Цел на техническото заданиеДата16.10.2018
Размер159.95 Kb.


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

 1. Цел на техническото задание

Сървърната инфраструктура на НСИ е в процес на непрекъснато развитие, следвайки процеса на осигуряване на нови web-базирани услуги за външни потребители и оптимизацията на съществуващи услуги и статистически бизнес процеси. Постигането на наличност на услугите в режим 24/7/365 е ежедневно предизвикателство, което налага непрекъснато търсене на нови решения за резервираност, сигурност и оптимизация на наличния капацитет. Липсата на необходимите човешки ресурси и квалификация за системно администриране значително увеличава риска от отпадане или влошаване на качеството на съществуващите услуги.


Целта на заданието е да се осигурят денонощен мониторинг на услуги и устройства, системно администриране и пренос на знания.

 1. ОБХВАТ НА УСЛУГИТЕ

  1. СИСТЕМНА АДМИНИСТРАЦИЯ

   1. ЦЕЛ НА УСЛУГАТА


Услугата има за цел след анализ на текущата сървърна инфраструктура и приложения да осигури специфична експертиза и специализирани дейности по виртуализация, дизайн и системна администрация и интеграция на критичен сървърен хардуер и системен софтуер, системи за съхранение и архивиране на данни и мрежово оборудване.
   1. ДЕЙНОСТИ ПО УСЛУГАТА

    1. Анализ на текущата сървърна и мрежова инфраструктура включително и на използваните приложения:


    • Изготвяне на предложение за оптимизиране на мрежовата инфраструктура и приложенията по сървъри;

    • Изготвяне на общ план по дейности за оптимизиране (детайлните планове се разработват преди започването на съответните дейности);

    • Предлагане на метод за документиране на описание на конфигурациите
    1. Дизайн, планиране, структуриране и оптимизация на Microsoft Active Directory и миграция към Windows Server 2008 R2.

    2. Дизайн и планиране на имплементацията на шаблони за групови политики за централизирано налагане на настройки на работни станции и потребители.

    3. Разработка на скриптове (VBscript WMI и/или PowerShell) за автоматизиране на често извършвани операции с цел намаляване на рисковете от грешки и пропуски в сигурността.

    4. Дизайн, планиране и дейности по виртуализация и миграция на сървъри.

    5. Дизайн, планиране и дейности по виртуализация на дискови масиви

    6. Системна администрация и конфигурация на системи за съхранение и архивиране на данни.

    7. Системна администрация и конфигурация на активно мрежово оборудване.

    8. Възстановяване на работоспособността на Операционни системи в случай на срив

    9. Възстановяване на работоспособността на системен и стандартен приложен софтуер (Microsoft и Linux платформа).

   1. НАЧИН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

    1. Посредством осигурен отдалечен достъп през IPSec VPN тунел между Центъра за поддръжка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и мрежата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

    2. Посредством работа на специалисти на място в Дата центъра на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

    3. В срок до двадесет (20) работни дни от подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да предостави доклад, който да включва:


    • описание на текущото състояние на сървърната инфраструктура на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приложенията, инсталирани върху нея;

    • подробна диаграма на мрежовата инфраструктура на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – IP адреси на устройствата и връзките между тях;

    • открити критични и второстепенни проблеми в сървърната и мрежовата инфраструктура на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

    • съществуващи рискове за отпадане на услуги вследствие на горепосочените проблеми;

    • мерки за отстраняване на проблемите;

    • препоръки за оптимизиране на сървърната и мрежовата инфраструктура;

    • препоръки за бъдещо развитие на инфраструктурата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

    • други препоръки по усмотрение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
   1. РЕГУЛЯРНОСТ НА УСЛУГАТА

    1. Услугата се предоставя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за период от 12 месеца.

    2. Услугата се предоставя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при заявка в работно време, в режим 8 часа в денонощието, 5 дни в седмицата.

   2. ГАРАНТИРАНИ ПАРАМЕТРИ НА УСЛУГАТА

    1. В работно време, времето за реакция при регистриране на заявка за дейности по точки: 2.1.2.2 – 2.1.2.8 е до 4 часа от постъпването и включва:


    • регистриране на събитието в Системата за управление на поддръжката;

    • уведомяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай на нужда от предприемане на действия на място при него;

    • при необходимост посещение на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

    • уведомяване на ТРЕТИ СТРАНИ, имащи отношение към заявката, в случай на нужда от предприемане на действия от тяхна страна.
    1. В работно или извън-работно време, времето за реакция при регистриране на заявка за дейности по точки: 2.1.2.9 и 2.1.2.10 или проблем, регистриран от автоматизираните системи за мониторинг е до 1 час от настъпването на събитието и включва:


    • регистриране на събитието в Системата за управление на поддръжката

    • уведомяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай на нужда от предприемане на действия на място при него

    • при необходимост посещение на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

    • уведомяване на ТРЕТИ СТРАНИ имащи отношение към заявката, в случай на нужда от предприемане на действия от тяхна страна
   1. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА УСЛУГАТА


Подробно описание на извършените дейности.
  1. МОНИТОРИНГ

   1. ЦЕЛ НА УСЛУГАТА


Услугата има за цел да осигури проактивна и навременна реакция с цел отстраняване на проблеми и инциденти, засягащи нормалната работоспособност на инфраструктурните услуги и/или информационните системи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както в работно, така и в извънработно време.
   1. ДЕЙНОСТИ ПО УСЛУГАТА

    1. Отдалечен автоматизиран мониторинг на състоянието, работоспособността и натовареността на сървърите, системите за съхранение и архивиране на данни и комуникационното оборудване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

    2. Отдалечен автоматизиран мониторинг на състоянието, работоспособността и натовареността на информационните системи, комуникационните линии и публичните услуги на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

    3. Регистриране на идентифицираните инциденти и проблеми в Система за управление на поддръжката, осигурена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за ползване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

    4. Реакция и ескалиране на идентифицирани инциденти и проблеми, съгласно Гарантираните параметри на услугата.

   2. НАЧИН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

    1. Посредством автоматизирани системи за отдалечено наблюдение и генериране на нотификации при настъпване на инциденти и проблеми.

    2. Посредством дежурен екип за мониторинг и регистриране на инциденти и проблеми, състоящ се от минимум двама (2) дежурни служители, базиран в Центъра за поддръжка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

    3. Посредством осигуряване на отдалечен достъп до системите за наблюдение на оторизирани служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

   3. РЕГУЛЯРНОСТ НА УСЛУГАТА

    1. Услугата се предоставя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за период от 12 месеца.

    2. Услугата се предоставя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в непрекъснат режим 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината.

   4. ГАРАНТИРАНИ ПАРАМЕТРИ НА УСЛУГАТА

    1. В работно време времето за реакция при идентифициране на инцидент или проблем от автоматизираните системи за мониторинг е до 30 минути от настъпване на събитието и включва:


    • регистриране на събитието в Системата за управление на поддръжката;

    • уведомяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай на нужда от предприемане на действия на място при него;

    • уведомяване на ТРЕТИ СТРАНИ имащи отношение към събитието, в случай на нужда от предприемане на действия от тяхна страна.
    1. В извън-работно време, времето за реакция при идентифициране на инцидент или проблем от автоматизираните системи за мониторинг е до 60 минути от настъпване на събитието и включва:


    • регистриране на събитието в Системата за управление на поддръжката

    • уведомяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай на нужда от предприемане на действия на място при него

    • уведомяване на ТРЕТИ СТРАНИ имащи отношение към събитието, в случай на нужда от предприемане на действия от тяхна страна
   1. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА УСЛУГАТА

Подробно описание на извършените дейности.

  1. КОНСУЛТАЦИИ И ПРЕНОС НА ЗНАНИЯ

   1. ЦЕЛ НА УСЛУГАТА


Услугата има за цел да осигури експертен капацитет за консултации на най-малко двама системни администратори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при:

   • Изпълнение на услугите от т.2.1. и т.2.2.;

   • Планиране и бюджетиране на решения за оптимизация, подобряване и развитие на техническата инфраструктура и системната платформа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

   • Тестове на различни решения за виртуализация.
   1. ДЕЙНОСТИ ПО УСЛУГАТА

    1. Планиране на капацитет и оценка на натоварването на компонентите на техническата инфраструктура и системната платформа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

    2. Планиране на развитие на техническата инфраструктура и системната платформа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително планиране и оценка на планове за миграция, защита от бедствия и аварии и информационна сигурност.

    3. Пазарни проучвания за нуждите по бюджетиране и планиране на инвестициите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

   2. НАЧИН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА


Посредством работа на специалисти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на място в Дата центъра на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или отдалечено.
   1. РЕГУЛЯРНОСТ НА УСЛУГАТА

    1. Услугата се предоставя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за период от 12 месеца.

    2. Услугата се предоставя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при заявка в работно време, в режим 8 часа в денонощието, 5 дни в седмицата или при изпълнение на дейностите по т.2.1. и т.2.2.

   2. ГАРАНТИРАНИ ПАРАМЕТРИ НА УСЛУГАТА

    1. В работно време, времето за реакция при регистриране на заявка е до 2 работни дни от постъпването и включва:


    • регистриране на заявката в Системата за управление на поддръжката;

    • уведомяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на нужда от предприемане на действия на място при него;

    • при необходимост посещение на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, провеждане на срещи и др.;

    • уведомяване на ТРЕТИ СТРАНИ, имащи отношение към заявката, в случай на нужда от предприемане на действия от тяхна страна.
   1. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА УСЛУГАТА

Подробно описание на извършените дейности.

 1. ОБЕМ НА УСЛУГИТЕ

  1. АВТОМАТИЗИРАНИ УСЛУГИ

   1. Обемът на услугите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по т.2.1. и т.2.2., се измерва на база броя устройства и инфраструктурни услуги, чието състояние се наблюдава от Центъра за поддръжка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

   2. Общият обем на услугите по т.2.1. и т.2.2. е ограничен от минимум двадесет (20) до максимум сто (100) устройства и/или инфраструктурни услуги.

   3. В Приложение 1 е даден списък на устройства за администриране.

  2. ЕКСПЕРТНИ УСЛУГИ

   1. Обемът на услугите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по т.2.1. и т. 2.2., се измерва в човеко-часове и включва всички дейности по подготовка и извършване на услугите, независимо дали дейностите са извършени отдалечено чрез съответни технически средства или на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

  1. Участникът трябва да притежава централизирана система за управление на поддръжката (help desk / service desk), в която се регистрират всички заявки, инциденти и проблеми на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

  2. Участникът трябва да осигури система за управление на поддръжката като допълнителна услуга за ползване от оторизирани представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

   1. Системата за управление на поддръжката трябва да поддържа като минимум следните канали за достъп и заявяване на услуги:


   • E-mail;

   • Телефон;

   • Уеб-портал (Self-Service Web Portal).
  1. Участникът трябва да осигури собствен център за поддръжка с дежурен персонал в режим 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината.

   1. В Центъра за поддръжка на УЧАСТНИКА, във всеки един момент, трябва да има минимум двама (2) дежурни специалисти.

  2. Участникът трябва да предостави аргументирана обосновка на предложената от него цена за изпълнение на услугите по настоящото техническо задание – подробно описание на отделните единични цени на услугите, на база на които е образувана крайната обща цена.

  3. Участникът трябва да предостави декларация за изпълнени проекти, сходни с настоящата поръчка за услуги, изпълнени от участника през последните три години (2011, 2012 и 2013г.). За сходни се приемат проекти за услуги по системно интегриране, администриране и поддържане на ИТ инфраструктури и платформи за виртуализация на организации с не по-малко от сто (100) служителя, разпределени в повече от три (3) локации. Документът се изготвя в следния вид:Декларация-опис на изпълнени проекти (придружени с препоръки за добро изпълнение),

приложени към настоящата оферта:
Дата

Възложител

Описание  1. Участникът трябва да притежава и представи копие от валиден сертификат по системата за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалент) в областта на настоящата поръчка.

  2. Участникът трябва да представи документи, удостоверяващи наличието на подходяща квалификация и професионален опит на минимум трима системни инженери (поименно), в това число автобиографии и копия от сертификати, списъци с проекти, с които се доказва експертен потенциал в минимум следните области:

   1. Операционни системи Windows - минимум ниво на специализация Microsoft Certified System Administrator.

   2. Операционни системи Linux - минимум ниво на специализация Linux Professional Institute Certificate ниво 3 (или аналогичен сертификат).

   3. Софтуер за сървърна виртуализация - минимум нивo на специализация Сертифициран Професионалист.

   4. Софтуер за виртуализация на дискови масиви - минимум нивo на специализация Сертифициран Професионалист.

  3. Участникът трябва да притежава и предостави копие от валиден сертификат за партньорство с производител на системи за виртуализация, както следва:

   1. Производител на софтуер за сървърна виртуализация и/или

   2. Производител на софтуер за сторидж виртуализация.ПРИЛАГАТ СЕ:

Валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалент) в областта на настоящата поръчка.

Заверено с подпис и печат на участника копие.

Професионални автобиографии, сертификати и други документи, доказващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които отговарят за изпълнение на поръчката.

Заверени с подпис и печат на участника копия.

Валидни сертификати за партньорство с доставчици на системи за виртуализация.

Заверени с подпис и печат на участника копия. 1. КритериЙ за оценка И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

  1. Критерий за оценка


Критерият за оценка по настоящата процедура е „Икономически най-изгодна оферта“.

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта “Комплексна оценка” - (КО), като сума от индивидуалните оценки по предварително определените показатели. Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка.

На оценяване подлежат само офертите на кандидатите, които не са отстранени от участие в процедурата на основанията предвидени в ЗОП, и които отговарят на обявените от Възложителя изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности.

  1. Показатели за оценка и относителни тегла


При оценяването на офертите ще се вземат предвид определените по-долу показатели, съответните им относителни тегла в комплексната оценка на офертите и максималният им брой точки, както следва:


Показател - П

(наименование)

Относително тегло

Максимално възможен брой точки

Символно обозначение

( точките по показателя)

1

2

3

4

1. Предложена цена – П 1

40 % (0,40)

40

Т цена

2. Оперативност – П 2

30 % (0,30)

30

Т опер

3. Експертиза – П 3

30 % (0,30)

30

Т експ


В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 2 са посочени относителните тегла на всеки показател, като процент от комплексната оценка (до 100%); в колона № 3 е посочен максимално възможният брой точки; в колона № 4 е дадено символното обозначение на точките, които ще получи дадена оферта в конкретен показател.

  1. Методика за определяне на оценката по всеки показател и на комплексната оценка на офертите

   1. Показател 1 - “Предложена цена”, с максимален брой точки – 40 и относително тегло в комплексната оценка – 0,40.

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 30 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:С min

Т цена = 40 х -----------------, където :

C n

 • “40” е максималните точки по показателя ;

 • “Cmin” е най-ниската предложена цена ;

 • “Cn ”е цената на n-я участник.

Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната формула:


П1 = Т цена

   1. Показател 2 – “Оперативност”, с максимален брой точки – 30 и относително тегло - 0,30.Таблица № 1 за показател П2

Оперативност

Параметри

Точки

Срок за изготвяне на доклада по т.2.1.3.3

< 10 раб. дни

15 точки

Срок за изготвяне на доклада по т.2.1.3.3

< 20 раб. дни и ≥ 10 раб.дни

5 точки

Срок за реакция по т. 2.1.2.2.-2.1.2.8

< 3 часа и ≥ 2 часа

8 точки

Срок за реакция по т. 2.1.2.2.-2.1.2.8

< 4 часа и ≥ 3 часа

2 точка

Срок за реакция по т. 2.2.5.1.

< 25 мин и ≥ 20 мин

7 точки

Срок за реакция по т. 2.2.5.1.

< 30мин и ≥ 25 мин

2 точка

Максимално възможни точки по показател “Оперативност” – Т опер
30 точки

Точките по втория показател на n- я участник се получават по следната формула:


П2 = Т опер .

   1. Показател 3 – “Експертиза”, с максимален брой точки – 30 и относително тегло - 0,30.Таблица № 2 за показател П3

Експертиза

Параметри

Точки

Предлагано време за реакция (отдалечено съдействие или посещение на място в работно време) в работни часове след подаден сигнал от представител на възложителя за възникнала необходимост от намеса на сертифициран специалист – Microsoft System Administrator

≤ 6 часа

10 точки
> 6 часа и ≤ 10 часа

5 точки
>10 часа и ≤ 16 часа

1 точка

Предлагано време за реакция (отдалечено съдействие или посещение на място в работно време) в работни часове след подаден сигнал от представител на възложителя за възникнала необходимост от намеса на сертифициран специалист – Linux LPIC специалист

≤ 6 часа

10 точки
> 6 часа и ≤ 10 часа

5 точки
>10 часа и ≤ 16 часа

1 точка

Предлагано време за реакция (отдалечено съдействие или посещение на място в работно време) в работни часове след подаден сигнал от представител на възложителя за възникнала необходимост от намеса на сертифициран по въвеждане в експлоатация на сторидж оборудване специалист

≤ 6 часа

10 точки
> 6 часа и ≤ 10 часа

5 точки
>10 часа и ≤ 16 часа

1 точка

Максимално възможни точки по показател

“Експертиза” – Т експ


30 точки

Точките по третия показател на n- я участник се получават по следната формула:


П3 = Т експ


   1. Комплексна оценка

Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по трите показателя, изчислени по формулата:


КО = П1 + П2 + П3
Всички получени суми се закръгляват до втория знак след десетичната запетая, на всеки един етап от изчисленията.
Максималната комплексна оценка (КО) е 100 точки.

   1. Класиране на кандидатите

Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира кандидатът, получил най-висока оценка на офертата.


В случай, че двама или повече кандидати в процедурата получат равни КО, за изпълнител се избира кандидатът, който има по-висока оценка по показател П2-“Оперативност”. В случай, че отново има двама или повече кандидати с равен брой точки и оценки по показатели, се преминава към избор на кандидат, който има по-висока оценка по следващия по важност показател, определен от възложителя – П3-“Експертиза”. Изброените по-долу показатели се прилагат в низходящ ред:
- П1 - “Предложена цена”

- П2 - “Оперативност”

- П3 - “Експертиза”

В случай че и след това има кандидати с равен брой точки и оценки по показатели, за изпълнител се избира кандидатът, който е подал офертата си за участие в избора на изпълнител (съгласно регистъра за получени оферти) пръв.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница