Българска федерация по баскетбол национална съдийска колегия състезателни правиластраница1/7
Дата18.01.2018
Размер1.08 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БАСКЕТБОЛ

НАЦИОНАЛНА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ
СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВИЛА

ПО БАСКЕТБОЛ

за мъже и жени


възприети от ЦЕНТРАЛНОТО БЮРО

на МЕЖДУНАРОДНАТА ФЕДЕРАЦИЯ

по БАСКЕТБОЛ – ФИБА на 5 май 2000

СВЕТОВНА ТЕХНИЧЕСКА КОМИСИЯ

2000 – 2002

Президент: Валду Сууркаск Естония
Вицепрезиденти: Род Торн САЩ

Валентин Лазаров България

Марио Опенхайм Уругвай

Ксин Лан Чанг Китай

Линдсей Гейз Австралия

Ханк Никълс САЩ

Ален Сери Франция

Ждомни Ларгет Бужма Мароко

Ставрос Дувис Гърция

Фред Хорган КанадаСъдържание:

Уводни бележки

Правило едно – ИГРАТА

Член 1. ДефиницииПравило две – Размери и съоръжения

Член 2. Игрище, линии и размери

Член 3. Оборудване

Правило три – Съдии, секретарски апарат

и комисар – Задължения

Член 4. Съдии, секретарски апарат и комисар

Член 5. Старши-съдия – Права и задължения

Член 6. Съдии – Време и място на отсъжданията

Член 7. Съдии – Задължения,когато е извършено

Нарушаване на правилата

Член 8. Нараняване на съдии

Член 9. Секретар и помощник-секретар – Задължения

Член 10. Времеизмервач – Задължения

Член 11. Времеизмервач на 24-те секунди – Задължения


Правило четири: Отбори

Член 12. Отбори

Член 13. Състезатели и заместници

Член 14. Нараняване на състезатели

Член 15. Капитан – Права и задължения

Член 16. Треньори – Права и задълженияПравило пет: Ред на играта

Член 17. Времетраене на играта, равен резултат и продължения

Член 18. Начало на играта

Член 19. Статут на топката

Член 20. Местоположение на състезател и съдия

Член 21. Спорна топка

Член 22. Как се играе с топката

Член 23. Владение на топката

Член 24. Състезател в положение на стрелба

Член 25. Постигане на кош и неговата стойност

Член 26. Вкарване на топката в игра отвън

Член 27. Едноминутно прекъсване

Член 28. Смени

Член 29. Край на период или срещата

Член 30. Служебна загуба на срещата

Член 31. Загуба на срещата поради недостиг на състезатели


Правило шест: Грешки

Член 32. Грешки

Член 33. Състезател извън игрището. Топка извън игрището

Член 34. Водене на топката (дриблиране)

Член 35. Придвижване с топката (крачки)

Член 36. 3 секунди

Член 37. Отблизо пазен състезател

Член 38. 8 секунди

Член 39. 24 секунди

Член 40. Топка върната в задно поле

Член 41. Препречване пътя на топката към коша и непозволена интервенция с коша или таблото
Правило седем: Нарушения

Член 42. Нарушения

Член 43. Съприкосновение

Член 44. Лично нарушение

Член 45. Двойно нарушение

Член 46. Неспортсменско нарушение

Член 47. Дисквалифициращо нарушение

Член 48. Правила за поведение

Член 49. Техническо нарушение на състезател

Член 50. Техническо нарушение на треньори,помощник–треньори, заместниции придружители на отборите

Член 51. Техническо нарушение по времена интервали от играта

Член 52. СбиванеПравило осем: Общи разпоредби

Член 53. Основен принцип

Член 54. Пет нарушения на състезател

Член 55. Отборни нарушения – наказателно правило

Член 56. Специални положения

Член 57. Наказателни удари

Член 58. Поправими грешки

А – Официални съдийски жестове

Б – Протокол на състезанието

В – Процедура на възражения

Г – Класиране на отборите

Д – Телевизионни прекъсвания


Уводни бележки

Те­о­ри­я­та на съ­дийс­т­во­то по бас­кет­бол са пре­ди всич­ко пра­ви­ла­та за иг­ра и тех­ни­те тъл­ку­ва­ния и ко­мен­тар. Мно­го чес­то те­о­ре­тич­на­та под­го­тов­ка на съ­ди­и­те се под­це­ня­ва или се счи­та, че по­вър­х­нос­т­но­то поз­на­ва­не на пра­вил­ни­ка е дос­та­тъч­но, ко­га­то са на­ли­це изя­ве­ни съ­дийс­ки ка­чес­т­ва.

През дъл­га­та си спор­т­на ка­ри­е­ра съм бил сви­де­тел на мно­го слу­чаи, ко­га­то из­вес­т­ни меж­ду­на­род­ни съ­дии са би­ли обект на теж­ки дис­цип­ли­нар­ни на­ка­за­ния по­ра­ди до­пус­на­ти “дреб­ни” фор­мал­ни на­ру­ше­ния на пра­вил­ни­ка, свеж­да­щи до ну­ла ефек­тив­ност­та на от­лич­но­то им ръ­ко­вод­с­т­во на те­ре­на. Дру­ги са би­ли пос­та­вя­ни в уни­зи­тел­ни по­ло­же­ния от олит­ни със­те­за­те­ли, тре­ньо­ри и до­ри зри­те­ли.

По­ра­ди ус­ко­ре­на­та ди­на­ми­ка на бас­кет­бол­на­та иг­ра и ней­но­то раз­но­об­ра­зие, съ­ди­я­та ня­ма ни­как­во вре­ме на те­ре­на за раз­миш­ле­ние или при­пом­ня­не де­тай­ли от то­зи или он­зи член от пра­вил­ни­ка. За­то­ва пра­ви­ла­та за иг­ра и тех­ни­те тъл­ку­ва­ния тряб­ва да се че­тат, преп­ро­чи­тат и ана­ли­зи­рат неп­ре­къс­на­то, та­ка че нав­ре­мен­но­то им и точ­но при­ла­га­не в про­це­са на иг­ра­та да се пре­вър­не в свет­ка­ви­чен реф­лекс на съ­ди­я­та.

В то­ва от­но­ше­ние спо­ма­гат мно­го и дис­ку­ти­ра­не­то на не­яс­ни и зап­ле­те­ни по­ло­же­ния и ка­зу­си, ре­дов­но по­се­ще­ние на съ­дийс­ки лек­ции и се­ми­на­ри, ре­ша­ва­не на слож­ни бас­кет­бол­ни “ре­бу­си”, сле­де­не и изу­ча­ва­не на всич­ки но­вос­ти и из­ме­не­ния в бас­кет­бол­ния пра­вил­ник, тех­ни­ка­та на съ­дийс­т­во­то и др. По-ред­ки слу­чаи сре­ща­ни в прак­ти­ка­та тряб­ва да се от­бе­ляз­ват и ако не са за­сег­на­ти в пра­вил­ни­ка, да се тър­си кон­сул­та­ция с ком­пе­тен­т­ни­те ин­с­ти­ту­ции за тях­но­то най-пра­вил­но раз­ре­ша­ва­не. Ни­ко­га не тряб­ва да се заб­ра­вя кла­си­чес­ка­та мак­си­ма, че доб­ри­ят те­о­ре­тик мо­же и да не бъ­де мно­го до­бър съ­дия, но от­лич­ният съ­дия за­дъл­жи­тел­но тряб­ва да бъ­де и от­ли­чен те­о­ре­тик.

Офи­ци­ал­ни­ят пра­вил­ник за мъ­же и же­ни, мъ­же до 22 го­ди­ни, юно­ши и де­вой­ки - млад­ша и стар­ша въз­раст на Меж­ду­на­род­на­та Фе­де­ра­ция по Бас­кет­бол - ФИ­БА се пре­из­да­ва обик­но­ве­но все­ки 4 го­ди­ни, след одоб­ре­ние от по­ред­ния крнгрес на ФИ­БА. Ако то­ва е не­об­хо­ди­мо, пра­ви­ла­та мо­гат да се про­ме­нят и еже­год­но. Ав­тор на пра­вил­ни­ка и пе­ри­о­дич­ни­те му из­ме­не­ния и до­пъл­не­ния е Све­тов­на­та тех­ни­чес­ка ко­ми­сия на ФИ­БА, със­та­ве­на от 11 из­вес­т­ни меж­ду­на­род­ни съ­дии, тре­ньо­ри и ек­с­пер­ти, приз­на­ти ка­то най-из­тък­на­ти спе­ци­а­лис­ти в та­зи об­ласт от це­лия свят. Те из­вър­ш­ват ана­ли­тич­ни наб­лю­де­ния на сто­ти­ци сре­щи, ка­то от тях из­в­ли­чат сво­и­те пред­ло­же­ния за про­ме­ни и но­во­въ­ве­де­ния. Те­зи пред­ло­же­ния се сис­те­ма­ти­зи­рат и офор­мят от Тех­ни­чес­ка­та ко­ми­сия и се из­п­ра­щат за мне­ние до всич­ки На­ци­о­нал­ни фе­де­ра­ции по бас­кет­бол - член­ки на ФИ­БА. По­лу­че­ни­те ста­но­ви­ща, кри­тич­ни бе­леж­ки и но­ви пред­ло­же­ния се одоб­ря­ват, ко­ри­ги­рат и се из­гот­вя окон­ча­тел­ният об­лик на но­во­то из­да­ние на пра­вил­ни­ка, под­ле­жа­що на одоб­ре­ние от Кон­г­ре­са на ФИ­БА.

В схе­ма­тич­на фор­ма то­ва е ме­то­ди­ка­та и хро­но­ло­ги­я­та на под­го­тов­ка­та на пе­ри­о­дич­ни­те из­да­ния на офи­ци­ал­ни­те пра­ви­ла на иг­ра­та.

Чес­то се за­да­ва въп­ро­сът, кое на­ла­га и изоб­що не­об­хо­ди­мо ли е пра­вил­ни­кът за иг­ра пос­то­ян­но да се про­ме­ня и до­пъл­ва?

Бас­кет­бо­лът е иг­ра, ко­я­то се на­ми­ра в неп­ре­къс­на­то раз­ви­тие. На­ли­це е фи­зи­чес­ка ево­лю­ция с на­ли­чи­е­то на все по­ве­че и по­ве­че със­те­за­те­ли ви­со­ки над два мет­ра и раз­ви­тие на су­пе­рат­ле­тич­ни ка­чес­т­ва и тех­ни­чес­ка ево­лю­ция със съз­да­ва­не­то на бри­лян­т­на тех­ни­ка, свет­ка­вич­на ре­ак­ция и сил­но по­ви­ше­на ди­на­ми­ка на иг­ро­ви­те дейс­т­вия. За раз­ли­ка от дру­ги по-кон­сер­ва­тив­ни меж­ду­на­род­ни фе­де­ра­ции ФИБА ре­а­ги­ра мно­го бър­зо и на по­я­ва­та на урод­ли­ви яв­ле­ния, чуж­ди на ду­ха на бас­кет­бол­на­та иг­ра. За да не спъ­ват, а нап­ро­тив да сти­му­ли­рат прог­ре­сив­но­то раз­ви­тие на бас­кет­бо­ла и на­рас­т­ва­не­то на не­го­ва­та по­пу­ляр­ност, пра­ви­ла­та тряб­ва да се про­ме­нят и на­гаж­дат спо­ред нас­тъ­пи­ли­те на иг­ри­ще­то прак­ти­чес­ки из­ме­не­ния.

Та­ка нап­ри­мер пра­ви­ло­то за 3-те се­кун­ди бе съз­да­де­но, за да се ог­ра­ни­чат мак­си­мал­но въз­мож­нос­ти­те на тро­ма­ви­те и не­пох­ват­ни свръх­ръс­то­ви със­те­за­те­ли под ко­ша, а пра­ви­ло­то за 24-те се­кун­ди пре­къс­на раз­ви­ва­ща­та се тен­ден­ция за про­дъл­жи­тел­но “зам­ра­зя­ва­не” на топ­ка­та, ко­е­то ще­ше да се от­ра­зи па­губ­но на зре­лищ­ния ха­рак­тер на иг­ра­та. Пра­ви­ло­то за 7 на­ру­ше­ния на от­бор за по­лув­ре­ме се въ­ве­де с цел да се ог­ра­ни­чат эа­чес­ти­ли­те през пос­лед­ни­те го­ди­ни про­я­ви на гру­ба иг­ра, не­съв­мес­ти­ма с ха­рак­те­ра и ду­ха на бас­кет­бо­ла, ка­то по­доб­на за­да­ча прес­лед­ва и но­вия член на пра­вил­ни­ка за “сби­ва­ни­я­та”. Съз­да­ва­не­то на зо­на на 3-те точ­ки це­ли оси­гу­ря­ва­не на по-пъл­но­цен­на изя­ва на нис­ко­ръс­то­ви­те със­те­за­те­ли и т. н. и т. н..

Кри­те­рий за пра­вил­ност­та и нав­ре­мен­ния ха­рак­тер на про­ме­ни­те в пра­ви­ла­та е неп­ре­къс­на­то на­рас­т­ва­ща­та по­пу­ляр­ност на бас­кет­бол­на­та иг­ра, ко­я­то все по­ве­че прив­ли­ча зри­те­ли­те със сво­я­та ди­на­ми­ка и ат­рак­тив­ност.

По­ве­че от 320 ми­ли­о­на ак­тив­ни със­те­за­те­ли са ре­гис­т­ри­ра­ни на пла­не­та­та, а във ФИ­БА чле­ну­ват 212 На­ци­о­нал­ни фе­де­ра­ции по бас­кет­бол, т. е. по­ве­че, от­кол­ко­то в ООН.

Ог­ром­ни­ят ус­пех на “от­бо­ра на меч­ти­те” на Олим­пийс­ки­те иг­ри в Бар­се­ло­на през 1992 г. на­ка­ра мас­ме­ди­и­те да оп­ре­де­лят бас­кет­бо­ла ка­то спорт № 1 за XXI век.
Инж. Ва­лен­тин Ла­за­ров

почетен международен съдия

носител на златната свирка на ФИБА

Правило едно – ИГРАТА

Член 1. Дефиниции

1.1. Играта баскетбол

Играта баскетбол се провежда от два (2) отбора от по пет (5) състезатели. Целта на всеки отбор е да вкара топката в противниковия кош и да попречи на съперника да овладее топката или да отбележи кош.1.2. Собствен и противников кош

Противников кош на отбора е този, който той напада, а собствен кош на отбора е този, който той защитава.1.3. Игра с топката

Топката може да бъде подавана, хвърляна, отплесвана, търкаляна или дриблирана в която и да е посока, при спазване на ограниченията, изложени в настоящите правила.1.4. Победител в играта

Победител в играта е отборът, отбелязал по-голям брой точки в края на игралното време на четвъртия период, или ако това е необходимо – в края на съответното продължение.Правило две – РАЗМЕРИ и СЪОРЪЖЕНИЯ
Член 2. Игрище – Линии и размери

2.1. Игрището представлява правоъгълна, равна, твърда плоскост, свободна от препятствия.

За главните официални състезания на ФИБА, както и за всички новостроящи се игрища, размерите на игрището са: дължина 28 м’ и ширина 15 м’, измерени от вътрешните страни на граничните линии.

За всички други състезания съответното подразделение на ФИБА, като Регионалната комисия в случай на регионално или континентално първенство, или Националната федерация при национални първенства, имат правото да одобря-ват съществуващи игрища с минимални размери 26 м’ на дължина и 14 м’ ширина.

2.2. Таван

Височината на тавана или на най-ниското препятствие трябва да бъде най-малко 7 м’.2.3. Осветление

Игралната площ трябва да бъде равномерно и достатъчно осветена. Осветителните тела трябва да се поставят така, че да не заслепяват състезателите и съдииите.2.4. Линии

Всички линии трябва да бъдат начертани в един и същи цвят (за предпочитане – бели), широки 5 см’ и изцяло и ясно видими.


2.4.1. Крайни и странични линии

Игралното поле е очертано с крайни линии по късите страни и странични линии по дължината му. Тези линии не са част от игрището. Игралното поле трябва във всяка точка от граничните си линии да бъде на разстояние най-малко на 2 м’ от каквото и да е външно препятствие, включително и състава на отборната скамейка.2.4.2. Средна линия

Средната линия се очертава успоредно на крайните линии между средните точки на страничните линии, като се продължава с по 15 см’ извън тях.2.4.3. Линии за наказателни удари, ограничителни полета и полета за наказателни удари

Линията за наказателни удари се очертава успоредно на всяка крайна линия. Външната й страна отстои на 5,80 м’ от вътрешната страна на крайната линия. Тя е дълга 3,60 м’, като средната й точка лежи на мислената права, съединяваща средните точки на двете крайни линии.

Ограничителните полета са обозначени площи в игрището, ограничени от крайните линии, линиите за наказателни удари и от линии, които започват от крайните линии така, че външната им страна да отстои на 3 м’ от средната точка на крайната линия и които завършват в крайните точки на линиите за наказателни удари.Тези ограничителни линии, изключая крайните линии, се считат за част от ограничителното поле.

Ако ограничителните полета са оцветени, то това трябва да бъде в същия цвят, в който е оцветен средният кръг.

Полетата за наказателни удари включват ограничителните полета, увеличени навътре в игрището с полукръгове с радиус от 1,80 м’, чиито центрове лежат в средните точки на линиите за наказателни удари.

Местата около полетата за наказателни удари се заемат от състезателите по време на изпълнение на наказателни удари.2.4.4. Среден кръг

Средният кръг се очертава в средата на игрището и има радиус от 1,80 м’. Радиусът се измерва до външната страна на окръжността. Ако вътрешната част на средния кръг се оцветява, то това трябва да е в същия цвят, в който са оцветени ограничителните полета.2.4.5. Поле на трите точки

Полето на трите точки за даден отбор представлява цялата площ на игралното поле, с изключение на площта в близост до противниковия кош, която е ограничена от и включваща: • Две успоредни линии, започващи от крайната линия и разположени на 6,25 м’ от точката от пода, определена от перпендикуляра, спуснат от центъра на противниковия кош. Разстоянието от тази точка до вътрешната страна на край-ната линия е 1,575 м’.

 • Една дъга (полукръг) с радиус 6,25 м’, измерен до външната страна на линията, с център същата точка и която пресича успоредните прави.

2.4.6. Зони на отборните скамейки

Зо­ни­те на от­бор­ни­те ска­мей­ки се очер­тават как­то след­ва: • Те са из­вън иг­ри­ще­то, на съ­ща­та стра­на, на ко­я­то са раз­по­ло­же­ни сек­ре­тар­с­ка­та ма­са и от­бор­ни­те ска­мей­ки.

 • Вся­ка зо­на се ог­ра­ни­ча­ва от ед­на ли­ния, ко­я­то е про­дъл­же­ние на край­на­та ли­ния и дъл­га не по-мал­ко от 2,00 м’ и от вто­ра ли­ния, дъл­га не по-мал­ко от 2,00 м’ пер­пен­дикуляр­на на стра­нич­на­та ли­ния и очер­та­на на раз­с­то­я­ние 5,00 м’ от сред­на­та ли­ния.

2.5. Раз­по­ло­же­ние на сек­ре­тар­с­ка­та ма­са и скамей­ки­те / сто­ло­ве за сме­ни

След­на­та схе­ма за под­реж­да­не на ска­мей­ки­те на от­бо­ри­те и ска­мей­ки­те / сто­ло­ве­те за сме­ни­те, е за­дъл­жи­телна за глав­ни­те офи­ци­ал­ни със­те­за­ния на ФИБА и се пре­по­ръчва за всич­ки ос­та­на­ли със­те­за­ния: как­то след­ва:

1– Времеизмервач 3 – Комисар (ако е налице такъв)

на 24 секунди

2 – Времеизмервач 4 – Секретар

5 – Помощник-секретар


Забележка: Секретарският апарат трябва да е в състояние да вижда ясно игрището. Поради това скамейките (столовете) за смените

трябва да стоят по-ниско, отколкото столовете на секретарския апарат; или пък секретарската маса заедно със столовете й да бъдат поставени на повдигната платформа.


Член 3. Оборудване

3.1. Табла и носещи конструкции

3.1.1. Двете табла трябва да бъдат направени от подходящ прозрачен материал (за предпочитане от темперирано обезопасено стъкло), всяко изпълнено от едно цяло парче.

Таблата могат да бъдат изпълнени и от друг непрозрачен материал(и), но тогава те трябва да бъдат оцветени в бяло.3.1.2. Размерите на таблата са 1,80 м’, в хоризонтална и 1,05 м’ във вертикална посоки.

3.1.3. Всички линии върху таблото се очертават както следва:

 • В бяло, ако таблото е от прозрачен материал

 • В черно във всички други случаи

 • С ширина на линиите от 5 см’

3.1.4. Лицевата повърхност на таблата трябва да бъде гладка и разчертана, както е показано. Широчината на всички линии е 5 см.

3.1.5. Таблата се монтират неподвижно:

 • Техните центрове на лицевата им повърхност лежат на отвесите, издигнати от точките в игрището, отстоящи на 1,20 м’ от средните точки на вътрешната страна на крайните линии.

 • Тапицировката на двете табла се изпълнява, както е показано

3.1.6. Подпорите на таблото трябва да бъдат изпълнени:

 • Челната плоскост на конструкцията, носеща таблото (заедно с тапицировката), трябва да отстои най-малко на 2,00 м’ от външната страна на крайните линии. Те трябва да са оцветени в светъл тон, контрастиращ със задния фон, така че да са ясно видими за състезателите.

 • Конструкцията, носеща таблото, трябва да е проектирана към пода така, че да предотвратява всякакво придвижване.

 • Всяка подпора зад таблото трябва да бъде тапицирана от долната си страна до разстояние от 1,20 м’ от лицевата повърхност на таблото.

Тапицировката не трябва да бъде по–тънка от 5 см’ и трябва да бъде със същата плътност, както тапицировката на таблата.

 • Конструкциите, носещи таблата, трябва да бъдат изцяло тапицирани откъм страната на игрището и то от основата си до височина, не по-малка от 2,15 м’. Минималната дебелина на тапицировката е 10 см’.

 • Тапицировката трябва да е изпълнена така, че да не представлява опасност за заклещване на част от тялото на състезател в нея.

3.2. Кошове

Под кошове се разбира обръчите с мрежичките.3.2.1. Обръчите са изработени както следва:

 • От плътно желязо, боядисано в оранжев цвят и с вътрешен диаметър от 45 см.

 • Металът, от който са направени, е с минимален диаметър от 1,6 см и с максимален диаметър от 2,0 см. От долната им страна се прикрепва система от малки халкички, но такава, че да няма опасност от заклещване на пръст(и) в тях.

 • Мрежичката се закача за обръча на 12 места, разположени на равни разстояния едно от друго. Системата за прикрепване на мрежичките не трябва да има остри ръбове или отвори (дупки), позволяващи на пръст(и) на състезатели да проникнат в тях.

 • Обръчите трябва да бъдат прикрепени към носещата конструкция на таблата така, че приложените върху обръча усилия да не се предават на самите табла. За тази цел не трябва да съществува директен допир между обръча, закрепващата връзка и самото табло (стъкло или друг прозрачен материал). Важно е и всички отвори да са толкова малки, че да не позволяват проникването на пръсти в тях.

 • Горният ръб на обръчите трябва да бъде поставен хоризонтално на разстояние 3,05 м’ от пода, на еднакво разстояние от двата отвесни ръба на таблото.

 • Най-близката точка на вътрешния ръб на обръчите до лицевата плоскост на таблата е 15 см’.

3.2.2. Могат да се използват и специални обръчи, които поддават свободно (без опастност от счупване или трайна деформация), при пряко натоварване върху тях.

3.2.3. Мрежичките трябва да бъдат, както следва:

 • Те са от бяло въже и са закачени на обръчите, като са изработени така, че да задържат за момент топката, когато тя минава през коша. Дължината им не трябва да е по-малка от 40 см’ и по-голяма от 45 см’.

 • Мрежичката трябва да има 12 бримки за закачане към обръча.

 • Горната част на мрежичката трябва да бъде полутвърда, за да не позволява:

– Мрежичката да се замята върху обръча, като създава и възможност за заплитане.

– Топката да се задържа в мрежичката или пък да отскочи извън нея.3.3. Баскетболни топки

3.3.1. Топката е кръгла и в определен одобрен нюанс на оранжевия цвят. Тя се състои от осем (8) стандартно оформени части и черни улеи между тях.

3.3.2. Обвивката и е от кожа, гума или синтетичен материал.

3.3.3. Напълва се с въздух толкова, че когато се пусне върху настилката на игрището от височина от около 1,80 м’, измерена от основата на топката, да отскочи не по-малко от 1,20 м’ и не повече от 1,40 м’, измерено до връхната й точка.

3.3.4. Ширината на улеите (шевовете) на топката не трябва да е по-голяма от 0,635 см.

3.3.5. Обиколката й не трябва да бъде по-малка от 74,9 см и по-голяма от 78 см (размер 7). Тя не трябва да тежи по-малко от 567 грама или повече от 650 гр.

   1. Отборът-домакин трябва да представи поне две (2) употребявани топки, които да отговарят на горните изисквания. Старши-съдията е единственият, който преценява изправността на топките. Ако предложените топки са неизправни, той може да избере за игра и топка, предложена от гостуващия отбор, или една от топките, използвани от отборите за загряване.

3.4. Техническо оборудване

Отборът-домакин трябва да представи следните технически съоръжения, които да са на разположение на съдиите и техните помощници:3.4.1. Официален часовник за играта и ръчен хроно-метър

3.4.1.1. Часовникът служи за измерване времетраенето на частите на играта и интервалите между тях. Той трябва да е разположен така, че да се вижда ясно от всички, свързани с играта, включително и зрителите.

3.4.1.2. Подходящ и видим за всички уред (не официалният часовник за игра) или ръчният хронометър се използват за измерване на едноминутните прекъсвания.

3.4.1.3. Ако официалният часовник за играта е разположен над центъра на игралното поле, то трябва да са налице и два синхронизирани часовници, разположени на 2-та края на игрището и достатъчно високо, за да са ясно видими за всички, свързани с играта, включително и състезателите. Тези часовници показват оставащото до края време за игра.

3.4.2. Уред за 24-те секунди

3.4.2.1. Уредът за 24-те секунди трябва да има контролно табло, с което да се управлява заедно с мониторите, със следните изисквания:

 • Да бъде в цифри, отчитащи времето в секунди с низходящо движение.

 • Да не дава показания, когато никой отбор не е във владение на топката.

 • Когато уредът е спрян и не се прави превключване на нов период от 24 секунди, да има възможност да бъде пуснат от времето, на което е бил спрян.

3.4.2.2. Мониторите трябва да бъдат разположени както следва:

 • Два монитора монтирани над таблата и зад тях на разстояние съответно между 30 и 50 см’

или

 • Четири (4) монитора, поставени в 4-те ъгъла на игрището и на 2 м’ зад крайните линии

или

 • Два (2) монитора, поставени в два диагонални ъгъла на игрището, като единият от тях се разполага откъм лявата страна на секретарската маса. И двата монитора се разполагат на 2 м’ зад крайните линии и на 2 м’ от продълженията на страничните линии

3.4.2.3. Мониторите трябва да са ясно видими за всички, свързани с играта, включително и зрителите.

3.4.3. Сигнали

Трябва да е налице оборудване за най-малко 2 (два) подчертано различни сигнала с много силен звук: • Един от сигналите е за секретаря и времеизмервача. За времеизмервача той трябва да прозвучава автоматично в края на всеки период или продължение. За секретаря и за времеизмервача същият се управлява и ръчно, когато се налага, за да се привлече вниманието на съдиите, че е поискано едноминутно прекъсване или смяна, че са изтекли 50 секунди от началото на едноминутното прекъсване, че е на-лице ситуация на поправима грешка и т. н.

 • Един (1) сигнал за времеизмервача на 24 секунди, който прозвучава автоматично, за да покаже изтичането на 24 секундния период.

И двата сигнала трябва да са достатъчно силни, за да бъдат лесно чути, дори и при шумна и неприязнена обстановка.

3.4.4. Информационно табло

Трябва да е налице информационно табло, ясно видимо за всички, свързани с играта, включително и зрителите.

Таблото трябва да представя следната минимална информация:


 • Времето за игра

 • Текущия резултат

 • Поредния брой на периода

 • Брой на едноминутните прекъсвания

3.4.5. Официален протокол на срещата

За всички главни официални състезания на ФИБА, трябва да се използва официалният протокол на срещата по образец, одобрен от Световната Техническа комисия на ФИБА.3.4.6. Табелки за нарушенията на състезателите

Секретарят трябва да разполага с табелки за нарушенията на състезателите. Те трябва да са бели и с номера, чиито минимални размери са 20 см’ височина и 10 см’ на ширина. Номерата са от 1 до 5 (от 1 до 4 с черни цифри и 5 - с червен цвят).


3.4.7. Сигнални показатели за отборните нарушения

Секретарят трябва да има на свое разположение два (2) показателя за отборни нарушения. Те трябва да са червени на цвят и с минимални размери 20 см’ на ширина и 35 см’ на височина. Трябва да изработени така, че когато се поставят на секретарската маса, да са ясно видими за всички, свързани с играта, включително и зрителите.

Разрешено е, за същата цел, да се използват и електрически или електронни уреди, но те трябва да бъдат в същия цвят и размери, като тези, посочени по-горе.

3.4.8. Сигнален уред за отборните нарушения

Изисква се и подходящ уред, показващ броя на отборните нарушения от 1 до 5 и сигнализиращ, че един отбор е достигнал броя на нарушенията, когато влиза в сила наказателният статус. (Чл. 55 – Отборни нарушения – наказателно правило).3.4.9. Показалец за алтернативно притежание на топката. Това може да бъде електронно или ръчно управляем уред, видим за всички участници в състезанието.

3.5. Съоръжения и оборудване за главните официални състезания на ФИБА

Съоръженията и оборудването, споменати по-долу, се изискват при следните главни официални състезания на ФИБА:

Олимпийски турнири, Световни първенства за мъже, жени, младежи и юноши и девойки, Европейски първенства за мъже, жени, младежи, юноши и девойки.

Препоръчва се изброените съоръжения и оборудване да са налице и при всички останали състезания.3.5.1. Всички зрители трябва да са разположени най-малко на 5 (пет) метра от външната страна на граничните линии на игрището.

3.5.2. Игралното поле трябва да бъде:

 • Изработено от дървен материал

 • Очертано с гранични линии с дебелина 5 см.

 • Ограничено и с допълнителна гранична ивица в рязко контрастен цвят и широка най-малко 2 м’. Цветът на тази гранична ивица трябва да бъде същият, както този на централния кръг и двете ограничителни зони.

3.5.3. Да са налице четири (4) чистачи на пода, по двама за всяка половина от игрището.

3.5.4. Таблата трябва да са изработени от темперирано, обезопасено стъкло.

3.5.5. Обвивката на топката трябва да бъде от кожа.Организаторите трябва да осигурят най-малко 12 топки от същата марка и от същите качества за тренировки и загряване на отборите.

3.5.6. Силата на осветлението на игралното поле трябва да бъде минимум 1500 лукса, измерено на височина 1,5 м над нивото на пода. Осветлението трябва да отговаря и на изискванията на телевизията.

3.5.7. Игралното поле трябва да бъде оборудвано и със следните електронни уреди, които трябва да са ясно видими от секретарската маса, игралното поле, скамейките на отборите и от всички, свързани с играта, включително и зрителите.

3.5.7.1. Две големи информационни табла, по едно на двата края на игрището:

 • Информационно табло с форма на куб, монтирано над средата на игралното поле, не отменя горното изискване за две големи информационни табла.

 • Контролно табло за информационното табло трябва да бъде осигурено за секретаря, а отделно контролно табло трябва да е на разположение на помощник-секретаря.

 • Таблата трябва да съдържат ясно видим часовник с цифри и низходящо движение, с много силен сигнал, който сигнализира автоматично края на игралното време за всеки период или продължение.

 • Таблото на часовника и местата за резултата от срещата върху информационното табло, трябва да са високи не по-малко от 30 см’.

 • Часовниците трябва да са напълно синхронизирани, като във всеки момент показват какво време остава до края на периода.

 • По време на последните 60 секунди от всеки период или продължение, времето, което остава да се играе, трябва да бъде показвано в секунди и десети от секундите.

 • Един от тези часовници трябва да бъде определен от старши-съдията като официален часовник за игра.

 • Информационните табла трябва да показват още:

– Номера на всеки играч и за предпочитане и неговото име

– Точките, отбелязани от всеки отбор и за предпочитане точките, отбелязани от всеки състезател.

– Броят на нарушенията, извършени от всеки състезател (това не елиминира нуждата от табелките, използвани от секретаря за отбелязване поредния брой на нарушението).

– Периода, с възможност за изписване на 1, 2, 3, и 4 и Е за продължение

– Броят на едноминутните прекъсвания от 1 до 3.

3.5.7.2. Уред за 24 секунди, заедно с допълнителен часовник, отчитащ времето за игра и ярко червена електрическа светлина, монтиран от 30 до 50 см над и зад всяко от таблата.


 • Уредът за 24 секунди трябва да е автоматичен и да отчита в цифри и с низходящо движение времето в секунди, както и с много силен автоматичен сигнал, прозвучаващ след края на 24-секундния период.

 • Уредите за 24 секунди трябва да бъдат свързани с официалния часовник за игра, така че:

– Когато официалният часовник за игра спре, уредите също да спират.

– Когато официалният часовник за игра се пуска в ход, уредите за 24 секунди трябва да могат да сe пускат ръчно. • Цветовете на цифрите на уредите за 24 секунди и на часовниците към тях, отчитащи времето за игра, трябва да са различни.

 • Допълнителните часовници за игра към уредите за 24 секунди трябва да отговарят на всички споменати по-горе изисквания.

 • Електрическата светлина над и зад баскетболното табло трябва:

– Да е синхронизирана с часовника за игра, така че да свети в ярко червена светлина, когато сигналът прозвучи за край на игралното време за период или продължение.

 • Да е синхронизирана с уреда за 24 секунди, така че да свети в ярко червена светлина, когато прозвучи сигнал за край на 24-секундния период.
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница