BG0001493Централен Балкан буфер натура 2000 Стандартен ФормулярДата06.09.2016
Размер400.33 Kb.
BG0001493Централен Балкан - буфер НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

НАТУРА 2000

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР

ЗА СПЕЦИАЛНИ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ (СЗЗ)

ЗА ПРОЕКТО - ТЕРИТОРИИ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОБЩНОСТТА (ПТЗО)

И

ЗА СПЕЦИАЛНИ КОНСЕРВАЦИОННИ ЗОНИ (СКЗ)1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТА

1.1. ТИП 1.2. КОД НА ОБЕКТА 1.3. ДАТА НА ПОПЪЛВАНЕ 1.4. АКТУАЛИЗАЦИЯ

K BG0001493 200609 200802

тип А - Защитена зона по Директива за птиците;

Защитена зона по Директива за хабитатите;

тип В Защитена зона и по двете Директиви;

Защитена зона по Директива за птиците, която се допира до защитена зона по Директива за

тип С хабитатите;

Защитена зона по Директива за хабитатите, която се допира до защитена зона по Директива за

тип D птиците;

Защитена зона по Директива за птиците, която съдържа защитена зона по Директива за хабитатите;

тип E

Защитена зона по Директива за хабитатите, която се съдържа в защитена зона по Директива затип F птиците;

Защитена зона по Директива за птиците, която се съдържа в защитена зона по Директива за

тип G хабитатите;

1.5. ИМЕ НА ОБЕКТА

Централен Балкан - буфер1.6. ВРЪЗКА С ДРУГИ ОБЕКТИ ОТ НАТУРА 2000

КОД НА ОБЕКТА ИМЕ НА ОБЕКТА ТИП НА ОБЕКТА

BG0000399 Българка E

BG0000261 Язовир Копринка E

BG0000429 Река Стряма K

BG0000494 Централен Балкан C

BG0002111 Велчево A

BG0002054 Средна гора J

BG0001389 Средна гора K

BG0002109 Васильовска планина J

1.7. РЕСПОНДЕНТИ

СДП БАЛКАНИ; office@balkani.org; Зелени Балкани: office@greenbalkans.org; Българска Фондация

Биоразнообразие: bbf@biodiversity.bg; Природен фонд; Данните са ревизирани от екип на

Българска академия на науките (http://www.bas.bg).2. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТА

2.1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА НА ОБЕКТА

ГЕОГРАФСКА ДЪЛЖИНА ГЕОГРАФСКА ШИРИНА

E 24 ◦ 48 ' 39 " N 42 ◦ 48 ' 19 "2.2. ПЛОЩ (дка) 2.3. ДЪЛЖИНА НА ОБЕКТА (км)

1 294 090.652.4. НАДМОРСКА ВИСОЧИНА (м)

МИНИМАЛНА МАКСИМАЛНА СРЕДНА

300 1928 10652.5. АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН

КОД ПО NUTS ИМЕ НА РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ/ ОБЛАСТ % ПОКРИТИЕ

Министерство на Околната Среда и Водите

BG0001493Централен Балкан - буфер НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

BG04 Югозападен

BG042 София 7

BG05 Южен Централен

BG051 Пловдив 11

BG02 Северен Централен

BG024 Габрово 12

BG05 Южен Централен

BG052 Стара Загора 18

BG02 Северен Централен

BG022 Ловеч 52

ОБЩО: 100

2.6. БИОГЕОГРАФСКИ РАЙОН

АЛПИЙСКИ КОНТИНЕНТАЛЕН ЧЕРНОМОРСКИ

3. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Описание на всички хабитати от Приложение І към Директива 92/43/EEC, които се срещат в обекта.

Код – четирицифрен код, който следва йерархичното представяне на типовете хабитати в Приложение І

към Директива 92/43/EEC.

Пр. – приоритетност на хабитата съгласно Приложение І към Директива 92/43/EEC.

Име – Българско име на хабитати съгласно Приложение І на Закона за биологичното разнообразие.

% Покр. – процентно покритие на хабитате спрямо общата площ на обекта.

Предст. – степен на представителност, предоставя индикация за това, доколко даденият тип хабитат е

“типичен”. Използвана е следната система за класифициране: A - отлична представителност, B - добра

представителност, C - значима представителност, D - незначително наличие.

Отн. площ – относителна площ или площта от обекта, покрита от дадения тип хабитат, отнесена към

общата площ от националната територия, покрита от този тип хабитат. Използваните интервали по

класове са следните: А) 100 >= p >15%; B) 15 >= p > 2%; C) 2 >= p >0

Прир.ст – Степен на опазване на структурата и функциите на дадения тип природен хабитат и

възможности за възстановяване. Този критерий включва три под-критерия:

i) степен на опазване на структурата; ii) степен на опазване на функциите; iii) възможности за

възстановяване. Използвана е следната система за класифициране: A: отлично опазване; B: добро

опазване; C: средно или слабо опазване.

Цялост. Оц. - Цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения тип природен хабитат.

Представлява интегрирано оценяване на предишните критерии, като се взема предвид различната им

тежест за разглеждания хабитат. Използвана е следната система за класифициране:

A: отлична стойност, B: добра стойност, C: значима стойност3.1. ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EEC

КОД Пр. ИМЕ % Покр. Предст. Отн. площ Прир. ст. Цялост. оц.

91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus 0.00722 A C B A

excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion

albae)


4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества 0.05 C C C C

5130 Съобщества на Juniperus communis върху 0.0001 A C A A

варовик

Министерство на Околната Среда и Водите

BG0001493Централен Балкан - буфер НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

5210 Храсталаци с Juniperus spp. 0.0001 A C A A

6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни 0.0309 A C A B

съобщества от Alysso-Sedion albi

6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови 2 B C B B

съобщества върху варовик(Festuco-Brometalia)

(*важни местообитания на орхидеи)

6520 Планински сенокосни ливади 2.983 B B B B

8220 Хазмофитна растителност по силикатни скални 1 B B B B

склонове


8230 Силикатни скали с пионерна растителност от 0.0138 C C C C

съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-

Veronicion dillenii

9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum 0.622 B B B B

9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum 20.171 A B B A

9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero- 14.952 A A B B

Fagion)

9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio- 7.1225 B B B BCarpinetum

9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху 1.484 B B B B

сипеи и стръмни склонове

9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския до 0.00725 C C C C

алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea)

9530 * Субсредиземноморски борови гори с 0.0179 C C C C

ендемични подвидове черен бор

62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества 1 C B B C

91AA * Източни гори от космат дъб 0.032 B C B B

Министерство на Околната Среда и Водите

BG0001493Централен Балкан - буфер НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

91BA Мизийски гори от обикновена ела 0.379 A C A A

91CA Рило-Родопски и Старопланински бялборови 0.0107 A C A A

гори


91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus 0.397 B C A A

betulus


91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори 1.204 C C C C

91W0 Мизийски букови гори 16.64 A A B A

91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа 0.0206 D C

95A0 Гори от бяла и черна мура 0.00088 A C A B

4

Министерство на Околната Среда и Водите

BG0001493Централен Балкан - буфер НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

3.2. ВИДОВЕ, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC и Приложение II на Дир. 92/43/EEC

Описание на всички видове птици, отнасящи се до Чл. 4.1 и 4.2 от Директива 79/409/EEC и на всички

животински и растителни видове, изброени в Приложение II на Директива 92/43/EEC.

Код – четирицифрен код, който следва йерархичното представяне на видовете.

Латинско Име – наименование на видовете съгласно Приложение ІI към Директива 92/43/EEC и

Директива 79/409/EEC. Българско име - съгласно Закона за биологичното разнообразие и други

източници.

Тъй като редица животински видове и по-специално, много видове птици мигрират, обектът може да е от

значение за различни аспекти от цикъла на живота на тези видове. Използвана е следната класификация:

Местна попул. – популации от местни видове, могат да бъдат намерени в обекта целогодишно.

Миграц. попул. – миграционна популация от:

Размн. – размножаващи се видове, използват обекта за гнездене и отглеждане на малките.

Зимув. – зимуващи видове, зползват обекта през зимата.

Премин. – преминаващи видове, използват обекта по време на мигриране или за сменяне на

перата/козината извън местата за размножаване.

Числеността на популацията е въведена с точните данни. Когато точният брой е неизвестен, са посочени

границите, в които попада популацията. Чрез индекс е уточнено дали числеността на популацията е

дадена в двойки (р) или индивиди (i). За някои видове със специална размножителна система, са отчетени

отделно мъжките и женските индивиди, съответно с индекс (m) или (f). В случаите, когато няма никакви

цифрови данни е отбелязан размера/плътността на популацията като е посочено дали видът е типичен

(C), рядък (R) или много рядък (V). Когато липсват всякакви данни за популацията, тя е отбелязана

като налична (P).

Попул. – размер и плътност на популацията на вида, който се среща в обекта, съотнесени с популациите

на цялата територия на страната. Този критерий се използва за оценяване на относителния размер или

плътност на популацията в обекта, в сравнение с тези на националната популация. Използван е следния

модел за приблизителна оценка: A) 100% >= p > 15%; B) 15% >= p > 2%; C) 2% >= p > 0%. Във всички

случаи, когато дадена популация се среща в обекта в незначителна степен, тя трябва да бъде посочена в

четвърта категория – D) незначителна популация.

Опазв. – степен на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за дадения вид и

възможности за възстановяване. За класифициране на този критерий е използвана “най-добра експертна

преценка”: A) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на

възможностите за възстановяване); B) добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката

на възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно

възстановяване); C) средно или слабо опазване (всички други комбинации).

Изол. – степен на изолираност на популацията, намираща се на обекта, съотнесена с естествената степен

за вида. Използвана е следната класификация: A) (почти) изолирана популация; B) не изолирана

популация, но на границата на района на разпространение; C) не изолирана популация в широк обхват

на разпространение.

Цял.Оц. – цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения вид. Използвана е “най-

добра експертна преценка”, съгласно следната класификационна система: A) отлична стойност; B) добра

стойност; C) значима стойност.

3.2.а. ПТИЦИ, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC

3.2.b. Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Пр. I на Дир. 79/409/EEC

3.2.c. БОЗАЙНИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

Министерство на Околната Среда и Водите

BG0001493Централен Балкан - буфер НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

3.2.d. ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

3.2.e. РИБИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

КОД ИМЕ (на български) Местна Миграционна Популация Оценка

Министерство на Околната Среда и Водите ИМЕ (на латински) Попул. Размн. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц.

1308 Barbastella barbastellus P C A C A

Широкоух прилеп

1352 Canis lupus 38-39 B A C A

Европейски вълк

1355 Lutra lutra 15-20i C A C A

Видра

1310 Miniopterus schreibersi P B A C AДългокрил прилеп

1323 Myotis bechsteini P B A C A

Дългоух нощник

1307 Myotis blythii P B A C A

Остроух нощник

1316 Myotis capaccinii P P P P B A C A

Дългопръст нощник

1321 Myotis emarginatus P B A C A

Трицветен нощник

1324 Myotis myotis P P P B A C A

Голям нощник

1306 Rhinolophus blasii P P P B A C A

Средиземноморски подковонос

1305 Rhinolophus euryale P B A C A

Южен подковонос

1304 Rhinolophus ferrumequinum P P P B A C A

Голям подковонос

1303 Rhinolophus hipposideros P B A C A

Maлък подковонос

1302 Rhinolophus mehelyi P C B C C

Подковонос на Мехели

1371 Rupicapra rupicapra balcanica 20- C B A B

Дива коза 30(i)

1335 Spermophilus citellus C C B C A

Лалугер

1354 Ursus arctos 47(i) B A C AКафява мечка

2635 Vormela peregusna P D

Пъстър пор

КОД ИМЕ (на български) Местна Миграционна Популация Оценка

ИМЕ (на латински) Попул. Размн. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц.

1193 Bombina variegata C C A C A

Жълтокоремна бумка

1220 Emys orbicularis P C A C B

Обикновена блатна костенурка

1219 Testudo graeca P C A B A

Шипобедрена костенурка

1217 Testudo hermanni V C A B A

Шипоопашата костенурка

1171 Triturus karelinii P C A C A

Голям гребенест тритон

КОД ИМЕ (на български) Местна Миграционна Популация Оценка

ИМЕ (на латински) Попул. Размн. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц.

1138 Barbus meridionalis R C A B ABG0001493Централен Балкан - буфер НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

3.2.f. БЕЗГРЪБНАЧНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

3.2.g. РАСТЕНИЯ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

3.3 Други значими растителни и животински видове

Министерство на Околната Среда и Водите Черна (балканска) мряна

1163 Cottus gobio R A A A A

Главоч

2511 Gobio kessleri R C A A AБалканска кротушка

1122 Gobio uranoscopus R C A A A

Балканска кротушка

1146 Sabanejewia aurata C C A B A

Балкански щипок

КОД ИМЕ (на български) Местна Миграционна Популация Оценка

ИМЕ (на латински) Попул. Размн. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц.

1093 Austropotamobius torrentium C B A C A

Ручеен рак

1032 Unio crassus R C B C C

Бисерна мида

4053 Paracaloptenus caloptenoides R B A C A

Обикновен паракалоптенус

4052 Odontopodisma rubripes C B A C A

Одонтоподизма

4045 Coenagrion ornatum R C A A A

Ценагрион

1078 Callimorpha quadripunctaria R B A B A

1060 Lycaena dispar R C A B A

Лицена


1088 Cerambyx cerdo R C A C A

Обикновен сечко

1083 Lucanus cervus R C A C A

Бръмбар рогач

1089 Morimus funereus R B A C A

Буков сечко

1087 Rosalia alpina R B A C A

Алпийска розалиа

1065 Euphydryas aurinia R B A A A

Еуфидриас

4042 Polyommatus eroides R C A A A

ПолиоматусКОД ИМЕ (на български) Популация Оценка

ИМЕ (на латински) Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц.

4067 Echium russicum P C B C B

Червено усойниче

2327 Himantoglossum caprinum R C B C B

Обикновена пърчовка

1379 Mannia triandra R A A A A

Описание на всички други значими растителни и животински видове, когато те са свързани с

природозащитата и управлението на обекта.

Такс.група – таксономичната група на съответния вид е отбелязяна съгласно следната номенклатура:

B – птици; M – бозайници; A – земноводни; R – влечуги; F – риби; I – безгръбначни; P – растения.

Име – наименование на видовете.

Местна популация – посочени са данни за типичния максимален размер на популацията, числеността еBG0001493Централен Балкан - буфер НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

описана съгласно обяснтелните бележки в раздел 3.2. Министерство на Околната Среда и Водите

Мотивация – посочена е мотивацията за включването на всеки вид, като са използвани следните

категории: A) Национална Червена книга; B) ендемичен вид; C) международни конвенции (вкл.

Бернската, Бонската и Конвенцията за биологичното разнообразие); D) други причини.

Такс.група ИМЕ (на български) Местна Популация Мотивация

ИМЕ (на латински)

P Планински явор, жешля R A

Acer heldreichii

P Българско шапиче C B

Alchemilla bulgarica

P Панчичиева пищялка R A

Angelica pancicii

P Рилско подрумиче V A

Anthemis orbelica

P Иваново подрумиче V B

Anthemis sancti-johannis

I Ирисова апатура C D

Apatura iris

P Обикновена кандилка R A

Aquilegia vulgaris

P Мечо грозде R A

Arctostaphylos uva-ursi

I P B


Beroniella tetevensis

P Български ранилист R A

Betonica bulgarica

I C D


Boloria eunomia

P Дълголистна урока V A

Bupleurum longifolium

I Златист гъсеничар R A

Calosoma sycophanta

I C C


Carabus intricatus

P R A


Carum rigidulum ssp. bulgaricum

P Фривалдскиев зановец R A

Chamaecytisus frivaldszkyanus

P R A


Cirsium oleraceum

I C B


Coenonympha rhodopensis

P Мечо око V A

Cortusa matthioli

P R A


Cystopteris regia

P Ниско бясно дърво R A

Daphne cneorum

P R A


Drosera rotundifolia

I R B


Duvalius balcanicus

I R B


Duvalius regisborisi

BG0001493Централен Балкан - буфер НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

P Министерство на Околната Среда и Водите R A

Elatine alsinastrum

I C D


Erebia alberganus

I C D


Erebia medusa

I C D


Erebia melas

I C D


Erebia oeme

I C D


Erebia orientalis

I C D


Erebia pronoe

I C B


Erebia rhodopensis

M Дива котка C A

Felis silvestris

P V A


Festuca rupicola

P Черноморска ведрица R A

Fritillaria pontica

P Снежно кокиче C A

Galanthus nivalis

I P B


Genestiellina gueorguievi

I C D


Glaucopsyche alexis

P Родопски силивряк R C

Haberlea rhodopensis

P Хойфелов нежит R A

Jovibarba heuffelii

P V A


Juncus acutiflorus

I P B


Lihobius rushovensis

I C D


Limenitis populi

I C C


Maculinea arion

M Златка C A

Martes martes

I C C


Melitaea trivia

P R A


Micromeria frivaldzkyana

P R A


Minuartia saxifraga

I P B


Neobisium bulgaricum

I C D


Neptis rivularis

I R A


Nevrorthus apatelios

I C C


Parnassius apollo

BG0001493Централен Балкан - буфер НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

I Министерство на Околната Среда и Водите C C

Parnassius mnemosyne

P C B


Pinguicula balcanica

P V A


Primula frondosa

I R B


Pterostichus merkli

I R B


Pterostichus rhilensis

I R B


Pterostichus vecors

I C D


Pyrgus cacaliae

P R A


Rubus vepallidus

I Малка сага V C

Saga pedo

F C B


Salmo macedonicus

F Речна пъстърваэ C D

Salmo trutta fario

P R A


Saxifraga marginata

I C C


Scolitantides orion

P Стефчова тлъстига R B

Sedum stefco

P R A


Sison amomum

P V A


Spiranthes spiralis

P V A


Symphyandra wanneri

P Обикновен тис V A

Taxus baccata

P V B


Tragopogon balcanicus

I R B


Trechus priapus divergens

I P B


Trichoniscus bulgaricus

I P B


Typhloiulus georgievi

P V A


Valeriana montana

P Дребен лопен V A

Verbascum humile

P R A


Vicia barbazitae

P Храсталачна глушина R A

Vicia dumetorum

P R A


Viola balcanica

I C C


Zerynthia polyxena

BG0001493Централен Балкан - буфер НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

4. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

4.1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА

Баланс на Територията по Начин на Трайно Ползване

Баланс на Територията по Вид на Собствеността

Баланс по Вид на Територията

Други Характеристики на Обекта

4.2. КАЧЕСТВО И ЗНАЧИМОСТ

4.3. УЯЗВИМОСТ

Министерство на Околната Среда и Водите

Класове Земно покритие % Покритие

Други земи (включително градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални обекти) 1

Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на угар) 9

Друга орна земя 1

Сухи тревни съобщества, степи 7

Широколистни листопадни гори 49

Иглолистни гори 1

Смесени гори 23

Храстови съобщества 7

Скали във вътрешността, сипеи, пясъци, постоянен сняг и ледници 1

Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води) 1

Общо Покритие 100

Последващият баланс на територията на обекта по начин на трайно ползване, вид на собствеността и вид

на територията са направени съгласно Карта на Възстановената Собственост, по актуална информация

към 06/2005,източник Министерство на Земеделието и Горите.

Защитената зона представлява естествен буфер на Национален парк Централен Балкан от всички страни. Без

това е невъзможно пълноценното опазване на планината. Това са слабо засегнати територии, в които се

опазат масиви бук, гори от явор и липа върху сипеи и крайречни елшови галерии. Важни екологични

коридори представляват поречията на Вит, Осъм, Росица, Янтра от северна страна и на Стряма и Тунджа от

южна. Зоната е и много важен хабитат за много изолираната старопланинска популация на мечката.

Този сайт съдържа ключови местоообитания за мечката, като почти цялата популация на вида в рамките на

Национален парк Централен Балкан ежегодно прекарва част от годината там. Зоната е едно трите места в

България за опазване на Cottus gobio. Зоната опазва важни местообитания на Spermophilus citellus.

Огромна заплаха е строителството на нови ски курорти, леглови бази в планината, ски писти и ски

съоражения. Това ще фрагментира зоната и прогони мечката и други редки видове от там.Зоната е

застрашена от плановете за строеж на нови малки ВЕЦ, които разрушават крайречните местообитания,

променят естествените хидрологични характеристики и вредят на ихтиофауната. Плановете за строителство

на вятърни електроцентрали могат да нанесат значителни въздействия на тревни, скалисти и храстови

местообитания. Необходимо е предотвратяване на интензификация на човешките дейности и присъствие в

залесените части за да се запазят местообитанията на мечката. Бракониерството на мечки е сериозен

проблем. Зоната e застрашена от западане на екстензивната паша обусловила съществуването на полу-

естествените сухи тревни и храстови местообитания и съответно най-добрите местообитания за видовете

Testudo и Spermophilus citellus. Събирането на костенурки е сериозен проблем. Старите гори са застрашени

от изсичане, като се посяга до малкото недокосвани досега от сечи гори. Голям проблем е засаждането на

чужди горски видове. Разораването на земята преди засаждане на нови горски насаждения също е заплаха заBG0001493Централен Балкан - буфер НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

4.4. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА

4.5. ДОКУМЕНТАЦИЯ

5. ПРИРОДОЗАЩИТЕН СТАТУТ НА ОБЕКТА

5.1. ВРЪЗКА НА ОБЕКТА СЪС ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ на национално и международно ниво

5.2. ВРЪЗКА НА ОБЕКТА С КОРИНЕ БИОТОПИ ОБЕКТИ

6. ВЪЗДЕЙСТВИЯ И ДЕЙНОСТИ В И ОКОЛО ОБЕКТА

6.1. ОБЩИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ И ДЕЙНОСТИ И ЗАСЕГНАТ ДЯЛ ОТ ПЛОЩТА НА ОБЕКТА

В обекта:

биоразнообразието. Министерство на Околната Среда и ВодитеИме Категория Т %

Лешница Резерват + 0.29

Еленова гора Резерват + 0.04

Каменщица Резерват + 0.72

Сучурум Природна забележителност + 0.01

Мечките Природна забележителност + 0.01

Пещера Топля Природна забележителност + 0.01

Евкая - Каменната къща Природна забележителност + 0.01

Махнатите скали в Махнатите скали Природна забележителност + 0.19

Орлов камък - Червената стена Природна забележителност + 0.03

Черни град Природна забележителност + 0.09

Чамджа Поддържан резерват + 0.05

Батошевски манастир Защитена местност + 0.01

Ждрелото Защитена местност + 0.02Име - име на защитената територия. Категория - категория на защитената територия, съгласно ЗЗТ.

Т (тип на припокриване): = пълно припокриване; + съдържа се изцяло в Натура 2000 зоната; - съдържа изцяло

Натура 2000 зоната; * двете места (ЗТ и ЗЗ) частично се припокриват; / граничещи места

% - процентно покритие спрямо общата площ на Натура 2000 зоната.

Код Име Т %

F00000600 Централен Балкан * 52.81

F00000603 Стенето * 0.01

F00000604 Джендемите * 0.01

F00000605 Соколна * 0.01

Код - код на Корине място, Име - име на Корине място

Т (тип на припокриване): = пълно припокриване; + съдържа се изцяло в Натура 2000 обекта; - съдържа изцяло

Натура 2000 обекта; * двете места частично се припокриват; / граничещи места

% - процентно покритие спрямо общата площ на Натура 2000 зоната

Код Име Инт. Възд. %

141 Изоставяне на пасторални системи A - 30

160 Обща управление на горите A - 60

162 Изкуствено залесяване A - 60

163 Повторно засаждане A - 60

BG0001493Централен Балкан - буфер НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

Извън обекта:

6.2. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЕКТА

230 Министерство на Околната Среда и Водите Лов A - 60

243 Залавяне с капани, отравяне, бракониерство A - 55

164 Горскостопански сечи B - 60

165 Отстраняване на подраст B - 60

166 Отстраняване на мъртви и загиващи дървета B - 60

167 Експлоатация без повторно засаждане B - 60

180 Изгаряне B - 25

241 Колекционерство (насекоми, влечуги, земноводни.....) B - 10

400 Урбанизирани райони, обитавани от човека области B - 10

410 Индустриални или комерсиални зони B - 5

421 Изхвърляне на битови отпадъци B - 10

423 Изхвърляне на инертни материали B - 5

623 Моторизирани превозни средства B - 10

701 Замърсяване на водите B - 15

101 Модифициране на култивационните практики C - 20

110 Използване на пестициди C - 20

120 Наторяване C - 20

240 Събиране / унищожаване на животни C - 5

250 Събиране / унищожаване на растения, общо C - 10

511 Електропроводи C - 5

709 Други форми на замърсяване C - 5

502 Пътища, автомобилни пътища B - 5

602 Скиорски комплекс A - 15

850 Изменения в хидрографските функции, общо A - 15

890 Други причинени от човека изменения в хидравличните условия A - 15

330 Солници B - 10

530 Подобрен достъп до обекта B - 20

830 Канализация B - 15

ВЕДОМСТВО, ОТГОВАРЯЩО ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЕКТА

Защитената зона попада в границите и съответната компетенция на:

- Басейнова дирекция: Дунавски район, Източно-беломорски район;

- РИОСВ: Велико Търново, Плевен, Пловдив, София, Стара Загора;

- Област: Габрово, Ловеч, Пловдив, София, Стара Загора;

- Община: Павел баня, Казанлък, Мъглиж, Етрополе, Челопеч, Златица, Пирдоп, Мирково, Априлци, Троян,

Тетевен, Угърчин, Габрово, Севлиево, Трявна, Карлово, Сопот;

- РУГ: Велико Търново, Ловеч, Пловдив, София, Стара Загора;

- ДЛ/ДДС: Русалка, Борима, Габрово, Етрополе, Казанлък, Карлово, Клисура, Мазалат, Росица, Лесидрен,

Мъглиж, Пиродп, Плачковци, Рибарица, Розино, Тетевен, Троян, Черни Вит, Черни Осъм;УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНОВЕ ЗА ОБЕКТА 91G0

91M0

91Z0

Режими за опазване Код на хабитата

Задължително провеждане на отгледни сечи. 9530

9410

BG0001493Централен Балкан - буфер НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

91G0

91M0

91Z0

9530

9410

9530

9410

Министерство на Околната Среда и Водите 9110

Запазването на ключови елементи на биоразнообразието – острови на 91BA

старостта, дървета с хралупи, зони на спокойствие и т.н. 9150

9110

9170

91G0

Увеличаване на турнуса на сеч с 20 години. 9150

9130

9530

9110

9410

Забрана за провеждане на санитарни сечи с интензивност под 5 % . При 9130

естествените гори е допустимо и нормално естествения отпад (мъртвата 9150

дървесина) да бъде до 5% от запаса. Ако мъртва дървесина в насаждението е

до 5% от запаса не трябва да се предвижда и извежда санитарна сеч. А в

случаите когато се провежда санитарна сеч - на 1 ха. трябва да се оставят 91CA

по минимум 15 м3. мъртва и суха маса.

9150

9130

Забрана за внасяне на не-местни произходи и видове при воденето на 9170

краткосрочно-постепенни сечи със съчетаване на естественото с изкуствено 91BA

възобновяване.

91Z0

9170

91G0

Забрана за водене на всички видове възобновителни сечи при издънкови 9130

насаждения с изключение на постепенни сечи с възобновителен период не по- 9150

малък от 10 години. Разрешените сечи се допускат при предварително

естествено възобновяване или със съчетаване на естественото с изкуствено

възобновяване. 9530

9130

9150

Забрана за водене на всички видове възобновителни сечи при високостъблени 91G0

насаждения, с изключение на изборните и дългосрочно постепенните.

9110

91BA

9130

Забрана за водене на всички видове възобновителни сечи с изключение на 9150

изборните при високостъблени насаждения. 91G0

BG0001493Централен Балкан - буфер НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

9180

91E0

Забрана за водене на всички видове сечи. Министерство на Околната Среда и Водите

91E0

9110

Забрана за водене на действия свързани с промяна на хидрологичния режим.

91G0

9170

9150

Забрана за добив на листников фураж. 91Z0

9130

91Z0

Забрана за кастрене.

9110

9130

91G0

Забрана за ограждане, включително за бази за интензивно развъждане на 9150

дивеча. 9170

91Z0

Забрана за паша на кози.

9150

9170

91G0

Забрана за паша. 9110

9130

BG0001493Централен Балкан - буфер НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

Бележка: Режимите, които е необходимо да бъдат прилагани с цел дългосрочното запазване на

благоприятния консервационен статус на хабитатите в никакъв случай не се ограничават до изброените

тук. Изброените режими отразяват единствено нивото на познанието към момента на попълване на

формуляра.

7. СНИМКИ

91E0

9180

9110

Забрана за промяна предназначението на земята, освен в интерес на 4060

общественото здраве и безопасност или по други причини от първостепенен Министерство на Околната Среда и Водите

обществен интерес, включително такива изразяващи се в изключително

благоприятни последици за околната среда.

9170

9130

5130

Забрана за промяна предназначението на земята, освен в интерес на 91CA

общественото здраве и безопасност или по други причини от първостепенен 9530

обществен интерес, включително такива от социален или икономически

характер или изразяващи се в изключително благоприятни последици за

околната среда.

Място Описание Дата Автор

Буфер парк Татар дере 3150 200510 Светльо Тодоров

Гървасица Васил Левски буфер6210x6230 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк 8210 Кран 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк Васил Левски Селската река 91 EO 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк Васел Левски Гървасица 9170 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк 9170x6510 Гървасица 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк 8210 Кранска река 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк Asplenium ruta murarua Кран 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк 6510x9150 Калофер 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк 6510 Бяла река 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк 91EO Бяла река 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк Голяма варовита 91EO Бx91EO A 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк 8220x9150 Елов дол- Мъглиж 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк Лесница 91FO Ax 91 EO A 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк Асар дере-Съхране 91FO 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк Габровница 91 EO Ax91 EO Б 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк Габровница-Скобелево8210 200510 Светльо ТодоровBG0001493Централен Балкан - буфер НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

Буфер парк Министерство на Околната Среда и Водите Габровница 8210 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк Габровница 8210 x 9150 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк Елов дол-Селце 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк Micromeria frivaldszkyana Габровница 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк 9180x9130 Габровница 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк 8210x6210 Габровница 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк 91E0 A Елшите 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк 9150 Селце 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк 9130 Селце 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк Резерват Лешница 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк Qercus petraea Лешница 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк Игановски кории 91 EO A 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк Резерват Лешница 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк Стрема - Клисура 91 EO 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк 5130x8210 Улук дере 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк 5130x8210 Улук дере 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк Мандрата 6230 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк Обект Мен дере 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк Кала дере 8210 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк Кала дере 8210x6210 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк Стрема 6510 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк 9150 Счин дере 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк Кала дере 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк Буфер Христо Даново 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк Кала дере 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк 5130 Заногата 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк Кала дере 8210 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк 9530 Чамджа 200510 Светльо Тодоров

BG0001493Централен Балкан - буфер НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

Буфер парк 91EO Б Дамла дере 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк Micromeria fr.Кала дере 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк Рибарица 6520 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк Micromeria - Ясеново 200510 Светльо Тодоров

Буфер парк Лакарево 5130 200510 Светльо Тодоров8. КАРТИ

Брой Мащаб Проекция Бележки

1 100000 Universal Transverse Mercator 35N Границите на близко разположените

и/или припокриващи зоната други

защитени зони не са изобразени на

стандартната карта към документацията

по чл. 8 от Закона за биологичното

разнообразие.

Границите на зоната са налични в

цифров вид - ESRI Shape, DWG и DXF

формати, проекционни координатни

системи WGS 1984, UTM, зона35N и

1970 г., както и под формата на

координатни регистри в проекция 1970

г. (http://www.natura2000bg.org)

2 100000 Universal Transverse Mercator 35N Границите на близко разположените

и/или припокриващи зоната други

защитени зони не са изобразени на

стандартната карта към документацията

по чл. 8 от Закона за биологичното

разнообразие.

Границите на зоната са налични в

цифров вид - ESRI Shape, DWG и DXF

формати, проекционни координатни

системи WGS 1984, UTM, зона35N и

1970 г., както и под формата на

координатни регистри в проекция 1970

г. (http://www.natura2000bg.org)

3 100000 Universal Transverse Mercator 35N Границите на близко разположените

и/или припокриващи зоната други

защитени зони не са изобразени на

стандартната карта към документацията

по чл. 8 от Закона за биологичното

разнообразие.

Границите на зоната са налични в

цифров вид - ESRI Shape, DWG и DXF

формати, проекционни координатни

системи WGS 1984, UTM, зона35N и

1970 г., както и под формата на

координатни регистри в проекция 1970

г. (http://www.natura2000bg.org)Министерство на Околната Среда и Водите


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница