Български език и литература Мес седм. Образ. Ядро тема очаквани резултати забележка ix-1


Методи за проследяване на постиженията: тестова задача, наблюдение, беседа, интервюстраница3/6
Дата21.07.2018
Размер1.3 Mb.
ТипЛитература
1   2   3   4   5   6

Методи за проследяване на постиженията: тестова задача, наблюдение, беседа, интервю...

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „Изобразително изкуство“


Мес.

седм.

ОБРАЗ.

ЯДРО

ТЕМА

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ЗАБЕЛЕЖКА

IX–1
Проследяване постиженията на детето

(портфолио за проследяване постиженията на детето)

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ
IX–2

ИМТ

ИТ

Отново на детска градина,

стр. 1
Моята група,

стр. 1


Целенасочено овладява графични умения и детайлизация: повтаря пунктирана линия, без да излиза от нея; декорира самостоятелно по зададени ориентири. Развива естетическия си усет чрез допълване и оцветяване на детайли.

Демонстрира умения за изграждане на тематична фигурална композиция в конкретна обстановка. Стреми се да изобразява характерна поза или движение.


X–3

ИМТ

ИМТ

ИТ

Отпечатъци, стр. 2

Есенна гора, стр. 2

Използва възможностите на различни изобразителни материали и пособия за пресъздаване богатството на растителните видове. Обогатява представите си за характерните особености на изобразяваните обекти и явления.

Използва и съчетава различни печатни изобразителни техники. Показва композиционни умения за подреждане и изобразяване в пространството на есенни дървета.


X–4

ИМТ
ИМТ

ИТ

Лабиринт, стр. 3
Това е мое!, стр. 3

Повтаря пунктирани линии в конкретно изображение, без да излиза от тях.

Развива наблюдателността си и умението си за пространствено ориентиране.

Моделира обемни образи на животни и придава характерните им детайли и особености. Създава пластични образи чрез слепване на различни по форма и големина части.

X–5

ХВ, ИМТ
ИТ

От раклата на баба – черга,

стр. 4


И още нещо..., стр. 4

Разпознава и прилага декоративни елементи, съчетава цветове при украса на черга. Запознава се с творбите на народното творчество с цел съхраняване и утвърждаване на националната идентичност.

Обогатява представата си за произведенията на народното творчество чрез подходящи игрови средства. Формира умения за създаване на изображение от изходни елементи и умения за ориентиране във визуално-информативна среда.


X–6

ИТ
ИМТ

Пътни знаци, стр. 5
Светофарни човечета, стр. 5

Изобразява знаци за визуална комуникация с различни форми чрез криви затворени линии. Предава пространствено-конструктивни връзки между познати обекти от действителността.

Повтаря пунктирани линии в различни изображения на предмети. Формира усет за симетрично изграждане на познати обекти от действителността.


X–7

ИМТ

ИТ
ИМТ

ИТ

Вкусна есен, стр. 6

В рамка, стр. 6

Пресъздава характерни форми и цветове на сезонни плодове чрез закръгляне на готово изрязани цветни квадрати/правоъгълници. Апликира еднослойно, като показва композиционни умения за подреждане на изрязани елементи в пространството.

Повтаря пунктирани линии в украса на различни предмети. Придобива начални представи за средства, с които се постига художествена изразителност – детайлизация, декорация, цветови съчетания.


XI–8

ХВ

ИМТ

ИМТ

Народно изкуство, стр. 7
Гювече, стр. 7

Разглежда и описва произведения на народното творчеството и ги съпоставя с някои видове изобразително изкуство.

Целенасочено овладява графични умения и детайлизация. Подбира декоративни елементи по форма и големина и съчетава цветове при създаване на фризова декоративна композиция. Развива репродуктивно-творческото си въображение.


XI–9

ИТ
ИТ

Фигури фокусници, стр. 8
Кой се крие?, стр. 8

Ориентира се в изобразена действителност, като диференцира отделни образи и елементи в познавателни задачи. Самостоятелно създава картини от изходни елементи.

Обогатява знаковата си култура, като открива обекти и явления от действителността чрез оцветяване. Развива комбинаторното си мислене, своята наблюдателност и устойчивостта на вниманието си.


XI–10

ИМТ
ИМТ

ИТ

Първи сняг, стр. 9
Снежинки балеринки, стр. 9

Усвоява умения за изграждане на образи по представа или впечатление, като използва смесена техника (пастел и акварел).

Изразява емоционално-оценъчно отношение към резултатите от собствената си изобразителна дейност и тази на другите. Усъвършенства уменията за симетрично изграждане на познати обекти от действителността. Проявява творческо въображение при изобразяване на различни пози и движения.


XI–11

ИМТ, ИТ
ХВ

ИМТ

Да си хванем рибка, стр. 10
Празнична трапеза, стр. 10

Развива уменията си за създаване на образи чрез апликиране на готови форми със застъпване. Постига художествена изразителност чрез детайлизация и цветови съчетания.

Има представа за народните обичаи и свързаните с тях обредни предмети (хлябове). Придава характерни детайли и особености на предмети от бита чрез моделиране на релефни образи.


XII–12

ИТ

ИМТ
ИТ

Зимна картина, стр. 11

Борчета и ели, стр. 11

Обогатява представите си за характерни особености на сходни симетрични обекти чрез съпоставяне и ритмично дорисуване. Усвоява нов начин за цялостно и едновременно изграждане на фон чрез печатна техника.

Успешно прилага композиционни умения за подреждане на познати обекти в пространството. Осмисля ролята на цветовете за предаване на зимна природна обстановка.


XII–13

ИТ

ИТ

ИМТ

Стягайте шейните, стр. 12

Към пързалката, стр. 12

Постига художествена изразителност чрез подходящи цветови съчетания и равномерно оцветяване.

Формира умения за съвместна изобразителна дейност, като изгражда тематична пластична композиция по общ проект. Моделира обемни динамични образи и придава характерни детайли, като използва различни пластични материали и техники.


XII–14

ИМТ

ИТ
ИМТ

ИТ

Украса за празника, стр. 13

Венец, стр. 13


Усъвършенства уменията си за получаване на обемна кръгла форма чрез закръгляне. Пресъздава украшения и празнични предмети, като комбинира и апликира различни елементи. Проявява интерес и емоционално отношение при подготовката за предстоящия празник.

Развива конструктивното си мислене, като създава устойчива украса за празник чрез обемно апликиране с отпадъчни материали. Развива комбинаторното си мислене, като съчетава различни елементи, получени чрез изрязване и изкъсване.


XII–15

ИМТ, ИТ
ИМТ

Щастливка, стр. 14
Подаръкът, стр. 14

Формира специфични умения за дорисуване в мрежа. Ориентира се в изобразена действителност и диференцира отделни образи и елементи.

Постига художествена изразителност чрез оцветяване по зададени кодове и плътно защриховане, без да излиза от очертанията. Умее да решава индивидуални задачи в подходяща игрова среда.


I–16

ИМТ
ИТ

Открий разликите, стр. 15
Магията на Коледа, стр. 15

Развива наблюдателността си, като открива различия в познати образи.

Допълва и оцветява липсващи елементи със самостоятелно избрани изобразителни материали.

Изобразява характерна обстановка, образи, пози и движения. Обогатява специфичните си възприятия и умения да изразява своите идеи и преживявания в света на формите и цветовете.

I–17

ИТ
ИМТ

Заслужена ваканция, стр. 16
Всички се забавляват, стр. 16

Конкретизира, диференцира и обогатява образните си представи. Развива уменията си за творческа интерпретация при изграждане на тематична рисунка.

Усъвършенства уменията за екипна дейност, като изгражда тематична пластична композиция. Моделира обемни образи чрез изтегляне, като използва пластични, природни и други материали, както и различни техники.


I–18

ИМТ, ИТ
ИТ

Пръстчета артисти, стр. 17
Дядовата ръкавичка, стр. 17

Усвоява умения за двуслойно апликиране. Разширява образните си представи за различни горски животни чрез разкриване и изобразяване на характерните им особености.

Самостоятелно създава илюстрации по позната приказка. Развива репродуктивното си въображение.


I–19

ХВ, ИМТ

ИМТ

Като старите майстори, стр. 18


Охлюв от салфетки, стр. 18

Затвърждава уменията за обемно-пространствено моделиране чрез спираловидно слепване на източени от пластилин шнурчета. Запознава се с примери от народното приложно-декоративно изкуство (керамични съдове) с цел съхраняване на националната идентичност. Изгражда усет за декорация чрез гравиране/налепяне на предмети от бита.

Апликира двуслойно, като комбинира различни елементи. Умее да подбира и съчетава цветове и форми, получени чрез изкъсване.


II–20

ИТ
ИМТ

ИТ

Чудните петна, стр. 19
Издухани дървета, стр. 19


Създава фигурални изображения по асоциация от неопределени по форма петна.

Развива творческото си въображение в подходяща игрова среда.

Обогатява изобразителните си умения, като създава реални образи от петна чрез подходяща техника. Развива асоциативното си мислене.

II–21

ХВ, ИМТ
ИТ

При месеците, стр. 20

Край огъня, стр. 20

Има представа за популярни персонажи от народното творчество и ги разпознава в познати художествени творби. Повтаря пунктирана линия и постига художествена изразителност чрез самостоятелно оцветяване.

Създава илюстрация по позната приказка. Демонстрира композиционни умения за подреждане на човешки фигури в изобразена действителност.„При месеците“– Ран Босилек

II–22

ИМТ

ИМТ

ИТ

Покана за снежно парти,

стр. 21
Ах, каква пързалка има!,

стр. 21


Показва конструктивни умения при изработване на изделие за празник (покана). Владее декоративно апликиране за постигане на художествена изразителност. Успешно изразява своите идеи и преживявания при създаване на тематична фигурална композиция.

Показва увереност в собствените си възможности чрез умело използване на познати изобразителни техники (маслен пастел и акварел). Пресъздава характерни пози и движения на фигурите, като ги разполага разпръснато или в няколко плана.


„На пързалката“ – Е.БагрянаII–23

ИМТ, ИТ
ИМТ

Пременена и засмяна, стр. 22
За момиче и момче, стр. 22

Ориентира се в изобразена действителност и диференцира отделни елементи за декорация. Усъвършенства графичните си умения. Развива естетическия си усет чрез допълване и оцветяване на детайли.

Уверено повтаря пунктирани линии, без да излиза от тях, и оцветява самостоятелно по зададени ориентири. Развива наблюдателността си, като се ориентира във визуално-информативна среда, свързана с народни обичаи.


III–24

ИТ

ИМТ

ИТ

Знамето ни е трицветно,

стр. 23
България празнува,

стр. 23


Самостоятелно се ориентира във визуално-информативна среда и прилага уменията си в решаване на индивидуална изобразителна задача. Съхранява и утвърждава националната идентичност, като пресъздава обекти с национално значение от заобикалящата го среда.

Ориентира се в изобразена действителност и диференцира отделни образи и елементи в композицията. Умее да предава характерни пози и движения, основани на личен опит и участие в житейски ситуации с национален характер.


III–25

ИТ
ИТ

Най-красива си за мен, стр. 24
Дар от сърце, стр. 24

Усвоява умения за пресъздаване на човешка глава, като спазва разположението и големината на съставните ú части.

Целенасочено изобразява индивидуалните особености в лицата на близките за него хора. Има представа за индивидуалните особености на човешкото лице. Развива специфични умения, чрез които изразява своите идеи и преживявания.


III–26

ИМТ

ИТ

Мърмяу, стр. 25

Забавни любимци, стр. 25

Апликира, като самостоятелно подготвя по цвят и големина множество елементи, получени чрез изрязване. Декорира свободно, без да излиза от очертанията на фигурата. Развива творческото си въображение, като предава характерни детайли и особености на образа.

Развива уменията си за моделиране на обемни динамични образи чрез слепване на отделните им части. Осмисля значението на познат начин на моделиране за пресъздаване на разнообразни характерни пози.


III–27

ИМТ, ИТ
ИТ

Времето днес е…, стр. 26
Сърцето на снежния човек,

стр. 26


Изобразява знаци за визуална комуникация, свързани с конкретна действителност. Успешно пресъздава характерни за сезона явления и обекти.

Разпознава видове декоративни елементи в игрова дейност и проявява усет за подбор и съчетаване на цветове. Използва цветовете и формите като средство за характеризиране на пролетната обстановка и за предаване на емоционално отношение към сезона.„Снежният човек и врабчето“ –Св.МинковIII–28

ИМТ, ИТ

ИМТ, ИТ

Лястовича пролет, стр. 27
Време за игри, стр. 27

Повтаря пунктирани линии в изображения на обекти, без да излиза от линията. Развива комбинаторните си умения при изграждане на образ, като подбира и композира готово изрязани форми за печатане.

Развива наблюдателността си, като открива грешки в познати образи. Обогатява естетическите си чувства и преживявания чрез изграждане на тематична фигурална композиция.


IV–29

ИМТ

ИТ

ИМТ

Буболечки, стр. 28
Пролетна картина, стр. 28

Обогатява уменията си за двуслойно пластично апликиране. Създава стилизирани образи, като комбинира елементи с еднаква форма и различна големина.

Пресъздава пролетна горска обстановка, като използва различни елементи, получени чрез изрязване и изкъсване. Прилага различни техники на апликиране – еднослойно, двуслойно и чрез множество елементи (мозаично).


IV–30

ИТ

ИМТ

Пъструшковци, стр. 29

Пъстри цветя като заешки лапи, стр. 29

Усъвършенства уменията си за украсяване по зададени кодове, като използва несложни декоративни елементи. Изразява емоционално и оценъчно отношение към резултатите от собствената си изобразителна дейност и тази на другите.

Успешно се ориентира в сюжетно-смислови и пространствено-конструктивни връзки между декоративните елементи. Показва умения за създаване на рисунка от изходни елементи, получени с различна печатна техника. Развива асоциативното си мислене.


IV–31

ИМТ

ИМТ

Пръстчета художници,

стр. 30
Най-мекото гнездо,

стр. 30


Повтаря пунктирани линии в различни изображения и дорисува липсващите им части. Включва се в познавателни, изобразителни и творчески дейности за изграждане на увереност в собствените си възможности.

Притежава диференцирани представи за визуалните особености на различните видове птици и уверено ги пресъздава в обемни пластични образи. Развива репродуктивното си въображение.


IV–32

ИТ

ХВ

ИТ

Нарисувана музика, стр. 31

Оцветявам в кръг, стр. 31

Показва специфични възприятия и умения, чрез които изразява своите идеи и преживявания в света на формите и цветовете около тях. Развива асоциативното си мислене, като създава нефигурална композиция под въздействие на музикално произведение.

Разглежда и описва творби, създадени с различни изобразителни материали. Оцветява свободно и изразява настроението си с подходящи цветове в затворена декоративна композиция (кръгова).


V–33

ИТ

ИТ

Разказ с продължение, стр. 32

Облачна история, стр. 32

Съобразява последователността в сюжетната линия и планира развитието на действието. Довършва непозната история, представена в поредица от случки, като решава самостоятелно сюжета на финалната илюстрация.

Обогатява асоциативно-образното си мислене и интереса си към необичайното в приказките, филмите и др., като създава фантазни образи в нереална обстановка. Усъвършенства наблюдателността си и развива въображението си.


V–34

ИТ
ИМТ

Играем и рисуваме, стр. 33
В детската градина, стр. 33

Развива абстрактно-логическото си мислене, като съотнася част към цялото в условията на групова игрова дейност. Конкретизира образните си представи, като дорисува и оцветява различни животни.

Ориентира се в изобразена действителност, диференцира и съотнася отделни елементи. Използва декоративни елементи и цветове при украса за постигане на художествена изразителност.


V–35

ИМТ
ИТ

Пазители на гората, стр. 34
За билки и цветя, стр. 34

Целенасочено овладява графични умения и детайлизация в познавателна изобразителна дейност. Проявява наблюдателност и устойчивост на вниманието при ориентиране в изобразена действителност.

Показва композиционни умения за подреждане и изобразяване на обекти в пространството в тематична рисунка. Самостоятелно подбира и съчетава цветове и форми. Използва и комбинира различни изобразителни материали и техники.


V–36
Проследяване постиженията на детето

(портфолио за проследяване постиженията на детето)

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница