Bulgarian council on refugees and migrantsстраница1/7
Дата12.03.2018
Размер0.98 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7БЪЛГАРСКИ СЪВЕТ ЗА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ

____________________________________________

BULGARIAN COUNCIL ON REFUGEES AND MIGRANTS

МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД

ОТНОСНО ИНТЕГРАЦИЯTA

НА ЛИЦАТА, ПОЛУЧИЛИ

МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА В

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕЗ

2014 г.

Настоящият доклад е изготвен с финансиране на Върховния комисариат за бежанци на Организацията на обединените нации (ВКБООН)

Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) е сдружение на гражданското общество, което работи в областта на убежището и миграцията в България. Създаден е през 2005 г. от Българския хелзинкски комитет, Българския Червен кръст и Каритас България, към които през 2007 г. се присъедини и Асоциация за интеграция на бежанци и мигранти. Съветът действа като платформа за дейността на организациите членки по въпросите на бежанската и миграционна политика. Основната му цел е да спомага и насърчава държавната политика и практика към защита правата на бежанците и мигрантите, да укрепва ролята на гражданското общество и да подпомага създаването на справедлива и ефективна национална система за убежище и миграция.
От 2009 г. Българският съвет за бежанци и мигранти провежда независим мониторинг на изпълнението на Националната програма за интеграция на бежанците в Република България (НПИБРБ) за периодите 2008–2010 г. и 2011–2013 г. по проект, финансиран от Представителството на Върховния комисариат за бежанците на ООН в България (ВКБООН) и в партньорство с Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет (ДАБ).
През 2014 г. не бе приета и приведена в изпълнение Национална програма за интеграция в България. Поради това, в отлика от предходните мониторингови доклади, които оценяваха изпълнението на НПИБРБ, настоящият доклад анализира ситуацията през 2014 г. и положението на лицата, получили международна закрила, в условията на липса на национална интеграционна програма и представя препоръки относно необходимите мерки по въвеждане в изпълнение на приетата през м. юли 2014 г. Национална стратегия за интеграция на бежанци в Република България 2014–2010 г.
Възпроизвеждането на настоящия доклад е допустимо с изключение за търговски цели и при условие за изрично посочване на източника.
Настоящият доклад е изготвен по поръчка на Българския съвет за бежанци и мигранти.

Екип на проекта:
Автор: Звезда Ванкова, Сдружение „Мулти култи колектив”

Координатор: Бистра Иванова, Сдружение „Мулти култи колектив”

Интервюисти: Бистра Иванова, Звезда Ванкова, Камелия Димитрова, Панайот Чафкаров, Сдружение „Мулти култи колектив”

Рецензент: Илиана Савова, Програма за правна защита на бежанци и мигранти, Български хелзинкски комитет


Съдържание:


Използвани съкращения___________________________________________________________4

Резюме _________________________________________________________________________________5

I. Институционална рамка за интеграция на бежанците в България____6

Институционална рамка за интеграция на бежанците в България от 2005 г. до декември 2013 г.__________________________________________________6

Институционална рамка за интеграция на бежанците в България от януари 2014 г.__________________________________________________________________8

II. Методология _____________________________________________________________________11

III. Резултати от изследването __________________________________________________13

1. Година на „нулева интеграция”_________________________________________________13

2. Анализ и оценка на планираните мерки за интеграция по приоритетни области________________________________________________________________________________14

2.1. Анализ на предложените „Общи координационни мерки”_______14

2.2. Анализ на мерките в Приоритетна област 1 „Предоставяне на информация” _________________________________________________________________18

2.3. Анализ на мерките в Приоритетна област 2 „Образование и обучение по български език” ______________________________________________25

2.3.1. Обучение по български език, социалната ориентация и културна адаптация и префесионално обучение_______________25

2.3.2. Образование ___________________________________________________30

2.4. Анализ на мерките в Приоритетна област 3 „Заетост”____________35

2.5. Анализ на мерките в Приоритетна област 4 „Процедури за признаване на квалификации” ____________________________________________42

2.6. Анализ на мерките в Приоритетна област 5 „Социално подпомагане”_________________________________________________________________46

2.7. Анализ на мерките в Приоритетна област 6 „Здравни грижи” __48

2.8. Анализ на мерките в Приоритетна област 7 „Жилищно настаняване” _________________________________________________________________51

2.9. Анализ на мерките в Приоритетна област 8 „Интеграция на бежанците в социалния, икономическия, културния и гражданския живот на българското общество” _________________________________________56

2.10. Анализ на мерките в Специфична област 1 „Интеграция на уязвими лица със специфични нужди (бременни, самотни майки, лица с увреждания, изтезавани лица или такива с тежки форми на физическо, психическо или сексуално и свързано с пола насилие)” 58

2.11. Анализ на мерките в Специфична област 2 „Закрила и интеграция на непридружени малолетни и непълнолетни лица”___59IV. Финансиране ____________________________________________________________________61

V. Заключение_______________________________________________________________________62

Използвани съкращения:
АЗ – Агенция по заетостта
АСП – Агенция по социално подпомагане
БСБМ – Български съвет за бежанци и мигранти
БЧК – Български червен кръст
БХК – Български хелзинкски комитет
ВКБООН – Върховен комисариат за бежанците на ООН
ДАБ – Държавна агенция за бежанците
ДАЗД – Държавна агенция за закрила на детето
ДБТ – Дирекция Бюра по труда
ДРСЗ – Дирекция Регионална служба по заетостта
ЕБФ – Европейски бежански фонд
ЕГН – Единен граждански номер
ЕСП – Еднократна социална помощ
ЕСФ – Европейски социален фонд
ЗИХУ – Закон за интеграция на хората с увреждания
ЗНЗ – Закон за насърчаване на заетостта
ЗУБ – Закон за убежището и бежанците
ИКЦ – Информационно-консултативни центрове
ИЦ към ДАБ – Интеграционен център към Държавната агенция за бежанците
ИЧС – Институт за чуждестранни студенти
КЗД – Комисия за защита от дискриминация
ЛНЧ – Личен номер на чужденец
МОН – Министерство на образованието и науката
МТСП – Министерство на труда и социалната политика
НАП – Национална агенция по приходите
НАЦИД – Национален център за информация и документация
НЗОК – Национална здравноосигурителна каса
НПДИ – Национален план за действие по интеграция
НПИБРБ – Национална програма за интеграция на бежанците в Република България
НПО – неправителствена организация
НСМИ – Национален съвет по миграция и интеграция
НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България
ООППИЕС – Общи основни принципи на политиките за интеграция на Европейския съюз
ППЗСП – Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане
РИО – Регионален инспекторат по образованието
РПЦ към ДАБ – Регистрационно-приемателен център към Държавната агенция за бежанците
СДВНЧ към МВР – Специални домове за временно настаняване на чужденци към Министерството на вътрешните работи
ТЦ – Транзитен център
ФУМИ – Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС
CERMES – Център за европейски бежански, миграционни и етнически изследвания


  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница