Цели на администрацията за 2015 г. Наименование на администрацията: Министерство на младежта и спортастраница1/3
Дата07.08.2018
Размер401 Kb.
  1   2   3
Цели на администрацията за 2015 г.
Наименование на администрацията: Министерство на младежта и спорта

Дирекция „Европейски програми, проекти и международно сътрудничество"

1

2

3

4

5

6

7

Цели за 2015 г.

Стратегически цели

Стратегически документ

Дейности

Срок

/месец през 2015г./

Очакван резултат

Индикатор за изпълнение

Индикатор за текущо състояние

Индикатор за целево състояние

1. Осигуряване на

1. Осъществяване на

1.Национална

1.1. Участие в заседанията

Постоянен

Подготвени иефективно участие на

съвременна,

стратегия за

на Съвета по
съгласуваниБългария в процеса на

отговорна и основана

РФВС в

европейските въпроси
позиции;вземане на решения на

на българските

Република

към МС на Република
ПоследователноЕС в областта на

национални интереси

България

България;
отстояване намладежта и спорта

и споделените

2012-2022

1.2. Координиране на
националните


европейски ценности

2. Годишна

Работна група 36
интереси в


и отговорности

програма за

„Младеж" и „Спорт"
политиките на ЕС в


международна

участие на

към Съвета по
областта на


политика в областта

Република

европейски въпроси
младежта и спорта;


на младежта и спорта

България в

към Министерски
2. Подготовка на

процеса на

съвет;
председателство

вземане наРБЪЛГАРИЯ през

решения на

1.3. Подготовка и


Брой - 4
2018 година на ЕС

Европейския

съгласуване на позиции на
Изработени позиции
националисъюз 2105 ,

Република България по
и доклади от
и позиции3.Европейски

въпросите на младежта и
участия

работен план

спорта във връзка сза спорта

участието в работните4.Постановление

органи на Съвета на ЕС№ 85 на

(РГ „Спорт" и РГ „Младеж")Министерски

и в заседанията на Съветасъвет за

на министрите, отговарящиработа на

за младежта и спорта;Съвета по


европейски

1.3. Регулярно участие в
Реализирани

8 участия

27 участиявъпроси.

различните формати на
участия
заседания на Европейския


съюз и в заседанията на


Съвета на министрите,


отговарящи за младежта и


спорта;


1.4. Участие в съвместни
Пълноценно участие
дейности с Европейската
в обмена на знания
комисия, Европейския
и опит;
парламент и други


европейски институции;
Изработени позиции

Брой - 5

Брой - 27


1.5. Изработване на
и доклади от
доклади от заседанията;
участия
1.6. Осигуряване на
Направени

Брой

Брой- 54


навременна и актуална
проучвания

проучвани

информация във връзка с
Качени европейски

я- 11

европейските документи и
документи на
тенденции в областта на
интернет-
младежта и спорта;
страницата на ММС
1.7. Реализиране на проект

14-22

Популяризирани
„Европейската седмица на

септември

европейски практики
спорта" ЕС
в областта на


спорта; изработени


работни документи;


брой участници;
1.8 Участие по
брой публикации в
отбелязването на 70

14-22

медиите
годишнината на ЮНЕСКО

септемврии 60 годишнината


членството Р.България в


Организацията

2. Повишаване

Осъществяване на

Национална

2.1. Регулярно участие в

Постоянен

Реализирани
Брой

ефективността на

съвременна,

стратегия за

заседанията и форумите в
участия
участия -

българското участие в

отговорна и основана

РФВС в

областта на младежта и


6

областта на младежта и

на българските

Република

спорта, организирани от

спорта в дейността на

национални интереси

България

Съвета на Европа,

междуправителствените

и споделените

2012-2022

Световната антидопингова

органи и структури на

европейски ценности
агенция, ЮНЕСКО,

Съвета на Европа,

и отговорности
Confejes и др.;

ПСЮИЕ

международна

Подготовка на
Световната

политика в областта

българското

2.2. Изработване на
Изработени доклади
Брой

антидопингова агенция,

на младежта и спорта

председателство

доклади от заседанията;


доклади- 6

ЮНЕСКО,
на ЕС през
Конференцията на
2018 година и

2.3. Подготовка и

Май-

Изработениминистрите на младежта
ефективно

организиране на събитие

декември

подготвителнии спорта (Confejes) към
участие в

под председателството на

2015

документи,Международната
дейностите на

Р.България в ПСЮИЕ
организиране наорганизация на
българскотосъбитиефранкофонията и др.
председателство
международни
на ПСЮИЕ
организации2.4. Активно участие и
Осъществени

Брой - 4

Брой - 6


принос в разработването
ефективни и
на стратегически
взаимополезни
документи в областта на
връзки, активен
младежта и спорта,
обмен на добри
изследвания и др. на СЕ,
практики и опит;
Световната антидопингова


агенция, ЮНЕСКО,
Създаване на
Confejes и др.;
бъдещи


партньорства
2.5. Осигуряване на


навременна и актуална
Пълноценно участие
информация във връзка с
в обмена на знания
документите на СЕ,
и опит
Световната антидопингова


агенция, ЮНЕСКО,
Разпространени
Confejes и др.
доклади
Брой - 7

3. Изграждане на целеви

Осъществяване на

Национална

3.1. Подготовка на проекти

постоянен

Осъществени

Организира-

Брой- 25

мрежи за двустранно

съвременна,

стратегия за

на споразумения,
ефективни и

не на

срещи

сътрудничество чрез

отговорна и основана

РФВС в

меморандуми, програми и
взаимополезни

двустранни
подписване на

на българските

Република

протоколи;
връзки, активен

и срещи -
споразумения,

национални интереси

Българияобмен на добри

10
меморандуми, програми

и споделените

2012-2022практики и опит;и протоколи за

европейски ценности
3.4. Съгласуване на
Активиране насътрудничество

и отговорности
предложенията с
двустраннитев областта на младежта

международна
дирекциите в ММС, с БСФ
отношения ви спорта с аналогични

политика в областта
и със съответната страна;
областта надържавни структури

на младежта и спорта


младежта и спорта;в страните от ЕС и извън3.5. Съдействие за

негомеждуведомствена
Подписани
процедура на съгласуване
документи за
Брой


и внасяне за приемане в
двустранно
подписани


МС;
сътрудничество
споразумения


- 4


3.6. Организация на
подписване на
двустранните
споразумения, програми и
протоколи за
сътрудничество;

3.7. Проследяване и


съдействие за
изпълнението им.
Финализирани преговори и подготвени за подписване документи
Брой

Подготвени заподписван е документи -4

4. Насърчаване на

Осъществяване на

Национална

4.1. Организиране,

постоянен

Реализирани

8 участия

48 участия

международния обмен в

съвременна,

стратегия за

подпомагане и
участияобластта

отговорна и основана

РФВС в

координиране на участието

на младежта и спорта

на българските

Република

на министъра и други
национални интереси

България

представители на
и споделените

2012-2022

министерството в
европейски ценности
международни събития
и отговорности
(извън тези, свързани с
международна
ЕС, СЕ, ЮНЕСКО и др.);
политика в областта


на младежта и спорта
4.3. Подготовка на
Изготвен регистър

Брой

Брой


задгранични командировки
на задгранични

командиров-

международни


на представители на ММС
командировки

ки - 8

участия -27 бр.


и осигуряване на


логистичното им


обезпечаване;


4.4. Оказване на
Изготвен регистър

Брой визи

Брой визи


съдействие на български
на издадени визи за

- 872

-8 000


спортни федерации за
представители на
издаване на визи на
спортни
чуждестранни спортисти,
организации
идващи в България, както и


на български спортисти,


пътуващи за страни с


визов режим;


4.5. Осъществяване на
Извършени писмени

Брой

Брой


преводи (писмени и устни)
преводи (писма,

документи -

документи-
документи и др.) и

50 броя

600 броя
изготвен регистърПоделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница