Биография І. Статии и доклади, публикувани в списания и сборници до избор „Доцент": Хараланов Л. Шотеков П., Хараланов Х., "страница1/3
Дата02.02.2018
Размер387.76 Kb.
ТипБиография
  1   2   3
С П И С Ъ К

на научните трудоведоц. д-р ЛЮБОМИР ХАРАЛАНОВ д.м.

към автобиография


І. Статии и доклади, публикувани в списания и сборници до избор „Доцент”:


 1. Хараланов Л. Шотеков П., Хараланов Х., "Клинични, ангиографски и електрофизиологични проблеми на вертебробазиларната недостатъчност", сборник доклади: Първа интердисциплинарна научна сесия, І-ва ГОБ "Д-р П. Коларов", 1985, стр. 45-48
 1. Haralanov L., Haralanov S., “Brainstem auditory evoked potentials in patients with subdural haematoma. In: Vertigo, nausea, tinnitus and hypoacusia due to head and neck trauma”. (Eds. C-F Claussen and MV Kirtane). Amsterdam - London - New York - Tokyo: Elsevier Science Publ., 1991: pp. 377-380.
 1. Haralanov L., Haralanov S., “Vertigo and subarachnoid haemorrhage: clinical and auditory evoked potential correlations”. In: Vertigo, tinnitus, nausea and hypoacusia due to central disequilibrium (Eds. C-F. Claussen, M Kirtane and D Schneider). Hamburg: Medicin + Pharmacie Dr.Werner Rudat & Co Nachf., 1994, pp. 487-491
 1. Хараланов Л., Карадимов Д., Мермеклиева Е., “Мониториране на мозъчните функции чрез слухови предизвикани потенциали (СПП)”. сп. Анестезиология и интензивно лечение, 1998, год. ХХV, бр. 2, стр. 21-27
 1. Хараланов Л., Карадимов Д., Мермеклиева Е., “Мониториране чрез слухови мозъчно-стволови предизвикани потенциали на болни с кръвоизливи в задна черепна ямка”. Сп. . Анестезиология и интензивно лечение, 1999, год. ХХVІ, бр. 2, стр. 6-11
 1. L. Haralanov, Klisurski M., Stamenova P., “Functional methods for evaluation the occurrence of delayed ischemic deficit in patients with subarachnoid hemorrhage”, European Journal of Medical Reasearch, 2001, vol.6, №5, May 29, pp. 185-189
 1. Хараланов Л., Бинев Кр., Благоев Г., Балдаранов Д., Димитров Д., Стаменова П., “Случай на Паркинсонов синдром след отравяне с въглероден окис”, В: Съвременни проблеми на паркинсонизма, ред. Проф. В. Чалманов, В. Цонев, 2003, стр. 112-116
 1. Хараланов Л., Малякова Е., Иванов Н., Донева Св., В.Атаносава, Цанова С., Димитрова Е., Делчев Вл., Иванова В., "Чести епилептични статуси при болен с рефрактерна епилепсия", Научна конференция "Магнолия 2004", Варна, "Албена", 2004, 11-12 юни, стр. 67-69
 1. Хараланов Л., Рашева М., Алексиев А., Райчева М., ”Balbutio предизвикано от лечение с Topamax (Topiramate) на симптомна епилепсия след Herpes simplex енцефалит. Описание на случай”, сп. Neurologia Balcanika, Neurologia Balkanica, 2004, vol. 8, № 3-4, стр. 91-94
 1. Haralanov Sv., Haralanov L., Shkodrova D., “Adaptation of small groups of people in experimentally framed-up shipwreck”, In: Organization and adaptation of brain functions (Eds. A Varbanova and V Rainov). Sofia: Bulg.Acad.Sci.Publ.House, 1988: pp. 249-251
 1. Романски K., Хараланов Л., Мунзер А., Дикова Р., “Еозинофилен аденом на хопофизата съчетан с аневризми на мозъчните артерии”, сп. Проблеми в неврологията, психиатрията и неврохирургията.1988, Vol. XXVI, стр.72-76.
 1. Романски K., Хараланов Л., “Субарахноиден кръвоизлив след руптура на фузиформена аневризма на базиларната артерия - клинико, микроанатомично и неврофизиологично изследване”, сп. Неврология, психиатрия и неврохирургия. 1990.Vol.XXIX, кн.5,стр.11-15.
 1. Haralanov S., Haralanov L., “Vertigo, tinnitus and hallucinations due to head trauma. In: Vertigo, nausea, tinnitus and hypoacusia due to head and neck trauma”, (Eds. C.-F. Claussen and M.V. Kirtane). Amsterdam - London - New York - Tokyo: Elsevier Science Publ., 1991: pp. 363-366.
 1. Haralanov S., Haralanov L., “Vertigo as a hallucinatory phenomenon due to temporal lobe pathology in psychiatric and neurologic patients”,. In: Vertigo, tinnitus, nausea and hypoacusia due to central disequilibrium. (Eds. C-F. Claussen, M Kirtane and D Schneider). Hamburg: Medicin + Pharmacie Dr. Werner Rudat & Co Nachf., 1994, pp. 563-566
 1. Карадимов Д., Хараланов Л., Мермеклиева Е., “Анестезиологичен метод по време на електрофизиологично изследване на неврологично болни”. Сп. Анестезиология и интензивно лечение, 1997, год. ХХІV, бр. 4, стр.29-31.
 1. Рашева М., Хараланов Л., Тончева Т. “Лечение с Ламиктал”, Сборник доклади изнесени на научнаконференция, 2001, Сл. бряг, стр. 33-34,
 1. Рашева М., Хараланов Л., Тончева В. “Лечение на епилепсиите в болнични условия – показания, продължителност, медикаменти”, сп. Българска неврология, 2002, том 2, брой 3, септември, стр. 88-92.
 1. Рашева М., Хараланов Л., "VPA/CBZ конверзия като монотерапия при неадекватно контролирани новодиагностицирани епилепсии", сп. Българска неврология, 2003, том 3, брой 4, декември, стр. 257-260.
 1. M. Matveev, L. Haralanov, N. Mudrov. Method for digitization and extracting features from paper recording of physiological signals. The Thirteen International Sci and Applied Sci Conference “Electronics ET’2004”, Sozopol, Sept. 2004: 89-90
 1. Василева Ж., Хараланов Л.,. Клисурски М.,. Груев Л., Стаменова П., “Случай на псевдотуморна исхемия в басейна на средна мозъчна артерия при тромбоза на вътрешна сънна артерия”, сп. Диагностичен и терапевтичен ултразвук, 1997, том 5, брой 3, стр. 139-141
 1. Шотеков П., Драгиев М., Хараланов Л., “Приложение, възможности и ограничения при ултразвуковата Доплерова сонография при съдови заболявания на нервната система”. сп: Неврология, психиатрия и неврохирургия, София, България, 1985.Vol.XXIV, кн.2, стр. 46-51.
 1. Шотеков П., Драгиев М., Хараланов Л., “Доплерова сонография на магистралните мозъчни съдове”, Сборник статии от Втора научна юбилейна конференция, 1-2 ноември 1984, том ІІ, 1986, стр.148-153.
 1. Хараланов С., Рангелов Х., Хараланов Л., “Определяне локализацията на менингеоми посредством електроакустична стимулация”, сборник: Първи национален конгрес по неврохирургия. 1987, May 29-31, София, стр. 136-138.
 1. Haralanov Sv., Sachanska T., Haralanov L., “Psychophysiological and biochemical aspects of the adaptation of extremal influences in an imitated shipwreck”, In: Organization and adaptation of brain functions (Eds. Varbanova A and Rainov V). Sofia: Bulg.Acad.Sci.Publ.House, 1988: pp. 242-243.
 1. Haralanov S, Shkodrova D, Haralanov L., “Adaptation to extremal influence during an individual stay on a rescue-raft”, In: Organization and adaptation of brain functions (Eds. A Varbanova and V Rainov). Sofia: Bulg.Acad.Sci.Publ.House, 1988: pp. 247-249.
 1. Haralanov H., Shotekov P., Haralanov L., “Audio-vestibular disturbances due to acute and chronic traumas of the carotid and vertebral arteries", (Eds. C.-F. Claussen and M.V. Kirtane). Amsterdam - London - New York - Tokyo: Elsevier Science Publ., 1991, pp. 323-325.
 1. Хараланов Х., Шотеков П., Кенаров Пл., Хараланов Л., “Порфиринова полиневропатия”. Сборник доклади: ”Заболявания на периферната нервна система”, от Национална научна конференция, Нови Пазар, 1990, стр. 177-190.
 1. Хараланов С., Клаусен К-Ф., Шнайдер Д., Хараланов Л., Карвальо К, Стаменов Б., “Кранио-корпо-графия: Възможности и перспективи в областта на клиничната еквилибриометрия”, Neurol. Balkanica, 1996; vol. 1, №1-2, стр. 30-34.
 1. Haralanov H., Shotekov P., Sachanska T., Kolchev Hr., Haralanov L., “Auditory vestibular and visual disorders in vertebro basilar insufficiency”, Collection of reports: Proceedings of the International Symposium on Ophthalmo-Neuro-Otology, Budapest, Hungary, October 4-5,1985, pp. 248-252
 1. Стаменова П., Кенаров П., Велков Н., Карадимов Д., Хараланов Л., Бинев К., Цанкова Ц., Орозова М., Драгиев М., “Съвременни проблеми на интензивното лечение и реанимация при полирадикулоневрит на Гилен-Баре”, сборник доклади "Заболявания на периферната нервна система”, 1991, стр. 164-167.
 1. Haralanov S., Claussen C-F., Tanchev O., Shkodrova D., Haralanov L., Schneider D. “Cranio-corpo-graphy in schizophrenic patients”, In: Proceeding of the XXIInd Annual Meeting of the International Neuro-otologic and Equilibriometric Society. Hakone, Jap an, 6-9 April, 1995. Ed: C.-F. Clausen, E. Sauata, A. Irth, (Excerpta Medica: International Congress Series 1087, Elsevier Science Publ.), pp. 325-328
 1. Цанкова Ц., Рашева Р., Василева Е., Орозова М., Хараланов Л., Стаменова П., “Хипердиагностика на субарахноидните кръвоизливи”, сп. Българска неврология, 2001, Том.1, брой 3, декемв., стр. 15-18
 1. Стаменова П., Стаменов Е., Кенаров П., Орозова М., Карадимов, Д., Хараланов Л., “Паренхиматозни мозъчни кръвоизливи причинени от артерио-венозни малформации”, Сборник доклади: 1-ви Национален конгрес по неврохирургия с международно участие, 1987, May 29-31, София, стр. 198-200.
 1. Балдаронов Б., Кръстев Е., Нейкова Л., Котова Л., Ценков Л., Харизанов Д., Хараланов Л., Петков Д., “Несъответстващо ниво на проводникови сетивни нарушения при компресивна шийна миелопатия”, сп. Спешна медицина, 2000, т. 8, кн.2, стр. 26-30II. Рационализации:


 1. Хараланов Л., Сакалийски В., Хараланов Св., Миниатюризиран стимулатор за слухови евокирани потенциали - рег.N 167/1985 год. в Патентно бюро на МА - София. (внедрен в НИНПН, съгласно решение на ТИС при МА с протокол N 14, т.27 от 25.04.1985 год., одобрен от Зам.председателя).
 1. Хараланов Св., Милев В, Хараланов Л., Метод за изследване патофизиологичните механизми на халюцинациите - рег.N 415/1986 год. в Патентно бюро на МА -София. (внедрен в НИНПН, съгласно решение на ТИС при МА с протокол N 2, т.21 от 22.01.1987 год., одобрен от Зам.председателя).III. Научно изследователски проект:


 1. Хараланов Л., Матвеев М., Мермеклиева Е., “Модел за анализ на слухови мозъчно-стволови предизвикани потенциали при болни с остри разстройства на мозъчното кръвообращение”, Научно-изследователски проект премиран в конкурсите на МУ- София за финансово подпомагане през 1996-1997 год., Анализ на състоянието на проблема с литературен обзор, Договор, Отчет, Сборник - анализи и резултати, София, януари, 1998 стр.20-21.IV. Доклади и съобщения, изнесени на конгреси, конференции и симпозиуми (публикувани в резюме) до избор „Доцент”:


 1. Haralanov L., Shmarov Al., “Clinical electrophysiological and pathoanatomic investigations of patients with vertebro basilar insufficiency”. 9th Joint Annual Meeting on EEG and Clinical Neurophysiology, 1986, October 3-5, Varna, Bulgaria, стр. 21
 1. Haralanov L, Stamenova P., Stamenov E., Kenarov P., “Auditory brainstem evoked responses (BAEPs) in patients with acute disorders of brain blood circulation”. 1st European Congress in Neurology, 1988, April 18-22, Prague, Czechoslovakia. рр.150-151
 1. Haralanov L., Kenarov Pl., “Brainstem auditory evoked potentials (BAEPs) in patients with ischemic stroke”. 21st Danube Symposium for Neurological Sciences 1988, October 13-15, Varna, Bulgaria, стр. 19
 1. Хараланов Л., Цветанова E., Балабанова M., “Случай на криптококов менингоенцефалит”, 4-та Национална конференция по неврология, 1989, 14-15 октомври, Плевен. стр. 65
 1. Хараланов Л., “Слухови стволово-мозъчни предизвикани потенциали /ССМПП/ при болни в мозъчни кръвоизливи”. 4-та Национална конференция по неврология, 1989, 14-15 октомври, Плевен. стр. 54
 1. Хараланов Л., Хараланов Св., “Слухови стволово-мозъчни предизвикани потенциали при болни с количествени нарушения на съзнанието”, 4-та Национална конференция по неврология, 1989, 14-15 октомври, Плевен. стр. 55
 1. Haralanov L., Mateev M., “Mathematic statistical method for classification of normal and pathological auditory brainstem evoked potentials (BAEP)”, 14th Annual Meeting of the Societies of EEG, EMG and Clinical Neurophysiology of the East European countries, 2nd National Congress of the Bulgarian Society of EEG,EMG and Clinical Neurophysiology, 1991, November 22-24, Sofia. стр.
 1. Хараланов Л., Узунов К., “Слухови стволово-мозъчни предизвикани потенциали /ССМПП/ при болни със стволови вирусни енцефалити”, 6-ти Национален конгрес по неврология, 1992, 29-31 октомври, София. стр.71
 1. Haralanov L., Matveev M., Mermeklieva E., "System for analyses of BAEPs in patients with acute disorders of the brain blood circulation", Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 1996, 99, 4, Oct. P298, p. 351
 1. Хараланов Л., Стаменова П., Мермеклиева Е., Узунов К., Карадимов Д. “Слухови мозъчно-стволови предизвикани потенциали (СМСПП) при болни със субарахноидни кръвоизливи”, VII -ми Национален конгрес по неврология, 1997, 22-25 октомври, Пловдив, сп. Neurol. Balkanica, 3-41 1997, Abstracts, стр. 15
 1. Хараланов Л. Стаменова П., Мермеклиева Е., Узунов К., “Слухови мозъчно-стволови предизвикани потенциали (СМСПП) при болни със супра- и субтенториални мозъчни инсулти”, VII -ми Национален конгрес по неврология, 1997, 22-25 октомври, Пловдив, сп. Neurol. Balkanica, 3-41 1997, Abstracts, стр. 15
 1. Хараланов Л., Матвеев М., Мудров Н., Трифонов Т., Мермеклиева Е., “Метод за анализ на слухови мозъчно-стволови предизвикани потенциали (СМСПП) при болни с остри разстройства на мозъчното кръвообращение (ОРМК)”, VII -ми Национален конгрес по неврология, 22-25- октомври, 1997, Пловдив, сп. Neurol. Balkanica, 1997, 3-4, Abstracts, стр. 18
 1. Хараланов Л., Мермеклиева Е., "Характеристика на промените при зрителни патерни евокирани потенциали при болни с множествена склероза", 9-та национална конференция по неврология с международно участие, София, 25-27.09.2003, сп. Българска неврология 2003, 3, 3, септември, РІІ-049, стр. 198-199
 1. Хараланов Л., Карадимов Д., Мермеклиева Е., „ Мониториране на мозъчните функции чрез слухови предизвикани потенциали”, VІ-та национална конференция по анестезиология и интензивно лечение”, 1998, 28-30 майр Плевен, стр 31.
 1. Хараланов Л., Мермеклиева Е., "Слухови мозъчно-стволови предизвикани потенциали при болни с клинично сигурна множествена склероза", 9-та национална конференция по неврология с международно участие, София, 25-27.09.2003, сп. Българска неврология 2003, 3, 3, септември, РІІ-050, стр. 199
 1. Haralanov Sv., Haralanov L., Auditory and visual evoked potentials in patients suffering from hallucinations 9th Joint Annual Meeting on EEG and Clinical Neurophysiology, 1986, October 3-5,Varna, Bulgaria. стр.23-24
 1. Velkova S., Haralanov L., Kozhuharov Hr., “Cardiocirculatory disorders in patients with vertebro basilar insufficiency”. 21st Danube Symposium for Neurological Sciences 1988, October 13-15, Varna, Bulgaria. стр. 63
 1. Хараланов Х, Хараланов Л.,Патофизиологични и клинични проблеми при огнищни увреди в субдоминантната хемисфера”, 6-ти Национален конгрес по неврология, 1992, 29-31 октомври, София. Заседание ІІІ, стр. 103
 1. Рашева М., Хараланов Л., “ЕЕГ възможности и ограничения в диагностиката на епилепсията в болнични условия”, VІІІ Национален конгрес по неврология, София, 2001, 27-30 септ. сп. Българска неврология, том.1, 2, септември, стр. 34,
 1. Daskalova M, Haralanov L., A method for comparison of evoked potentials, 4th National Congress of the Polish Society of Electroencephalography and Clinical Neurophysiology 12th International Joint Annual Meeting of the Societies of EEG and Clinical Neurophysiology, 1989, August 26-29, Krakow, Poland, p. 215.
 1. Шотеков П., Драгиев., Хараланов Л., “Ултразвукова сонография при обтурация на подключичната артерия”. Годишна научна сесия на Института по неврология, психиатрия и неврохирургия, 1984., 24-25 ноември, Медицинска академия, София, стр. 28
 1. Шотеков П., Драгиев., Хараланов Л., “Диагностична стойност на ултразвуковата Доплерова сонография при вертебро-базирална недостатъчнаст на мозъчното кръвообращение”. Годишна научна сесия на Института по неврология, психиатрия и неврохирургия, 1984, 24-25 ноември, Медицинска академия, София, стр. 28-29
 1. Kozhuharov Hr., Velkova S., Haralanov L., Kenarov Pl., “Hypertensive arterial crises in patients with cerebrovascular disease”. Regional South-East European conference of Neurology and Psychiatry, 1984, October 4-6, Varna, Bulgaria, р. 12
 1. Haralanov H., Shotekov P., Haralanov L., “Extravascular compression of the vertebral magistral extracranial vessels”. Regional South-East European Conference of Neurology and Psychiatry, 1984, October 4-6, Varna, Bulgaria, р. 17
 1. Shotekov., Dragiev M., Haralanov L., “Doppler sonography of the cerebrovascular diseases”. Regional South-East European Conference in Neurology and Psychiatry, 1984, October 4-6, Varna, Bulgaria, р.15
 1. Хараланов Х., Шотеков П., Хараланов Л., "Патология на магистралните мозъчни съдове", Юбилейна научна сесия "Биология и патология на сърдечно-съдовата система" Научен медико-биологичен институт и Единен център по биология -БАН, 15-16 декември 1984 год. НМБИ - София, стр. 15
 1. Шотеков П., Драгиев., Хараланов Л., “Доплерова сонография при патология на магистралните мозъчни съдове”. Втора научна юбилейна конференция, 1984, 1-2 ноември, Свищов, стр. 117
 1. Kozhuharov Hr., Velkova S., Haralanov L., “Ischemic heart disease in patients with acute disturbance of the cerebral blood circulation”. 21st Danube Symposium for Neurological Sciences 1988, October 13-15, Varna, Bulgaria. стр. 39
 1. Хараланов Св., Клаусен К.-Ф., Хараланов Л., Чалманов В., „Двигателни нарушения при невролептичен паркинсонов синдром: обективна регистрация чрез кранио-корпо-графия, Юбилейна научна конференция по неврология, 13-15 април 1995 г., Боровец, Сборник резюмета.
 1. Шотеков П., Стаменова П., Драгиев., Хараланов Л., Кенаров., “Доплеросонографски критерии при мозъчна смърт”. 5-ти Национален конгрес по неврология, , 1986, 31 окт.-2 ноември ,София, Заседание ІІІ, стр. 24-
 1. Stamenova P., Alexiev A, Dragiev M., Haralanov L., “Acute posthypoxical encephalopathy due to global ischemia following cardiac arrest”. 21st Danube Symposium for Neurological Sciences 1988, October 13-15, Varna, Bulgaria. стр. 32
 1. Начков Я., Стаменова П., Христов Я., Хараланов Л., Бинев Кр., Велкова С., "Паркинсонов синдром при случай на стволов енцефалит с вероятна вирусна генеза". Юбилейна научна конференция по неврология, 1995, 13-15 април, Боровец, Самоков, стр. 46,
 1. Haralanov H., Shmarov A., Shotekov P., Kolchev Chr., Haralanov L., “Complex of electrophysiological investigations in vertebro-basilar insufficiency”. First National Congress of EEG, EMG and Clinical Neurophysiology(with international participation). 1984, October 3-5, Varna, Bulgaria. Стр.99
 1. Stamenova P., Stamenov E., Rasheva M., Alexiev A., Haralanov L., Genchev T., “Obturation of the basilar artery clinical pathologo anatomical correlations”. Regional South-East European Conference in Neurology and Psychiatry, 1984, October 4-6, Varna, Bulgaria, р.29
 1. Kenarov Pl., Kozhoucharov Hr., Velkova S., Kalaphatova O., Haralanov L., "Cheyne-stokes' respiration in patients with cerebrovascular disease" ”. Regional South-East European Conference in Neurology and Psychiatry, 1984, October 4-6, Varna, Bulgaria, р.29
 1. Stamenova P., Stamenov E., Orozova M., Dragiev M., Haralanov L., Tzankova Tz., “Changes in plasma osmolarity in the acute stage in brain stroke”. Joint meeting in Neirology, 1986, April 24-26, Praha, Czechoslovakia. стр.126
 1. Alexiev A., Stamenova P., Dragiev M., Kenarov P., Haralanov L., Orozova M., Tzankova Tz., “Comparison of EEG results and clinical findings in patients who developed brain death. 9th Joint Annual Meeting on EEG and Clinical Neurophysiology. 1986, October 3-5, Varna, Bulgaria.стр. 31
 1. Стаменова П., Кенаров П., Велков Н., Карадимов Д., Хараланов Л., Бинев К., Цанкова Ц., Орозова М., Драгиев М., “Съвременни проблеми на интензивното лечение и реанимация при полирадикулоневрит на Гилен-Баре”, Национална научна конференция, Нови Пазар, 10-12 октомври, 1988
 1. Стаменов Е., Стаменова П., Драгиев М., Цанкова Ц., Бинев Кр., Кенаров Пл., Хараланов Л., Сезонност при възникване на мозъчни инсулти, II-ра научна сесия на програмата за комплексно изучаване на човека и неговия мозък, 1988, 30. 11. - 01.12. София.
 1. Stamenov E., Frozona M., Velkov N., Karadimov D., Haralanov L., “Convulsions elileptiformes en stade alque l’apoplexie cerebrale”, 7th Bulgarian-Rommenian Symposium of neurology, 1989, 13 Oct., Pleven. стр.19
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница