Боян боев статии и сказки съработници на богаДата14.01.2018
Размер75.91 Kb.

БОЯН БОЕВ – СТАТИИ И СКАЗКИ

СЪРАБОТНИЦИ НА БОГА

/По Учителя*/


Човек да не мисли, че е най-напредналото същество в света. Вселената съществува милиарди и милиарди години и през това време много същества са завършили своята човешка еволюция и образуват тъй наречената ангелска йерархия.

В миналата вселена сегашните ангели са били човечество, сегашните архангели са били ангели, а сегашните началства са били архангели.

Защо в природата навсякъде виждаме ред, точност, хармония и разумност? Това е, защото природата е ръководена не от механични сили, но се ръководи от Велики високо интелигентни Същества, изпълнени с Мъдрост, знание и сила и вдъхновени с едничкото желание да работят за Бога. Това са, именно, членовете на ангелската йерархия. Значи, природата не е мъртва машина-вселена, но е жива и разумна, ръководи се от разумните сили на ангелската йерархия.

Може да кажем: Членовете на ангелската йерархия са истинските съработници на Бога. Защото те не работят за себе си, а всичките им сили са насочени да работят за Бога.В какво се състои тяхната работа?

Работата на ангелската йерархия е точно определена. Всеки член на ангелската йерархия, според степента на своето развитие, според степента на знанието и силите, които притежава, ръководи точно определена област. И се пази правилото: Колкото е по-трудна известна работа в природата, толкова по-напреднали членове на ангелската йерархия я вършат.

Известна група ангели ръководят земния живот: атмосферните явления, строежа на планините, географско разпределение на сушите и моретата, периодично изменяне на земната ос, за да се създават все нови и нови условия.

Известна категория ангели ръководят човечеството. При ръководството на човешките раси архангелите се сменят всеки 300 години. И при всяка смяна се изменява духът на епохата, защото всяка смяна има специална задача, нови идеи, нови подтици се внасят в епохата. Всеки човек си има ангел-ръководител.

Някои членове на ангелската йерархия ръководят еволюцията на минералното, растителното и животинското царство. Ръководството на еволюцията на минералното царство е по-трудна работа, изисква по-голямо знание и затова се върши от по-горна категория ангели. В минералното царство най-съвършени са кристалите. Скъпоценните камъни: сапфир, рубин, смарагд, топаз и пр. са свързани с висшите класове на йерархията. И затова скъпоценните камъни имат мощно духовно влияние. Те са носители на известни добродетели и идеи. И когато човек ги носи, той възприема благотворното влияние на ангелската йерархия и прави връзка с тях.

Група ангели от високите класове ръководят отделните планети на слънчевата система. Друга група ръководят движението на небесните тела в космическото пространство.

Зад всички явления в природата стоят електромагнитни и други сили, и ангелската йерархия чрез тях ръководи всички явления в природата.
-------------------------------------------------------------------

/*Това изложение е направено по беседите и лекциите на Учителя и общи и частни разговори с Него/

Ще дадем само три примера, за да се види, с каква велика разумност ангелите ръководят природата.

Първи пример: Водните пари, като се издигнат в най-горните слоеве на атмосферата, се разлагат химически на кислород и водород. После чрез електрически сили кислородът и водородът отново се съединяват и образуват водата. С каква цел разумната природа е наредила това? За да се освободи водата от всички примеси и от всички отрицателни влияния и после, като нова вода, да слезе на земята съвсем преобразена и чиста като ново творение.

Втори пример: Водата замръзва при нула градуса и се превръща на лед. Но при замръзването на водата става едно разширение, и затова ледът е по-лек от водата. Това е единственото изключение в природата. Защо разумната природа е наредила това? Ако зиме водата в реките се превръща в лед и ако този лед беше по-тежък от водата, щеше да замръзва на повърхността и щеше да потъва като лед на дъното. Това щеше да се повтаря много пъти непрекъснато. И тогава реките щяха да залеят земната повърхнина. Значи, разумните сили допущат едно изключение от природните закони, за да се избегне опасността от заливане на земята с вода.

Трети пример: Трябваше да се създадат благоприятни условия за развитието и живота на бялата раса. Затова след потъването на Атлантида разумните сили създадоха топло морско течение Голфщрома, който излиза от Мексиканския залив и отива към Северозападна Европа. Това топло течение смекчава климата на Северо-Западна Европа и създава благоприятни условия за народите, които живеят в тия места. Ако нямаше това топло течение, климатът в Северо-Западна Европа щеше да бъде много суров и нямаше да има условия там за разцъфтяване на култура от народите на бялата раса.
-------------------------------------------------------------------
Защо ангелската йерархия участва в ръководството на природата? Никой не й заповядва да върши своята велика работа в природата. Те вършат тая своя работа доброволно, по вдъхновение. Любовта към Бога ги подтиква да направят това. Любовта към Бога поражда в тях желание да бъдат съработници на Бога. А тая тяхна любов към Бога води до любов към всички същества, защото те знаят, че във всички същества живее Бог. Затова те, със своята дейност, искат да създадат благоприятни условия за тяхното повдигане, за да влязат в този велик и красив живот, в който те живеят.

Значи, едничкият подтик за тяхната дейност е любовта. А понеже работят с голяма мъдрост, която са придобили със своята дълга еволюция, затова виждаме, че Любовта и Мъдростта проникват цялата природа. Чрез тях се проявява Любовта и Мъдростта на Бога.

От едно по-дълбоко гледище можем да кажем, че Бог ръководи цялата природа чрез ангелската йерархия.
-------------------------------------------------------------------
И човек, в областта, в която живее, може да бъде съработник на Бога, и в по-скромен размер в сравнение с ангелската йерархия. Той не може да участва още в ръководството на явленията в природата, както ангелската йерархия.

Човек, когато достигне до известна степен на развитие, у него се заражда желание да служи на Бога, да бъде съработник на Бога.Как се заражда у него това желание? На този въпрос може да дадем следното обяснение:

Човек, като расте в знание, почва да разбира, че всички условия на живота, които той има на земята, се дължат на Небето. Всичко, което виждаме около нас, се дължи на работата на Небето: слънчевата светлина и топлина, въздухът, водата и пр. И тогава той почва да разбира, че тия благоприятни условия, които го заобикалят, се дължат на Бога и на ангелската йерархия. Това се отнася не само до външните благоприятни условия, но и за функциите на вътрешните органи: сърце, кръвоносна система, бял дроб, черен дроб и пр. Техните функции зависят от ангелската йерархия.

Тогава пробуденият човек си казва:

„Бог и цялото Небе правят всичко за нас. Какво аз да направя за Него? Ние сме изпълнени с благодарност за това, което те правят за нас. Те го правят от любов към нас. Но аз искам да допринеса нещо за това велико дело, за което те работят. Те работят за общочовешкото щастие и за щастието и повдигането на всички същества към свобода, светлина и знание. И аз искам да допринеса шепа пясък за строежа на това велико здание на общочовешкото щастие и щастието на всички същества.”


-------------------------------------------------------------------
При тия условия, при които се намира човек, при тая степен на развитие, как може да бъде съработник на Бога, да служи на Бога?

Учителят казва: „Който проявява любовта, с това вече служи на Бога.“

Обаче, пита се, каква форма може да вземе служенето на Бога, с какви форми може да се изрази съработничеството на Бога?

Христос казва: „Огладнях и дадохте ми да ям. Ожаднях и ме напихте. Странен бях и ме прибрахте. Гол бях и ме облякохте. Болен бях и ме посетихте. В тъмница бях и дойдохте при Мене”. /Еванг. от Матея, 25:35-36/.

По-нататък Христос казва: „Истина ви казвам: Каквото сте сторили на едного от най-малките мои братя, на Мене сте го сторили”. /Евангелие от Матея 25:40/.

Как се обясняват тия думи на Христа? В тия думи се крие дълбока философия. Те хвърлят светлина върху един важен въпрос.


-------------------------------------------------------------------
Нека разгледаме този въпрос: Защо, каквото е сторил човек някому, сторил го е на Бога? Защото Бог живее във всички същества. Навсякъде около нас в цялата природа да виждаме Великото Разумно Начало в Света, да виждаме Бога. Това е новото съзнание, което се ражда.

Това е новият мироглед, който иде на земята.

Новият човек навсякъде ще вижда изявление на Бога. Тогава човек идва до ново разбиране на живота. Затова Учителят казва „Вътрешно разбиране на живота се придобива, когато във всичко и навсякъде човек вижда Бога”.

Едно лице веднъж каза на Учителя:


  • Учителю, желаем да видим Бога.

Учителят казва:

  • Че ти нищо друго не виждаш, освен Бога.

Някой ще каже: Това не е ли пантеизъм? – Не е пантеизъм. Защото пантеизмът казва, че Бог се проявява чрез природата и извън природата Бог няма друго битие. А Божествената наука казва, че Бог проявява чрез природата само част от Своето естество, но и извън нея Бог има самостоятелно битие.
-------------------------------------------------------------------
От цитираните по-горе стихове от Евангелието на Матея, глава 25, следва, че човек, като служи на другите, служи на Бога, като помага на другите, той е съработник на Бога.

Съработничеството на Бога, служенето на Бога може да има и по-високи форми: например, човек може да работи за повдигането на човечеството, за събуждане на душите, може да им показва пътя към Бога, може да пръска Божествена светлина в света, може да работи за идването на новата култура и пр.


-------------------------------------------------------------------
Най-долните клонове на ангелската йерархия, като се издигнат по-нагоре в своето развитие, то тяхното място става вакантно и се заема от по-напредналите хора, които са завършили своята еволюция. По този начин човек все повече ще разширява полето, в което служи на Бога. Затова можем да кажем, че човек е кандидат за ангел. Когато човек влезе в ангелска степен, ще участва във вътрешната лаборатория на природата, отдето се ръководят всички явления в природата.

Тогаз човек ще стане съработник на Бога в една по-широка област.


-------------------------------------------------------------------
Еволюцията е безкрайна. Най-долният член от ангелската йерархия, а именно, ангелите, с въздишка поглеждат нагоре към сияйните върхове, дето обитават архангелите и копнеят да се изкачат до тия върхове. Същото пожелават и архангелите, като поглеждат към върховете, дето живеят Началствата в среда на неописуема красота.

Защо те имат този стремеж? Защото при всяко изкачване на едно същество в еволюционната стълба, то добива ново просветление, нови хоризонти се откриват пред него, влиза в областта на велико знание; нови сили и дарби се събуждат в него, влиза в по-голям досег с космическия живот; добива ново прозрение за любовта, расте в знанието. В голяма степен проявява своето Божествено естество.Членовете на ангелската йерархия ускоряват своята еволюция и се възкачват на по-горно стъпало, като работят за Бога: ангелите стават архангели; архангелите стават Началства; Началствата стават Власти и пр.

Това се отнася и за човека: когато той работи за Бога, ускорява своята еволюция. Да бъде едно същество съработник на Бога, това е път на велики постижения. Така човек се издига на по-висока степен в своето развитие.

Затова Учителят изтъква следния важен закон:

Човек като помага на другите, помага на себе си; като работи за другите, работи за себе си. Учителят в беседата „Двете свещени положения” /съборни беседи 1925 година/ казва:

„Човек да живее в Бога и Бог да живее в Човека. Това се отнася до пробудения човек. Така се образува единство между човека и Бога.

Затова пробуденият човек идва до съзнание, че Божието дело е негово дело; и като работи за Бога, той не работи за нещо чуждо, защото Божията кауза е и негова кауза.
Съработници на Бога Стр. от


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница