втората среща на страните по Протокола от Киото. Срещата отбеляза напредък по няколко проблема: беше съгласуван работен план за бъдещи действия, бяха създадени няколко световни фонда за енергийна ефективност и възобновяеми енергии, адаптация и трансфер на технологии. ЕС сключи двустранни споразумения за климатичните промени с ключови трети страни като Китай и започна двустранен диалог с други ключови партньори. Държавите-членки сериозно инвестират в проекти за намаляване на емисиите в развиващите се страни.

Енергийната ефективност и възобновяемите енергии могат да изиграят съществена роля за постигането на целите на Европейската енергийна стратегия5, т. е. за устойчивото развитие, сигурността на доставките и конкурентоспособността. През октомври Комисията предложи План за действие6 за намаляване на използването на енергията с 20% до 2020 г. от обичайното. В началото на 2007 г. Комисията предложи интегриран пакет за енергията и климатичните промени7 за нова енергийна политика за Европа. Тя иска от държавите-членки да приемат съкращаване на емисиите на парниковите газове с 30% до 2020 г. (спрямо 1990 г.), ако други индустриализирани държави се ангажират с подобни амбициозни цели. Всички развити държави трябва да положат такива усилия, за да намалят глобалното затопляне до повишаване на температурата с 2° по Целзий. Докато бъде постигнато споразумение, Комисията предложи едностранно намаляване от страна на ЕС с 20%. Пакетът също така включва идеи за засилено сътрудничество между ЕС и развиващите се страни, по-специално що се отнася до адаптацията чрез „Съюз за глобална климатична политика”8.Нови заключения

 • Най-новите данни за емисиите на държави-членки на ЕС-15 показват намаляване само с 0,9% от 1990 г., докато емисиите на държавите-членки на ЕС-10 остават 31,9% под нивото на годишна база. Емисиите на ЕС-10 се планира да се увеличат, но ще продължат да бъдат 12% под равнището от 1990 г. до 2010 г. 9 Въпреки това с мерките, които в момента се разработват, използването на механизмите от Киото и въглеродните поглътители, ЕС-15 би трябвало да постигне целите от Киото до 2010 г. като за периода след Киото ще бъдат необходими допълнителни усилия. Трябва да постигнем споразумение по отношение на нови дългосрочни цели. 10

 • Все по-честите горски пожари в Североизточна Европа може да се окажат първичната причина за замърсяването с въглеродни частици в региона на Арктика, тъй като това ускорява разтопяването на ледниците и айсбергите.11

 • Отрицателното въздействие на засушаванията в ЕС значително се е увеличило през последните 30 години. Средните годишни загуби от тях са се удвоили между 1976-1990 г. и 1991-2006 г. като са достигнали 5,3 млрд. EUR/годишно за периода 2001-2006 г.12

 • Предполага се, че материалните последици и разходи вследствие повишаването на морското равнище в ЕС ще доведат до сериозни щети. Адаптирането към повишаването на морското равнище би могло да намали общите разходи в средносрочен план от 7 до 50%, а в дългосрочен – с повече от 70%.13

Перспективи за 2007 г.

Комисията • ще представи предложение за подобряване на функционирането на директивата за установяване на схемата за търговия с емисии за третия задължителен период, който започва от 2013 г.

 • ще предложи регулаторна рамка за насърчаване на технологиите за улавяне на въглерода и геологичното съхранение.

 • ще започне широко допитване за Зелена книга за адаптиране към климатичните промени.

 • ще представи решение за Световен фонд за енергийна ефективност и възобновяеми енергии, предназначен за страните в преход и развиващите се страни и територии.

 • ще издаде съобщение за недостига на водата и засушаванията, за да разгледа необходимостта от действие на равнище ЕС.

Природа и биологично разнообразие

Основни моменти

В общи линии цялостната политическа рамка за биоразнообразието на ЕС е въведена. Въпреки това загубите на биоразнообразие продължават с безпрецедентно темпо. Вследствие на това състоянието на около две трети от екосистемните услуги в световен мащаб се влошава – услуги, които са от жизненоважно значение за благоденствието и благополучието. Необходими са значителни усилия, за да се постигнат целите за овладяване на загубите на биоразнообразие в ЕС до 2010 г., както и да се намали процента на загубите на биоразнообразие в световен мащаб до 2010 г.Съобщението за биоразнообразието14 дава насоки как да бъдат постигнати тези цели и как да се подпомогне дългосрочното възстановяване. В него се определят приоритетни цели, резултати и ключови помощни мерки в Плана за действие на ЕС и се призовава за по-добро интегриране на екостистемните услуги и биоразнообразието в секторните и хоризонтални политики. Биоразнообразието беше темата на Зелената седмица през 2006 г.

Натура 2000 сега обхваща почти 17% от територията на ЕС-25 и 140 000 км2 морски площи. Беше постигнат значителен напредък в прилагането на законодателството на ЕС за опазването на природата в новите държави-членки, но все още продължава да има значителни пропуски. Комисията прие План за действие на ЕС за горите 15 с цел да подкрепи и засили устойчивото управление на горите и многофункционалната роля на горите, включително чрез мерки за биоразнообразие и европейска система за мониторинг на горите.

Съветът постигна политическо споразумение за бъдеща Директива за морска стратегия, която да даде възможност на ЕС да възстанови екологичното здраве на своите океани и морета.

Комисията прие Тематична стратегия за опазване на почвата, включително предложение за рамкова директива16, като определи обща рамка за действие на ЕС за опазване, защита и бързо възстановяване на почвите, състоянието на които се влошава. Тя предостави възможност за гъвкавост на държавите-членки да я приложат според най-добрия за тях начин.

Втората глобална перспектива за биоразнообразието е първа цялостна оценка и показва, че загубите на биоразнообразие продължават да се увеличават според тенденциите на почти всички показатели на Конвенцията за биологично разнообразие (КБР), които излагат на риск постигането на Целите на хилядолетието за развитие. В нея се заключава, че глобалните заложени резултати за 2010 г. за значително намаляване на загубите е голямо предизвикателство, за постигането на което са необходими повече усилия, въпреки че решенията, приети на осмата конференция на страните през март, предвиждат солиден напредък в тази посока.

Парижката конференция за „Интегриране на биоразнообразието в европейското сътрудничество за развитие” подчертава значителния принос на екосистемните услуги за човешкото благополучие, особено за бедното население, и констатира, че опазването, устойчивото използване и справедливото разпределение на ползите от биоразнообразието са ключови проблеми на развитието.

На третата среща в рамките на Протокола от Картахена за биосигурността се постигна споразумение за документацията за идентифициране на генетично модифицираните организми при международния превоз на земеделски стоки. Чрез това решение протоколът стана напълно оперативен.

За борбата с нелегалната сеч и свързаната с нея търговия ЕС започна преговори с Малайзия, Индонезия и Гана за първата поредица от двустранни доброволни партньорски споразумения за прилагането на горското законодателство, управление и търговия (FLEGT).

Нови заключения


 • Вредите върху екосистемите в ЕС са довели до големи загуби например горските пожари в Португалия са довели до първични производствени загуби в размер на близо 300 милиона EUR.17

 • В някои документи се посочва, че все по-голяма заплаха за биоразнообразието са климатичните промени като масовото изчезване на европейски растителни видове18 и се предупреждава, че еволюцията няма да е в състояние да го предотврати.19

 • Състоянието на голяма част от европейските екосистеми и видове продължава да се влошава, въпреки че някои видове, за които са наложени мерки за опазване, са в процес на възстановяване.20 Увеличаването на изкуствените зони по европейските брегове уврежда крайбрежните екосистеми.21

 • Морските екосистеми, в които човекът доминира, губят популации и видове по-бързо, последиците от което засега остават неизвестни.22 Състоянието на някои видове дълбоководни риби значително се е влошило през последните няколко десетилетия вследствие на риболовните практики.23

Перспективи за 2007 г.:

 • Комисията ще финализира основните насоки за морето за прилагането на Натура 2000 за морската околна среда.

 • В рамките на Конвенцията за биологично разнообразие ще продължат преговори за установяването на международните правила за достъп до генетичните ресурси и разпределението на ползите.

 • На четиринадесетата конференция на страните по Конвенцията за международна търговия със застрашени видове ще се преразгледа списъкът с новите видове, подлежащи на търговски контрол.

 • Комисията ще представи допълнителни възможности за FLEGT (прилагане на горското законодателство, управление и търговия) за борба с нелегалната сеч и ще задържи нелегално отсечения дървен материал извън пазара на ЕС, а също така ще започне преговори за двустранни доброволни партньорски споразумения с още страни.

 • Комисията ще представи предложение за обща позиция за търговския лов на китове и ще продължи да работи за изпълнимостта на допълнителното законодателство за търговия с морски продукти.

Околна среда и здраве

Основни моменти

Благоприятните данни са основополагащи за добрата политика на здравеопазването. В рамките на Плана за действие за околна среда и здраве Комисията подготви пилотен проект на ЕС за биологичен мониторинг на човека в тясно сътрудничество с държавите-членки. Комисията преразгледа информацията и въведените мониторингови системи и представи преглед на информацията за околна среда и здраве и план за изпълнение.24 Въпреки че методите за оценките на въздействието на околната среда върху човешкото здраве трябва да бъдат доразработени, индикациите са, че в общ план известното въздействие на околната среда върху здравето в контекста на европейското здравеопазване е ограничено.

Всяка година 370 000 души в Европа умират преждевременно от заболявания, свързани със замърсяването на въздуха. Поради тази причина в момента Комисията се подготвя да преразгледа директивата за национални тавани на емисиите, която определя тавани, които ще се прилагат от 2020 г. за четирите вече регулирани вещества, а вероятно и за първичните емисии на PM2.5. През 2006 г. продължиха преговорите със Съвета и Парламента относно предложението за рамкова директива за качеството на въздуха.

Регулаторното преструктуриране на законодателството за водата беше допълнено с приемането на новите директиви за водите за къпане и за подземните води.

Комисията прие Тематична стратегия относно устойчивото използване на пестициди25 като основно се насочи към препаратите за растителна защита, като в нея евентуално могат да бъдат включени и биоцидите. Мерките включват национални планове за действие, обучение и забрани или ограничения върху използването на пестициди в конкретни области.

В рамките на стратегията за живака Комисията прие предложение за директива26 относно ограничаването на използването на живак в някои устройства и предложение за регламент 27 относно забраната за износ от ЕС и безопасното съхраняване на живак.Нови заключения

 • В Нидерландия според груби изчисления 2-5% от всички заболявания е възможно да се дължат на замърсяването на въздуха, шума, радона, ултравиолетовите лъчи и влагата в домовете. Този процент ще се увеличи, ако се включат по-неустановените последици от въздействието на твърдите примеси.28

 • Нанотехнологиите се очаква да доведат до бум на иновациите и конкурентоспособността, както и да предложат нови решения на екологичните проблеми като същевременно е важно да бъдат разбрани, оценени и управлявани всички евентуални екологични и здравни проблеми, които произтичат от използването на наноматериали.

Перспективи за 2007г.:

 • Законодателството REACH (регистрация, оценка и разрешаване на химикали) влиза в сила и Комисията ще подпомага прилагането и подготовката на откриването на Европейска агенция по химикали.

 • Комисията ще представи средносрочен преглед на плана за действие по околна среда и здраве.

 • Комисията ще представи ново предложение за преразглеждане на директивата за национални тавани на емисиите и преглед на законодателството в сила за промишлените емисии. Ще бъде представен също така план за изпълнение на Общността за устойчивите органични замърсители (УОЗ).

 • Комисията ще представи предложение за преглед на Директивата за защита на опитните животни с цел актуализиране на защитата на животните и създаване на равнопоставена конкурентна среда за промишлеността и изследователите.

 • ЕС ще приложи международно задължително споразумение за допълнителни действия на международно равнище за живака в рамките на Програмата за околна среда на ООН (UNEP).

Използване на ресурсите

Основни моменти

Ресурсите са гръбначният стълб на икономиката, но търсенето на световно равнище създава още по-голям натиск върху околната среда. Подобряването на ефективността на ресурсите и създаването на модели за устойчиво производство и потребление ще бъдат от полза за околната среда като едновременно с това се подобряват икономическите резултати и конкурентоспособността.

Комисията отбеляза напредък в прилагането на Тематичната стратегия за устойчиво използване на природните ресурси, като създаде информационен център към Европейската агенция за околната среда за природните ресурси, международна група експерти, които да дават научни съвети на форуми на високо равнище за разработването на мерки на национално равнище.

През юни Съветът по околна среда подкрепи дългосрочната визия Тематичната стратегия за превенция и рециклиране на отпадъците да стане „Европейско общество за рециклиране”. Ключови елементи от стратегията са включени в предложението на Комисията за директива за отпадъците, най-вече подходът за жизнения цикъл и предложенията за политики за превенция на отпадъците, както и да се работи за общи стандарти на рециклиране. Понастоящем това предложение се обсъжда в Съвета и Парламента. Допълнителни мерки за изпълнение на стратегията са съобщението за промишлените странични продукти и отпадъци, подготовката на критерии за това кога специфични отпадъчни потоци се рециклират и вече не са отпадъци и подобряването на базата с познанията.Директивата RoHS (относно ограничението за употребата на определени опасни вещества) и директивата ОЕЕО (относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване) са предназначени за преодоляване на бързо увеличаващия се отпадъчен поток от електрическо и електронно оборудване. Директивата ОЕЕО дава насоки за управлението на отпадъците като изисква разделно събиране, оползотворяване и рециклиране. Директивата RoHS изисква заместването на някои опасни вещества в новите видове оборудване на пазара след 1 юли 2006 г. Директивата за излезлите от употреба превозни средства и директивата за опаковките съдържат подобна забрана за тежки метали. Беше приета нова директива за батериите, която забранява живака във всички батерии и кадмия в по-голямата част от преносимите от тях.

Необезопасеното демонтиране на кораби като цяло е както проблем от екологично, така и от икономическо и социално естество. В много случаи корабите се демонтират на азиатските брегове при лоши условия, където работници загиват или са ранени при инциденти или са изложени на токсични вещества. Замърсяването на водите и почвите в тези крайбрежни зони засяга естествените местообитания и риболовните обекти. Комисията започна да разработва Стратегия на ЕС за демонтиране на кораби, която се фокусира върху безопасността и грижата за околната среда.Нови заключения

 • Криминалният дъмпинг на опасните отпадъци на Брега на слоновата кост през 2006 г. показа, че някои държави-членки не прилагат надлежно правилата на ЕС за превоза на отпадъци, по-конкретно на морските пристанища. Инспекциите, проведени през 2005 г., показаха висок процент на нелегални превози на отпадъци, който в някои случаи достига до 48%.

 • Делът на храната и питиетата, частният транспорт и домакинствата общо е 70–80% от екологичното въздействие на всички видове потребление.29

Перспективи за 2007 г.

Комисията • ще изготви Зелена книга към план за действие за устойчиво потребление и производство, която да даде насоки за инструменти като интегрирана продуктова политика, включително екознак, схеми за екологично управление, политики за ресурсите и отпадъците и иновации.

 • ще разработи мерки, целящи да направят индустриалната политика по-екологично съобразена, с помощта на елементи като общия пазар, директивата за продуктите, използващи енергия, водещите пазари и други видове подкрепа за еко-иновации и международно сътрудничество.

 • ще предложи доброволно постигане на всеобхватни резултати за ЕС за зелени обществени поръчки и ще даде по-нататъшни насоки на държавите-членки за националните им планове за действие.

 • ще докладва за изпълнението на плана за действие за екологичните технологии (ETAP) като обхване първите резултати от сътрудничеството с държавите-членки.

 • ще подкрепи приемането на екологични технологии и екоиновации чрез Рамковата програма на ЕС за конкурентоспособност и иновации и Седмата рамкова програма за изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности.

 • ще даде начало на инициативи за засилване на прилагането на регламента за превоз на отпадъците и директивата относно пристанищните приемни съоръжения, включително законодателни инициативи при необходимост.

 • ще представи Зелена книга за демонтирането на кораби.

ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНА СРЕДА И ПО-ДОБРО РЕГУЛИРАНЕ

Основни моменти

Използване на по-доброто регулиране за по-добро изпълнение и по-добри екологични резултати

Политиката по околна среда вече е дала добри екологични резултати, но по-ефективното и по-лесното изпълнение ще даде още по-добри. Важен аспект на по-доброто регулиране е да се гарантира, че административните изисквания за предоставяне на информация, наложени от законодателството, са пропорционални на това, което е необходимо за правилното правоприлагане.

Докато административните разходи за законодателството за околна среда представляват малка част от всички ползи, които произтичат от него, ненужните разходи възпрепятстват доброто изпълнение и трябва да бъдат преодолени.

Ето защо Комисията продължава да прилага принципите за по-добро регулиране в провеждането на политиката по околна среда на ЕС, като се стреми да подобрява разработването на съществуващото и бъдещо законодателство.Опростяване

През 2006 г. Комисията продължи да преразглежда законодателството например Директивата RoHS (относно ограничението за употребата на определени опасни вещества), директивата ОЕЕО (относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване) и директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването като част от текущата програма за опростяване.30 Част от новата програма31 е предложението за преразглеждане на Рамковата директива за отпадъците.32. С приемането й ще бъдат обединени трите съществуващи директиви и ще се изяснят някои ключови, но не добре приложени законови положения.

Комисията предложи директива за защита на повърхностните води33 от замърсяването, като определи ограничения за 41 опасни вещества, с която се отменят пет директиви и се премахват изискванията за докладване. Тя също така започна подробни прегледи за опростяване и подобряване на Схемата на Общността за екоуправление и одит (EMAS) и Схема за екознак (за продукти) чрез изследване на връзките с другите законови инструменти и чрез привличането към тях на по-малките фирми.

Законодателството REACH (регистрация, оценка и разрешаване на химикали) беше прието през декември 2006 г. То ще замени 40 съществуващи правни акта, чрез него ще бъде създадена единна система за всички химически вещества и ще бъде създадена нова Агенция по химикали.

Разработване на нови политики

Политиката по околна среда е била пионер не един път в разработването на нови ефективни и разходоспестяващи политики, които вече са станали нормална практика. Пример за това е оценката на въздействието; от Комисията се изисква да оценява икономическото, социалното и екологичното въздействие на основните си законодателни предложения. В рамките на политиката по околна среда са били извършени повече от 20 оценки на въздействието – около една осма от общо извършените от Комисията.

Процесът на оценката на въздействието подобрява избора на политически инструменти. Например директивата за създаване на Инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE), за която беше постигнато споразумение през 2006 г., беше основана на опция, която в общи линии дава същите ползи, но спестява 25% от разходите в сравнение с първоначално разглежданата възможност. Новият експертен съвет за оценка на въздействието, създаден от Комисията, контролира качеството на проектооценките на въздействието.

Правоприлагане

Опазването на околната среда зависи от това дали държавите-членки надлежно прилагат законодателството. В края на 2006 г. нарушенията на екологичното законодателство бяха 420. Комисията продължи да подобрява начините на справяне с тези нарушения. Комисията също така работи в тясно сътрудничество със заинтересованите страни с цел да идентифицира възможните трудности, като например регламента REACH през 2006 г. Такива усилия бяха положени по отношение на директивата за екологичната отговорност и Рамковата директива за водите, където, поради трансграничните проблеми, много важен е общият подход. Беше създадена също така неформална мрежа GreenEnforce за работещите в областта на природата и горите с цел да се засили диалога за изпълнението.Нови заключения

 • Някои проучвания показаха, че за някои анализирани случаи разходите от екологичното законодателство на ЕС много често се надценяват в сравнение с реално направените разходи, най-вероятно поради подценяването на иновациите на политиката и други фактори.34

 • От цялото законодателство, приемано на местно, национално и международно равнище, екологичното законодателство облага с около 4% административни разходи бизнеса.35.

 • Стандартите за емисии на ЕС вече стават световни стандарти, например повече от 3 млрд. души в Азия ползват автомобили, които отговарят на стандартите за емисии от автомобили на ЕС.36

 • Европейският автопарк е 2-3 пъти по-ефективен от гледна точка на горивото в сравнение с автопарка на САЩ, отчасти поради високите данъци върху горивото, които са подпомогнали някои важни технологични подобрения.37

Перспективи за 2007 г.

Комисията • ще обсъди съобщение за съвместна информационна система по околна среда, свързана с INSPIRE. Системата ще гарантира достъпа до информация като се премахнат ненужните доклади и мониторинг.

 • ще издаде Зелена книга за пазарни инструменти за околна среда и свързаните с цели в областта на енергийната политика. Тя също така ще обсъди възможни елементи за планирания преглед на Директивата за облагане на енергията и за възможности за последващо използване на икономически инструменти в различни области на политиката по околна среда.38

 • ще преразгледа основните насоки на Общността за държавната помощ за опазване на околната среда с цел адаптирането на законодателството към затрудненията в политиката по околна среда. За опростяването на оценката някои държавни помощи, които нарушават конкуренцията в по-малка степен, могат да бъдат включени в преразгледания Регламент за групово освобождаване.

 • ще обсъди програма за помощ за привеждане в съответствие с цел да помогне на малките и средни предприятия да постигнат съответствие с екологичните изисквания.

 • ще представи съобщение за прилагането на Рамковата директива за водите.

 • заедно с Европейската агенция за околната среда ще създаде европейска информационна система за водите с цел да се подобри достъпа и качеството до данните за водите.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Комисията непрекъснато полага усилия за подобряване на разработването и провеждането на политиката по околна среда. В общи линии политиките са въведени и са подходящи за по-добре организиран регулаторен подход, като едновременно с това се поддържа високо равнище на защита.

Промените в климата са на първо място в политическия дневен ред. Комисията ще продължи да разработва предложенията си за превръщане на ЕС в икономика с нисък процент на въглерод и постигането на по-дългосрочни резултати за намаляване на CO2 в рамките на ЕС и в целия свят. Но дори и емисиите да бъдат намалени, вероятните последици от промените в климата трябва да бъдат изпреварени и да бъдат предприети действия за свеждане до минимум на вредите. Ето защо Комисията ще започне дебат за политика за адаптиране на ЕС.

Съкращаването на загубите на биоразнообразие също е един от основните приоритети. Бяха направени предложения за важни мерки, които сега трябва да бъдат изпълнени. В международен мащаб акцентът ще бъде върху устойчивото управление на горите и борбата с нелегалната сеч и свързаната с нея търговия.

Моделите на потребление и производство също трябва да станат по-устойчиви. Комисията ще предложи начини за насърчаване на енергийната ефективност, екодизайна, екоиновациите и чистите технологии. Усилия също така трябва да бъдат положени за подобряване на прилагането на екологичното законодателство

Екологичните предизвикателства вече засягат всички политики. Особено внимание трябва да се обърне и на това как секторните политики си взаимодействат и на въздействието върху околната среда. Осигуряването на един отворен глобален пазар за екологични технологии, инвестиции и експертизи е пример за това как другите области на политиката могат да дадат своя принос. Работата с нашите международни партньори чрез двустранни споразумения и чрез многостранни действия има основно значение за опазването на нашите общи ресурси и системите за поддържане на живота. Околната среда изисква отговорността на всички.12006 Евробарометър

2COM(2006)475

3COM(2006) 20

4COM(2006)314

5COM(2006)105

6COM(2006)545

7COM(2007)1, COM(2007)2

8Документ на Съвета 15164/04, базиран на COM(2003)85

9Технически доклад на ЕИП № 6/2006.

10COM(2006)658

11Списание за геофизични изследвания, том 111, 2006 г.

12ГД „Околна среда” (2006), Недостиг на вода и засушавания, 1-ви междинен доклад

13http://peseta.jrc.es

14COM(2006)216

15COM(2006)302

16COM(2006)231

17IEEP (2006) Стойността на биоразнообразието

18Thuiller, W. et al. (2005) Заплахата на климатичните промени за растителното разнообразие в Европа

19Parmesan, C. (2006) Екологични и еволюционни отговори на най-новите климатични промени

20Доклад на ЕИП 5/2006

21Доклад на ЕИП 6/2006

22Наука (2006) 314, 787-790

23ООН (2006) Въздействието на риболова върху чувствителните морски екосистеми

24SEC(2006)1461

25COM(2006)327

26COM(2006)69

27COM(2006)636

28RIVM (2005)

29IPTS (Институт за перспективни и технологични изследвания) (2006) Екологично въздействие на продуктите

30COM(2005)535

31COM(2006)690

32COM(2005)667

33COM(2006)397

34IVM (2006), DEFRA (2006)

35Изчисления, базирани на заключения от Дания, Нидерландия, Великобритания, виж също COM(2006)691

36Международен съвет за чист транспорт

37Доклад за ЕИП 1/2006

38COM(2007) 140 окончателен

BG BG

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница