Божията кръв Малкълм Уебърстраница20/21
Дата14.01.2018
Размер4.27 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
наказанието за греховете си.

300 В Левит 5:17: „ще носи беззаконието си” означава, че ще бъде наказан за своето беззаконие. сравни Битие 19:15; Левит 7:18; 17:16; 19:8; 20:17; 22:9; 24:15; Числа 9:13; 15:31; 18:22, 32; Плачът на Еремия 5:7.

301 сравни с Евреи 9:28: „Така и Христос, като биде принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина...”

302 Tова означава, че Исус умря физически. Неговото тяло понесе наказанието за греховете ни. Той проля кръвта Си, за да ни изкупи. Животът на тялото е в кръвта (Левит 17:11). Когато Исус проля кръвта Си, Той даде Своя физически живот. Смъртта на Неговото тяло ни изкупи.

303 Деяния 22:3; 26:4-5; Филипяни 3:5.

304 Яков 3:1.

305 Евреи 9:22б; Левит 17:11.

306 Римляни 5:1, 10; 8:1.

307 Умилостивилището всъщност беше Божия трон, където Той сядаше като Цар всред Своя народ Израел. Сравни с Изход 25:22; Числа 7:89; Левит 16:2; 1 Царе 4:4; Псалм 99:1; Исая 37:16.

308 Освен това кръвта влизаше в пряк контакт с плочите на завета, показвайки, че обектът на тази жертва трябваше да възстанови Божия народ към пълни заветни привилегии с Него и също така означавайки, че умилостивението беше гарантирано, защото то беше основано на заветно обещание.

309 сравни с Eфесяни 5:2; Евреи 9:14; Битие 22:8; Изход 12:12-13.

310 Псалм 90:7-8; 109:14-15; Еремия 16:17-18; 32:19; Плачът на Еремия 1:22; Осия 7:1-2; сравни с Второзаконие 9:27; Осия 8:13; 9:9.

311 Eфесяни 5:2; Евреи 9:14.

312 сравни с Изход 30:6; 29:42-43, Бог и човекът се срещат пред друг олтар.

313 Йоан 17:3; 1 Йоан 1:3; Евреи 10:16-22.

314 Изход 24:6-8.

315 Изход 24:11; cравни с 19:12.

316 Йоан 1:29.

317 „Покривало” във Версията на крал Джеймс – бел. пр.

318 „...направи за тях покриване” – във Версия на крал Джеймс – бел. пр.

319 сравни с Исая 43:25.

320 „Помилването” във версията на крал Джеймс – бел. пр.

321 сравни с Йов 14:17; Исая 1:18; 4:4; 44:22; Еремия 50:20; Захария 3:4, 9.

322 Интересно е, че сродната дума на кипер в арабския език означава „да покрия или скрия”; а арамейската сродна дума - „да излича”.

323 Eфесяни 1:7; Йоан 1:29; Римляни 11:27; Евреи 9:26; 1 Йоан 3:5; Деяния 7:60, на гръцки: „не поставяй този грях върху тях”; Евреи 1:3; 1 Йоан 1:7; Деяния 3:19; Римляни 4:8; 2 Коринтяни 5:19; Евреи 8:12; Деяния 2:38; 22:16; Римляни 4:7.

324 Еремия 31:31-34; 32:40.

325 Лука 22:20.

326 сравни с Maтей 5:17; Йоан 5:39.

327 сравни със ст. 1 и 2 от същия Псалм.

328 сравни с 2 Царе 24:10; Римляни 4:6-9.

329 Виж Приложение Две за подробно разглеждане на факта, че старозаветните светии бяха новородени.

330 Псалм 103:12; Римляни 4:6-9.

331 Евреи 9:15; Римляни 3:25.

332 Исая 57:15.

333 Деяния 2:23; 3:18; 4:27-28; 15:18; 1 Петрово 1:19-20.

334 Псалм 51:7.

335 сравни с Maтей 8:16-17.

336 сравни с Лука 5:20-21, книжниците и фарисеите знаеха, че Бог прощава грехове; Йоан 4:10; 5:24-25, 40; 6:47; и др.

337 Евреи 9:22б.

338 Римляни 3:23-26: ако Бог не наказваше греха, Той нямаше да бъде „справедлив”. Tака жертвата на Исус „показа Неговата правда” и Бог се показа справедлив в начина, по който се справи с греха, както и способен да оправдае (и да счита като праведен) падналия, нечестив човек.

339 Псалм 110:4; Захария 6:13.

340 Евреи 7:27; 9:24-26; 10:11-12.

341 Лука 24:27, 44; Йоан 1:45.

342 сравни с Числа 16:5; Второзаконие 10:8; Евреи 2:17.

343 Евреи 9:22б.

344 Евреи 5:1.

345 сравни с Левит 21:8.

346 Бог като Дух не притежава тяло.

347 Евреи 10:4-5, 10.

348 Бог като Дух не може да бъде изкушен или изпитан (Яков 1:13) и затова Бог пое върху Себе Си човешко естество или „плът” – за да бъде изпитан и изкушен; Исая 28:16, Исус е „отбран камък”; Лука 22:28; Евреи 4:15; Лука 4:2, 13.

349 сравни с Числа 16:5; 17:5; 2 Летописи 29:11.

350 Не всички левити бяха свещеници, но всички свещеници бяха левити. Сравни с Изход 28:1; 29:9, 44; Левит 1:5; 1 Летописи 6:48-49; 9:10, 14; 23:13, 28, 32.

351 Числа 16.

352 2 Летописи 26:16-21.

353 сравни с Числа 3:10, 38; 16:40; 18:7; 1 Летописи 15:2; 2 Летописи 26:16-21.

354 сравни с Евреи 5:10; 7:20-21.

355 сравни с 2 Летописи 23:6; 35:3; Eздра 8:28.

356 Изход 28:36-38; 29:6; 39:30-31.

357 Псалм 106:16.

358 сравни с Изход 29:1-21; 30:17-21; 40:12-15, 30-32; Левит 8; Числа 8:5-22.

359 Изход 28:2, 4; 29:29; 31:10; 35:19, 21; 39:1, 41; 40:13; Левит 16:3-4, 32; Eзекиил 42:14; 44:19.

360 Изход 28:35, 43.

361 Изход 29:7; 30:25, 30-33; 37:29; Левит 8:12; Числа 35:25; Псалм 133:2.

362 Изход 29:21; Левит 8:30.

363 Левит 16:6; сравни с Изход 29:10-11.

364 Левит 21:1-12; Eзек. 44:25-27.

365 сравни с 1 Коринтяни 9:13.

366 Изход 29:37; 40:10; сравни с Maтей 23:19.

367 Изход 30:26-29; 40:9; Числа 4:15, 20; 1 Летописи 22:19; 2 Летописи 5:5; Eздрa 8:28.

368 Левит 23:2.

369 сравни с Левит 21:17; Числа 16:5, 40; 18:7; Eзекиил 40:46; 42:13; 44:15; Левит 10:3; Лука 1:8.

370 Йоан 16:32. Отново задаваме въпроса: Как може Исус да бъде отделен от Бог, когато Той е Бог? Виж Глава Седма.

371 сравни с Изход 29:11; Левит 1:5, 11; 3:1, 7, 12; 4:3-4, 15, 24; 6:7; 9:2; 10:19; 12:6-7; 14:18; 15:15, 30; 19:21-22; 23:28; Числа 6:16.

372 Левит 4:6-7, 17-18; 16:14-15.

373 Числа 18:7; 2 Летописи 23:6, 19; 30:17; Eздрa 2:62-63; 6:20; Eзекиил 44:7.

374 Числа 16:5; Eзекиил 42:13.

375 Левит 21:17, 21; Евреи 8:3.

376 Олтарът за кадене в Светая Светих, където служеше свещеникът, беше прототип или картина на ходатайството. Сравни с Изход 30:1-10. В Писанието тамянът често символизира ходатайството – Псалм 141:2; Откровение 5:8, „аромати” (само във Версията на крал Джеймс – бел. пр.) е „тамянът” на гръцки език; 8:3-4.

377 Евреи 9:6.

378 Евреи 9:7; сравни с Левит 16:17.

379 Левит 16:12-13.

380 Eфесяни 5:2; Евреи 9:14, 25-26; 10:12.

381 Римляни 8:34; Евреи 7:25; 9:24; 1 Йоан 2:1.

382 Левит 9:22-23; Второзаконие 10:8; 1 Летописи 23:13; 2 Летописи 30:27; сравни с 1 Летописи 16:2.

383 Евреи 9:28.

384 сравни с Битие 20:7, 17; 23:8-9 (NIV в ст. 8 казва “и ходатайствайте с Ефрон… за мен”); 40:14; Изход 8:8-13, 28, 30-31; 9:27-33; 10:17-19; 32:7-14 (ст. 10б показва, че Мойсей имаше благоволението на Бог); Числа 11:2; 12:13; 14:11-20; 16:20-22; 21:7; Второзаконие 9:18-20, 24-29; 1 Царе 7:5, 8-9; 12:19; Eздра 6:10; Йов 16:21 (забележете, че ходатаят не е безразличен, но той пледира за „своя приятел” – NIV); 22:29-30 (виновният ще бъде избавен „чистотата на твоите ръце” – NIV); Еремия 15:1; 1 Тимотей 2:1-4; Яков 5:16; 1 Йоан 5:16.

385 Изход 30:7-8.

386 Левит 16:12-13.

387 Левит 16:12; Числа 16:46.

388 Изход 12:13.

389 Откровение 5:6.

390 сравни с Битие 4:8-11.

391 Откровение 12:11.

392 1 Йоан 1:9-2:2; сравни с Йов 1:8; Зах.ария 3:1-2; Римл. 8:33-34 („Адвокат” във Версията на крал Джеймс – бел. пр.).

393 Като имаме предвид, че сме се обърнали от греха си и сме го изповядали, и разбира се сега ходим във вяра и покорство - 1 Йоан 1:9; Притчи 28:13.

394 1 Йоан 2:1-2.

395 Йоан 17:9; 16:26; Maрк 1:35; Лука 6:12; 22:32; и др.

396 Йоан 17:5; Филипяни 2:5-9; Пс. 110:1.

397 сравни с Псалм 110:2, 4.

398 Евреи 7:15 казва, че Исус е Свещеник „по подобие на Мелхиседек”. Изследователят на еврейския език Гесениус е превел Псалм 110:4 като „Ти завинаги си свещеник според начина [или стила] на Мелхиседек”; a Таер е превел Евреи 5:6 така „според начина [или характера, качеството, модела или стила] на свещеничеството на Мелхиседек”.

399 Битие 14:18; Евреи 7:1-2.

400 Псалм 2:6; Еремия 23:5-6; Данаил 7:14; Захария 14:9; Maтей 6:10.

401Maтей 28:18; Eфесяни 1:21-22.

402 Maрк 16:19; Евреи 1:3; Псалм 110:1.

403 В духовен смисъл, разбира се. В духовната област човек не се нуждае да говори, за да общува.

404 сравни с Йоан 17:24.

405 сравни с Изход 28:9-12, 15-21, 29, първосвещеникът представяше целия народ пред Бог. Той го носеше пред Него; 39:6-7, 14; Maтей 10:32.

406 Йоан 16:23; Eфесяни 5:20; Колосяни 3:17; Римляни 1:8.

407 1 Петрово 2:5.

408 Евреи 13:15.

409 Евреи 10:21-22; 7:25.

410 Евреи 4:14-16.

411 Евреи 10:14.

412 Йоан 11:42.

413 Содзо означава „да спася, изцеля, освободя, защитя, снабдя и др.” Сравни със Глава Девета: Новозаветните термини за спасение.

414 С изключение на това, че Той никога не съгреши.

415 Колосяни 2:14-17; Евреи 8:13; 9:10; 10:9.

416 Maтей 27:50-51; Евреи 10:19-20.

417 1 Петрово 2:5, 9; Откровение 1:5-6.

418 1 Tимотей 2:5.

419 Исая 42:1; 49:5-6; 50:10.

420 Исая 41:8-9; 42:19; 43:10; 44:1-2, 21; 48:20.

421 Битие 3:15; Псалм 22; Псалм 69; Исая 50:4-9; Данаил 9:26; Захария 9:9; 12:10; 13:7.

422 сравни с Maрк 15:28; Лука 22:37; Йоан 12:37-38; Деяния 8:28-35; Римляни 10:16; 15:21; 1 Петрово 2:21-25.

423 Като например Maрк 9:12; Йоан 1:29, 36; Римляни 4:25; 1 Коринтяни 15:3; 2 Коринтяни 5:21; 1 Петрово 1:19; 1 Йоан 3:5.

424 Исая 42:1, 6 с Maтей 12:17-18.

425 Виж първите записани думи на Исус в Лука 2:49; сравни с Йоан 6:38; 4:34; 17:4; Лука 22:42; Еремия 25:9; 27:6, като цяло, Божият „служител” е този, който изпълнява Божията цел.

426 Maтей 3:17; 17:5.

427 Римляни 5:19; Филипяни 2:8.

428 „Ще постъпва мъдро” – във Версията на крал Джеймс – бел. пр.

429 Деяния 5:30-31; Филипяни 2:9; Евреи 1:3; 1 Петрово 1:21; Йоан 17:5.

430 сравни с Eфесяни 1:20-21; Деяния 2:33, 36.

431 На англ. „поръси” вместо „удиви” в българския текст – бел. пр.

432 Т.e. езичниците, Исая 45:22; 49:6; и др.

433 Захария 12:10; 13:1; Eзeкиил 36:25; 37:23; Йоил 3:21; Римляни 11:26.

434 Левит 4:6; 16:14, 19.

435 Числа 19:18, 21.

436 Евреи 9:14; 10:22б; 12:24; 1 Петрово 1:2.

437 Евреи 10:22в; Tит 3:5-6.

438 Исая 49:7; Псалм 72:10-11; 68:29.

439 Римляни 16:25-26; Eфесяни 3:5-6; Колосяни 1:26.

440 сравни с Римляни 15:19-21.

441 Исая 52:15.

442 Йоан 1:11; 12:37-41; Римляни 10:16. сравни с Римляни 11:25-26.

443 Изход 6:6; Псалм 77:15; Исая 40:10.

444 Псалм 89:10; Исая 51:9.

445 Римляни 1:16; 1 Коринтяни 1:18, 24.

446 Maтей 11:25-27; Йоан 6:44, 64-65; 12:37-40.

447 Деяния 13:48; 1 Коринтяни 1:24.

448 Т.e. пред Бог, в Божието присъствие. Въпреки че не беше познат на останалите, Исус беше обект на насладата (Лука 2:40) и любвеобилната грижа на Отец.

449 Исая 2:10-21; 13:6-13; 26:21; 30:27-28, 30-33; 34:1-10; 42:13-15; 49:25-26; 63:1-6; Данаил 7:13-14; Захария 12:4-9; 14:3-9, 12-16.

450 Исая 7:14-15; Лука 2:40, 52.

451 сравни с Лука 2:36.

452 Лука 2:7.

453 Захария 9:9; Maтей 20:28; Филипяни 2:6-7.

454 Maтей 13:54-55; Йоан 6:42.

455 Maтей 16:16-17.

456 сравни с Йоан 1:14.

457 Псалм 22:6; 69:7-9; Исая 49:7, „народът” беше Израел; 50:6в; Maрк 9:12; 1 Петрово 2:4.

458 Йоан 3:19-20; 7:7.

459 Исая 53:4; 1 Петрово 2:24; Галатяни 3:13.

460 Лука 19:41; Йоан 11:33, 35, 38; Maтей 9:36; 14:14; 15:32; 20:34.

461 Maрк 10:33-34; Йоан 1:10-11.

462 1 Коринтяни 2:8; Йоан 12:38-40.

463 Лука 4:18-30; Maтей 16:21; Йоан 2:19-22.

464 Деяния 2:22-23; 4:27-28; 1 Петрово 1:18-20; Деяния 3:18.

465 Захария 12:10; Лука 13:34-35; Римляни 11:23, 26; 2 Коринтяни 3:15-16.

466 Римляни 8:1; Галатяни 3:13.

467 Maтей 8:16-17. Вижте Глава Осма за пълно разглеждане на снабдяването на изцелението в Умилостивението, както и въпросът за това дали Исус беше физически болен на кръста.

468 Maтей 26:65-66; Йоан 19:7.

469 Римският генерал, който унищожил Ерусалим през 70 г. сл. Хр.

470 Лука 23:39-41, 47; Евреи 4:15.

471 Римляни 4:25; 1 Коринтяни 15:3; 2 Коринтяни 5:21; Евреи 9:28; 1 Петрово 3:18.

472 На еврейски език е „пронизан”; сравни с Псалм 22:16; Захария 12:10; Йоан 19:34, 37; Откровение 1:7.

473 На еврейски език: „смазан, строшен или напълно счупен на парчета”.

474 Maтей 27:26.

475 Римляни 5:1; 8:1; Eфесяни 2:16-17.

476 Галатяни 3:13; 1 Петрово 2:24.

477 сравни с Йоан 5:40, на гръцки език: „вие не искате да дойдете при Мен”, и изразява непреклонна решимост; 8:44, на гръцки език: „вие искате да вършите похотите на баща си”.

478 Eфесяни 2:3; Римляни 5:8.

479 Псалм 119:176; Лука 15:3-7; 1 Петрово 2:25; Maтей 9:36.

480 Eфесяни 2:12.

481 Битие 22:8, 13.

482 Не самото беззаконие, а наказанието за беззаконието; виж Глава Десета: Ритуалът на принасянето на жертвата за грях (4) и Исус „понесе нашите грехове”.

483 Римляни 8:1; Галатяни 3:13.

484 На еврейски език „угнетен” е „здраво притиснат, безмилостно преследван и гонен”.

485 На еврейски език „печал” е във възвратна форма: „Той Се поклони”. Исус се смири и покори Себе Си. Той изстрада всичко в покорство.

486 Филипяни 2:8; Ис. 50:5-6; Maтей 26:42; Йоан 10:17-18.

487 Евреи 10:7; Исая 50:5-6; Йоан 6:38.

488 Maтей 26:62-63; 27:12-14; Лука 23:9; Йоан 19:9.

489 1 Петрово 2:21-23.

490 Maрк 14:55-59; Деяния 13:28.

491 Maтей 27:4, 19, 24; Лука 23:4, 14-15, 22; Деяния 3:13; Йоан 19:4, 6.

492 Еремия 11:19.

493 Данаил 9:26; Деяния 8:33.

494 Maтей 27:38.

495 Йоан 19:31.

496 Maтей 27:57-60.

497 Съвременните версии я превеждат правилно като „смърт”.

498 Виж Глава Трета за пълно разглеждане на факта, че Исус умря само физически. Неговата физическа смърт ни изкупи.

499 Т.e. грях; виж 1 Петрово 2:22.

500 Данаил 9:26.

501 Деяния 2:23.

502 Виж Глава Осма: Значението на Исая 53:10 за обяснение на значението на тази фраза.

503 Римляни 3:25; 2 Коринтяни 5:21; Евреи 10:10-14.

504 Псалм 22:30.

505 Евреи 2:10; Йоан 17:2.

506 Йоан 1:12-13; 3:6; 1 Петрово 1:3; 2 Петрово 1:4.

507 Римляни 8:17; Галатяни 4:7.

508 Псалм 16:10 с Деяния 2:31; Maтей 28:1-10; 1 Коринтяни 15:3-4.

509 Римляни 6:9; Откровение 1:17-18.

510 Исая 42:1-7; 49:5-6; 52:13a; Eфесяни 1:9-10; Колосяни 1:20.

511 Исая 49:4-6.

512 Псалм 35:27б; Лука 12:31-32; 3 Йоан 2.

513 Исая 45:24-25; Деяния 13:38-39; Римляни 4:24 – 5:1; 5:16-19; 2 Коринтяни 5:21.

514 Т.e. понесе наказанието за беззаконията ни; виж Глава Десета: Исус „понесе нашите грехове”.

515 Йоан 17:3; Филипяни 3:8-9; 2 Петрово 1:2-3; Римляни 10:13-15.

516 Римляни 5:1.

517 Филипяни 2:8.

518 Филипяни 2:9; Исая 52:13.

519 Филипяни 2:10-11; Псалм 72:8-11; Исая 25:3; 45:23; 49:7; 55:4.

520 Te не са „велики” в своята сила, но в Неговата – Eфесяни 6:10; 2 Коринтяни 12:9-10.

521 Римляни 8:17; 2 Tимотей 2:12; Maтей 20:21-22; 1 Петрово 4:13.

522 Псалм 110:3: „Твоята войска ще се представи доброволно в Твоя ден на бой” (NIV); Откровение 17:14; 19:14, 19.

523 Maтей 5:5; Лука 19:16-19; Откровение 2:26-27; 3:21; 5:10; 12:5; 20:6; Исая 32:1; Maтей 24:44-47; Авдий 21; Михей 5:2-5; Лука 22:28-30; 1 Коринтяни 6:2-3.

524 Левит 17:11.

525 Еврейската дума за „престъпници” е „бунтовници, долни злодеи”.

526 Maрк 15:27-28.

527 Лука 23:34.

528 Римляни 8:34; Евреи 7:25; 9:24; 1 Йоан 2:1.

529 сравни с Maтей 18:29-30.

530 Виж Глава Четвърта: Скъпоценната кръв на Исус.

531 сравни с 1 Петрово 1:18-19; Колосяни 1:14; Откровение 5:9; Деяния 20:28; 1 Коринтяни 6:20; 7:23; 2 Петрово 2:1.

532 сравни с Псалм 49:7; Евреи 9:14; Битие 22:8; Изход 12:12-13.

533 Maтей 6:12.

534 Евреи 7:22.

535 „Изкупи” в англ. текст – бел. пр.

536 сравни с Рут 4:3-15.

537 Методът за определяне на точната цена е описан в ст. 50-52.

538 Като например Изход 13:13; 21:30; Числа 3:41, 45-49; 8:14-19; Притчи 6:34-35.

539 Tова все още е бъдеще и ще се случи по време на Възкресението: Йов 33:24; Осия 13:14; Римляни 8:23; Eфесяни 1:14.

540 Битие 48:15-16; Псалм 103:3-4; 2 Царе 4:9; 3 Царе 1:29.

541 Галатяни 3:13; Евреи 9:12.

542 Колосяни 1:13-14; Евреи 2:14-15.

543 Ние не отричаме, че Исус ни освободи от силата на Сатана, но каква е
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница