Bulgarian-Swiss Cooperation Programme Reform Fund Linked to Civil Society ParticipationДата06.05.2017
Размер35.99 Kb.


Bulgarian-Swiss Cooperation Programme

Reform Fund Linked to Civil Society ParticipationПриложение 2

към Анекс V “Правила за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на Изпълняващите агенции (ИА) на договорена безвъзмездна финансова помощ по Тематичен фонд „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество” и Тематичен фонд „Партньорство и Експертна помощ” – част от Рамковото споразумение на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество, подписано от Федералния съвет на Швейцария и правителството на Република България на 7 Септември 2010г.”


ДО


Българско дружество за

защита на птиците

ж.к. Яворов, бл.71, вх.4, ет.1, ап.1

гр. София


О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)


за участие в процедура открит избор за определяне на изпълнител с предмет: “Доставка на 8 бр. мобилни хладилни витрини за директна продажба на фермерски продукти” по проект “Linking Nature protection and sustainable rural development”, финансиран по линията на Рамковото споразумение между Правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз, ратифицирано със закон, приет от 41-то Народно събрание на 7 октомври 2010 г. и обнародвано в Държавен вестник, бр. 82 от 2010 г., в сила от 25 октомври 2010 г.

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________,представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото, Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител открит избор с предмет:
Доставка на 8 бр. мобилни хладилни витрини за директна продажба на фермерски продукти” по проект “Linking Nature protection and sustainable rural development”, финансиран по линията на Рамковото споразумение между Правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз, ратифицирано със закон, приет от 41-то Народно събрание на 7 октомври 2010 г. и обнародвано в Държавен вестник, бр. 82 от 2010 г., в сила от 25 октомври 2010 г.
Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативно установения срок.
Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители. ще ползваме/няма да ползваме
Декларираме, че представената от нас оферта е валидна за срок от 180 дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.
Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:


  1. Документи за регистрация / документ за самоличност;

  2. Декларация по чл. 31, ал. 4, т. 1 и ал. 8 от Анекс V по образец на ИА;

  3. Информация за оборота от сходни с предмета на поръчката доставки за последните три приключили финансови години (2011, 2012 и 2013 г.), в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си по образец на ИА;

  4. Списък на основните договори за доставки, сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано до срока за подаване на оферти в настоящата процедура, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение по образец на ИА;

  5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

  6. Документи по т. 1, 2 (прилага се само декларацията по чл. 31, ал. 4, т. 1 и ал.8 ), 3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Анекс V(когато се предвижда участието на подизпълнители);

  7. Техническа оферта по образец на ИА;

  8. Ценова оферта по образец на ИА;

  9. Списък – опис на документите, съдържащи се в офертата по образец на ИА.

ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________(длъжност на представляващия кандидата)
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница