Българска федерация бадминтон републиканска съдийска комисия съдийски правилникДата11.02.2018
Размер84.29 Kb.
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ БАДМИНТОН

РЕПУБЛИКАНСКА СЪДИЙСКА КОМИСИЯ

СЪДИЙСКИ ПРАВИЛНИК

София 2003

Този правилник урежда статута на съдиите по бадминтон, техните права и задължения, изискванията за подбора, обучението, квалификацията и преквалификацията им както и оценката за тяхната дейност.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


1. Спортен съдия по бадминтон може да бъде физическо лице български гражданин или чужденец с разрешение за дългосрочно пребиваване в Р България, което отговаря на изискванията на този правилник и е вписано в съдийския регистър към БФБ.

2. Спортните съдии по бадминтон задължително членуват в съответната Местна съдийска колегия /МСК/ или към Републиканската съдийска колегия /РСК/ в зависимост от категорията, която притежават.


ІІ. СЪДИЙСКИ РЕГИСТЪР КЪМ БФБ

3.Към БФБ се води съдийски регистър, в който се вписват всички съдии по бадминтон и свързаните с тях обстоятелства.


ІІІ УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВПИСВАНЕ В СЪДИЙСКИЯ РЕГИСТЪР КЪМ БФБ

4. Вписването в съдийския регистър към БФБ става по писмена молба на лицето, след като то е преминало съответния квалификационен курс за съдии по бадминтон и е положило успешно съответните практико – теоретични изпити.

5. След вписването в съдийския регистър към БФБ, на лицето се издава съдийска карта, която съдържа - данните на лицето по документа за самоличност, негова актуална снимка, както и категорията, която притежава.
ІV. КАТЕГОРИИ СЪДИИ ПО БАДМИНТОН

6.Съдиите по бадминтон могат да притежават следните категории:

1/спортен съдия

2/ старши съдия

3/ национален съдия

4/ международен съдия


V. ПРИДОБИВАНЕ НА КАТЕГОРИЯ

7. За да придобие категория “спортен съдия” по бадминтон едно лице трябва да отговаря на следните условия:

1/ да е български гражданин или чужденец с разрешение за дългосрочно пребиваване в РБ

2/ да е навършило 16 годишна възраст

3/ да е преминало квалификационен курс за “спортни съдии” по бадминтон и да е положило успешно съответните практико- теоретични изпити.

8. Квалификационните курсове за “спортни съдии” по бадминтон се организират от МСК веднъж годишно по учебен план, утвърден от Бюрото при РСК.

9. Лектори на курсовете по т. 8 могат да бъдат само членове на Централната лекторска група при РСК, които се утвърждават ежегодно от Бюрото при РСК.

10. За да придобие категория “старши съдия” съответно “национален съдия” едно лице трябва да отговаря на следните условия:

1/ да е преминало съответния квалификационен курс за повишаване на категорията и

2/ да е положило успешно съответния практико – теоретичен изпит.

` 11. До курсовете за преминаване в по – горна категория се допускат ”спортни съдии” съответно “старши съдии”, които са взели участие най – малко в 250 бр. срещи и са получили средна оценка за всички срещи минимум 7.

12. Курсовете за преминаване в по – висока категория се организират веднъж годишно от РСК.

13. Категорията “международен съдия” се получава от съответните федерации в Европейския Съюз по бадминтон или Международната Федерация по бадминтон съгласно техния регламент.

14. Поста Главен съдия на среща може да бъде заеман само от съдии, които притежават категория “национален съдия” или “международен съдия”.


VІ. ОЦЕНЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА СЪДИИТЕ ПО БАДМИНТОН

15. Работата на съдията се оценява за всека една среща, която той ръководи поотделно.

16. Оценяването става по десетобалната система от Главния съдия на срещата, който е длъжен да мотивира решението си.

17. Оценката се вписва в съдийския картон на съдията и се

подписва от Главния съдия.

18. Съдията може да направи възражение срещу оценката на Главния съдия в 7 дневен срок от приключването на съответния мач пред Председателя на РСК.


VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

19. Съдиите по бадминтон имат следните задължения:

-да ръководят обективно и безпристрастно спортните

състезания по бадминтон, за които са разпределени;

-да работят постоянно за подобряване качеството на

спортното съдийство по бадминтон и да спазват приетите етични норми за спортния съдия;

-да не допускат вмешателство или въздействие на

външни лица при провеждане на срещата, която ръководят;

-да спазват установените униформи, знаци и символи

съгласно изискванията на спортно – състезателния правилник;

-да членуват в съответните съдийски колегии и да плащат редовно установения членски внос;

-да потвърдят или откажат полученото назначение най –

късно до 5 /пет/ работни дни преди началото на състезанието.

20. Съдиите по бадминтон имат следните права:

-на свободен достъп до всички състезания по бадминтон

на територията на цялата страна;

-да избират и да бъдат избирани в ръководните органи

на РСК и МСК;

-да подават възражения до председателя на РСК,

съответно до председателя на БФБ, когато смятат че са допуснати нарушения във връзка със спазването на изискванията на спортно- състезателния и дисциплинарния правилник;

-да получават своевременно съдийски хонорар за

ръководените от тях срещи, съгласно установените от УС на БФБ тарифи;

-да получават полагащото им се уважение от страна на

треньори, състезатели, организатори на състезания, съдии и зрители.


VІІІ. РЪКОВОДНИ СЪДИЙСКИ ОРГАНИ

21. Органите, които ръководят и организират дейността на спортните съдии по бадминтон са Делегатското събрание, Републиканската съдийска колегия и местните съдийски колегии.


Делегатско събрание

22.Върховният орган, който организира и ръководи дейността на спортните съдии по бадминтон е Делегатското събрание.

23.В състава на Делегатското събрание влизат спортни съдии по бадминтон, представители на МСК и РСК

24.Броя на делегатите, с които една местна съдийска колегия може да участва в Делегатското събрание се определя пропорционално спрямо броя на всичките й членове по предварително определена от Бюрото на РСК схема.

25. Делегатското събрание се свиква от Председателя на РСК веднъж годишно преди отчетно-изборната конференция на БФБ.

26. Заседанията на Делегатското събрание са редовни, ако на тях присъстват минимум ½ от поканените делегати, като в случаите, когато не се събере необходимия кворум заседанието се отлага и може да се проведе най- рано след 14 дни и се счита за редовно независимо от броя на присъстващите делегати.

27. Делегатското събрание взема решения с мнозинство минимум половината от присъстващите делегати.

28. В началото на заседанието делегатите избират помежду си председател, секретар и преброител на гласовете.

29. За заседанието се води протокол в който се отразяват въпросите от дневния ред, взетите решения и броя на гласовете “за” и “против”.

30.1. Протокола се подписва от председателя, секретаря и преброителя на гласовете.

30.2. Протоколите от заседанията на Делегатското събрание се съхраняват от Председателя на РСК за срок от 5 години.

31.Делегатското събрание има следните правомощия:

1/ избира членовете на Бюрото на РСК;

2/ избира Председателя на РСК;

3/ разглежда дейността на РСК;

4/ избира Ревизионна комисия;

5/ определя насоките за развитие на спортното

съдийство


Републиканска съдийска колегия

32.В РСК задължително членуват всички спортни съдии по бадминтон от категориите “старши съдия”, “национален съдия” и “международен съдия”.

33.РСК упражнява своите правомощия чрез Бюрото към РСК и Председателя на РСК, които са нейни постоянно действащи изпълнителни органи.

34.Бюрото на РСК се състои от 5 до 7 члена, които се избират за срок от 5 години и могат да бъдат преизбирани без ограничения.

35. Бюрото на РСК има следните правомощия:

1/ утвърждава съдийските колегии по места;

2/ води картотека с личните картони на всички съдии, в

която се отбелязват участията, броя срещи и оценката на съответния съдия;

3/ полага системни грижи за квалификацията,

категоризацията и преквалификацията на спортните съдии;

4/ подготвя нови съдии по заявки от местните СК;

5/ следи постоянно състоянието на съдийските кадри в

страната, оценката за тяхната дейност, поощренията и наказанията им;

6/ изготвя образци по които МСК водят картотека на

членуващите в тях съдии;

7/ определя и назначава пълни наряди от Спортния

календар на БФБ, както и за всички международни състезания у нас и в чужбина, по наряд от ЕФБ, МФБ или отделна чужда федерация, членка на МФБ;

8/ ежегодно утвърждава централната лекторска група

при РСК.

36. Председателят на РСК се избира за срок от 5 години и може да бъде преизбиран без ограничения.

37. Председателят на РСК има следните правомощия:

1/ да подпомага оперативно и административно работата

Бюрото при РСК;

2/ да участва в заседанията на УС на БФБ с правото на

съвещателен глас;

3/ да свиква Делегатското събрание;

4/ налага дисциплинарни наказания на съдиите.
Местни съдийски колегии

38.В МСК задължително членуват спортните съдии от категория “спортен съдия” от съответното населено място.

39.Членовете на МСК се събират веднъж годишно на общо събрание, на което обсъждат въпроси и предложения във връзка с развитието на спортното съдийство на местно ниво и избират изпълнителен орган, който да организира и ръководи дейността на спортните съдии в съответното населено място.

40.Изпълнителният орган по т. 39 се състои от 5 члена: Председател, секретар и 3-ма членове и има следните правомощия:

1/ определя и назначава нарядите за всички състезания,

провеждани на територията на съответната МСК;

2/ при невъзможност да осигури необходимия брой

квалифицирани съдии се обръща за помощ към РСК или към съдените й МСК;

3/ организира и провежда съдийски курсове за

начинаещи съдии като най-ниската възраст за участие е 16 години. Курсът се счита за редовен ако участниците са най-малко 5 души.

4/ води картотека на своите съдии по образец даден от

РСК.


IX. ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ И САНКЦИИ

41.Дисциплинарни нарушения са:

-закъснение за състезание или отделна среща без извинителна

причина;


-неявяване на състезание или отделна среща след приет наряд

без извинителна причина;

-пристрастност и липса на обективност при ръководене на срещата;

-допускане на формални грешки;

-не санкциониране на не спортсменски прояви;

-явяване на състезание или отделна среща във вид, който не

съответства на изискванията на Спортно- състезателния правилник.

42. Наказанията, които се налагат за допуснати от съдиите дисциплинарни нарушения са:

1/ мъмрене;

2/ лишаване от съдийски права от 1 до 12 месеца;

3/ снемане в по-долна категория;

4/ окончателно отнемане на съдийските права.

43. Наказанията, по т. 42 се налагат от Председателя на РСК или изпълнителния орган на МСК към които съответния съдия членува и се вписват в съдийският му картон.

44.Решенията на Председателя на РСК, съответно на изпълнителния орган на МСК могат да се обжалват от съдията пред УС на БФБ в 30 дневен срок. Срокът започва да тече от деня, в който съдията е уведомен за наложеното му наказание.

45.Дисциплинарните наказания се определят и налагат в зависимост от степента на нарушенията и след като се изслушат обясненията на нарушителите.
БФ БАДМИНТОН

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/Проф. Д-р П.Касабян/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница