Част първа. Общи правила глава първа. Основни положения


Основания за произвеждане на нови избористраница17/18
Дата22.07.2016
Размер3.8 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Основания за произвеждане на нови избори

Чл. 465. Нови избори се произвеждат:

1. когато при произвеждане на избори за кмет на втори тур няма избран кмет;

2. в случаите по чл. 452, ал. 7;

3. при създаване на нова община;

4. при създаване на ново кметство;

5. когато изборът за общински съветници или кметове е обявен за недействителен;

6. когато в общините или кметствата след извършване на административно-териториални промени от съответен вид се стигне до промяна при условията на Закона за административно-териториалното устройство на Република България;

7. (нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) в случаите по чл. 27, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Насрочване на нови избори

Чл. 466. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) В 14-дневен срок от узнаване на обстоятелствата по чл. 465, т. 1, 2, 4, 5, 6 и 7 Централната избирателна комисия предлага на президента на републиката да насрочи нови избори.

(2) Президентът на републиката в 14-дневен срок от предложението по ал. 1 насрочва нови избори за общински съветници или кметове.

Избори при нова община или кметство

Чл. 467. (1) При създаване на нова община президентът на републиката насрочва нови избори за общински съветници и кмет на общината в 14-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" на указа за създаване на новата община.

(2) Общините или кметствата, от чиито територии се създават нови административно-териториални единици от съответния вид, запазват своето съществуване. В тях не се произвеждат нови избори за общински съветници или кметове до края на текущия мандат.

(3) При създаване на нова община или кметство право да избират имат българските граждани и гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, които отговарят на условията по чл. 396, ал. 1 или 2 и имат адресна регистрация по постоянен или настоящ адрес (адрес на пребиваване) на територията, включена в новосъздадената община или кметство, към дата 6 месеца преди изборния ден.

(4) При създаване на нова община или кметство право да бъдат избирани имат българските граждани и гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз - при избори за общински съветници, които отговарят на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и имат адресна регистрация по постоянен или настоящ адрес (адрес на пребиваване) на територията, включена в новосъздадената община или кметство, към дата 6 месеца преди изборния ден.

Произвеждане на новите избори

Чл. 468. Новите избори се произвеждат по общия ред при спазване разпоредбите на кодекса.Регистрация при нови избори

Чл. 469. (1) Извършената в Централната избирателна комисия регистрация на партии и коалиции за участие в общите избори за общински съветници и кметове запазва действието си.

(2) За да може да участват в новите избори, партиите и коалициите подават заявление до Централната избирателна комисия. Към заявлението се прилага удостоверение от Сметната палата по чл. 133, ал. 3, т. 6 и удостоверение за актуалното правно състояние на партиите по чл. 133, ал. 3, т. 1 от Софийския градски съд.

(3) Партиите или коалициите, променили оправомощените да ги представляват лица или осъществили други промени в устава си или решението за създаване на коалицията, имащи отношение към изборите, уведомяват за това Централната избирателна комисия и представят предвидените в чл. 133, ал. 3 или в чл. 140, ал. 3 документи.

(4) Нерегистрираните за участие в общите избори за общински съветници и кметове партии и коалиции се регистрират в Централната избирателна комисия при условията и по реда за регистрация за участие в общите избори.

(5) Регистрацията на партиите и коалициите по ал. 4 или по чл. 464, т. 3 за участие в частичен или нов избор, произведен след общите избори за общински съветници и кметове, запазва действието си за всеки следващ частичен или нов избор. За допускане за участие във всеки следващ нов избор се прилагат изискванията на ал. 1 - 3 и 6.

(6) Партиите и коалициите, които ще участват в новите избори, се регистрират в съответната общинска избирателна комисия.
Част трета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Неизпълнение на задължение за публикуване на условията и реда за произвеждане на изборите извън страната

Чл. 470. Длъжностно лице, което не изпълни задължение по чл. 20, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.Неизпълнение на задължение за публикуване на списъците на лицата, заявили, че ще гласуват извън страната, и на избирателните списъци

Чл. 471. (1) Длъжностно лице, което не изпълни задължение по чл. 32, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.

(2) Длъжностно лице, което не изпълни задължение по чл. 42, ал. 2, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.

Нарушение на изискването за премахване на агитационен материал

Чл. 472. (1) При неизпълнение на задължението по чл. 186, ал. 3 на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 1000 до 5000 лв.

(2) Актовете за установяване на нарушението по ал. 1 се съставят от длъжностни лица, оправомощени от кмета на общината.

(3) Наказателните постановления се издават от кмета на общината.Нарушение на забраната за поставяне на агитационен материал извън предизборната кампания

Чл. 473. (1) На лице, което наруши забраната по чл. 185, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата или имуществената санкция е в размер от 3000 до 10 000 лв.

(3) Актовете за установяване на нарушението по ал. 1 се съставят от длъжностни лица, оправомощени от областния управител или от кмета на общината.

(4) Наказателните постановления се издават от областния управител или от кмета на общината.

Нарушение на задължението за уведомяване за платено съдържание (Загл. изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.)

Чл. 474. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Който наруши забраната по чл. 179, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 3000 до 10 000 лв.

Нарушение при допитвания и социологически проучвания

Чл. 475. (1) На лице, което наруши разпоредбите на чл. 204, ал. 3 или чл. 205, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата или имуществената санкция е в размер от 5000 до 10 000 лв.

Нарушение на общия размер на финансирането, на забраните, свързани с финансирането, и на изискването финансирането да се извършва по банков път

Чл. 476. При нарушение на общия размер на финансирането по чл. 165, на забраните по чл. 168, както и при нарушение на изискването по чл. 170, ал. 1, на лицето или лицата по чл. 164 се налага глоба от 3000 до 15 000 лв.Нарушение на изискванията за финансиране и подпомагане на предизборната кампания

Чл. 477. При получаване на дарение от физическо лице над допустимия размер по чл. 167, ал. 1 или 2 или при получаване на вещи или услуги в нарушение на чл. 167, ал. 3 или 4 на лицето или лицата по чл. 164 се налага глоба от 2000 до 10 000 лв.Нарушение на задължение за деклариране

Чл. 477а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) (1) Който не изпълни задължение по чл. 169, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 3000 до 10 000 лв.

Нарушение на изискванията за подаване на информация в единния публичен регистър

Чл. 478. При неподаване на информация по чл. 171, ал. 2 и 4 за вписване в единния публичен регистър на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 3000 до 10 000 лв.Нарушение на изискването за представяне на отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания

Чл. 479. При непредставяне на отчет по чл. 172, ал. 1 и 3 на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 2000 до 10 000 лв.Нарушение на забраните за предизборна агитация

Чл. 480. (1) Който наруши забраните по чл. 182, ал. 1 - 3, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Който извършва предизборна агитация в нарушение на чл. 182, ал. 4 и 5 или чл. 183, ал. 2 или наруши забрана по чл. 183, ал. 4, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв.

(3) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 1000 до 3000 лв.

(4) Когато нарушението по ал. 2 е извършено повторно, глобата е в размер от 5000 до 15 000 лв.

Нарушение на забраната за изнасяне на изборни книжа и материали

Чл. 481. (1) Който изнесе избирателни кутии, избирателни списъци и бюлетини извън изборното помещение след приемането им от секционната избирателна комисия до преброяването на гласовете и предпочитанията (преференциите), се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от длъжностно лице, глобата е от 5000 до 15 000 лв.

Нарушение на забраната за придружител

Чл. 482. (1) Който наруши разпоредбата на чл. 116, ал. 2, чл. 120, ал. 3, чл. 126, ал. 3 или на чл. 236, ал. 6, се наказва с глоба 1000 лв.

(2) Длъжностно лице, което допусне едно лице да бъде придружител на повече от двама избиратели, се наказва с глоба 1000 лв.

Извършване на действия като застъпник с анулирано удостоверение

Чл. 483. Лице, което с анулирано удостоверение се легитимира като застъпник, се наказва с глоба 1000 лв.Нарушение на изискването за обявяване на информацията за сключените договори от доставчиците на медийни услуги

Чл. 484. (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) На доставчик на медийна услуга, който не изпълни задължение по чл. 180, чл. 187, ал. 1 или чл. 198, ал. 4, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, имуществената санкция е в размер от 5000 до 10 000 лв.

Нарушение на изискването за публикуване на отговор

Чл. 485. (1) На лице, което не изпълни изискванията на чл. 188, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, имуществената санкция е в размер от 5000 до 10 000 лв.

Злоупотреба с правото на придружител

Чл. 486. Лице, което е било придружител на повече от двама избиратели, се наказва с глоба 2000 лв.Нарушение на забраната за показване на начина на гласуването и използване на възпроизвеждаща техника

Чл. 487. Който наруши разпоредбите на чл. 227 или чл. 228, се наказва с глоба 1000 лв.Нарушение на изискването за носене на отличителни знаци от членовете на секционните избирателни комисии

Чл. 488. Член на секционна избирателна комисия, който наруши изискването на чл. 231, се наказва с глоба 100 лв.Несъответствие на фабричните номера в протоколите

Чл. 489. Длъжностно лице, което предаде в районната или общинската избирателна комисия протокол, чийто фабричен номер не съответства на номера, вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали по чл. 215, ал. 4 или в протокола по чл. 274, ал. 2 или чл. 433, ал. 2, се наказва с глоба 2000 лв.Неподписване на протокол

Чл. 490. (1) Член на секционна избирателна комисия, който откаже да подпише протокола на комисията по чл. 282, ал. 3 или чл. 441, ал. 3, се наказва с глоба 1000 лв.

(2) Член на районна или общинска избирателна комисия, който откаже да подпише протокола на комисията по чл. 293, ал. 2 или чл. 451, ал. 2, се наказва с глоба 2000 лв.

Отказ за предоставяне на копие

Чл. 491. (1) Председател, заместник-председател или секретар на секционна избирателна комисия, който откаже да предостави копие от подписания протокол по чл. 283 или чл. 442 или откаже да подпише копието, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв.

(2) Председател, заместник-председател или секретар на районна, съответно общинска избирателна комисия, който откаже да предостави копие от подписания протокол (протоколи) по чл. 294 или чл. 455, ал. 2 или откаже да подпише копието, се наказва с глоба от 800 до 3000 лв.

Неизпълнение на задължение за публикуване на протоколите

Чл. 492. Председател на районна или общинска избирателна комисия, който не публикува на интернет страницата на комисията сканираните протоколи на секционните избирателни комисии, както и сканираните протоколи на районната или общинската избирателна комисия, се наказва с глоба от 800 до 3000 лв.Неизпращане на сканиран екземпляр от протокол

Чл. 493. Длъжностно лице по чл. 286, ал. 1, което не изпрати сканиран екземпляр от протокола на секционната избирателна комисия и от списъка за гласуване извън страната, се наказва с глоба 1000 лв.Нарушение на изискването за откъсване на бюлетината от кочана с бюлетините непосредствено преди предаването й

Чл. 494. (1) Член на секционна избирателна комисия, който наруши изискването на чл. 265, ал. 1, чл. 328, ал. 1 или чл. 427, ал. 1, се наказва с глоба 200 лв.

(2) Член на секционна избирателна комисия, който наруши изискването на чл. 265, ал. 4, чл. 328, ал. 4 или чл. 427, ал. 5, се наказва с глоба от 200 до 2000 лв.

Други нарушения

Чл. 495. (1) (Предишен текст на чл. 495 - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) На лице, което наруши разпоредба на кодекса, извън случаите по чл. 470 - 494, се налага глоба, съответно имуществена санкция, от 200 до 2000 лв.

(2) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Член на районна, общинска или секционна избирателна комисия, който наруши разпоредба на кодекса, извън случаите по чл. 470 - 494, се наказва с глоба от 20 до 200 лв.

(3) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Когато нарушението по ал. 2 е извършено повторно, глобата е в размер от 200 до 500 лв.Установяване на нарушенията и налагане на наказанията от областния управител

Чл. 496. (1) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 470, 471, 474, 475, чл. 480 - 495 се съставят по решение на съответната избирателна комисия в съответствие с правомощията й в тридневен срок от получаване на жалбата или сигнала за нарушението. Съответната избирателна комисия в съответствие с правомощията си може да съставя актовете за установяване на нарушенията по изречение първо и по своя инициатива.

(2) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 се съставят от председателите на:

1. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Централната избирателна комисия за нарушения по чл. 495 и чл. 480 - в случаите, когато комисията упражнява контрол съгласно кодекса, по чл. 470, 471, 475, 484, 485, чл. 490, ал. 2, чл. 491, ал. 2, чл. 492 и чл. 493;

2. районните или общинските избирателни комисии за нарушения по чл. 495 и чл. 480 - в случаите, когато комисиите упражняват контрол съгласно кодекса, чл. 474, 475, чл. 481 - 483, чл. 486 - 489, чл. 490, ал. 1, чл. 491, ал. 1 и чл. 494.

(3) Наказателните постановления се издават от областните управители по местоизвършване на нарушението в тридневен срок от получаване на преписката. Ако актът е срещу областния управител, наказателното постановление се издава от определен от Министерския съвет министър.Установяване на нарушенията и налагане на наказанията от председателя на Сметната палата

Чл. 497. (1) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 476 - 479 се съставят от длъжностни лица, оправомощени от председателя на Сметната палата.

(2) Наказателните постановления се издават от председателя на Сметната палата.

Прилагане на Закона за административните нарушения и наказания

Чл. 498. Установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на кодекса:

1. "Живял последните 5 години в страната" е български гражданин, който фактически и трайно е пребивавал на територията на страната през повече от половината за всяка от петте години, предхождащи датата на избора. За живеене в страната се приема и престоят извън Република България за времето, в което български гражданин е изпратен там от българската държава.

2. "Живял най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз" е:

а) български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен адрес и по настоящ адрес на територията на Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз;

б) гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на Република България или на друга държава - членка на Европейския съюз,

най-малко 60 дни от последните три месеца към датата на произвеждане на изборите.

За живеене в страната се приема и престоят извън Република България за времето, в което български гражданин е изпратен там от българската държава.

3. "Живял най-малко през последните 6 месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз" е:

а) български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен адрес и по настоящ адрес на територията на Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз;

б) гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на Република България или на друга държава - членка на Европейския съюз,

най-малко 6 месеца към датата на произвеждане на изборите.

За живеене в страната се приема и престоят извън Република България за времето, в което български гражданин е изпратен там от българската държава.

4. "Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място" по смисъла на чл. 396 е:

а) български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство;

б) български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България;

в) гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на съответната община или кметство,

към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите, като променилите адресната си регистрация след тази дата имат право да гласуват по предишната си адресна регистрация, където са включени в избирателните списъци.

5. "Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място" по смисъла на чл. 397 е:

а) български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство;

б) български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България;

в) гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на съответната община или кметство,

към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите.

6. "Адрес на пребиваване" е адресът, на който лицето е регистрирано при престоя си в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз.

7. "Статут на продължително и постоянно пребиваване" е статут, придобит при условията и по реда на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.

8. "Документ за самоличност" е:

а) лична карта;

б) личен (зелен) паспорт - само за граждани, които не са подменили личните си документи при условията на § 9а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за българските лични документи;

в) паспорт (задграничен) на гражданин, намиращ се в деня на изборите извън Република България;

г) моряшки паспорт на гражданин, намиращ се в деня на изборите на плавателен съд под българско знаме;

д) военна карта на кадрови военнослужещ, намиращ се в деня на изборите извън Република България.

9. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) "Коалиция" е предизборно сдружаване на политически партии, регистрирана в Централната избирателна комисия, за участие в определен вид избори.

10. "Парламентарно представени" са партиите и коалициите, които са участвали на последните избори за народни представители и имат парламентарна група в Народното събрание към датата на насрочване на съответния вид избор.

11. "Видно място" е място на територията на избирателната секция, извън помещенията на общинската администрация, което е общодостъпно и е защитено от атмосферни влияния и посегателства с цел физическото им запазване.

12. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) "Национална избирателна квота" е частното от делението на общия брой на действителните гласове на национално ниво с изключение на тези по чл. 279, ал. 1, т. 6 на броя на членовете на Европейския парламент от Република България. Когато частното не е цяло число, националната избирателна квота е най-близкото до това частно по-голямо цяло число.

13. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) "Районна избирателна квота" е частното от делението на общия брой на действителните гласове с изключение на тези по чл. 279, ал. 1, т. 6, подадени в многомандатния изборен район, на броя на определените за този район мандати. Когато частното не е цяло число, районната избирателна квота е най-близкото до това частно по-голямо цяло число.

14. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) "Общинска избирателна квота" е частното от делението на общия брой на действителните гласове с изключение на тези по чл. 438, ал. 1, т. 7, подадени за общински съветници в общината, на броя на членовете на общинския съвет. Когато частното не е цяло число, общинската избирателна квота е най-близкото по-голямо цяло число.

15. "Медийна услуга" е създаването и разпространението на информация и съдържание, предназначени за значителна част от аудиторията и с ясно въздействие върху нея, независимо от средствата и технологията, използвани за предаването им. Медийни услуги са:

а) печатните медии - вестници, списания и други периодични издания;

б) медиите, разпространявани чрез електронни съобщителни мрежи, като:

аа) обществените и търговските електронни медии - лицензираните или регистрираните обществени или търговски доставчици на аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги;

бб) онлайн новинарските услуги - електронните издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания.

Не са медийни услуги социалните мрежи - фейсбук, туитър и други подобни, и личните блогове.

16. "Доставчик на медийна услуга" е физическо лице - едноличен търговец, или юридическо лице, което носи редакционна отговорност за избора на съдържанието на медийната услуга и определя начина, по който тя е организирана. Редакционна отговорност е упражняването на ефективен контрол върху съдържанието, програмните схеми и каталога на предоставяните услуги.

17. "Предизборна агитация" е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори. Наименованието и символите на партия и коалиция, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на кодекса.

18. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) "Публичен административен ресурс" са бюджетни средства, помещения, автомобили, самолети и други транспортни средства, оборудване и други движими и недвижими вещи - държавна или общинска собственост, предоставени на администрацията, държавните и местните органи, и държавните и общинските предприятия, както и трудът на служителите в администрацията.

19. "Повторно" е нарушението, извършено в тримесечен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същото по вид нарушение.

§ 2. Разпоредбите на кодекса за коалициите се прилагат и за местните коалиции при избори за общински съветници и кметове.

§ 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Разпоредбите на Закона за обществените поръчки за сроковете за провеждане на процедурите не се прилагат относно техниката, консумативите, машините за машинното гласуване, компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите, както и за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали и разяснителната кампания.

(2) При провеждане на обществени поръчки в случаите по ал. 1 решенията за откриване на процедурите и за определяне на изпълнител може да се обжалват пред Върховния административен съд в тридневен срок от публикуването, съответно от получаването на решението. Обжалването не спира изпълнението. Върховният административен съд се произнася в срок до три дни от постъпването на жалбата с решение, което не подлежи на обжалване.

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) При произвеждане на всички видове избори разпоредбата на чл. 92, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи не се прилага.

§ 5. При произвеждане едновременно на два или повече вида избори, извън случаите, когато се произвеждат само избори за общински съветници и кметове, се прилагат разпоредбите на кодекса със следните изключения:

1. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) при произвеждане на избори за общински съветници и кметове едновременно с избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката или за членове на Европейския парламент от Република България избирател, който е включен в избирателните списъци за отделните видове избори в различни населени места и не може с искане за гласуване по настоящ адрес да гласува на всички видове избори в едно и също населено място, подава заявление по образец до органа по чл. 23, ал. 1 по постоянен адрес (адрес на пребиваване), че при произвеждане на всички видове избори желае да гласува в населеното място, където е включен в избирателните списъци за изборите за общински съветници и кметове; заявлението се подава не по-късно от 14 дни преди изборния ден; органът по чл. 23, ал. 1 издава удостоверение за гласуване в определено населено място в един екземпляр; в удостоверението се посочва населеното място, за което се издава; органът по чл. 23, ал. 1 предава информация за издадените удостоверения на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството не по-късно от 12 дни преди изборния ден за автоматизираното заличаване на избирателя от избирателния списък по постоянен адрес (адрес на пребиваване); за неуредените въпроси се прилагат чл. 34, 35 и 240;

2. при произвеждане едновременно на избори за народни представители или за президент и вицепрезидент на републиката или за членове на Европейския парламент от Република България се назначава една обща районна избирателна комисия за всеки изборен район (район);

3. при произвеждане на избори за общински съветници и кметове едновременно с избори за президент и вицепрезидент на републиката или за членове на Европейския парламент от Република България органите по чл. 74 осъществяват правомощията на органи по чл. 59, като:

а) при до 150 избирателни секции на територията на общината се назначават 15 членове, с над 150 избирателни секции - 23 членове, за градове с районно деление - 31 членове, и за Столичната община - 39 членове;

б) Централната избирателна комисия определя възнаграждение за членовете на секционните избирателни комисии в страната в двоен размер на възнаграждението по чл. 97, ал. 2;

4. избирателят получава бюлетината си за гласуване и се допуска до гласуване само след като данните от документа му за самоличност се сверят с данните от избирателните списъци за всеки вид избор, който се произвежда, и след като във всеки един от избирателните списъци се впишат единният му граждански номер (личен номер) и видът и номерът на документа му за самоличност (номерът на личната му карта или паспорт);

5. при произвеждане едновременно на избори за президент и вицепрезидент на републиката или за народни представители или за членове на Европейския парламент от Република България:

а) когато се произвеждат избори за президент и вицепрезидент на републиката с избори за народни представители или за членове на Европейския парламент от Република България, в Централната избирателна комисия първо се провежда жребий за определяне на номерата на партиите, коалициите и инициативните комитети в бюлетината за изборите за президент и вицепрезидент на републиката; партиите и коалициите, които са регистрирани с едно и също наименование и състав за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители или за членове на Европейския парламент от Република България, за изборите за народни представители или за членове на Европейския парламент от Република България, получават същия номер в бюлетината, определен чрез жребия за изборите за президент и вицепрезидент на републиката;

б) когато се произвеждат избори за членове на Европейския парламент от Република България и избори за народни представители, в Централната избирателна комисия първо се провежда жребият за определяне на номерата в бюлетината за изборите за членове на Европейския парламент от Република България; партиите и коалициите, които са регистрирани с едно и също наименование и състав за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за изборите за народни представители, за изборите за народни представители получават същия номер в бюлетината, определен чрез жребия за изборите за членове на Европейския парламент от Република България;

в) извън случаите по букви "а" и "б" се провежда жребий за определяне на номерата в бюлетината за изборите за членове на Европейския парламент от Република България или в бюлетината за изборите за народни представители между партиите и коалициите, които не са участвали в жребия по букви "а" или "б"; номерата в бюлетината на партиите, коалициите и инициативните комитети следват номерата в бюлетината на партиите, коалициите и инициативните комитети, определени чрез жребия по букви "а" или "б";

6. в случаите, когато избори за общински съветници и кметове се произвеждат едновременно с избори за президент и вицепрезидент на републиката:

а) партиите и коалициите, които са регистрирани с едно и също наименование и състав в Централната избирателна комисия и в общинските избирателни комисии, получават за изборите за общински съветници и кметове същия номер в бюлетината, който им е определен чрез жребия, проведен в Централната избирателна комисия за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, като тези партии и коалиции не участват в жребия в общинските избирателни комисии по буква "б";

б) номерата в бюлетината на партиите и коалициите, които са регистрирани с различно наименование и състав в Централната избирателна комисия и в общинските избирателни комисии, за изборите за общински съветници и кметове се определят чрез жребий, проведен в общинските избирателни комисии; номерата в бюлетината на партиите, коалициите и инициативните комитети следват номерата в бюлетината на партиите, коалициите и инициативните комитети, определени чрез жребия, проведен в Централната избирателна комисия по буква "а";

7. когато избори за общински съветници и кметове се произвеждат едновременно с избори за народни представители или за членове на Европейския парламент от Република България, номерата в бюлетините за произвежданите избори се определят по реда на т. 6;

8. бюлетините за отделните видове избори на обратната страна (на гърба) са с различен цвят на полиграфическата защита, определен от Централната избирателна комисия;

9. бюлетините за съответните видове избори се пускат в отделни избирателни кутии;

10. кандидатските листи за общински съветници и за кметове на една и съща партия или коалиция може да бъдат представлявани общо от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден за всички произвеждани избори;

11. след съставянето на черновата за единия вид избор се преминава към отваряне на избирателните кутии за другия вид избор; протоколът за избора, за който е съставена черновата, се попълва, след като се провери в избирателните кутии за другия вид избор дали няма пуснати бюлетини и за този вид избор; при произвеждане на избори за общински съветници и кметове едновременно с избори за президент и вицепрезидент на републиката или за членове на Европейския парламент от Република България първо се отварят избирателните кутии и се установява резултатът от гласуването за президент и вицепрезидент на републиката, съответно за членове на Европейския парламент от Република България;

12. районната или общинската избирателна комисия определя график за приемането на изборните книжа и материали от секционните избирателни комисии;

13. опакованите изборни книжа и материали се поставят в торби, които са с различен цвят за всеки вид избор; видът и размерът на торбите се определят с решение на Централната избирателна комисия; изборните книжа и материали за отделните видове избори се съхраняват в отделни помещения.

§ 6. (1) Избраните кандидати за народни представители, президент на републиката, вицепрезидент на републиката, членове на Европейския парламент от Република България или кметове, работещи в държавни или общински учреждения или предприятия, търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала или бюджетни организации, имат право след прекратяване на пълномощията им да заемат предишната си длъжност, а в случаите, когато тя е закрита - друга равностойна длъжност в същото или с тяхно съгласие в друго държавно или общинско учреждение или предприятие, или търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала или бюджетна организация.

(2) Когато предишната длъжност на избрания кандидат е заета от друго лице, правоотношението с това лице се прекратява без предизвестие.

(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат, когато избраните кандидати са заемали друга изборна или мандатна длъжност.

(4) Мандатът на избраните кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, които заемат друга изборна длъжност, се прекратява 7 дни преди датата на откриване на първото заседание на Европейския парламент.

§ 7. (1) Членовете на Европейския парламент от Република България при изпълнение на правомощията си имат право на достъп до държавните и местните органи и организации.

(2) Държавните и местните органи и техните администрации са длъжни да оказват съдействие на членовете на Европейския парламент от Република България и да им предоставят при поискване сведения и документи във връзка с изпълнение на правомощията им.

§ 8. Този кодекс въвежда изискванията на:

1. Директива 93/109/ЕО на Съвета от 6 декември 1993 г. за определяне на условията и реда за упражняване на правото да избират и да бъдат избирани в избори за Европейски парламент от граждани на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани.

2. Директива 94/80/ЕО на Съвета от 19 декември 1994 г. за определяне на условията и реда за упражняване на правото да избират и да бъдат избирани в общински избори от гражданите на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани.

3. Директива 2013/1/ЕС на Съвета от 20 декември 2012 г. за изменение на Директива 93/109/ЕО по отношение на някои от условията и реда за упражняване на правото на граждани на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани, да бъдат избирани в избори за Европейски парламент (ОВ, L 26/27 от 26 януари 2013 г.).


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 9. Този кодекс отменя:

1. Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 9 от 2011 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 36 от 2011 г.; изм., бр. 45 от 2011 г., бр. 17 и 66 от 2013 г.).

2. Закона за избиране на Велико Народно събрание (обн., ДВ, бр. 28 от 1990 г.; попр., бр. 29 от 1990 г.; изм., бр. 24 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г. и бр. 39 от 2011 г.).

§ 10. (1) До произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г., с изключение на общите избори за общински съветници и кметове през 2015 г., машинното гласуване, предвидено в кодекса, е експериментално и се произвежда в до 500 избирателни секции. Секциите за машинното гласуване се определят от Централната избирателна комисия не по-късно от 5 дни от датата на насрочването на съответния вид избор.

(2) Централната избирателна комисия приема правила за произвеждането на експерименталното машинно гласуване по ал. 1, както и за обобщаването на резултатите от него.

(3) В експерименталното машинно гласуване по ал. 1 може да участва всеки избирател, независимо дали е гласувал на същите избори с хартиена бюлетина. Член 206, ал. 3 не се прилага. Експерименталното машинно гласуване се извършва по реда на чл. 268. В избирателния списък по чл. 268, ал. 5 в графа "Забележки" се отбелязва, че избирателят е участвал в експериментално машинно гласуване.

(4) При експерименталното машинно гласуване по ал. 1 разпоредбите на кодекса относно отчитането на резултатите не се прилагат. Резултатите от експерименталното машинно гласуване по ал. 1 се предоставят на районната или общинската избирателна комисия, която ги предава на Централната избирателна комисия.

(5) Резултатите от експерименталното машинно гласуване не се вземат предвид при определяне на резултатите от изборите.

§ 11. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) При произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г. и при произвеждане на общите избори за общински съветници и кметове през 2015 г. машинното гласуване се произвежда в най-малко 500 избирателни секции. Секциите за машинното гласуване се определят от Централната избирателна комисия не по-късно от 10 дни от датата на насрочването на съответния вид избор. При произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г. се извършва експериментално машинно преброяване по правила, приети от Централната избирателна комисия.

§ 12. В 15-дневен срок от влизането в сила на кодекса Народното събрание избира, съответно президентът назначава нови членове на Централната избирателна комисия. Мандатът на заварените при влизането в сила на кодекса членове на Централната избирателна комисия се прекратява с встъпването в длъжност на новите членове.

§ 13. Централната избирателна комисия не по-късно от 55 дни преди произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.:

1. приема правилника по чл. 48, ал. 3;

2. създава обществения съвет по чл. 55 и обучителното звено по чл. 56;

3. определя условията и реда за машинното гласуване;

4. утвърждава образците на изборните книжа за изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и ги обнародва в "Държавен вестник";

5. съгласувано с Министерския съвет определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, включително и за съхранението на техническите устройства за машинното гласуване.

§ 14. Централната избирателна комисия в четиримесечен срок от влизането в сила на кодекса утвърждава образците на изборните книжа за всеки вид избор, извън тези за изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., и ги обнародва в "Държавен вестник".

§ 15. Частичните избори, за които към датата на влизането в сила на кодекса има обнародван указ на президента на републиката за насрочването им, се произвеждат по реда на отменения Изборен кодекс.

§ 16. В Закона за административно-териториалното устройство на Република България (обн., ДВ, бр. 63 от 1995 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 1996 г. - бр. 51 от 1996 г.; изм., бр. 27, 33 и 154 от 1998 г., бр. 10 и 69 от 1999 г., бр. 57 от 2000 г., бр. 67 и 80 от 2003 г., бр. 46 от 2005 г., бр. 63 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 9 и 95 от 2011 г. и бр. 66 от 2013 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 16, т. 1 думите "350 души" се заменят със "100 души".

2. В § 4, т. 1 от допълнителните разпоредби думите "4-месечен" се заменят с "тримесечен".

§ 17. (1) Населените места, които към деня на обнародването на указа на президента на републиката за насрочване на общи избори за общински съветници и за кметове отговарят на изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, придобиват статут на кметство и в тях се произвеждат избори за кметове на кметства едновременно с произвеждането на общи избори за общински съветници и за кметове.

(2) Кметските наместници в населените места, които към деня на влизането в сила на кодекса отговарят на изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, продължават да изпълняват правомощията си до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство.

(3) При предсрочно прекратяване на пълномощията на кметски наместник по ал. 2 кметът на общината може да назначи нов кметски наместник.

§ 18. В Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154 от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от 2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от 2005 г., бр. 30 и 69 от 2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г., бр. 54 и 108 от 2008 г., бр. 6, 14, 35, 42 и 44 от 2009 г., бр. 15 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 32 от 2011 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 36 от 2011 г.; изм., бр. 57 от 2011 г.; бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 1 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 4, ал. 1 думите "4-месечен" се заменят с "тримесечен".

2. В чл. 30, ал. 8 думите "от партии" се заличават, а думите "чл. 267" се заменят с "чл. 459".

3. В чл. 38:

а) в ал. 2 след думите "кметовете на" се добавя "райони и", а думите "със закон" се заменят с "Изборния кодекс";

б) в ал. 5 след думата "община" се добавя "за кмет на район".

4. Член 39а се отменя.

5. В чл. 42:

а) в ал. 1:

аа) в текста преди т. 1 думите "на общини или кметства" се заличават;

бб) в т. 6 след думата "общината" се добавя "района";

б) в ал. 3 думите "чл. 267" се заменят с "чл. 459";

в) в ал. 4:

аа) в изречение първо думите "на община или на кметство" и думите "на общината, съответно временно изпълняващ длъжността кмет на кметството" се заличават;

бб) в изречение второ след думата "общината" се добавя "или кмет на района", а накрая се добавя "на общината, съответно на района";

вв) в изречение трето след думата "общината" се добавя "или кмет на района";

г) в ал. 5:

аа) в изречение първо думите "на община или на кмет на кметство" се заличават;

бб) в изречение второ след думите "избира кмет на общината" се добавя "кмет на района";

д) в ал. 6:

аа) в изречение първо след думата "община" се добавя "кмет на район", а след думата "общината" се добавя "кмет на района";

бб) в изречение второ след думата "общината" се добавя "или кмет на района";

е) в ал. 7 след думата "община" се добавя "кмет на район";

ж) в ал. 8 след думата "община" се добавя "кмет на район".

6. Член 42а се отменя.

7. В чл. 46а думите "чл. 4, ал. 5" се заменят с "чл. 397, ал. 1".

§ 19. (1) Кметовете на райони, избрани от общинските съвети, продължават да изпълняват правомощията си до произвеждането на общи избори за общински съветници и за кметове.

(2) При предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет на район до произвеждането на общи избори за общински съветници и за кметове и полагане на клетва от новоизбрания кмет на район се прилагат разпоредбите на отменените чл. 39а и чл. 42а от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

§ 20. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 1999 г. - бр. 60 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г., бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от 2010 г., бр. 28, 99 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15, 17 и 27 от 2013 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 2013 г. - бр. 91 от 2013 г.; изм., бр. 109 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 13 ал. 4 се отменя.

2. В чл. 32, ал. 1 се създава т. 22:

"22. изработва специализиран мониторинг на дейността на доставчиците на медийни услуги при произвеждане на предизборна кампания, който предоставя на Централната избирателна комисия; обемът и параметрите на специализирания мониторинг се определят по споразумение между Съвета за електронни медии и Централната избирателна комисия, сключено преди откриване на предизборната кампания, независимо от териториалния обхват на програмите."

§ 21. В Закона за политическите партии (обн., ДВ, бр. 28 от 2005 г.; изм., бр. 102 от 2005 г., бр. 17 и 73 от 2006 г., бр. 59 и 78 от 2007 г., бр. 6 от 2009 г., бр. 54 и 99 от 2010 г., бр. 9 и 99 от 2011 г., бр. 30, 68 и 71 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 15, ал. 1 след думите "регистрира в" се добавя "публичен" и се създава изречение второ: "Публичността на регистъра се осигурява чрез интернет страницата на съда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни."

2. В чл. 29, ал. 2, т. 2 думите "1000 лв." се заменят с "една минимална работна заплата".

3. Член 43 се изменя така:

"Чл. 43. (1) На политическа партия, която не представи в срок финансов отчет по чл. 34, ал. 1 и декларация по чл. 34, ал. 4, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.

(2) На политическа партия, която не създаде публичен регистър или не впише в публичния регистър обстоятелства по чл. 29, ал. 2, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв."

4. Създава се чл. 43а:

"Чл. 43а. (1) При нарушение на изискванията на чл. 22, чл. 23, ал. 2, чл. 24 и чл. 29, ал. 1 на лицето по чл. 30, ал. 1, а ако такова не е определено, на лицето, което представлява политическата партия, се налага глоба в размер от 1000 до 5000 лв.

(2) При неизпълнение на задължението по чл. 28а на лицето по чл. 30, ал. 1, а ако такова не е определено, на лицето, което представлява политическата партия, се налага глоба в размер от 100 до 500 лв.

(3) При неизпълнение на задълженията по чл. 30, ал. 1 и 2 на лицето, което представлява политическата партия, се налага глоба в размер от 200 до 500 лв.

(4) При повторно нарушение по ал. 1 и 2 се налага глоба в двоен размер."

5. В чл. 44 ал. 1 се изменя така:

"(1) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 43 и 43а се съставят от длъжностни лица, оправомощени от председателя на Сметната палата."

6. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава нова т. 6:

"6. "повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение."

§ 22. В Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (обн., ДВ, бр. 44 от 2009 г.; изм., бр. 100 от 2010 г., бр. 9 от 2011 г., бр. 42 от 2012 г., бр. 20 и 66 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 13:

а) в ал. 1 се създава изречение второ: "Подписката се внася и в структуриран електронен вид, като съдържа данните на гражданите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в подписката.";

б) в ал. 2, изречение първо след думата "подписката" се добавя "в структуриран електронен вид".

2. В чл. 29:

а) в ал. 1 се създава изречение второ: "Подписката се внася и в структуриран електронен вид, като съдържа данните на гражданите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в подписката.";

б) в ал. 2, изречение първо след думата "подписката" се добавя "в структуриран електронен вид на териториалното звено", а думата "която" се заменя с "което".

3. В чл. 51:

а) в ал. 1 се създава изречение второ: "Подписката се внася и в структуриран електронен вид, като съдържа данните на гражданите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в подписката.";

б) в ал. 3, изречение първо след думата "подписката" се добавя "в структуриран електронен вид", а след думата "развитие" се добавя "или на териториалното й звено в съответната област", а думите "която извършва" се заменят с "които извършват".

4. В чл. 57, ал. 5:

а) създава се ново изречение второ: "Подписката се внася и в структуриран електронен вид, като съдържа данните на гражданите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в подписката.";

б) досегашното изречение второ става изречение трето и след думата "подписката" се добавя "в структуриран електронен вид на териториалното звено", а думата "която" се заменя с "което";

в) досегашното изречение трето става изречение четвърто.

5. Навсякъде в закона думите "урна", "урни" и "урната" се заменят съответно с "кутия", "кутии" и "кутията".

§ 23. Подписките по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, които са започнати преди влизането в сила на кодекса, се внасят по досегашния ред.

§ 24. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 17 от 2006 г.; изм., бр. 30, 102 и 105 от 2006 г., бр. 11, 31, 41, 46, 57, 64 и 109 от 2007 г., бр. 28, 43, 69, 94 и 98 от 2008 г., бр. 27, 42, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 88 от 2010 г., бр. 9, 23, 47, 48 и 81 от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 15, 52, 66, 68 и 70 от 2013 г.) в чл. 212, ал. 1, т. 9 думите "чл. 104, ал. 1 - 3" се заменят с "чл. 161, ал. 1 - 3".

§ 25. В Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 130 от 1998 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 1999 г. - бр. 8 от 1999 г.; изм., бр. 67 от 1999 г., бр. 64 и 81 от 2000 г., бр. 99 и 101 от 2001 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30, 69 и 102 от 2006 г., бр. 46 и 78 от 2007 г., бр. 43 и 94 от 2008 г., бр. 35 и 42 от 2009 г., бр. 24 и 97 от 2010 г., бр. 69 от 2011 г., бр. 15 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 17 от 2013 г.) в чл. 19, ал. 6 т. 6 се отменя.

§ 26. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г.) в чл. 195 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 2 думите "с изключение на член на Централната избирателна комисия" се заличават.

2. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Съдиите от административните съдилища, съдиите от Върховния административен съд, прокурорите и следователите не може да бъдат членове на районни, общински и секционни избирателни комисии за произвеждане на избори за народни представители, за членове на Европейския парламент от Република България, за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и за кметове."

§ 27. В Закона за Българската телеграфна агенция (обн., ДВ, бр. 99 от 2011 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 78 от 2012 г.; изм., бр. 15 от 2013 г.) в чл. 5, ал. 2, т. 3 думите "съответно на Закона за избиране на Велико Народно събрание" се заличават.

§ 28. В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 97 от 1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 98 от 2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17, 61 и 84 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 167:

а) в ал. 1 след думата "избран" се добавя "или да гласува на референдум или да участва в подписка за произвеждане на референдум";

б) в ал. 2 след думата "коалиция" се добавя "или да гласува на референдум по определен начин";

в) в ал. 3 след думата "коалиция" се добавя "или да гласува на референдум по определен начин";

г) в ал. 4 след думата "коалиция" се добавя "или да гласува на референдум по определен начин";

д) създава се нова ал. 5:

"(5) Когато деянието по ал. 1 - 4 е извършено от длъжностно лице при или по повод изпълнение на служебните му задължения, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години.";

е) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите "ал. 2, 3 и 4" се заменят с "ал. 2, 3, 4 и 5";

ж) досегашната ал. 6 става ал. 7.

2. В чл. 167а след думата "кандидат" се добавя "или да гласува на референдум по определен начин".

3. В чл. 168:

а) в ал. 1 след думата "право" се добавя "или гласува на референдум";

б) в ал. 2 след думата "избор" се добавя "или гласува два или повече пъти при един референдум".

4. Създава се чл. 168а:

"Чл. 168а. (1) Който в нарушение на установените правила отпечатва бюлетини за гласуване, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до три хиляди лева.

(2) С наказанието по ал. 1 се наказва и този, който противозаконно държи или разпространява бюлетини за гласуване."

5. В чл. 169 след думата "избори" се добавя "или референдум".

§ 29. В Закона за Конституционен съд (обн., ДВ, бр. 67 от 1991 г.; изм., бр. 25 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 114 от 2003 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2006 г. - бр. 23 от 2006 г.; изм., бр. 50 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 12, ал. 1:

а) създава се нова т. 10:

"10. произнася се по спорове за законността на избора на член на Европейския парламент от Република България;"

б) досегашните т. 10 и 11 стават съответно т. 11 и 12.

2. В чл. 17, ал. 4 думите "и народен представител" се заменят с "народен представител и член на Европейския парламент от Република България".

3. В чл. 21:

а) създава се нова ал. 5:

"(5) Конституционният съд се произнася относно законността на изборите за народни представители и на избора на народен представител и на избора на член на Европейския парламент от Република България в двумесечен срок от постъпване на искането.";

б) досегашната ал. 5 става ал. 6.

4. В чл. 22, ал. 5 думите "и народен представител" се заменят с "народен представител и член на Европейския парламент от Република България".

§ 30. Кодексът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

-------------------------

Законът заедно с приложенията към него е приет от 42-то Народно събрание на 21 февруари 2014 г. и на 4 март 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

(ОБН. - ДВ, БР. 35 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 22.04.2014 Г.)Каталог: normact
normact -> Наредба № рд-02-20-9 от 21 май 2012 Г. За функциониране на единната система за гражданска регистрация
normact -> Наредба № рд-02-20-6 от 24 април 2012 Г. За издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
normact -> Закон за българските лични документи (загл. Изм. Дв, бр. 82 От 2009 Г.) В сила от 01. 04. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
normact -> Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
normact -> Конституция на република българия
normact -> Закон за гражданската регистрация
normact -> Наименование на нормативния акт действие отмяна на нормативния акт
normact -> Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 Г. Във виена
normact -> Кодекс на международното частно право обн. Дв бр. 42 от 17 Май 2005г., изм. Дв бр. 59 от 20 Юли 2007г., изм. Дв бр


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница