Bg-софия: 27 Други услуги обявление за малка обществена поръчкаДата26.08.2016
Размер88.6 Kb.
01400-2011-0001

BG-София: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Национален археологически институт с музей - БАН, ул- Съборна №17, За: Иван Вайсов, координатор на проект ДТК 02/57/17.12.2009, Република България 1000, София, Тел.: 02 9882405, E-mail: ivan_vajsov@yahoo.com, Факс: 02 9882405

Място/места за контакт: Национален археологически институт с музей - БАН

Общ адрес на възлагащия орган: http://www.naim.bg.

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Друг: научна институция

Основна дейност на възложителя

Друг: наукаВъзложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАII.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изработване на 3D модели и анимационни приложения на градски структури от римската епоха” необходими за изпълнение на проект ДТК 02-57/17.12.2009 „Долно дунавският LIMES ROMANUS – виртуална реконструкция на градски структури”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Услуги
Категория услуги: 27

Място на изпълнение: гр. София, Република България


Код NUTS: BG411

ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Предмет на откритата процедура е изработването на 3D модели и анимирани проложения на градски структури от римската епоха – Улпия Ескос (колония Улпия Есцензиум) с акцент Храм на Фортуна, вход към южния портик с триъгълен фронтон към Декуманус максимус и околните сгради, западната порта на града и връзката с древните римски комуникации.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

80000000 (CB20, FA03, FA04, IA13, JA03, JA07, JA09, JA10, JA12, TA11)

Описание:

Образователни и учебно-тренировъчни услуги (С помощта на компютър , За училища , За обучение , Реконструкция , За употреба в мрежа , Онлайн , Мултимедия , За Интернет , За мрежа , За търговски рекламни материали )

ІІ.1.5) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани вариантиНЕ
II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общият обем на поръчката е 63 000 лв без ДДС

Прогнозна стойност без ДДС

63000 CYP

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Начална дата

28.04.2011 г. Крайна дата

30.06.2011 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Изисква се гаранция за изпълнение в размер от 3% от стойността на договора без ДДС. При парична форма на гаранцията сумата се внася в сметката на възложитуеля: Национален археологически институт с музей – БАН Име на банката: УниКредит Булбанк Клон: София Адрес: София, пл. Батенберг IBAN: BG45UNCR96603119754610 BIC код: UNCRBGSF Валидността на гаранцията за изпълнение започва от датата на подписване на договора за изпълнение на поръчката и приключва с изтичане на неговия срок.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Възложителят ще заплаща стойнотта на извършената работа в срока, предложен от участника и станал неразделна част от договора за изпълнение на поръчката.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самастоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (консорциума) сключват предварително споразумение. В споразумението трябва да има клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно, по "Закона за изпълнение на договорите" и че всички членове на обединението (консорциума) за задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия

1. Всеки участник следва да е развивал такава или близка да предмета на поръчката дейност поне три години преди подаването на оферната. 2. Участникът следва да има собствен или нает квалифициран персонал като: Да имат специалист завършил висше художествено училище с познания за работа с програмите Adobe Photoshop и Adobe Illustrator; Да имат специалист запознат по културология, като приоритет е с познания па ан-тична и средновековна археология; Да имат специалист сладвал више художественно учебно заведени с познания по Графичен дизайн, уеб дизайн, интерфейс дизайн, анимирани графики, 3D модели-ране и анимация, 2D и 3D визуализации, видео монтаж, композитинг и визуални ефекти, режисура и изготвяне на сториборд, дигитална и аналогова фотография, обработка на дигитална фотография и с познания за работа с програмите Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Apple Final Cut Pro, Adobe Premiere, Maxon Cinema 4D, Autodesk 3DS Max, The Foundry Nuke, E-on Vue, The Pixel Farm PFTrack. Участникът трябва да има положителни финансови резултати през последните три години с годишен оборот минимум 100 000 лв. Всеки кандидат представя подписани декларации, че отговаря на посочените по-горе специфични изисквания. В декларациите се представя информация за посочените изисквания. За доказване на посочените изисквания е необходимо за бъдат предста-вени съответните документи, като за доказване на квалификацията на персонала е достатъчно представянето на попълнени CV –та.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистриИзискуеми документи и информация: Изисквания и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Копие от единен идентификационен код съгласно чл. 23 от "Закона за търговския ретистър", когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; 2. Копие от ЕИК/ БУЛСТАТ и копие от удостоверението за регистрация по ДДС, ако участникът е регистриран; 3. Документи за регистрация на участника (в заверени от участника копия), а когато е физическо лице – копие от документа за самоличност; 4. Удостоверение за актуално състояние на Участника (оригинал или заверено от нотариус копие) (Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, съобразно националното му законодателство, в която са установени. Документът се представя и в легализиран превод. Документът следва да бъде издаден не по-рано от 3 (три) месеца преди датата на пред-ставянето му); 5. Пълномощно на лицето подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномо-щен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Пълномощни-кът не може да подписва декларациите, които са лични и се подписват от указаните в документацията лица; 6. Попълнено заявление за участие в процедурата (Приложение №3); 7. Попълнен образец на офертата (Приложение №6). Образеца се попълва на български език, ясно и четливо без задрасквания и поправки; 8. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 от ЗОП (оригинал - Приложение №8); 9. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47, ал. 5 от ЗОП (оригинал - Приложение №10); 10. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47, ал. 2 от ЗОП (оригинал - Приложение №9); 11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП (Приложение №11); 12. Декларация за съгласие за участие от страна на подизпълнителите в процедурата (ако има такива) (Приложение №12); 13. Декларация за икономическото и финансово състояние на участника по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП включваща, копие от годишен финансов отчет за 2010 год. (чл. 50, ал. 1, т.2 от ЗОП) и декларация съдържаща информация за общия оборот и оборота на услугите, които са обект на поръчката или близки до него, за последните три години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си (чл. 50, ал. 1, т.3 от ЗОП); 14. Декларация за техническите възможности и/или квалификация на участника по чл. 51, ал. 1 от ЗОП съдържаща: списък на основните договори за изготвяне на 3D анимации, 3D рекламни продукти и др. свързани с предмета на поръчката за последните три години, включително стойностите, датите и клиентите, придружен от препоръки за добро изпълнение (чл. 51, ал. 1, т.1 от ЗОП), списък на техническите лица които ще работят по изпълнение на поръчката в съответните им части (чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП) придружен с CV-та на участниците; 15. Декларация за конфиденциалност (Приложение №15); 16 Справка „Сведение за участника” (Приложение №16); 17. Заявление за участие (Приложение №3); 18. Декларация за запознаване с условията на поръчката – образец на техническа оферта (Приложение № 6); 19. Ценово предложение (Приложение №7); 20. Попълнена и заверена от обслужващата банка банкова идентификационна форма по образец (Приложение №19); 21. Парафиран проекто договор (Приложение №17; 22. Списък на документите, съдържащи се в офертата на участника. Списъкът за-дължителни се прилага подписан и подпечатан от участника. При подаване на офертите да се спазват изискванията на ЗОП, офертите да са в непрозрачен плик, в който трябва да се постават три плика със съдържение описано в Приложение №2

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника по чл. 50 от ЗОП: копие от Годишен финансов отчет за 2010 год (чл.50, ол.1, т. 2 отЗОП); декларация, съдържаща информация за общия оборот и оборота на услугите, които са обект на поръчката, за последните три години, в зависимост от датата на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейноста си (Приложение №13, по чл.50, ал. 1, т.3 от ЗОП).
Минимални изисквания: Участникът трябва да има минимален документално доказан общ оборот за предходната година (2010 г.), в размер на не по малко от 100 000 лв.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Декларация за техническите възможности и/или квалификация на участника по чл. 51. ал.1 от ЗОП (Приложение №14) съдържаща списък на основните договори изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и клиентите, придружен с препоръки за добро изпълнение (чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП); 2. Списък на техническите лица, които ще работят по изпълнение на поръчката (чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП) придружени с попълнени CV-та (Приложение №20); 3. Копия от сертификаите за легално закупен софтуер (или еквивалент) от производителя на софтуера с който ще работи фирмата изпълнител; 4. Участникът може да представи и други документи и готови мултимедийни приложения, доказващи техническите и професионалните му възможности; 5. Списък с данни за подизпълнителите (ако се ползват такива), както и декларация, подписана от управителя, съответно от членовете на управителния орган на участника, че е изискано предварително съгласие за участие на подизпълнителя.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да има собствен или нает следния персонал: Да имат специалист завършил висше художествено училище с познания за работа с програмите Adobe Photoshop и Adobe Illustrator; Да имат специалист запознат по културология, като приоритет е с познания па антична и средновековна археология; Да имат специалист следвал висше художествено учебно заведени с познания по Графичен дизайн, уеб дизайн, интерфейс дизайн, анимирани графики, 3D модели-ране и анимация, 2D и 3D визуализации, видео монтаж, композитинг и визуални ефекти, режисура и изготвяне на сториборд, дигитална и аналогова фотография, обработка на дигитална фотография и с познания за работа с програмите Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Apple Final Cut Pro, Adobe Premiere, Maxon Cinema 4D, Autodesk 3DS Max, The Foundry Nuke, E-on Vue, The Pixel Farm PFTrack. 2. Да има лицензиран софуер. 3. Да има мининум три годишен опит в изготвяне на 3D мултимедия.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услугиІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугатаДА

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс
ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:

Посочените по-долу показатели:


Показател: Цена; тежест: 20
Показател: Срок на изпълнение; тежест: 10
Показател: Начини на плащане; тежест: 7
Показател: Размер на неучтойката; тежест: 3
Показател: опит на участника в подобен вид поръчки и оборота на стоките предмет на поръчката– експертна оценка; тежест: 23
Показател: технически и професионален капацитет на участника – експертна оценка ; тежест: 12
Показател: Предложеното техническо и визуално решение отговаря на заложените изисквания в техническото задание ; тежест: 25

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ
IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

ДТК 02/57/Se/1

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)Срок за получаване на документация за участие

Дата: 19/04/2011 00:00 Час: 17:00Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на офертиДата: 26.04.2011 г.  Час: 17:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертитеСрок в дни

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертитеДата: 27/04/2011 00:00 Час: 11:00

Място

гр. София, ул. Иван Вазов No 24-26, офиса на "Център за образователни инициативи"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват представители на фирмите подали офертите, представители на средствата за хмасово осведомяване и представители на Фонд научни изследвания.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление04.04.2011 г. 


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница