Бир язар: Жамие Буджкингхам (ДЖейми Бакънгхем) гюзел бир ьорнек вердиДата11.01.2018
Размер59.04 Kb.
Икинджи вааз:

Гириш:


 • Бир язар: Жамие Буджкингхам (ДЖейми Бакънгхем) гюзел бир ьорнек верди:

 • бир язовире бакаркен хайран калмъш, насъл йукаръдан харъл харъл кьопюклю су чъкъйор – ве сандъ, електрик орадан чъкан судан япълъйор

 • ама о дору деил: ашаъда, сессизлик ичинде турбиналар вар - асъл иш орада битийор

- чоу иманлълар буну анламъйор - кьопюю асъл иши санъйорлар; яни беклийорлар,хаятларънда ьойле хейеджанлъ, ‘кьоюклю’ харекетлер олсун, о заман санъйорлар, Кутсал Рух онларда ишлийор

- биз гене бакалъм, КР бизде асъл иш битирсин


5. Дюня Кутсал Рух'у кабул едемез


15:17 - . Дюня Ону кабул едемез. Чюнкю Ону не гьорюйор не де танъйор.

а. 1.Кор 2:12-15


12 Биз гене дюнянън рухуну алмадък, ама Аллахтан гелен Руху алдък, Аллахън бизе сербестче вердии шейлери анлаялъм дийе. 13 Иште, биз бунларъ анлатъръйоруз. Ама деил инсан билгилиинин ьоретирдии сьозлерле, Кутсал Рухун ьоретирдии сьозлерле. Рухун шейлерини рухча анлатъръйоруз. 14 Ама беден дюшюнджеси иле яшаян бир инсан Аллахън Рухундан гелен шейлери кабул етмез. Бу шейлер она сачмалък гелийор. Ве онларъ затен анлаямаз, чюнкю бу шейлер рухча анлашълъйор. 15 Ама рухча яшаян бир инсан хершейи анлаябилир. Ону гене, хич кимсе анлаямаз.

б. иманлъ бу дюняда ябанджъ, чюнкю башка дюшюнюйор


(1) интикам алмъйор, аф едийор

бир герчек ьорнек: • Сойузда, Руся’да комунист заман ичинде бир качак баптист килисеси вардъ

 • КГБ гизли полиси онларън ваизини чаъртъръп она баскъ яптълар, соргуя чектилер

 • дедилер: “Биз сени ьолдюрюп шехит япмаяджаз, сени херкесин гьозюнде резил япаджаз'

 • ондан сонра ваизин къзънъ байълтъръп резил еттилер - сучу да пасторун юстюне аттълар

 • каръсъ о яланлара инандъ, ону брактъ; топлулук ону сучладъ, херкес ондан елини кести

 • адам ялнъз ормада яшамая башладъ

 • ама къзъ она инандъ, онун янъна гитти

 • бирликте хер гюн бирликте Раббин дуасъ еттилер. Ама адам “Биз насъл башкаларъна аф еттик, сен де бизи айнъ ьойле афет' дийе дуа едемеди

 • о кадар баскъ алтънда хасталандъ, ен сонунда ьолюм ятаънда “... биз де онларъ ьойле аф едийоруз” дийе дуа едип джан верди

(2) иманлъ малларла севинмийор - матерялно шейлерден зевк алмъйор

(3) бюйюклюк арамъйор, хизмет едийор

- сенин дюшюнджелерин насъл, дюнядан фарклъ мъ, айнъ мъ?6. Кутсал Рух, иманлънън ичинде


14:17 - Ама сиз Ону танъйорсунуз, чюнкю О янънъзда калъйор ве ичинизде оладжак.

а. Ески Ахитте Раб бу гюнлерин геледжеини сьойледи


- Йере 31:31-34

31 "Исраил ве Яхуда халкъйла йени бир антлашма япаджаъм гюнлер гелийор" дийор РАБ,

32 "Аталарънъ Мъсър'дан чъкармак ичин еллеринден туттуум гюн онларла яптъъм антлашмая бенземейеджек.

Онларън коджасъ олмама каршън, Боздулар о антлашмамъ" дийор РАБ.

33 "Ама о гюнлерден сонра Исраил халкъйла япаджаъм антлашма шудур" дийор РАБ,

"Ясамъ ичлерине йерлештиреджем, йюреклерине язаджаъм.

Онларън Танръсъ бен оладжаъм, онлар да беним халкъм оладжак.

34 Бундан бьойле кимсе комшусуну я да кардешини, 'РАБ'би танъйън' дийе еитмейеджек.

Чюнкю кючюк бюйюк хепси танъяджак бени" дийор РАБ.

"Чюнкю сучларънъ баъшлаяджам, гюнахларънъ артък анмаяджаъм."


б. ики фарклъ меселе: видждан ве Кутсал Рух


- видждан бир бараж гиби: коджаман бир сели ьониюйор; о калктъ мъ, кьотюлююн сънъръ йок (анарши); инсанларън бир арада отурабилмеси ичин, Аллах хер инсана видждан верди)

- видждан халктан халка, инсандан инсана деишийор (Хиндистан'да дул кадънларъ якма адети)

- видждан инсанъ сон гюнде сучлу чъкараджак (Ром 1:14-15), о бизи хаклъ чъкарамаяджак

бу аслънда кануну олмаян кишилер, кенди кендилерине бир канун олуйорлар. 15 Чюнкю гьостерийорлар ки, Аллах канунун ишлери онларън йюреклеринде язълъдър. Онларън дуйгуларъ да буна гьоре шахитлик япъйор. Кенди дюшюнджелери онларъ кими кере сучларлар, кими кере хаклъ чъкарърлар.


- видждан хер инсанда бир парча вар, ама кутсал рух саде Иса'я иман еденлере верилир

Хезекиел 36:24-27

24 "'Сизи улуслар арасъндан аладжам, бютюн юлкелерден топлайъп юлкенизе гери гетиреджеим.

25 Юзеринизе темиз су дьокеджеим, арънаджаксънъз. Сизи бютюн кирлиликлеринизден ве путларънъздан аръндъраджаъм.

26 Сизе йени бир йюрек вереджем, ичинизе йени бир рух кояджаъм. Ичиниздеки таштан йюреи чъкараджам, сизе еттен бир йюрек вереджеим.

27 Рухуму ичинизе кояджаъм; куралларъмъ излеменизи, буйрукларъма уйуп онларъ уйгуламанъзъ салаяджаъм.

- таштан йюреклер ичин, Муса'нън таш буйрукларъ, ама шимди еттен йюреклер ичин, КРун буйрукларъ

- бу 'йюрек оператсясъ' не заман япълъйор?

- дъшаръдан ишлемек, ичериден ишлемек

дж. Кутсал Рух иманлъда сербестлик гетирийор - 2.Кор 3:17


Раб Рухтур, ве Раббин Руху нереде исе, орада сербестлик вардър.

- деил: бош вермек, сайгъсъзлък, гюнаха фърсат - ама: канундан сербест калмак


- Муса'нън кануну: 620 буйрук - Муса: 10 емир - Иса: 2 емир

- дуа едеркен насъл дурмак лазъм? гюнде кач дефа дуа етмек лазъм?....

- бютюн йемеклер темиз Маркос 7:19

7. Кутсал Рух'ла Иса иманлъда отуруйор


14:20 - О гюнде анлаяджанъз ки, бен Бабам'дайъм, сиз бендесиниз ве бен сиздейим.
- Кол 1:27 - Бу саклъ билги де шудур: Месих ичиниздедир, ве шанлъ оладжаънъза умут верийор.

а. Иса, кендини копя етмек истийор


- Иса йерйюзюнде яшаркен, саде биркач бин ьоренджи йетиштирди, ама КРла бугюн млийонларджа ьоренджи йетиштирийор

- ийи бир вирус гиби: вирус кишинин ичине гирийор, орада клеткаларъ деиштирип кендини копя едийор - Иса айнъсънъ ийилик ичин япъйор, салък гетирен бир вирус


б. Иса, кенди хаятънъ бизде текрарламак истийор


Гал 2:20 - Месихле берабер хача герилдим. Артък бен яшамъйорум, Месих бенде яшъйор

- Иса'нън ьолмесини ве дирилмесини кенди хаятъмъзда текрарлъйоруз.

- филмде гьордюк. Гетсемани бахчесинде не кадар бюйюк съкънтъ яшандъ

- "сенин истедиин олсун" о дереджейе гелдин ми? КР бизи о дереджейе гетирийор ве хаят бойунджа девам еттирийор


дж. Иса, бизде ийи бир шей йетиштирмек истийор


- Йух 15:5 - " Асма бен'им, чубуклар гене сизсиниз. Ким бенде калърса, ве бен кимде калърсам, о киши чок йемиш вереджек. Чюнкю бенден айръ оларак бир шей япамазсънъз."

8. Кутсал Рух'ла, Баба Аллах да иманлъда отуруйор


14:23 - Бир киши бени северсе, беним сьозюмю тутаджак, Бабам да ону севеджек. Ве биз о кишийе гелип онда ев кураджаз

а. Аллахън отурдуу йер = тапънак, Аллахеви


- деил буквално - ама инсанларън зайъф дюшюнджелери ичин

- 18 "Танръ герчектен йерйюзюнде, инсанлар арасънда яшар мъ? Сен гьоклере, гьоклерин енгинлиине биле съмазсън. Беним яптъъм бу тапънак не ки! 20 Гьозлерин гедже гюндюз, 'Адъмъ орая йерлештиреджеим!' дедиин бу тапънаън юзеринде олсун. Кулунун бурая йьонелерек еттии дуайъ ишит. 21 Бурая йьонелерек дуа еден кулунун ве халкън Исраил'ин якаръшънъ ишит. Гьоклерден, отурдуун йерден кулак вер; дуйунджа баъшла.

- нот: къбле дюшюнджеси, Яхудилерден чалма

- тапънакта япълан дуалар ишитилирди - айнъ онун гиби КРла дуа еден иманлънън дуаларъ

- тапънак араджъ = иманлъ араджъ
- 1.Кор 3:16-17 - Сиз билийорсунуз, Аллахън еви сизсиниз ве Кутсал Рух аранъзда отуруйор. (топлулук ичин)

- 1.Кор 6:19-20 (18) - Йокса билмийор мусунуз ки, бедениниз Кутсал Рухун евидир. О Кутсал Руху Аллахтан алдънъз, ве О шимди ичинизде отуруйор. Сиз артък кендинизин ефендиси деилсиниз. 20 Сиз бир фиятла сатън алъндънъз. Онун ичин беденлеринизле Аллаха шан гетирин.


(а) бу евин тек бир амаджъ вар: Аллаха тапмак - она курбан гетирмек

- саде орада курбан кесилебилирди = саде Кутсал Руха сахип оланлар асъл курбанларъ гетиребилир

- киши истедии кадар курбан кессин, Аллаха макбул оламаз

- бизим курбанларъмъз: 1. кендин (Ром 12:1) 2. Аллаха ьовгю (Ибр 13:15) 3. пара ярдъмъ (Фил 4:18)


(б) бу ев кишилере Аллахъ гьостерийор - Иса "Бу ев бютюн миллетлер ичин бир дуа еви оладжак!" - имансъзлар бу биная гелмейеджеклер, ама сана геледжеклер
(дж) бу ев лазъм темиз олсун - крал Хизкия - бабасъ Ахаз 16 сене краллък сюрдю, тапънаъ кападъ, ешяларъ кърдъ, пислик топландъ
2.Тарихлер 29

4 Сонра кяхинлерле Левилилер'и чаъръп тапънаън доусундаки аланда топладъ.

5 Онлара, "Ей Левилилер, бени динлейин!" деди, "Шимди кендинизи кутсайън; аталарънъзън Танръсъ РАБ'бин Тапънаъ'нъ да кутсайън. Иренч олан хер шейи Кутсал Йер'ден чъкарън.

6 Аталаръмъз Танръ'я балъ калмадълар. Танръмъз РАБ'бин гьозюнде кьотю оланъ япарак О'ну бърактълар. Йюзлерини РАБ'бин конутундан айъръп она сърт чевирдилер.

7 Тапънаън ейванънън капъларънъ капаттълар, кандиллери сьонмейе бърактълар. Кутсал Йер'де Исраил'ин Танръсъ'на бухур якмадълар, якмалък суну да сунмадълар.
16 РАБ'бин Тапънаъ'нъ аръндърмак ичин ичери гирен кяхинлер тапънакта булдукларъ бютюн кирли сайълан шейлери тапънаън авлусуна чъкардълар. Левилилер бунларъ дъшаръ чъкаръп Кидрон Вадиси'не гьотюрдюлер.

17 Биринджи айън илк гюню кутсамая башладълар; айън секизинджи гюню тапънаън ейванъна вардълар. Тапънаъ кутсамайъ секиз гюн даха сюрдюререк, биринджи айън он алтънджъ гюню иши битирдилер.= 14 киши - 15 гюн ишледилер


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница