Биография на Валентин Стефанов Кисимов Аз, Валентин Стефанов Кисимов, съм роден на 03 Юли 1947 година във Велико Търново, България, катоДата25.01.2017
Размер90.5 Kb.
Творческа автобиография

на Валентин Стефанов Кисимов

Аз, Валентин Стефанов Кисимов, съм роден на 03 Юли 1947 година във Велико Търново, България, като:

- имам висше образование (еквивалент на магистърска степен) - инженер по електроника с изчислителна техника от ВМЕИ „Ленин” София (сега Технически университет) от 1970 година и приравнено в 1991 г. на Мaster of Science degree of Computer Science според образователната система на Република Южна Африка;

- притежавам научната степен д-р по техническите науки (бившето „кандидат на техническите науки”) издадено от ВАК с диплома от 1978 година и приравнено в 1991г. на PhD in Computer Science според образователната система на Република Южна Африка;

- притежавам научното звание доцент към катедра ОПОИИ (сега катедра Информационни технологии и комуникации) на ВИИ „К,Маркс” (сега УНСС) издадена от ВАК с диплома от 1983 г.;

- имам диплома за сертифициран международен IBM консултант (IBM Certified Professional Consultant), издадена от IBM в 1997 г. от IBM Consulting Group, EMEA;

- член съм на Академията на науките на Ню Йорк (New York Academy of Science) с номер 05070959;

- член съм на световния Институт на инженерите по електричество и електроника със седалище САЩ – IEEE, в секция Информатика (Computer Sciences and Information Technologies) с номер 80616976.
В момента съм доцент към катедра „Информационни технологии и комуникации” на УНСС и ръководител на тази катера. От ноември 2008 съм и Декан на Факултета „Приложна информатика и статистика” на УНСС.
Владея:

- на високо ниво български, английски и руски език (писане, четене и говорене), и- ползвам френски език (писане, четене и говорене).
След завършване на средното си образование в 1965 г., се записах студент във ВМЕИ „Ленин” София (сега Технически университет-София), където се дипломирах през 1970 г. специалност електроника. Непосредствено след дипломирането ми започнах работа като инженер и след това като научен сътрудник в Централния Институт по Изчислителна Техника (ЦИИТ) София, в секция Централен Процесор, където бях до 1973 година. Нашият колектив в сътрудничество с еквивалентен институт от Минск (тогава СССР) участва в проектирането и създаването на първата голяма изчислителна машина ЕС-1020 у нас и в тогавашните социалистически страни. След създаването на машината, започнахме нейното внедряване в Завода за Изчислителна Техника (ЗИТ). Паралелно с това участвах в следдипломното обучение и квалификация на специалисти за ползване на тази голяма ЕИМ. В този процес с екип от колеги издадохме няколко учебника и учебни помагала. Слеа първата година на трудовия ми стаж, започнах научни публикации в научни трудове и участие в научни конференции.
От 1973 година постъпих във ВИИ „Карл Маркс” - София (сега УНСС) в катедра ОПОИИ (сега „Информационни технологии и комуникации”) където работих до 1991 година – в началото като асистент, след това старши асистент, главен асистент и от 1983 година като доцент. Основните дисциплини по които водех упражнения, а след време и лекции бяха ЕИМ, Програмиране, Информатика-общ курс, Операционни системи. През този период участвах в създаването на Ръководство и сборник от задачи за упражнения по ЕИМ за студенти от ВИИ, учебник по Електронноизчислителни системи и Програмиране за студенти от ВИИ, учебник по Операционни системи за студенти от ВИИ, учебник по общия курс по информатика за студенти от ВИИ, учебник по Информатика и Програмиране за следдипломното обучение на ВИИ, учебник по Електронноизчислителни машини за техникуми в България. Част от тези учебни помагала бяха издадени от печатната база на ВИИ, част бяха издадени от издателство „Техника”. През същия период участвах в създаването на няколко технически книги и монографии издадени от издателство „Техника”, част от които имаха по няколко преиздалия. През този период от около 18 години, бях Научен секретар на катедрата за около 10 години. Паралелно с тази научно-педагогическа работа участвах в няколко научно-изследователски проекта: по цифрова обработка на изображения (към ЦИИТ, където бях и същевременно ръководител на секция за период от 2 години), по създаване на микропроцесорни системи за управление – хардуерни проекти и софтуерни проекти (към ИТКР), в проектирането на едно- и много-микропроцесорни системи за управление на производство на предприятие. Участвах също в организирането и провеждането на научна конференция с международно участие в България с организатори катедра Информатика и Интерпорграма, като същевременно бях и председател на една от секциите. В паралел с тази преподавателска и изследователска дейност, извърших и много приложни проекти – главно приложение на ЕИМ в икономиката. Проектите бяха свързани с използване главно на големи ЕИМ, намиращи се на разположение в ЕИЦ на ВИИ.
В паралел с тази дейност бях задочен аспирант и през 1978 година защитих научната степен „кандидат на техническите науки” – приведена сега към „д-р по техническите науки”, в областта на проектирането на големи ЕИМ.
През 1983 получих от ВАК научното звание „доцент” към катедра „Информационни технологии и комуникации” (тогава „ОПОИИ”) на ВИИ „Карл Маркс” (сега УНСС).
От 1982 до 1985 година, паралелно с преподавателската ми работа във ВИИ, бях и Директор на Изчислителния Център на ВИИ. Под мое ръководство бе изграден новия Изчислителния Център (в съществуващата сега сграда на университета в Дървеница), създадена на база на мощна система от ІВМ голяма машина, няколко мини машини и микрокомпютри, като за времето си това беше най-модерния учебен изчислителен център на университет в България. Под мое ръководство бяха създадени няколко системи за специализирано компютъризирано обучение в икономиката и по обработка на икономическа информация.
Паралелно с преподавателската ми работа във ВИИ „К.Маркс”, от 1985 до 1991 година бях и Главен Директор на Центъра на Министерството на Снабдяването. От 1986 година този център бе трансформиран в Национален Център „Инфома”, където бях Зам. Генерален Директор и в последствие Генерален Директор. Под мое ръководство изградихме изчислителен център с изключително модерна технология и въведохме нови за България решения за управление на Материално-техничиското снабдяване – в национален мащаб и на ниво управленски системи на снабдителните предприятия. Този център бе обявен за най-големия център с ІВМ техника сред всичките бившите социалистически страни. Ръководения екип бе повече от 250 човека. Посредством създадената от нас компютърна система управлявахме материалните ресурси на цяла България – от производството им или внасянето им, до използването им за производство на нови други изделия. Създадохме първата разпределена изчислителна система в България за управление на всички снабдителните предприятия в България. Системата обхващаше управление на внос-износа на материални ресурси, управление на складовите ресурси в снабдителните предприятия, планиране и разпределение на материалните ресурси в национален мащаб както и тяхното оптимално диспечиране и транспортиране, балансиране на производствените програми на основните национални заводи с изискваните материални ресурси за производство, и т.н. От техническа гледна точка успяхме да въведем за първи път програмиране на големи машини и използване на релационна база от данни и изграждане на материално-техническото осигуряване на предприятие с използуване на релационни бази от данни. За отделните национални снабдителни обединения изградихме управленчески системи с различни изчислителни системи според размера на предприятията и нужните функции – с големи ЕИМ, с мини ЕИМ, или само с мрежа от микрокомпютри. Създадохме и централизирана система за материално-техническо снабдяване на национално ниво, която обслужваше в реално време отделните снабдителни предприятия. Въведохме специфични технически решения за обслужване на уникални условия в някои от снабдителните предприятия прилагайки научно-изследователски методи за изграждане на управленски информационни системи на предприятия, например: специфично кодиране с излишък на информация за комуникацията до снабдителните предприятия на територията на морските пристанища, където индустриалните електромагнитни шумове са много над стандартните и се изискват специфични комуникационни решения; проектиране на разпределена релационна база от данни и големи ЕИМ за удовлетворяване на национални снабдителни заявки и справки в реално време; разпределена изчислителна система между големи ЕИМ, мини ЕИМ и микрокомпютърни мрежи за управление на складовото стопанство на предприятията на национална снабдителна организация; прилагане за първи път в страната на локална мрежа за управление на централното управление на национална снабдителна организация, и т.н.
От 1991 година до май 2007 живях и работих в Южна Африканската Република (ЮАР). Бях преподавател в катедра Информатика (Computer Science) на Университета Витсвотърсранд (Witswatersrand University) в Йоханесбург. Преподавах на Бакалавърската степен, на Хонорабилната степен и на Магистърската степен студенти. Имах и докторантски студенти. През годините четох следните лекциони курсове: Мрежи, Разпределени операционни системи, Бази от данни и програмиране на език С. За подпомагане на преподавателската и научно-изследователска работа създадох първата в ЮАР университетска лаборатория по OS/2, на която бях и администратор. Ръководех няколко проекта по: оптимизиране и моделиране на мрежата на банка в ЮАР, по създаване на управленски системи на предприятие с Динамично Качество на мулти-медийните комуникационни услуги, по формално описания на обектни бази от данни за проектиране на обектно-ориентирани бази от данни на предприятие. През този период ръководих над 10 магистърски студенти и един д-р по информатика, които всичките защитиха успешно. През този период сътрудничих на ІВМ ЮАР, в департамента за Консултантски услуги, където ръководех групата по мрежови и ИТ инфраструктурни консултации. През този период проектирахме и създадохме множество управленски информационни системи за различни типове предприятия – банки, металургически заводи, снабдителни предприятия, национални здравни фирми. Характерът на работата беше научно-изследователски с проектиране на управленски информационни системи на предприятия базирани на компоненти от ІВМ хардуер и ІВМ софтуер. Всички системи бяха прилагани в съответните икономически направления на предприятията. Създадох нова методика в ІВМ за проектиране и пре-проектиране на управленски информационни системи на базата на Java програмни модели. Тази методика я използвахме за пре-проектиране на банкова система в ЮАР. Най-съществените проекти които ръководех през този период бяха: Пре-проектиране на ИТ инфраструктурата на 350-те банкови клона на една от най-големите банки в ЮАР с прилагане не “thin client” технология за управление на информационната система на банковия клон, с използване на нови банкови принципи за Фронт-офисна банкова система и с прилагане принципи на еБизнес информационни системи; Увеличаване на надеждността на работа на управленските информационни системи на банкови клонове от 99.5% на 99.75%; Увеличаване производителността на Бек-офисната система на банка чрез оптимизиране на релационната база от данни (изпълнявани на големи ЕИМ); Проектиране на национална информационна система за медицинско обслужване в ЮАР с интегриране на осигурителни дружества и медицински обслужващи звена; проектиране на изчислителната мрежа на държавните медицински звена (болници, поликлиники, лаборатории) на провинция Хаутенг на ЮАР; Проектиране на еТърговска управленческа информационна система с използване на управление на верижното снабдяване (supply-chain management) на национална търговска организация; Проектиране на ИТ архитектура на управленска информационна система на предприятие за даване на коли под лизинг; Пре-проектиране на банкова инфраструктура състояща се от 48 клона, всеки с мини ЕИМ AS/400. От края на 1998 година до началото на 2000 година сътрудничих във фирмата Net1 Applitec, ЮАР – фирма за ИТ системи базирани на смарт карти, като бях отговарящ за стратегическо проектиране на смарт картови системи за приложения в предприятия. Там разработих следните системи: Национална система за плащане на пенсиите на социално осигурените в провинция KzN на ЮАР с използване на смарт карти като електронен портфейл и използване биометрчни пръстови отпечатъци и смарт карти за идентификация; Система за първично медицинско осигуряване (покриваща 11 основни медицински услуги) с използване на смарт карти като индивидуален персонален регистър за медицинска информация; Управленска Система за членство в клуб, базирана на смарт карти; Система за оф-лайн плащане при наддаване за конни състезания с използване на смарт карти. В този период разработих уникална защитна система „PKI” (Public Key Infrastructure) с много дълги защитни ключове, пригодна за най-мащабни предприятия, и свободна от всякакви международни ограничения, както и бек-офис система за плащане в CEPS системи. Защитих интелектуалната собственост на РКІ системата чрез 4 мои лични патенти. Същевременно разработих следните управленски информационни системи: Интранет стратегия на най-голямата банка в ЮАР за нов вид еБизнес обслужване на банковите й клонове; ИТ система за управление на международната конференция „AIDS’2000” в Дърбан ЮАР с внедряване и управление на експлоатацията й по време на международната конференция; Внедряване на електронния Портал на втората по големина застрахователна компания на ЮАР; Проектиране на изисквания за защитна управленческа информационна система на предприятието за производство на хартия “Mondi Carton Board”; Оптимизиране производителността на Интернет банковата система на втората по големина банка в ЮАР; Стратегическо проектиране, бизнес архитектура и проектиране и внедряване на управленска информационна система за обслужване на високо-плетежно способни клиенти. Сътрудничих и на фирмата “T-Systems ЮАР”, която е фирма на Deutsche Telekom, като Главен архитект. През този период: Проектирах и внедрих ИТ система за международната конференция „AIDS’2002” в Испания; Проектирах и участвах в внедряването в ІВМ ЮАР на нови финансови услуги с използване на Уеб услуги; Проектирах и ръководех внедряването на националната MPLS мрежа на T-Systems ЮАР; Проектирах система за сканиране, архивиране и търсене на идентификационни документи в най-голямата банка на ЮАР; Ръководих проектирането, изграждането и внедряването на Инфраструктурата на еПравителството на ЮАР; Проектирах система за интегриран физически и информационен контрол за Националното радио на ЮАР; Проектирах Защитна информационна рамка на управленски информационни системи, използвана като база за внедряване на защитни системи в различните предприятия; Ръководител съм на „Южно Африканска Лаборатория за Мрежови Защитни Продукти и Услуги” създадена между Университета на Йоханесбург, Университета на Кейп Таун, Cisco, IBM и T-Systems, която е научно-изследователска национална лаборатория в ЮАР за разработка на нови мрежови защитни продукти и услуги за управленски информационни системи на предприятия.
През 1995 година бях гост-професор в Университета на Квебек, Канада, в катедра Информатика.
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница