Бюджетна прогноза за периода 2019 2021 г. В програмен формат на министерство на икономикатастраница1/16
Дата26.09.2018
Размер3.16 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2021 г.

В

ПРОГРАМЕН ФОРМАТ

НА

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


I. Мисия 3

II. организационно развитие и капацитет 4

III. ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ. Политика в областта на "УСТОЙЧИВО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 5

III.1.Политика в областта на "ЕФЕКТИВНО ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО" 7

IV. Основни параметри на бюджетната ПРОГНОЗА за ПЕРИОДА 2019 г. - 2021 г. 9

V. ОПИСАНИЕ НА бюджетнИТЕ ПРОГРАМИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГНОЗИ ПО ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ 16

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2000.01.01 "ОБЛЕКЧАВАНЕ НА РЕГУЛАЦИИ, ОПРОСТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ" 16

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2000.01.02 "НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И ИНОВАЦИИТЕ" 22

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2000.01.03 "ЗАКРИЛА НА ОБЕКТИТЕ НА ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ" 34

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2000.01.05 "ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В Единния Европейски Пазар" 51

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2000.01.06 "УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС" 55

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2000.01.07 "насърчаване на инвестициите ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ИКОНОМИКАТА" 63

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2000.01.08 "ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ" 67

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2000.01.09 "ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" 72

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2000.02.01 "РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЕКСПОРТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ И УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКАТА ПОЛИТИКА НА Европейския Съюз" 80

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2000.03.00 "АДМИНИСТРАЦИЯ" 87
I.Мисия


Мисията на Министерство на икономиката е да води ясна и прозрачна икономическа политика, която защитава държавния и обществения интерес и е основана на европейските принципи. Министерство на икономиката работи за изграждане на конкурентноспособна икономика, която ще осигури растеж и развитие на България, насърчаване и ускоряване на инвестициите и конкурентноспособността.

Министерство на икономиката ще работи за премахването на пречките пред растежа като: ниската предприемаческа активност, иновационна активност, защита на потребителя, нестабилната бизнес среда, недостатъчното усвояване на средствата от структурните фондове на ЕС, големите различия между нивата на икономическо развитие на регионите и др.

Политиките на Министерство на икономиката са "Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност" и "Ефективното външноикономическо сътрудничество". Те ще бъдат изпълнявани с помощта на редица мерки, кореспондиращи с европейските и националните стратегически документи за повишаването на потенциала за икономически растеж, подобряване на експортния потенциал.

Важни аспекти на политиките на министерството ще бъдат повишаване на конкурентоспособността на българската икономика, формиране на значим сектор на конкурентоспособни МСП, стимулиране на инвестиционната активност и ускорен ръст на износа, създаване на благоприятна бизнес среда и насърчаване на инвестициите в технологични и иновативни производства, развитие на публично - частното партньорство, стимулиране на конкуренцията при запазване на обществения интерес, изграждане на икономика на знанието.

Министерство на икономиката разработва, провежда и координира държавната политика за защита на потребителите и за надзор на пазара, анализира развитието на политиката за защита на потребителите на европейско ниво, разработва съответстващи мерки и координира изпълнението им при провеждането на секторните политики на национално ниво.

II.организационно развитие и капацитет


През периода 2019-2021 г. ще продължим с усилията за устойчиво повишаване административния капацитет на администрацията, с цел усъвършенстване на системите, структурите и процесите, необходими за изграждане на гъвкава и предоставяща висококачествени услуги организация, която да гаранира изпълнението на стратегическите си приоритети, насочени към непрекъснат процес на подобряване на бизнес средата на развитие на предприемчивостта и повишаване на трудовата заетост, гарантиране, подобряване и облекчаване на условията за правене на бизнес, гарантиране намаляването на административната тежест върху бизнеса, гарантиране насърчаването на предприемачеството и гарантиране на възможност за достъп до външни пазари на стоки и услуги.

През периода ще продължим да следваме политиката за привличане, развитие и задържане на амбициозни, квалифицирани и компетентни служители, които да гарантират изпълнението на заложените стратегически цели на министерството посредством наличие на необходимата професионална експертиза. Ще осигуряваме кариерно развитие и израстване на всички служители с потенциал и ключови компетентности чрез осигуряване на обучения, чрез процедурите по повишаване в ранг и длъжност, чрез признание на техния принос и чрез адекватна и справедлива оценка на техните резултати за осигуряване на приемственост, за развитие на гъвкави условия на труд.

Ще прилагаме политики, гарантиращи наложените от нас принципи на икономическа логика и целесъобразност; яснота и прозрачност в икономиката; защита на държавния и обществения интерес; стратегически подход при вземане на решения; публичност, откритост и диалог с бизнеса, синдикатите, браншовите, неправителствените организации и медиите. Ще работим за подобряване на мотивацията и развитието на човешките ресурси, наемането, задържането и развитието на служителите ключови за успеха на администрацията чрез въвеждане на добри практики в областта на управлението и развитието на човешките ресурси, включително чрез реализиране на проекти и други различни инициативи. Ще създадем механизми за насърчаване на служителите да развиват способностите си, да придобиват нови знания и умения. Ще управляваме изпълнението и ще създадем ефективно управление на изпълнението на ниво администрация, административно звено и отделен служител за постигане целите на министерството. Ще се стремим да обвържем възнагражденията с постиженията на служителите и техния индивидуален принос за изпълнение целите на администрацията, ще подобрим работните взаимоотношения водени от етичните правила и норми на поведение присъщи за държавната администрация. Ще прилагаме стратегията си за управление на риска и ще създадем механизми за мониторинг на дейностите.

Дейността на администрацията, на ръководителите и на служителите ще продължим да осъществяваме при спазване на принципите на законност; откритост; и достъпност; отговорност и отчетност; ефективност, субординация и координация; предвидимост; обективност и безпристрастност.


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница