Бонджолова Валентина ЦветановаДата16.08.2017
Размер70.82 Kb.Европейски формат на автобиография
Лична информация
Име
Бонджолова Валентина Цветанова

Адрес
България, Велико Търново 5003, ул. „Д. Найденов” 127-А, ап. 5

Телефон
GSM 0898269207

ФаксE-mail
bondjolova@yahoo.co.uk

bondzholova@abv.bg
Националност
българкаДата на раждане
21.03.1962 г.
Трудов стаж• Дати (от-до)
от 2015: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, професор в катедра „Съвременен български език”

2008 – 2015. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, доцент в катедра „Съвременен български език”.

2010 – 2014: Университет в Ниш (Р Сърбия), лектор по български език и култура

1996-2008.: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, главен асистент в катедра „Съвременен български език”.

1990-1996: старши асистент в катедра „Съвременен български език”.

1985-1990: асистент в катедра Българско езикознание.1984-1985: учител по български език и литература в Основно училище – с. Търнак, Врачанско.


Име и адрес на работодателя
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Велико Търново

• Вид на дейността или сферата на работа
Преподавател по съвременен български език

• Заемана длъжност
Професор

• Основни дейности и отговорности
Водене на лекционни курсове, практически занятия и семинари в бакалавърски и магистърски програми на обучениеОбразование и обучение
• Дати (от-до)
от 10.09.2015: професор – област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Съвременен български език, българска лексикология и лексикография), катедра „Съвременен български език”

от 19.03.2008: доцент по научна специалност 05.04.17 Български език (съвременен български език, българска лексикология и лексикография) във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

от 21.05.2007: образователна и научна степен доктор

1980-1984: Българска филология във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

1976-1980: ПГ „Васил Коларов” – гр. Червен бряг


• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”


• Основни предмети/застъпени професионални умения• Наименование на придобитата квалификация
Специалист по българска филология и учител по български език и литература

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
магистър
Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
българскиДруги езици

руски (ІІ специалност във ВТУ), френски, словашки, сръбски

• Четене
отлично, добро , добро мн.добро

• Писане
отлично, основно, основно добро

• Разговор
добро, основно, основно добро
Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.
Преподавателската ми работа във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” формира умения за бърза комуникация. Работата в международния семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти в групи с различна степен на владеене на езика, както и с други чуждестранни студенти, изучаващи български език, както и като лектор по български език и култура в Ниш (Сърбия), изисква много добра комуникативност и умения за създаване на екип, съобразяване с мултикултурните особености, като развива и ръководните умения.

Епизодичната ми работа в телевизионно предаване „Езикът наш” (STV) спомага за придобиване на умения за изява пред камера и микрофон.Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
координатор на програма Socrates/Erasmus по договор между Университет „Мария Кюри-Склодовска” – Люблин, и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
Участие в проекти

„Граматика на славянските предлози” (2007-2009);


Национален проект по Наредба № 9 “Компаративно изучаване на езика, литературата, историята и културата на балканските народи” (към Международния българистичен център на ВТУ, 2011-2014);
Национален проект по Наредба № 9 „Центрове и периферии на Балканите” (2010-2012; 2013-2014).


Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
Основни умения за работа с техника, използвана в процеса на обучение – във връзка с учебните дисциплини.

Работа с компютър MS Office, Word, Internet - самоподготовка

Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.
Фотография
Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.
Специалност „Автомонтьор” – ІІ разряд

Свидетелство за управление на МПС
Свидетелство за управление на МПС, категория B и М, от 06.02.1980 г.
Приложения
1. Преподавани дисциплини

2. Специализации

3. Научни изяви

1. Преподавани дисциплини (от 1985 до 2016 г.)

Степен “Бакалавър”:

Българска лексикология и лексикография; Теория и практика на текста в медиите; Теория и практика на редактирането; Българска фонетика и фонология; Практическа българска граматика; Български език и стил (езикова култура); Българска фразеология; Българска ономастика; Българска лексикография; Семинар по лексикален анализ; Семинар по лексикална семантика; Семинар по фонетичен анализ; Семинар по акцентология, Практическа българска фонетика и графика; Българска графична система, правопис и правоговор; Българска граматика; Българска диалектология.

Степен “Магистър”:

Интерпретация на рекламния текст; Езиковата игра в рекламния текст; Изкуство и реклама; Рекламен текст и разговорна реч; Език и стил на медийната реклама; Журналистическа стилистика.

Преподавани дисциплини като лектор в Университета в Ниш: практически български език (лекции и упражнения) – нива А1-С1 (бакалавърска степен); ниво А1-А2 (магистърска степен).

Преподаване на български език като чужд: от 1989 г. с чуждестранни студенти във ВТУ; от 1990 г. в Международния летен семинар по български език и култура (с прекъсвания).


2. Специализации

Летен курс по словашки език – Братислава (Чехословакия), 1990

3. Научни изяви

Лекции в университети в чужбина

Философски факултет в Ниш – 2005 г.

По програма „Еразъм” на ЕС: в университета „Мария Кюри-Склодовска”, Люблин (Полша) – 2008, 2009, 2010.
Участие в международни научни форуми в чужбина: Ниш (Сърбия): 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2014; Лесковац (Сърбия) 2014; Люблин (Полша) 2008, 2009, 2010.

Научни публикации (общо)

монографии – 4;

речници и други справочници – 4 (3 в съавторство);

учебници по български език за чужденци – 2 (в съавторство);учебни помагала (в съавторство) – 7;

студии, статии и научни съобщения – над 70, от тях 17 в чужбина (Русия, Сърбия, Полша).


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница