Bg rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — belgique/belgiëДата08.05.2017
Размер210.43 Kb.

BG

Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË

Тел.:+32 25469011 — Факс: +32 25134893 — Интернет адрес: http://www.eesc.europa.eu


Европейски икономически и социален комитет

Брюксел, 2 юли 2014 г.
ПЛЕНАРНА АСАМБЛЕЯ

ОТ 4 И 5 ЮНИ 2014 г.


ОБОБЩЕНИЕ НА ПРИЕТИТЕ СТАНОВИЩА
Настоящият документ е достъпен на официалните езици на интернет сайта на Комитета
на следния адрес:

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.documents#/boxTab1-2

Посочените становища могат да бъдат намерени онлайн чрез търсачката на Комитета:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.opinions-search

Съдържание:ОКОЛНА СРЕДА / ALIMENTATION 3

ТРАНСПОРТ / ЕНЕРГЕТИКА 7

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР 11

ЗАЕТОСТ 11

ПРОМИШЛЕНОСТ 13

ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ 14


_____________

Пленарната сесия на 4 и 5 юни беше белязана по-специално от дебат, посветен на енергетиката и изменението на климата, представянето на европейската гражданска инициатива „Нов курс за Европа“ ("New Deal 4 Europe") и честването на 25-ата годишнина от първите свободни избори в Полша.
Приетите на пленарната сесия становища са следните:

ОКОЛНА СРЕДА / ALIMENTATION

 • Рамка за 2030 година за политиките в областта на климата и енергетиката


Докладчик: Ulla SIRKEINEN (Работодатели – FI)
Отправни документи: COM(2013) 169 final COM(2014) 15 final

EESC-2014-00917-00-00-AS-TRA


Основни въпроси:
ЕИСК подкрепя:

 • предложението за определяне на цел за намаляване на емисиите на парникови газове с 40% до 2030 г., която, макар и все още амбициозна, съответства на целта за намаляване с 80 95% до 2050 г.;

 • предложението за обща цел от най-малко 27%-ен дял на възобновяемите енергийни източници, при което той, за разлика от предложението на Комисията, смята за необходимо да се определят отделни национални цели;

 • предложението за нов метод на управление въз основа на повтарящ се процес.

ЕИСК препоръчва:
 • да се обмислят секторни цели за енергийна ефективност, например в строителния сектор, за да се оползотвори огромният потенциал на този многообещаващ метод за постигане на целите на енергийната политика по разходно ефективен начин;

 • да се разработят методи за изготвяне и прилагане на предложените национални планове с реално участие на гражданското общество и да стане задължително провеждането на консултации със съседните страни преди вземането на национални решения с мащабни последствия;

 • да се направи решителна крачка напред към истинска Европейска енергийна общност посредством координиране на националните планове, по-конкретно с цел да се подсигурят енергийните доставки за ЕС;

 • да се предоставя повече информация относно плановете за засилване на дейността в секторите извън обхвата на СТЕ, в частност транспортния сектор, селското стопанство и земеползването;

 • да се осигурят достатъчно мерки, за да се избегне изместване на въглеродни емисии в енергоемките промишлени отрасли;

 • да се предприемат радикални действия в подкрепа на иновациите и научноизследователската дейност, предлагащи реални решения на предизвикателствата, в съчетание с мерките за насърчаване на производството на съоръжения за нисковъглеродната икономика, и да се гарантира, че промишлеността постига желаните резултати посредством по-добро обучение; и

 • международното развитие на политиките за климата да се определи за първостепенен приоритет, като в същото време се обърне по-голямо внимание на приспособяването към изменението на климата. Във връзка с това в рамките на преговорите за СТО, но и на тези във връзка с Трансатлантическото споразумение за партньорство в областта на търговията и инвестициите (TTIP), следва също да бъдат защитавани основателните интереси на европейските промишлени отрасли, които попадат в международен план под международен конкурентен натиск поради по-стриктната политика на Европа в областта на енергетиката и климата.


Лице за контакт: Nuno Quental

(Тел.: 00 32 2 546 9347 – електронен адрес: nuno.quental@eesc.europa.eu)


 • Законодателно предложение за структурни мерки във връзка със Схемата за търговия с емисии („януарски пакет“)


Докладчик: Antonello PEZZINI (Employeurs-IT)
Отправни документи: COM(2014) 20 final - 2014/0011 COD

EESC-2014-00800-00-00-AS-TRA


Основни въпроси:
Комитетът счита, че Схемата за търговия с емисии на Европейския съюз (СТЕ на ЕС) е ключов инструмент на политиката на ЕС в областта на климата и енергетиката за намаляване на индустриалните емисии на ЕС и поради тази причина призовава за действителното ѝ реформиране, насочено към постигането на целите на ЕС за 2020 г. и за 2030 г., като при това се запазва конкурентоспособността на нашата промишленост и се избягва преместването на инвестиции. Комитетът подкрепя предложението за създаване на резерв за стабилност на пазара на СТЕ в началото на следващия период на търговия на СТЕ – през 2021 г., като възможна мярка по отношение на колебанията на цените на СТЕ след 2020 г.
ЕИСК призовава за:


 • предварително определени механизми за автоматично регулиране, които да могат да издържат на сериозни удари без маржове или дискреционни намеси;

 • прозрачност, предвидимост и простота на системата;

 • умерени разходи за извършване на прехода;

 • предвидими перспективи за инвестиране;

 • сигурни и стабилни цели в дългосрочен план;

 • използване на приходите от търговете с квоти за подкрепа на предприятията, които извършват преход към икономика без CO2, и за разработване и прилагане на чистите технологии;

 • подходящи мерки за иновативна подкрепа на енергоемките производствени сектори;

 • по-голяма стратегическа яснота на европейско равнище и в световен план.

Комитетът подчертава, че промишлеността винаги е била ангажирана в един непрестанен процес на иновации, насочен към намаляване на потреблението на енергия и повишаването на енергийната ефективност, но е очевидно, че изкривяванията на пазара на СТЕ с прекомерните намаления на цената на въглерода могат да затруднят насърчаването на устойчиви научно-технически иновации.


Според Комитета е необходимо да се направи тясна връзка между предложеното преразглеждане на СТЕ от 2021 г. нататък като неизменна част от новата Рамка за политиките в областта на климата и енергетиката през периода до 2030 г., използването на програмата „Хоризонт 2020“ и координирането на националните програми, за да се ускори възраждането на устойчивата технологична иновация, така че да се запази конкурентоспособността на индустрията в Европа, като се насърчават нови и по-добри промишлени обекти.
Лице за контакт: Nuno QUENTAL

(Тел.: 00 32 2 546 9347 – електронен адрес: nuno.quental@eesc.europa.eu)


 • Подход на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна (съобщение)


Докладчик: Antonio Polica (Група „Работници“ - IT)
Отправни документи: COM(2014) 64 final

EESC-2014-01723-00-00-AS-TRA


Основни въпроси:
ЕИСК признава, че трафикът на екземпляри от дивата флора и фауна е нова заплаха пред Европейския съюз от икономическа, екологична, социална гледна точка и от гледна точка на опазването на човешкото здраве и на местните животински и растителни видове. Затова ЕИСК подкрепя инициативата на Парламента и Комисията за изготвяне на цялостна и координирана стратегия за по-ефективна борба с това престъпление.
ЕИСК счита, че отправната точка на стратегията трябва да бъде зачитането, укрепването и координирането на вече съществуващите международни споразумения (по-специално CITES), закони, регламенти, политики и приложими инструменти, което се осъществява посредством засилена интеграция на всички заинтересовани сектори – опазване на околната среда, митнически контрол, съдебна система, борба с организираната престъпност и др. – и по-ефективна дейност в областта на сътрудничеството между страните на произход, на транзит и на местоназначение на екземплярите от дивата флора и фауна.
Комитетът е убеден, че засилената координация може да бъде ефективна само ако се подкрепя от адекватна и еднородна система за обучение и повишаване на информираността, насочена към всички власти, които имат отношение към борбата с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна на европейско и национално равнище.
ЕИСК счита, че гражданското общество играе основна роля в борбата с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, както в страните на произход, така и в страните на местоназначение. По-специално Комитетът смята, че е важно потребителите и частният сектор да се ангажират активно и съзнателно в подкрепа на въвеждането на система за етикетиране и проследяване.
Комитетът смята, че е необходимо на населението на трети страни, което се занимава с подобен трафик, да се предложат нови, по-добри и устойчиви възможности за развитие и заетост.
Трафикът на екземпляри от дивата флора и фауна е явление, което се разпространява все по-широко предвид неговата рентабилност и ниския риск от правни санкции. По отношение на потенциала за реализиране на печалба от международната организирана престъпност това престъпление е сравнимо с трафика на хора, оръжия и наркотици. Въпреки това му се отдава много по нисък приоритет и много по-малко ресурси се заделят за борбата с него. Освен това дори в ЕС налаганите санкции са нехармонизирани, което стимулира международната организирана престъпност да премества дейността си в страни с не толкова строги наказания или в такива, в които компетентните власти са по-малко ефективни.
Поради това ЕИСК изтъква необходимостта трафикът на екземпляри от дивата флора и фауна да бъде включен сред значимите престъпления, с оглед на мерките срещу изпирането на пари и корупцията, и изразява желание за въвеждане на наистина ефективни, пропорционални и възпиращи санкции с максимален размер най-малко 4 години лишаване от свобода.
Лице за контакт: Monica Guarinoni

(Тел.: 00 32 2 546 8127 – електронен адрес: monica.guarinoni@eesc.europa.eu)


 • Сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека (Категория В)


Отправни документи: COM(2014) 174 final

EESC-2014-02896-00-00-PAC-TRA


Основни въпроси:
След като прецени, че съдържанието на предложението е напълно задоволително и не изисква никакви бележки от негова страна, Комитетът реши да приеме положително становище по предложения текст.
Лице за контакт: Petra Dlouhá

(Тел.: 00 32 2 546 8394 – електронен адрес: petra.dlouha@eesc.europa.eu)

ТРАНСПОРТ / ЕНЕРГЕТИКА

 • Проучването и добива в ЕС на въглеводороди (като например шистов газ) с използване на хидравлично разбиване с големи водни количества (съобщение)


Докладчик: Josef ZBOŘIL (Група „Работодатели“ - CZ)
Съдокладчик: Sorin IONIŢĂ (Група „Други интереси“ - RO)
Отправни документи: COM(2014) 23 final

EESC-2014-01320-00-00-AS-TRA


Основни въпроси:
Хидравличното разбиване с големи водни количества – „фракинг“ – поражда загриженост заради въздействието, което оказва върху общественото здраве и околната среда; необходимо е както да се предостави възможно най-пълна информация на населението на засегнатите райони, така и да се осигури по-активно местно участие при вземането на решения по конкретните проекти в изпълнение на съответните законови изисквания. Насоките на Комисията за добив на неконвенционални въглеводороди се състоят от набор от принципи, които да бъдат въведени от държавите членки в рамките на шест месеца, и система за наблюдение след това.
ЕИСК вярва, че документите на Комисията (Съобщение и Препоръки) се основават на реалистично виждане по въпроса и че по-нататъшните обсъждания трябва да се основават на факти и констатации, но също така е необходимо да се проучат важни субективни фактори като представата на обществото за риск. ЕИСК поддържа балансирана позиция относно потенциалната роля на неконвенционалните въглеводороди в енергийния микс на ЕС.
ЕИСК счита, че тази рамка, ако се прилага правилно, е достатъчна за употреба на равнището на местните общности и поне засега не е нужно да се приема специална „директива за шистовия газ“. Достиженията на правото на ЕС предоставят нужните инструменти за намиране на решения на трансграничното въздействие на фракинга, при необходимост. В бъдеще, ако тези дейности се увеличат значително като обем, въпросът следва да бъде преразгледан.
ЕИСК подчертава, че от съществено значение за социалната справедливост и общественото приемане на неконвенционалните въглеводороди е постъпленията от заплащане на лицензионните възнаграждения и акцизи да бъдат споделени с местните бюджети на засегнатите райони по прозрачен и предвидим начин, за да бъдат обезщетени за всички отрицателни външни последици, които могат да възникнат.
Лице за контакт: Nuno Quental

(Тел.: 00 32 2 546 9347 – електронен адрес: nuno.quental@eesc.europa.eu)


 • Конкурентоспособна градска мобилност с ефективно използване на ресурсите (съобщение)


Докладчик: Edgardo Maria IOZIA (Група „Работници“ - IT)
Отправни документи: COM(2013) 913 final

EESC-2014-01042-00-00-AS-TRA


Основни въпроси:
Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) смята за много важно продължаването на програмите на подкрепа за развитието на устойчива и ефективна градска мобилност. Съчетанието от амбициозни проекти като предложените в разглежданото съобщение и недостигът на налични финансови средства предполага строг и внимателен преглед на всички възможни решения за инициативи в областта на устойчивата мобилност, които не могат да бъдат отлагани.
ЕИСК изразява съгласие относно стратегическата роля на градската мобилност в прехода към интелигентни градове с човешки мащаб, в състояние да преодолеят предизвикателствата, свързани с околната среда, и да се адаптират към новите условия, и подчертава постоянната необходимост от преодоляване на секторния подход, който все още в много случаи характеризира политиките в областта на транспорта.
Мерките, които ще бъдат предприети, трябва да отчитат в нужната степен необходимостта от равновесие между социалните, икономическите и екологичните аспекти – трите оси на устойчивото развитие.
ЕИСК не се противопоставя на мерките, насочени към отваряне на обществения транспорт за конкуренцията и пазара, при условие че се запазят правата на работниците и техните работни места, гаранцията за запазването на разпределителна мрежа, действителното подобряване на услугата и тарифите. Ще трябва да се извършва постоянно наблюдение с цел да се следи за строгото спазване на договорните условия.
ЕИСК смята, че основите на една ефективна и ефикасна и устойчива транспортна политика трябва да бъдат на европейско, национално, местно и регионално равнище.
ЕИСК подчертава важността на по-тясно сътрудничество между компетентните публични органи и гражданите и обръщането на специално внимание на изискванията в сферата на мобилността от страна на уязвимите групи като възрастните хора, групите с ниски доходи и лицата с намалена подвижност, които се нуждаят от специфични политики.

Комитетът призовава също да се разгледа и да се реши въпросът за бедността по отношение на мобилността; държавите членки трябва да предвидят мерки за по-уязвимите и по-бедните социални класи. Правото на мобилност е универсално право за всички и не може да се ограничава до заможните граждани.


ЕИСК насочва вниманието към потенциала на градската логистика като елемент от повишаването на ефикасността и устойчивостта. На логистиката би трябвало да се обърне достатъчно внимание при градоустройственото планиране и съвместните проекти.

ЕИСК призовава Комисията да съсредоточи в единен инструмент всички инициативи и политики в областта на градската мобилност. Понастоящем съществуват най-малко 5 портала, посветени на тази проблематика, което представлява източване на ресурси и се отличава с относителна ефективност.


Европа и държавите членки трябва да разработят обща интегрирана политика, като споделят амбициозна визия. Необходимо е гражданите да се възпитават да използват алтернативни и по-малко замърсяващи видове транспорт.

Днешните градове ще претърпят съществени промени в градските и архитектурни планове през следващите десетилетия. ЕИСК препоръчва разпространението на всички налични мерки. ИКТ, иновациите и градските и местните инициативи могат да подобрят мобилността и да направят градовете по-приятни за живеене за бъдещите поколения.


Необходимо е да се изгради силна и споена координация на всички нива между всички публични и частни инстанции, които вземат решения. Плановете за устойчива градска мобилност, в съответствие с целите в областта на климата, околната среда и енергията, защитата на здравето и икономията на време и енергия, които са съществен двигател на икономиката, трябва да се превърнат в приоритет на всички равнища в ЕС.
ЕИСК препоръчва приемането на конкретни мерки, насочени към създаването на велосипедни и пешеходни алеи, предназначени единствено за този тип устойчива мобилност, които да се създадат там, където е възможно, и да бъдат свързани с интермодалните възли за обществен транспорт.
Лице за контакт: Agota Bazsik

(Тел.: 00 32 2 546 8658 – електронен адрес: nuno.quental@eesc.europa.eu)


 • Цени и разходи на енергията в Европа (съобщение)


Докладчик: Докладчик: Richard Adams (Група „Други интереси“ - UK)
Отправни документи: COM(2014) 21 final

EESC-2014-01113-00-00-AS-TRA


Основни въпроси:
Цените на енергията могат да бъдат важен фактор за конкурентоспособността на промишлеността. Въпреки това икономическият анализ на конкурентоспособността на промишлеността не бива да се ограничава до цените на енергията. Съгласуваността на световно равнище е от жизнено значение за ограничаването на изменението на климата.
Енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и други местни енергийни източници могат да подобрят сигурността на доставките, но всички те са свързани с фактори като цена, риск, въздействие върху околната среда и обществено одобрение. Поради различията в националните подходи и нагласи, особено важно е да бъде направен прозрачен анализ на разходите, да се преразгледат и по-добре да се съгласуват инструментите за подкрепа (като преференциални правила и тарифи), за чрез който да се определи приемлив енергиен микс за всяка държава членка. Сътрудничеството със съседните държави е също толкова важно.
За осигуряването на необходимите инвестиции е необходимо да се гарантира капацитетът на енергийния сектор. Вътрешният енергиен пазар трябва да бъде доизграден, но за да реализира пълния си потенциал, той трябва да бъде подкрепен от подходящи пазарни инструменти (ПИ), действителна координация на националните политики в областта на енергетиката на равнището на ЕС и ясна обща посока. Необходима предпоставка за това е да бъде подновен акцентът върху прозрачните и точни данни.
Оптимизирането на разходите чрез по-тясно сътрудничество и солидарност в ЕС е жизненоважно, в съчетание със засилен акцент върху по-нататъшната научноизследователска и развойна дейност за намиране на решение на очевидните проблеми, свързани с производството на енергия и веригата на доставки.
Създаването на ликвидни газови борси между групи от държави членки може да оптимизира и намали разходите, като допринесе за прекратяване на обвързаността на цените на нефта и газа и за по-голяма гъвкавост за производителите.
За да бъде засилено съгласуването, ЕИСК призовава за действия и пряка подкрепа за обширен приобщаващ, представителен, независим и прозрачен европейски енергиен диалог (ЕЕД). Така следва да се осигури и основата за новия процес на управление, предложен от Комисията за постигане на целите в областта на климата, заложени в рамковия пакет за 2030 г.
Лице за контакт: Sébastien Occhipenti

(Тел.: 00 32 2 546 8424 – електронен адрес: sebastien.occhipenti@eesc.europa.eu)


ВЪТРЕШЕН ПАЗАР

 • Ставка на корекция на директните плащания за 2014 г. (категория В)


Отправни документи: COM(2014) 175 final

EESC-2014-02899-00-00-PAC-TRA


Основни въпроси:
Тъй като вече изложи своята гледна точка относно съдържанието на въпросното предложение в своето становище CES2942-2013_00_00_TRA_AC, прието на 22 май 2013 г., Комитетът реши да не изготвя ново становище по въпроса, а да се позове на своята позиция, изразена в горепосочения документ.
Лице за контакт: Petra Dlouhá

(Тел.: 00 32 2 546 8394 – електронен адрес: petra.dlouha@eesc.europa.eu)


ЗАЕТОСТ

 • EURES


Докладчик: Vladimíra DRBALOVÁ (Employers' group – CZ)
Co-rapporteur: Luis Miguel PARIZA CASTAÑOS (Workers' group – ES)
References: COM(2014) 6 final – 2014/0002 (COD)

EESC-2014-00518-00-00-AC-TRA – 2014/0002 (COD)


Основни въпроси:
ЕИСК:


 • подкрепя предложението на Комисията за замяна на Регламент (ЕО) № 492/2011 и Решение за изпълнение 2012/733/ЕС с един инструмент;

 • препоръчва ЕК да даде определение за справедлива мобилност в член 2 „Определения“ с оглед на новите модели на мобилност и по-голямата нужда от справедлива мобилност;

 • приветства разширяването на принципа на прозрачност върху организации, различни от публични служби по заетостта (ПСЗ);

 • приветства акцента върху разработването и подкрепата за трансграничното сътрудничество и предложението да се използва система за обслужване на едно гише за комуникация с трансграничните работници и работодателите в пограничните райони. Комитетът препоръчва да се засили ролята на партньорствата EURES-T;

 • призовава за съгласуваност и синергии с политиките на ЕС за насърчаване на мобилността. По отношение на прилагането на Гаранцията за младежта Комитетът подкрепя разширяването на обхвата на мрежата EURES, така че да обхване гражданите, търсещи стажове или обучения на работното място;

 • заявява отново, че националните бюра за координация следва да разполагат с достатъчно персонал и други ресурси за изпълнението на задълженията си;

 • насочва вниманието към жизненоважната роля на социалните партньори на всички равнища в качеството им на основни заинтересовани страни на пазара на труда и призовава те да получат статут на пълноправни партньори;

 • по отношение на събирането на данни и показателите ЕИСК предлага количествените показатели да бъдат допълнени с качествени.


Лице за контакт: Barbara Walentynowicz

(Тел.: 00 32 2 546 8219 – електронен адрес: barbara.walentynowicz@eesc.europa.eu)Докладчик: Christa SCHWENG (Employers' group – AT)
Отправен документ: EESC-2014-00474-00-00-AC-TRA
Основни въпроси:
Борбата срещу младежката безработица e с най-висок политически приоритет. За да могат днешните млади хора да оформят бъдещето на Европа, те се нуждаят от перспективи за независим живот, което включва работно място, отговарящо на техните квалификации. Само стратегия, ориентирана към растеж, насочена към укрепване на конкурентоспособността и към възстановяване на доверието на инвеститорите и домакинствата, както и дългосрочни инвестиции и план за икономическо възстановяване могат да стимулират търсенето на работна ръка.
За да се окуражават предприятията дори и във времена на икономическа несигурност да назначават нови, често неопитни служители, са необходими съответни стимули. Образователната система трябва да предоставя необходимите за започване на трудова дейност професионални и лични умения, да включва професионалното образование, което да е насочено по-добре към нуждите на пазара на труда, и да насърчава предприемаческия дух. Необходим е също динамичен и приобщаващ пазар на труда, на който хората разполагат с уменията, които са от съществено значение за конкурентоспособността на европейската икономика и устойчив икономически растеж в дългосрочен план. Съответните реформи следва да водят до баланс между гъвкавост и сигурност. Това може да се постигне най-добре чрез включване на социалните партньори.
Младите хора следва да бъдат подкрепяни при професионалното си ориентиране от квалифицирани професионални съветници. Анализът на потребностите от работна ръка в средносрочен план, особено на местно равнище, може да окаже положително влияние върху избора на професия. В държавите членки, чиито образователни системи наред с теоретичното предлагат и практическо обучение (т.нар „дуална система за обучение“), младежката безработица през периода на кризата е относително ниска.

Тези системи са особено успешни, когато всички заинтересовани страни (работодатели и работници, организациите, представящи техните интереси, и публичните власти) поемат своите отговорности.


Публичните служби по заетостта също имат важна роля в прехода от училището към трудова дейност. Те трябва да разполагат с необходимите финансови и човешки ресурси, за да могат не само да бъдат в помощ на безработните при търсенето им на работа, но да поддържат тесен контакт и с пазара на труда.
Включването на социалните партньори в стратегия за растеж, реформи на пазара на труда, образователни програми и реформи на публичните служби по заетостта осигурява одобрението на широки слоеве от населението, а с това и социалния мир. Единствено съвместно приемани решения дават шанс и за устойчиви промени.
В становището се дава дълъг списък от красноречиви примери за добри практики в държавите членки в областта на борбата с младежката безработица.
Лице за контакт: June Bedaton

(Тел.: 00 32 2 546 8134 – електронен адрес: june.bedaton@eesc.europa.eu)


ПРОМИШЛЕНОСТ

 • Промишлени продукти


Докладчик: Denis MEYNENT (Група „Работници“ – FR)
Отправни документи: COM(2014) 25 final – EESC-2014-00719-00-00-AC-TRA
Основни въпроси:
ЕИСК смята, че:

 • техническите стандарти за промишлените продукти трябва да бъдат предмет на демократична, отворена и прозрачна регулация, включваща широко участие на заинтересовани страни;

 • приложното поле на „съществените изисквания“ от обществен интерес, които могат прераснат в технически стандарти, би трябвало да включва всеки обществен интерес, преценен по силата на демократично решение;

 • техническите стандарти трябва да бъдат преразглеждани и усъвършенствани периодично, с много по-ускорен ритъм, тъй като секторът е иновативен;

 • МСП не трябва да бъдат освобождавани от прилагането на нормативните разпоредби, защото целта на последните е да защитават обществените интереси, и въздействието на законодателните предложения относно МСП трябва да се оцени в духа на Закона за малките предприятия;

 • предложението на Комисията да използва регламент с единно и бързо приложение в целия Съюз е оправдано;

 • безплатното предлагане на резюмета на стандартите на всички заинтересовани лица, по-конкретно на МСП, трябва да бъде подкрепено;

 • демократичният, отворен и прозрачен характер на настоящата регулация на техническите стандарти, касаещи пазара на промишлени продукти, трябва задължително да бъде запазен при сключването на споразумения за свободна търговия;

 • трябва да бъде създадена централизирана електронна база данни, която да разпространява подходящата нормативна информация за всеки продукт;

 • създаването на механизъм за „електронен надзор“ на единния пазар трябва да бъде подкрепено;

 • техническата информация относно промишлен продукт, която се намира на хартиен носител, представлява вечен, автентичен и неподлежащ на фалшифициране документ, и че електронният носител може да се приема положително, само ако отговаря на същите изисквания;

 • е необходимо засилване на надзора на пазара.


Лице за контакт: Daniel Squerzi

(Тел.: 00 32 2 546 85 49 – електронен адрес: daniel.squerzi@eesc.europa.eu)


ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ • Трансатлантическата търговия и партньорството за инвестиции ЕС-САЩ (становище по собствена инициатива)


Докладчик: Jacek KRAWCZYK (Група „Работодатели“ - PL)
Съдокладчик: Sandy BOYLE (Група „Работници“ - UK)
Отправни документи: EESC-2013-05469-00-00-AS-TRA
Основни въпроси:
Комитетът счита, че едно успешно Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) би могло да представлява значителен фактор в създаването на реален растеж и вдъхването на оптимизъм.

ЕИСК настоява, че е важно ползите от ТПТИ да бъдат разпространени поравно между бизнес общността, работниците, потребителите и гражданите. Ето защо статистическите и икономическите прогнози трябва да бъдат актуализирани и наблюдавани.


Комитетът счита, че пълната прозрачност и консултациите с ЕИСК и други заинтересовани страни от гражданското общество са от решаващо значение, за да може което и да е споразумение да се ползва от широка обществена подкрепа. Текстовете трябва да станат достояние на заинтересованите страни на възможно най-ранен етап. Провеждането на информационни сесии за гражданското общество в края на всеки кръг от преговорите следва да продължи през целия процес на преговори и до приключване на последния етап на консултациите преди парафирането.
Комитетът приветства факта, че тричленна група на ЕИСК за мониторинг ще получи достъп до документи наравно с експертната консултативна група, създадена от Европейската комисия. Комитетът разглежда това като признаване на неговата роля на официална консултативна институция съгласно Договора от Лисабон.
Комитетът счита, че основните ползи от ТПТИ ще бъдат най-вече в областта на регулирането. По тази причина от основно значение е силният ангажимент, заявен от двете страни, че целта на ТПТИ не е да бъдат занижени съществуващите стандарти. Комитетът си запазва правото да обсъди крайния резултат в контекста на всички тези съображения. Това споразумение следва да включва и ефективни механизми и регулаторно сътрудничество, с цел да се улеснят консултациите на ранен етап във връзка с ново регулиране, което би могло да се отрази върху интересите на двете страни. То не трябва да засяга правото на ЕС, неговите държави членки или на САЩ да регулират до равнище, което считат за подходящо по въпроси като здравеопазването, защитата на потребителите, труда и опазването на околната среда.
Комитетът изразява убеждение, че един стабилен раздел, посветен на търговията и устойчивото развитие, предвиждащ силен механизъм за мониторинг от страна на гражданското общество, е основен елемент на всяко споразумение.
Комитетът подчертава, че предложението за включване на процедура на механизъм за разрешаване на споровете между инвеститор и държава (ISDS) е въпрос, който е предмет на значителна обществена загриженост от двете страни на Атлантика. Комисията даде ход на онлайн обществена консултация относно „Защита на инвестициите и механизъм за разрешаване на споровете между инвеститор и държава в споразумението за Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции“ и е от решаващо значение в края на този процес да се проведе прозрачен и приобщаващ диалог. ЕИСК може да играе важна роля, като улесни неговото провеждане.
ЕИСК подчертава и следните аспекти:


 • необходимостта от включването на раздел, посветен на въпросите, свързани с МСП;

 • необходимостта от запазване на специфичния характер на обществените услуги в ЕС в съответствие със задълженията по Договора за функционирането на Европейския съюз;

 • решаващото значение на гарантирането на надеждните доставки на енергия и достъп до стратегически суровини;

 • необходимостта да се прилагат еднакви равнища на достъп до обществените поръчки от двете страни на Атлантическия океан;

 • необходимостта от спазването на принципа на предпазливост, залегнал в Договора от Лисабон;

 • необходимостта да се намери практически начин за постигане на правна сигурност за бизнеса, основаващ се на географските обозначения.

Като приоритет на първо време ЕИСК би могъл да създаде контактна група „ЕС-САЩ“. Настоящото становище представлява началото, а не краят на участието на ЕИСК в свързания с ТПТИ процес. Препоръчва се да се създаде текущ проект на ЕИСК с цел участие в наблюдението на процеса на преговори по ТПТИ от името на гражданското общество. Той би могъл да включва например допълнителни становища, публични изслушвания, семинари, конференции и др. по въпроси като устойчивото развитие, МСП, механизма за разрешаване на споровете между инвеститор и държава (ISDS), обществените поръчки и специфични анализи на отделни сектори.


Лице за контакт: Tzonka Iotzova

(Тел.: 00 32 2 546 8978– електронен адрес: tzonka.iotzova@eesc.europa.eu)
_____________

EESC-2014-02630-00-00-TCD-TRA (FR/EN) /3

Каталог: resources -> docs
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> Награда на еиск за организираното гражданско общество за 2014 г. Отличие за изключителни постижения в инициативи на гражданското общество
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> „Гърция и Великите сили през Втората световна война
docs -> Bg rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — belgique/belgië
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — belgique/belgië
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> Януари 2012 г. Съдържание стр


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница