Централна кооперативна банка ад счетоводен балансДата26.10.2018
Размер164.01 Kb.

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

КЪМ 30 ЮНИ 2008

Всички суми са в хиляди български лева
Към

30.06.2008


Към

31.12.2007АКТИВИ
Парични средства и сметки в Централната банка
231,351
244,048

Предоставени ресурси и аванси на банки
242,506
385,565

Вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа
35,833
16,784

Ценни книжа за търгуване
33,111
36,082

Предоставени кредити и аванси на клиенти, нетно
815,120
656,030

Други активи
13,576
7,312

Финансови активи държани за продажба
91,761
81,430

Финансови активи държани до падеж
93,146
84,458

Дълготрайни активи
57,146
55,171

ОБЩО АКТИВИ
1,613,550
1,566,880ЗАДЪЛЖЕНИЯ И КАПИТАЛ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Депозити от банки
2,373
373

Задължения по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа
11,797
14,007

Задължения към други депозанти
1,372,489
1,327,239

Други привлечени средства
6,240
7,053

Други задължения
3,970
6,863
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1,396,869
1,355,535
СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Основен капитал
83,155
83,155

Премиен резерв
64,445
64,445

Неразпределена печалба
64,509
44,415

Преоценъчен резерв
(2382)
(764)

Печалба за текущата година
6,954
20,094
Общо собствен капитал
216,681
211,345
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ И КАПИТАЛ
1,613,550
1,566,880
Условни задължения
185,933
194,573

Виктор Мечкаров Георги Константинов

Изпълнителен директор Изпълнителен директор

Йордан ХристовГлавен счетоводител
Към
Към


30.06.2008
30.06.2007Приходи от лихви51,406
41,528

Разходи за лихви(20,462)
(15,915)Приходи от лихви, нетно30,944
25,613Приходи от такси и комисиони, нетно10,897
10,983

Печалба от операции с ценни книжа, нетно(4,593)
6,303

Печалба от промяна на валутни курсове, нетно2,037
1,253

Други приходи от дейността, нетно8,921
212

Разходи за дейността(37,352)
(29,532)

Увеличение на обезценките за несъбираемост(3,128)
(4,368)Печалба преди данъци7,726
10,464Данъци(772)
(1,046)ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА6,954
9,418

Доход на акция (в лева)0.08
0.13

Виктор Мечкаров Георги Константинов

Изпълнителен директор Изпълнителен директор

Йордан ХристовГлавен счетоводител


Към
Към
30.06.2008
30.06.2007

Парични потоци от основна дейност


Печалба преди данъци

7,726
10,464

Амортизация

3,766
2,978

Платен данък печалба

(772)
(1,046)

Увеличение на провизии за задължения и на обезценка на кредити

3,128
4,368

Нетни парични потоци преди измененията в оборотния капитал

13,848
16,764

Промяна в активите, участващи в основната дейност:


Намаление/(увеличение) на предоставени ресурси и аванси на банки с падеж над 90 дни

4,890
0

(Увеличение) на вземания по споразумения за обратно изкупуване

(19,049)
(5,250)

(Увеличение) на ценни книжа за търгуване

2,971
(6,484)

(Увеличение) на предоставени кредити и аванси на клиенти

(162,218)
(64,434)

(Увеличение) на други активи

(6,264)
(3,028)
(179,670)
(79,196)

Промяна в пасивите, участващи в основната дейност:


Увеличение (Намаление) на депозити от банки

2,000
(1)

(Намаление)/Увеличение на задължения по споразумения за обратно изкупуване

(2,210)
0

(Намаление )/Увеличение на задължения към други депозанти

45,250
130,785

Увеличение/(Намаление) на други привлечени средства

(813)
(496)

Увеличение (Намаление) на други задължения

(2,893)
908

Увеличение( (Намаление )/ на краткосрочни заемни средства

0
(53,978)
41,334
77,218

НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

(124,488)
(14,786)

Придобиване на дълготрайни активи, нетно

(5,741)
(6,529)

Придобиване на финансови активи за продажба и до падеж, нетно

(20,638)
13,016

НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ

(26,379)
6,487

УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ, НЕТНО

(150,867)
21,273

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА

624,724
320,074

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА

473,857
341,347

Виктор Мечкаров Георги Константинов

Изпълнителен директор Изпълнителен директор


Йордан Христов

Главен счетоводител


Основен капитал
Премиен резерв
Неразпре-делена печалба
Преоценъчен резерв
Печалба за текущата година
Общо

САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2007

83,155
64,445
44,415
(764)
20,094
211,345

Нетна печалба за годината, приключваща на 31 декември 2007, пренесена в неразпределена печалба

--

20,094
-(20,094)

-

Нетна печалба за годината, приключващ на
30 юни 2008

--

-
-
6,954
6,954

Изменение от преоценка и продажба на финансови активи, обявени за продажба, нетно

--

-
(1,618)
-
(1,618)

САЛДО КЪМ 30 ЮНИ 2008

83,155
64,445
64,509
(2,382)
6,954
216,681

САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2006

72,761
0
32,403
(537)
12,013
116,640

Нетна печалба приключваща на 31 декември 2006г, пренесена в неразпределена печалба

-
-
12,013
-
(12,013)
-

Нетна печалба за периода приключващ на 30 юни 2007г--

-
-
9,418
9,418

Изменение от преоценка и продажба на финансови активи, обявени за продажба, нетно

--

-
(385)
-(385)


Други движения

-
-
(1)
-
-
(1)

САЛДО КЪМ 30 ЮНИ 2007

72,761
0
44,415
(922)
9,418
125,672

Виктор Мечкаров Георги Константинов

Изпълнителен директор Изпълнителен директор


Йордан Христов

Главен счетоводител
Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница