Борян Пенков Радоев, професор, дхн, пенсионер Представеният ми за рецензия труд, съдържа 115 машинописни страници, 25 фигури и 18 таблици. Съществената част от изложението на дисертацията е построена върху 3 глави, и литератураДата22.07.2017
Размер63.49 Kb.
ТипЛитература
Р Е Ц Е Н З И Я

Върху дисертационен труд за получаване на образователна и научна степен “ДОКТОР

Автор на дисертационния труд: Силвия Цачева Цочева, редовен докторант от Факултета по химия и фармация на СУ, Катедра по Инженерна химия и фармацевтично инженерство.

Тема на дисертационния труд:Фазово поведение на мастни киселини и алкохоли в смесени мицеларни разтвори на повърхностно активни вещества

Рецензент: Борян Пенков Радоев, професор, дхн, пенсионер


Представеният ми за рецензия труд, съдържа 115 машинописни страници, 25 фигури и 18 таблици. Съществената част от изложението на дисертацията е построена върху 3 глави, и литература съдържаща 66 източника. В този обем са включени основните приноси, списъците на публикациите, на докладите и постерите представени на конференции по дисертацията и забелязаните цитати. Първата глава, наречена „Увод и цели на изследването“ е компактна, докато останалите две глави са структурирани в по 7 подраздела, започвайки с резюме и завършвайки със заключение. Към втора глава има две приложения, а към трета глава – едно. Този начин на изложение силно наподобяващ общоприетия стандарт на научните съобщения намирам за особено удачен, както от информативна, така и от дидактична гледна точка.

По-долу следват коментари по качеството на дисертационния труд, мястото на докторанта в него и преценка на неговото професионално ниво.


1.Обща характеристика на дисертационния труд

В тази точка се има предвид изследвателската област, формулираната проблематика и степента на нейното разрешение. Обект на изследване в дисертацията са многокомпонентни, многофазови системи, по-конкретно - смесени разтвори на наситени мастни киселини, алкохоли, повърхностно активни вещества, в условия за образуване на мицели. Изключително сложна, комплексна област, попадаща в категорията на подчертано емпиричните, с голямо приложение в козметичната, битовата и сродни области. Тази специфика корекно е отбелязана, в смисъл че „дисертацията съдържа резултати получени в рамките на научно-изследователски проект с компанията Unilever”. Придаването на научно-изследователски аспект на тематика от посочения тип изисква изключително високи познания в областта, опит и професионализъм  аспекти, които ще бъдат коментирани в следващите точки на рецензията.

Важен елемент на една дисертация е нейният т.н. илюстрационен материал, включващ преди всичко графиките и таблиците. Тяхната стойност, по-точно  информативност зависи от нивото на интерпретация на експеримента. В конкретния случай съдържанието на таблиците са числени стойности на параметри, преизчислени от експериментални данни получени или от дисертанта или от други автори. Във всеки случай, всички те (данните в таблиците) са пряко свързани с разработена от ръководителите на дисертанта теория засягаща обекта на изследване.

В дисертацията присъстват графики от трите вида: “чисто“ експериментални данни, самостоятелни теоретични криви и смесени графики  сравнение теория с експеримент. По отношение на експерименталните графики имам въпрос относно липсващия интервал на грешките. Не срещнах и коментар в текста относно точността на измерването.

Резюмирайки тази точка от рецензията, считам че дисертационният труд е напълно издържан и по съдържание и като помощно средство за бъдещи изследвания.

 

2. Компетентност на докторанта


Преценката ми по тази точка е на базата на самата дисертацията (като съдържание, начин на написване, оформление и пр.), от мястото на докторанта в научната продукция, от фактическото му участие в научните форуми, както и от лични впечатления (на предзащитата и други подобни).

Прочитът на дисертацията ме убеждава в задълбоченото отношение на докторанта към материята, с която се е занимавал. Достигането до тази преценка беше значително улеснено от начина на изложението. Както вече беше отбелязано, всяка глава започва с увод, описание на материали и методиката, резултати от експеримента, тяхната интерпретация и заключение. По останалите критерии имащи отношение към комепетнтността на кандидата (научната продукция, участието в научни форуми и пр.) ще имам възможност да взема отношение в следващите точки от рецензията.

Накаратко, считам че компетентността на Силвия Цочева отговаря напълно на изискванията за претендираната докторска степен.

3. Методика на изследването

Достойнствата на избраните методики се преценяват по тяхната адекватност и ефективност. В случая е прилагана една основна методика, по светоразсейване и една, да я наречем странична, засягаща измерване на повърхностно напрежение. Отчитайки дълбочината на постигнатия анализ и богатство от параметри определени практически единствено от данни по светоразсейване, изборът на методиката прави наистина респектиращо впечатление. Налице е случай на пределна ефективност – единична методика доставяща цялата необходима експериментална информация. Експериментите са проведени на спектрофотометър Unicam с дължина на вълната 500 nm, покриваща всички съвременни изисквания. Предвид чувствителността на разсейването от дължината на падащата вълна и геометричните параметрите на частиците, имам въпрос към докторанта как е направен изборът на дължината 500 nm и въобще избора на типа осветление (монохроматична, бяла и пр.).4. Достоверност на материала, върху който се гради дисертационния труд

Цялостното изложение на дисертацията, прегледът на графиките, таблиците и пр. първичен материал, коментарите и най-вече, самите публикации, докладите и постерите представени на тези форуми не оставят никакво съмнение за достоверността на получените експериментални данни и оригиналността на тяхната интерпретация.


5. Основни приноси

Авторът е формулирал 5 приноса. Първият от тях (№1 от съответния списък) засягащ изцяло експериментални резултати е лично дело на докторанта. Принос №2 от списъка има чисто теоретичен аспект (формулиране на термодинамичен модел за интерпретация на границата на разтворимост), където докторанта няма никакви претенции. Дължа да отбележа, че това заключение не е предположение, а изяснено след разговор с докторанта. В принос №3 засягащ определяне на солюбилизационни константи, има както теоретична, така и експериментална част (вж. Фиг.3.14, 3.15, Приложение 3.А). Приносите № 4,5 (построяване на фазови диаграми) имат аналогичен характер – включват, както теоретични резултати, така и експериментална проверка. От направения формален преглед следва, че кандидатът има пряко участие в 4 от всичко 5-те приноса, което е напълно задоволително имайки предвид сложния и до голяма степен пионерен характер на изследванията.


6. Участие на докторанта в постигнатите резултати

Преценката по тази точка се гради преди всичко от данните за мястото на кандидата в научната продукция към дисертацията, а те са: първо място и в двете публикации; 4 първи места от 8-те материали представени на конференции, от които 2 доклада и два постера. Разбира се, най-компетентно по този въпрос могат да се произнесат ръководителите на докторанта, чието мнение ние чухме тук, както и на предзащитата. Моите лични впечатления, както от представянията на предзащитата, така и от личния ми разговор напълно потвърждават убеждението ми за активното и ангажирано участие на кандидата в получаването и обсъждането на получените резултати.


7. Публикации по дисертацията

Дисертационният труд е обнародван в 2 статии и е докладван на 8 научни форуми. Публикациите, излезли от печат съответно през 2012, 2014 г., са в реномирано международно списаниe в областта, J. Colloid Interface Sci. От докладваните работи, една (№7) е пред високо авторитетна международна конференция; една (№1)  на работна среща по проект COST D43 и две (№2,5)  пред Национални конференции за студенти и докторанти. Останалите 4 работи са представени на постерни сесии с международно участие у нас и в чужбина. Върху една от публикуваните статии са забелязани 8 цитата.

От направения преглед става ясно, че публикационната активност покрива критериите за докторска степен във Факултета по химия и фармация при Софийския университет.
8. Приложение на резултати от дисертационния труд

Както беше вече отбелязано, проблемите на дисертацията имат подчертано приложен характер, настрана от фундаменталния подход за тяхното разрешение. А що се отнася до приложението на резултатите, то самият факт, че тематиката обслужва проект с фирма от рода на Unilever вече прехвърля отговора на този въпрос на друго ниво.


9. Препоръки

В тесния смисъл на това понятие, не съм в състояние да изкажа някакви специални препоръки, освен да пожелая бъдещи успехи в тази сложна област.

Авторефератът отговаря на изискванията и правилно отразява основните положения и научните приноси на дисертационния труд.
10. Заключение

Въз основа на гореизложеното убедено препоръчвам на научното жури да присъди на

г-жа Силвия Сталева Цочева образователната и научна степен “ДОКТОР”.
23 март 2015 г. С уважение:

София


Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница