Биография на доц д-р галя йорданова бонева вту „ с в с в к ирил и м етодий, Педагогически факултет, Катедра ПедагогикаДата02.02.2018
Размер258.53 Kb.
ТипБиография
творческа автобиография

на доц. д-р ГАЛЯ ЙОРДАНОВА БОНЕВА

втусв.св. кирил и методий”,

Педагогически факултет, Катедра Педагогика

за участие в конкурс за професор по професионално направление 1.2 педагогика /теория на възпитанието и дидактика – начална училищна педагогика и педагогическа социология, област на висше образование

Педагогически науки,

Обявен в Държавен вестник бр. 20/17. 03. 2015г.

Живуща в гр. В.Търново, ул. „Проф. Илия Янулов” №5, ап.13

Телефон: 0885412123,

e-mail:GaliaBoneva4@abv.bg ; Galia__Boneva@abv.bg

]
Родена на 04.08. 1954 г. в гр. Дряново, омъжена с две деца


 • Средно образование - СОУ „Максим Райкович” гр. Дряново през 1972 година

 • 1972-1977 – обучение в СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, спец „Педагогика“

 • 1977 - висше образование, магистър по Педагогика, с квалификация „Педагог” и втора специалност „учител по история”

 • 1977 – 1978 – възпитател в с. Асеново, област Стражица

 • 1978-1986 – инспектор към РИО (Районен инспекторат по образованието) в гр. Велико Търново (позиции - инспектор на детски градини 1978-1984г. и инспектор по възпитателна работа – 1984 -1987г. )

 • От 01. 1987 г. - досега преподавател във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Педагогически факултет, катедра „Педагогика“

От 01.01. 1987 г. - асистент по „Теория на възпитанието и дидактика“ към катедра “Педагогика” на Педагогически факултет.

Атестиране и повишаване в звание според Правилника на ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий” както следва:

- 1987 г. – асистент;

- 1993 г. - старши асистент;

- 1998 г. - главен асистент.

От 09 април 2001 г. - образователна и научна степен “Доктор” – ВАК, Диплома №27323/ 13.06. 2001, Протокол № 8, от 09.04. 2001.

Защитена дисертация на тема „Социално-педагогически измерения на взаимните очаквания на учители и ученици от средна училищна възраст”

Официални рецензенти: проф. д-р Павел Александров

доц. д-р Жулиета Савова
От 2006 г. – придобито научно звание „Доцент” - ВАК, Протокол № 7 от 26 януари 2006 година.

Официални рецензенти: проф. д-р Емилия Василева

доц. д-р Коста Герджиков

От 2006 – доцент по „Теория на възпитанието и дидактика“ към Катедра „Педагогика” при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.


1. УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Учебно-преподавателска дейност в бакалавърски програмиНаименование на учебната дисциплина

Лекции

Упр.

Специалност

Курс
Задължителни учебни дисциплини

1.

Теория на възпитанието

30
ПНУП,

р .о., ПУПЧЕI

2.

Теория на възпитанието

30
ПНУП,

з. о.


I

3

Теория на възпитанието

30
СП, р.о.

1

4

Дидактика

30
ПНУП, р.о.

1

5

Педагогическа социология

30

30

СП, р.о

1

6

Педагогика

30
Теология (до 2014 г.)

3

7

Педагогика

45
Теология

(до 2014 г.)3

8

Текуща педагогическа практикаПНУП, НУПЧЕ
9

Преддипломна педагогическа практикаПНУП

НУПЧЕ

10

Основи на НУП

30
ПНУП, р.о.


15
ПНУП, з.о.Избираеми учебни дисциплини

1.

Педагогическо общуване

30
СП, р. о.

3

2.

Работа с изоставащи и отпадащи ученици

30
СП, р .о.

2

3.

Работа с изоставащи и отпадащи ученици

15
СП, з.о.

2


4.

Начална училищна педагогика

15
СП.

Р.о., з.о.2

5.

Социално-педагогически тренинг

15
Теология,

Р.о., з.о.4
Факултативни учебни дисциплини

1.

Социално-педагогически тренинг

30
СП, р .о

2

2.

Конфликти в СПЗ – до 2012 година

15
СП, р.о.

з.о


2

3.

Решаване на конфликти

15
СП,

Р.о., з.о.2

4.

Социално-педагогически тренинг

15
СП,

Р.о., з.о2


Аудиторна заетост - средно годишно около 720 часа със студенти ОКС „Бакалавър” - за последните пет години
Учебно-преподавателска дейност в магистърски програмиМагистърска програма

Наименование на учебната дисциплина

Семестър

1

ПНУН, след проф. бакалавър

Основи на НУП

I

2

ПНУН, от др. проф. бакалавър

Основи на НУП

I

3

ПНУН, след проф. бакалавър

Педагогическо общуване

I

4

ПНУН, от др. проф. бакалавър

Педагогическо общуване

I

6

ПНУН, от др. проф. бакалавър

Текуща практика в НУ

I

7.

Управление на образованието

Педагогическа социология

I
Управление на образованието

Преговори и договори

II
Управление на образованието

Поведение на ръководителя в конфликтна ситуация

II
Управление на образованието

Мениджмънт на класа

III
Управление на образованието

Умения за работа с документи

III

8.

Педагогика на деца със СОП

Развитие на комуникативни способности

I

9.

Образование в извънучилищна среда

Семейството и свободното време

I

10

Съвременни образ. Технологии

Съвременни технологии в НУ

I

11.

Съвременни образователни технологии оценяването

Съвременни технологии в оценяването

II

12.

Управление на образованието

Разработване на училищен план

II


13.

Управление на образованието

Лидерски качества на ръководителя

III

14.

Образование в мултикултурна среда

Управление на конфликти в мултикултурна среда

I

15.

Социална работа със зависими лица

Превенция на наркомании

I

16.

Педагогическо взаимодействие в предучилищното образование и началния етап на СОУ

Педагогическа конфликтология

II

От 2008 г. съм ръководител на магистърска програма „ПНУП“ от друго професионално направление – Педагогически факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” – 5семестъра (до 2014г.) и съответно 4 семестъра от уч. 2014-2015 година.


ЕЛЕКТРОННИ УЧЕБНИ РЕСУРСИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ВТУ„Св. св. Кирил и Методий“:
Бонева, Г. (2010). Електронна публикация на лекционен курс: „Социология на образованието”, за магистърска програма „Управление на образованието“;

Бонева, Г. (2010). Електронна публикация на лекционен курс: „Семейството и свободното време”, за магистърска програма „Образование в извънучилищна среда“;

Бонева, Г. (2013). Електронна публикация на лекционен курс: „Съвременни технологии в предучилищно/начално/основно образование“, за магистърска програма „ Съвременни образователни технологии“.

Бонева, Г. (2013). Електронна публикация на лекционен курс: „Съвременни технологии на оценяването”, за магистърска програма „Съвременни образователни технологии“;

Бонева, Г. (2012). Електронна публикация на лекционен курс: „курс „Развитие на комуникативните умения“, за магистърска програма „Педагогика на деца със СОП“.

Бонева, Г. (2013). Електронна публикация на лекционен курс: „Мениджмънт на класа”, за магистърска програма „Управление на образованието;

Бонева, Г. (2010). Електронна публикация на лекционен курс: „Поведение на ръководителя в конфликтни ситуации ”, за магистърска програма „Управление на образованието“;

Бонева, Г. (2012). Електронна публикация на лекционен курс: „Преговори и договори в образованието”, за магистърска програма „Управление на образованието“;

Бонева, Г. (2012). Електронна публикация на лекционен курс: „Умения за работа с документи”, за магистърска програма „Управление на образованието.

Бонева, Г. (2010). Електронна публикация на лекционен курс: „Разработване и оценяване на училищен план ”, за магистърска програма „Управление на образованието”;

Бонева, Г. (2011). Електронна публикация на лекционен курс: „Лидерски качества на ръководителя”, за магистърска програма „Управление на образованието“;

Бонева, Г. (2014). Електронна публикация на лекционен курс: „Педагогическо общуване”, за магистърска програма „Педагогика на обучението по техника и технологии“;

Бонева, Г. (2013). Електронна публикация на лекционен курс: „Технология на урока”, за магистърска програма „Управление на образованието“.

Участие в разработване на нови учебни планове, програми, стратегии и акредитационни доклади-самооценки за ВТУ, доклади – самооценка за програмна акредитация на професионални направления в Педагогически факултет, доклади за Следакредитационен контрол по препоръки на НАОА ,доклади за одити на Педагогически факултет и т.н.)

Разработване на доклади и участие в комисии по изготвяне на доклади:Участия във факултетски комисии за разработване на доклади

1

Участия в комисии за разработване на нови учебни планове на спец. СП, ПНУП, НУПЧЕ, ПУПЧЕ, ПУП и логопедия

2

Участие в комисия за разработване на Доклад-самооценка за международен контрол на Педагогически факултет/2007-2009/

3

Участие в комисия за разработване на Доклад-самооценка на Педагогически факултет за институционална акредитация на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, /2006-2011/

4

Участие в комисия за разработване на Доклад-самооценка за програмна акредитация на проф. направление 1.2. Педагогика, /2006-2011/

5.

Председател на комисия за разработване на Доклад –самооценка за програмна акредитация на проф. направление 1.1. Теория и управление на образованието, 2012г.

6.

Председател на комисии за разработване на Доклади за Следакредитационен контрол по препоръки на НАОА - проф. направление 1.1. Теория и управление на образованието – 2012, 2013, 2014,

7.

Участие в комисии за разработване на Доклади за Следакредитационен контрол по препоръки на НАОА за проф. направление 1.2. Педагогика – 2014, 2015

8.

Доклади за Одити на Педагогически факултет – 2012, 2013, 2014,

9

Съавтор на Доклад за дейността на Педагогическия факултет в периода 2011-2013 г. – изнесен и приет на заседание на Академическия съвет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”


10

Съавтор на Доклади за дейността на ПФ пред Общо събрание на Педагогическия факултет – 2012, 2013, 2014, 2015 г.

Като ръководител на катедра”Педагогика” – участия и разработване на Доклади и материали на катедра „Педагогика“ към ПФ.

1.

Председател и участия в комисии за разработване на Доклад-самооценка за международен контрол – катедра „Педагогика“ - /2007-2009

2.

Председател и участия в комисии за разработване на Доклад-самооценка за следакредитационен контрол - катедра „Педагогика“ - /2007-2009

3.

Председател и участия в комисии за разработване на нови версии и нови учебни планове на спец. „Социална педагогика“

4

Председател и участия в комисии за разработване на материали за преподаватели от катедра Педагогика за сборник „Кой кой е във ВТУ”, 2013.

5

Председател и участия в комисии за разработване на обобщени материали за дейността на катедра „Педагогика” - за „История на Педагогическия факултет”, 2013 г.


2. ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ДРУГИ УНИВЕРСИТЕТИ, ФИЛИАЛИ И ЦЕНТРОВЕ

2.1. Лекционни курсове към Център за следдипломна квалификация - ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“:

 • Учебна дисциплина „Педагогическо общуване“ (до 2012 г.), „Мениджмънт на класа“ (след 2012 г.) към програма Следдипломна квалификация за „Учителска правоспособност“.

 • Учебна дисциплина „Педагогическо общуване“ – допълнителна квалификация „Социална педагогика“.

 • Учебна дисциплина „Педагогика“ – допълнителна квалификация „Социална педагогика“ .

 • Учебна дисциплина „Конфликти в семейството“ – допълнителна квалификация „Семейно консултиране“.

Ръководител съм на програма за допълнителна квалификация “Учителска правоспособност” и “Социална педагогика”,

2.2. Лекционни курсове във Филиал, гр. Враца

- Лекционен курс „Работа с изоставащи и отпадащи ученици“ – спец. „Социална педагогика“;

- Лекционен курс „Педагогическо общуване“ – спец. „Социална педагогика“;

- Лекционен курс „Решаване на конфликти“ – спец. „Социална педагогика“;

- Лекционен курс „Начална училищна педагогика“ – спец „Социална педагогика“
3. РАБОТА С ДОКТОРАНТИ

Научен ръководител на четирима докторанти:

3.1. Лъчезар Иванов Лазаров – тема „Модел на интегрирана информационна система за управление на университетска среда”. В. Търново, успешна защита - 2014.


3.2. Лилия Цветанова Лозанова – тема „Социално-педагогически аспекти на медийното влияние върху ценностното развитие на учениците от горна училищна възраст“. В. Търново, успешна защита - 2013.
3.3. Диана Иванова Димитрова – тема „Формиране на социокултурна компетентност на 7-11 годишни ученици от етнически общности (роми)“ – пред защита на дисертационния труд – предстои защита на дисертационния труд.

3.4. Румяна Димитрова Желязкова – докторант към Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, гр. Пловдив, тема „Педагогическа технология за изграждане на музикално-фолкролната култура и формиране на интересите на учениците от 9 клас на СОУ”, успешна защита през 2012 г.4. РАБОТА СЪС СТУДЕНТИ

Научен ръководител на дипломни работи на студенти от бакалавърски и магистърски програми – около 40 за периода 2005-2015).

Рецензент на дипломни работи на студенти от бакалавърски и магистърски програми – около 60.
5. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ (всички публикации)

7 самостоятелни монографии

2 учебника

2 учебни помагала в съавторство

2 студии

80 научни статии и доклади от национални и международни конференции


6. УЧАСТИЯ В НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ И ФОРУМИ У НАС И В ЧУЖБИНА СЛЕД 2005 Г.

УЧАСТИЯ В НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ И ФОРУМИ У НАС И В ЧУЖБИНА след 2004 г.


Научна конференция „Водим бъдещето за ръка”, МОН, гр. Превен.

Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2013 г.

Международна научна конференция „30 години Педагогически факултет“, В. Търново, 20-12 ноември, 2014.

Научна конференция - Съюз на учените в България – Майски четения – клон Велико Търново, 2014 г.

Научна конференция на Съюза на учените в България, клон В. Търново „Дни на науката '2013”, посетен на 50-годишнината на ВТУ„Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2013 г.

Научна конференция „Дни на науката“ 2012 г., Съюз на учените – клон Велико Търново , 2012.

Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, В. Търново, 18-19 май, 2012.

Научна конференция на Съюза на учените в България, клон В. Търново „Дни на науката '2011”, посветен на 100-годишнината от рождението на проф. Ал. Бурмов, В. Търново, 2011 г.

Научна конференция 25 години Педагогически факултет, В. Търново, 6-7 ноември, 2009.

Шеста Есенна научна конференция на Факултета по Начална и Предучилищна педагогика „ 120 години Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и развитие на педагогическата наука, София, 21 -22 ноември, 2008.

Юбилейна научна конференция „120 години специалност Педагогика. Между традицията и новите реалности“, Китен, септември, 2008.

Научна конференция Майски четения. Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 2009 г

Юбилейна научна конференция „България и българите в Европа“, посветена на 65-та годишнина на Съюза на учените в България и 45-та годишнина на великотърновския клон на СУБ, В. Търново, Октомври, 2009 г.

Международна научна конференция “Подготовка на учители за предучилищно възпитание и основно образование – състояние и пердспектива”. VI Балкански конгрес за образование и наука. Македония, Охрид, 2011.Трета есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика „Осигуряване и оценяване качеството на обучението“, Китен, 19 – 24 септември, 2005

Научна конференция по повод 40одини Великотърновски университет „Педагогика и методика”, В. Търново, 2005 г.

Международна конференция на сдружение “Пенка Касабова – Елисавета Кларк” – СУ “Кл. Охридски”, 2007 г.

Международна конференция Кинезиология, В. Търново, 2007.

.7. РАБОТА ПО НАУЧНИ, СОЦИАЛНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ (период 2005 - 2015 г.)
1. Проект на тема: Екологичното образование и образованието за устойчиво развитие в началното училище в България, 2006/2007, MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Холандия, участник . 2007

2. Проект на тема: Университетска лаборатория за изследване на съвременни технологии в обучението по математика», 2010/2011, Фонд „Научни изследвания” към МОН, България, участник, 2010;

3. Проект на тема „Подадена ръка“, Фонд „Научни изследвания”, Наредба №9 към ВТУ (участник), 2009г;

4. Проект на тема: „Синергетичен модел на професионално-практическата подготовка на студентите за модернизация на висшето педагогическо училище“ - І етап, участник, 2012 г.

5. Проект „Синергетичен модел на професионално-практическата подготовка на студентите за модернизация на висшето педагогическо образование”(по Наредба 9 - ФНИ на МОМН) – 2013 г.

6. Национален проект „Защита от дискриминация в образованието” на комисия - ХІ., 2010 г. (участник).

7. Национален проект „Училища без дискриминация” - ХІ., 2011 г. (участник).

8. Проект на тема “ Междуинституциални взаимодействия при работа с деца имигранти и бежанци, Фонд „Научни изследвания”, Наредба №9 към ВТУ (участник), 2010,

9. Проект на тема “ Междуинституциални взаимодействия при работа с деца мигранти, Фонд „Научни изследвания”, Наредба №9 към ВТУ (участник), ВТУ, 2011.

10. Проект „Развитие на академичния състав на „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа“ финансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси” (BG051PO001-3.3.06-0036) – 2012-2013 г., - консултант на 3-ма докторанти и обучител на докторанти, избрали учебна дисциплина „Изоставане и отпадане на учениците от училище”11. Проект “Квалификация на педагогическите специалисти” „Мобилност и интеракция в професионалната компетентност на педагогическия специалист в детската градина и в началното училище” (по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз – BG051PO001-3.1.03-0001) - Едногодишно специализирано обучение (ЕСО) във висши училища с цел придобиване на допълнителна квалификация/преквалификация по позиция 2: Детски учител / Начален учител – 2013-2014 – обучител на учители - 1-ви, 2-ри и 3-ти модул, 2013-2014г. ).

12. Международен проект за включващо се образование и повишаване квалификацията на младите хора (партньори: ZOV UK - Великобритания и ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”) – 2009 г.

13. Международен проект за разширяващо се участие и увеличаване на перспективите на младите хора за висше образование (партньори: ZOV UK - Великобритания и ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”) – 2008 г.

14. Проект „Студентски практики” (по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от ЕСФ – BG051PO001-3.3.07-0002) – 2013/2014 г.15. Проект „Да докоснем недосегаемите: борейки се с традиционни и нови анти-ромски стереотипи“ на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, В. Търново, 2011 г. – обучител на обучители
8. РЕЦЕНЗИОННА ДЕЙНОСТ

Рецензии от доц. д-р Галя Бонева на монографии и учебници
1. Михова, М. Образователна политика на страните от Г-7, Пловдив, Астарта, 2015 г.
2. Кузманова, Карталова, Р. Социално-педагогическа работа с деца в риск. В. Търново, УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2013 г.
3. Попова, Л. Класният ръкводител и педагогическите взаимодействия в началното училище. В. Търново, УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2013 г.
4. Лазарова, Ст. Обучение в дигитална среда. Велико Търново, Университетско издателство Св. св. Кирил и Методий”, 2012.
5. Костова, П. Ценностно развитие и формиране на децата”, Велико Търново, УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2009.
6. Данчева, Г. Словесно изпълнителска и театрална дейност (образователни аспекти. Велико Търново, УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2007.
9. РЕДАКТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Член на Редакционната колегия, разработила филма „25 години Педагогически факултет”, 2009.

- Член на Редакционната колегия на сборници от студентски научни сесии на Педагогическия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” – шеста, седма, осма, девета, десета сесии.

- Член на Редакционната колегия на сборници от докторантски научни сесии – първа (2014 г. ), втора (2015 г.).

- Член на редакционната колегия на Юбилеен сборник „50 – години ВТУ“, Педагогически факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

- Член на редакционната колегия на Юбилеен сборник „30 години Педагогически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

- Съставител на юбилеен брой на списание „Педагогика”, №9-10, 2009 година (материали на преподаватели от катедра „Педагогика“.- Съставител на материали за преподаватели от катедра „Педагогика” за Университетски сборник „Кой, кой е във ВТУ”.

- Съставителство на брошура за практическо обучение на спец ПНУП и НУПЧЕ (съавтор).10. ЕКСПЕРТНА НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Становища и рецензии по процедури за придобиване на ОНС „Доктор” и академична длъжност „Доцент”

Изготвени становища за придобиване на ОНС „Доктор”:

- Гл. ас. Лъчезар Иванов Лазаров – тема „Модел на интегрирана информационна система за управление на университетска среда”. В. Търново, 2014.

- Докторант Лилия Цветанова Лозанова – тема „Социално-педагогически аспекти на медийното влияние върху ценностното развитие на учениците от горна училищна възраст“. В. Търново, 2013.


- Докторант Румяна Димитрова Желязкова – тема „Педагогическа технология за изграждане на музикално-фолкролната култура и формиране на интересите на учениците от 9 клас на СОУ”, по процедура за ОНС „Доктор“ към Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, Пловдив
Изготвени становища за конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“:

доц. д-р Любомира Симеонова Попова – 2012 г.

доц. д-р Катя Николова Симеонова – 2012 г.
Участие в научно жури за придобиване на академична длъжност „гл. асистент” – 2 конкурса за педагогически колеж – гр. Плевен, 2013 г.
Участие в научно жури за академична длъжност „гл. асистент” за – д-р Георги Василев, 2013 г.
11. ЕКСПЕРТНО – АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

Експерт към националната агенция по оценяване и акредитация:

- Програмна акредитация на професионално направление 1.2 Педагогика, област на висше образование Педагогически науки, ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“ – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ - гр. Пловдив, 2012 г.

- Програмна акредитация на професионално направление 1.2 Педагогика, област на висше образование Педагогически науки – Бургаски свободен университет - гр. Бургас, 2015 г.


12. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
Заемане на изборни ръководни длъжности

От м. април 2008 г. досега съм ръководител на катедра „Педагогика” към Педагогически факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.

От 20 юни 2011 г. съм Зам. декан по учебната дейност и акредитация в Педагогически факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”
Членство в колективни управленски органи на ВТУ:

- Член на Университетската комисия по качеството

- Член на ръководството на Университетски синдикат към ВОН, КНСБ

- Член на Факултетски съвет на Педагогически факултет;

- Член на Общото събрание на ВТУ;

- Член на Общото събрание на Педагогически факултет.

Участие в екипи и работни групи на ВТУ

- Член на Университетската комисия по качеството – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Участия в комисии за мониторинг на качеството на обучението във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” – участие при провеждане на три одита от УКУКА на други факултети;
Участие в екипи и работни групи на Педагогически факултет

Участвам в 4 комисии към ПФ, на 3 от тях съм председател и на 1 – член:

- Факултетска комисия по качеството – председател;

- Факултетска комисия по акредитацията- председател;

- Факултетски Методически съвет към ФС на ПФ – председател;

- Факултетска Комисия по трансфер на кредити – член.


- Участие в 4 одита на Педагогически факултет от Университетската комисия по качеството и акредитацията. Съавтор на доклади по Представена програма от УКУКА на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” за одити на Педагогически факултет – 2011, 2012, 2013, 2014 г.

Участие в комисии за оценяване на качеството на обучение в Педагогически факултет.


Дейности, свързани с професионално-практическата подготовка на студентите от Педагогически факултет

- Като Зам. Декан по учебната дейност и акредитация на Педагогически факултет, координирам и контролирам дейностите, свързани с професионално-практическата подготовка на студентите от Педагогическия факултет.
- Като ръководител на катедра „Педагогика“ и педагог участвам в организирането, провеждането, контрол и оценяване на различните видове практики на студентите от спец. „ПНУП“, „НУПЧЕ“ и „Социална педагогика“.

13. ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ОБМЕН И МОБИЛНОСТИ:

Преподавателска мобилност по програма Еразъм – в Tallinna Pedagoogiline Seminar, Талин, Естония – 22-30 април 2013 г.

Преподавателска мобилност по двустранни договори - в Московски педагогически институт – 9-15 юни 2012 г.

14. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВТУ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

- Представителни функции като зам. Декан на ПФ

- Участия в квалификационни дейности по покана на учебни заведения и др. институции (участия в конференции, семинари, кръгли маси и др.)

- интервю в телевизионно студио на телевизия Евроком „Царевец” (Велико Търново) - по повод инициативата на Педагогически факултет „Ден на отворени врати в Педагогически факултет”- ноември 2011

15. ЧЛЕНСТВА В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ


 • Член в Съюз на учените - клон Велико Търново;

 • Член на секцията на Българското педагогическо дружество при Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”.

16. КВАЛИФИКАЦИЯ

- чуждоезикова компетентност – руски – добре, английски – добра.

- компютърна компетентност - добра

- други компетентности – умения за работа в екип.Доц. д-р Галя Йорданова Бонева:…………..
Дата 15.05. 2015 г. (подпис)

В.Търново
Каталог: userinfo
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница