Част първа. Общи правила глава първа. Основни положения


Раздел II. Избирателни списъци в лечебни заведения, специализирани институции, местата за лишаване от свобода и за задържане, плавателни съдовестраница2/18
Дата22.07.2016
Размер3.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Раздел II.
Избирателни списъци в лечебни заведения, специализирани институции, местата за лишаване от свобода и за задържане, плавателни съдове


Избирателни списъци в лечебни заведения и специализирани институции

Чл. 28. (1) Избирателните списъци в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги се съставят и подписват от ръководителя на заведението, дома или друга специализирана институция.

(2) Ръководителят на заведението, дома или друга специализирана институция не по-късно от 48 часа преди изборния ден уведомява органите по чл. 23, ал. 1 за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес (адреса на пребиваване) преди предаване на избирателните списъци за гласуване на секционните избирателни комисии.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Избирател по ал. 2, който в изборния ден е извън лечебното заведение, дома или друга специализирана институция, се дописва в избирателния списък от секционната избирателна комисия по постоянен адрес (адрес на пребиваване) след представяне на документ, че е бил настанен в някоя от институциите по ал. 1, документ за самоличност и на декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

(4) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Избирател, който след изтичането на срока по ал. 2 е приет в лечебното заведение, дома или друга специализирана институция, се дописва в избирателния списък от секционната избирателна комисия след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

Избирателни списъци в местата за лишаване от свобода и за задържане

Чл. 29. (1) При избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане съставят и подписват избирателни списъци на задържаните лица, които не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

(2) При избори за общински съветници и за кметове ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане съставят избирателни списъци на задържаните лица, които не изтърпяват наказание лишаване от свобода, ако местонахождението на съответното място съвпада с населеното място, където лицата са живели най-малко през последните 6 месеца, съгласно чл. 396, ал. 1 или 2.

(3) Ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане не по-късно от 48 часа преди изборния ден уведомяват органите по чл. 23, ал. 1 за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес (адреса на пребиваване) преди предаване на избирателните списъци за гласуване на секционните избирателни комисии.

(4) Избирател по ал. 3, който в изборния ден е извън мястото за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода или за задържане, се дописва в избирателния списък от секционната избирателна комисия по постоянен адрес (адрес на пребиваване) след представяне на съответен документ, документ за самоличност и на декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

(5) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Избирател, който след изтичането на срока по ал. 3 е задържан в място за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода или за задържане, се дописва в избирателния списък от секционната избирателна комисия след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.Избирателни списъци на плавателни съдове

Чл. 30. (1) При избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България избирателните списъци на плавателните съдове под българско знаме се съставят и подписват от капитана на плавателния съд.

(2) Капитанът на плавателния съд не по-късно от 48 часа преди изборния ден уведомява органите по чл. 23, ал. 1 за включените в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаване на избирателните списъци за гласуване на секционните избирателни комисии.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Избирател по ал. 2, който в изборния ден не е на плавателния съд под българско знаме, се дописва в избирателния списък от секционната избирателна комисия по постоянен адрес (адрес на пребиваване) след представяне на документ от капитана на плавателния съд, документ за самоличност и на декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.


Раздел III.
Списъци за гласуване извън страната (Загл. изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.)
Раздел III.
Списъци на лицата, заявили, че ще гласуват извън страната


Съставяне на списъците

Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) При избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България изготвят и подписват списъци, в които се вписват лицата по чл. 17, ал. 5, по държави и места.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министерството на външните работи изпраща обобщените данни от всички държави с имената, единния граждански номер и постоянния адрес в Република България на лицата, вписани в списъците по ал. 1, в структуриран електронен вид до Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството не по-късно от 18 дни преди изборния ден, за да бъдат заличени лицата от избирателните списъци за гласуване в Република България.

Публикуване на списъците

Чл. 32. Списъците по чл. 31, ал. 1 се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България не по-късно от 18 дни преди изборния ден съответно на интернет страницата на Министерството на външните работи и на дипломатическите и консулските представителства и съдържат имената на избирателя и номера и адреса на избирателната секция. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства осигуряват възможност всеки избирател да може да прави справка в списъка по единен граждански номер, включително на безплатен телефонен номер. Допълнително постъпилите заявления и настъпилите промени в списъците се публикуват незабавно.Оспорване и дописване

Чл. 33. (1) Лицата, които не са вписани в списък по чл. 31, ал. 1, може да оспорват невписването им в тридневен срок от публикуването на списъка пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Избирател, който не е вписан в списъка по чл. 31, ал. 1, но има право да гласува, се дописва в списъка от секционната избирателна комисия след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че отговаря на условията да избира. При избори за президент и вицепрезидент на републиката, за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България избирателят представя и декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място в същите избори. Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него. В списъка се вписват всички данни на избирателя от документа му за самоличност.

(3) Отказът на секционната избирателна комисия извън страната да допусне до гласуване и извърши дописване на избирател в изборния ден е писмен, връчва се на заинтересованото лице и може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по електронен път. Централната избирателна комисия се произнася незабавно с решение, което се обявява веднага на интернет страницата на комисията.


Раздел IV.
Удостоверения за гласуване на друго място


Издаване на удостоверения

Чл. 34. (1) При избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България удостоверения за гласуване на друго място се издават само на:

1. кандидатите за съответния вид избор;

2. членовете на Централната избирателна комисия;

3. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) членовете на районните избирателни комисии;

4. наблюдателите.

(2) Удостоверенията за гласуване на друго място се издават след подаване на заявление по образец. В заявлението лицата декларират, че ще гласуват само веднъж.

(3) Удостоверенията за гласуване на друго място се издават от органите по чл. 23, ал. 1 в един екземпляр не по-късно от 14 дни преди изборния ден.

(4) Удостоверенията за гласуване на друго място се получават лично срещу подпис или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Органът по чл. 23, ал. 1 по постоянен адрес предава информация за издадените удостоверения за гласуване на друго място на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството не по-късно от 12 дни преди изборния ден за автоматизираното заличаване на лицето от избирателните списъци по постоянен адрес.

(6) При избори за общински съветници и за кметове удостоверения за гласуване на друго място не се издават.

(7) Когато след издаване на удостоверение за гласуване на друго място общинската администрация по постоянния адрес на избирателя получи съобщение за вписването му в избирателния списък по настоящ адрес, тя незабавно уведомява общинската администрация по настоящия адрес за издаденото удостоверение за гласуване на друго място. В този случай избирателят се заличава от избирателния списък по настоящ адрес от общинската администрация по настоящ адрес, като в графа "Забележки" се отбелязва основанието за заличаването - "издадено удостоверение за гласуване на друго място".Публичен регистър на удостоверенията

Чл. 35. (1) Удостоверенията за гласуване на друго място имат единна номерация за цялата страна, включваща номера на изборния район (района), на чиято територия се издават, номера на съответната избирателна секция, в която трябва да гласува лицето според постоянния си адрес, и поредния номер в регистъра за издаване на удостоверения за гласуване на друго място на съответната общинска администрация.

(2) Общинската администрация води публичен регистър за издадените удостоверения за гласуване на друго място, в който се вписват номерът на издаденото удостоверение, имената и единният граждански номер (личният номер) на лицето, на което е издадено, датата на издаване и подписът на лицето, получило удостоверението, като се отбелязва дали удостоверението е получено лично или чрез пълномощник. Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

(3) Общинските администрации и кметствата представят на районните избирателни комисии копие от регистъра за издадените удостоверения за гласуване на друго място не по-късно от 10 дни преди изборния ден.


Раздел V.
Вписване в избирателния списък по настоящ адрес


Вписване в списъка

Чл. 36. (1) Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящия адрес на лицето.

(2) При избори за общински съветници и за кметове искането по ал. 1 се прави, при условие че избирателят има настоящ адрес през последните 6 месеца преди изборния ден в съответното населено място. В искането по ал. 1 се посочва и датата на адресната регистрация по настоящ адрес.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Органът по чл. 23, ал. 1 по настоящ адрес предава информация за подадените искания по ал. 1 на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството не по-късно от 12 дни преди изборния ден за автоматизирано вписване на избирателя в избирателните списъци по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес.

(4) След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.
Раздел VI.
Списък за гласуване с подвижна избирателна кутия


Подаване на заявление и вписване в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия

Чл. 37. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36.

(2) Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по ал. 1, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

(3) В заявлението се посочват имената на избирателя, единният му граждански номер (личен номер), постоянният адрес (адрес на пребиваване) или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36, и се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК).

(4) Имената на избирателя, направил искане по ал. 1 или 2, се заличават от избирателния списък и се вписват от органа по чл. 23, ал. 1 в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия.
Раздел VII.
Списък на заличените лица


Съдържание на списъка

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Списъкът на заличените лица се изготвя по постоянния им адрес от Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

(2) Списъкът съдържа имената, единия граждански номер и основанието за заличаването на лицата, които:

1. са поставени под запрещение;

2. изтърпяват наказание лишаване от свобода, за които не предстои освобождаване до изборния ден;

3. са вписани в избирателния списък по настоящия им адрес;

4. имат издадено удостоверение за гласуване на друго място;

5. имат издадено удостоверение за гласуване в определено място;

6. са вписани в списъците по чл. 31, ал. 1;

7. имат настоящ адрес към датата на съставяне на избирателните списъци в държава, която не е членка на Европейския съюз - при избори за членове на Европейския парламент от Република България;

8. имат настоящ адрес през последните 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите извън Република България - при избори за общински съветници и за кметове.

Изключване от списъка на заличените лица преди изборния ден

Чл. 39. (1) Списъкът на заличените лица се публикува на интернет страницата на съответната община не по-късно от 10 дни преди изборния ден и съдържа имената на лицето, номера и адреса на избирателната секция. Всяко лице може да прави справка в списъка.

(2) Лице, което е вписано в списъка, но има право да гласува, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица с писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община, което се предава незабавно от общинската администрация на компетентния кмет на община, район, кметство или кметски наместник.

(3) Заявлението съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува.

(4) Кметът или кметският наместник разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение.

(5) Отказът за изключване от списъка по ал. 1 се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред съответния административен съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на кмета или кметския наместник. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

(6) Въз основа на решението за изключване от списъка на заличените лица съответният избирател се вписва в избирателния списък от органите по чл. 23, ал. 1 до предаването на списъка на секционната избирателна комисия.

Изключване от списъка на заличените лица в изборния ден

Чл. 40. (1) Избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка на заличените лица, има право да гласува, ако представи удостоверение, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка или ако се яви в избирателната секция по постоянен адрес в случаите по чл. 38, ал. 2, т. 4, 5 и 6.

(2) Удостоверението по ал. 1 се издава от кмета на общината, района, кметството или от кметския наместник в изборния ден по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, след извършване на проверка за наличие или липса на основание за вписване на лицето в списъка. Отказът за издаване на удостоверението се мотивира.

(3) След представяне на удостоверението или на документа за самоличност в случаите по чл. 38, ал. 2, т. 4, 5 и 6 и на декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място, избирателят се изключва от списъка на заличените лица и всички негови данни се вписват в допълнителната страница на избирателния списък от председателя на секционната избирателна комисия по постоянния му адрес. Удостоверението се прилага към избирателния списък, като в графа "Забележки" се отбелязва основанието за вписване - "издадено удостоверение".

(4) Отказът на секционната избирателна комисия да извърши дописване е писмен, връчва се на заинтересованото лице и може да се оспорва пред районната или общинската избирателна комисия, която се произнася по жалбата незабавно.
Раздел VIII.
Обявяване и публикуване на избирателните списъци


Обявяване на избирателните списъци

Чл. 41. (1) Предварителните избирателни списъци, включително част I, се обявяват от органите по чл. 23, ал. 1 не по-късно от 40 дни преди изборния ден на видно място в района на съответната избирателна секция.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) При избори за членове на Европейския парламент от Република България и за общински съветници и за кметове част II на избирателните списъци се обявява по реда на ал. 1 не по-късно от 25 дни преди изборния ден.

(3) Кметът на съответната община определя не по-късно от 45 дни преди изборния ден местата по ал. 1 и уведомява за това районната или общинската избирателна комисия.Публикуване на избирателните списъци

Чл. 42. (1) Избирателните списъци, включително част I и част II, се публикуват на интернет страницата на съответната община и съдържат имената на избирателя и номера и адреса на избирателната секция.

(2) Избирателните списъци се публикуват не по-късно от 40 дни преди изборния ден в случаите по чл. 41, ал. 1 и не по-късно от 25 дни преди изборния ден в случаите по чл. 41, ал. 2.

(3) Кметът на съответната община осигурява възможност всеки избирател - български гражданин, да може да прави справка в избирателния списък по единен граждански номер, включително на безплатен телефонен номер. При избори за членове на Европейския парламент от Република България и за общински съветници и за кметове кметът на съответната община осигурява възможност всеки избирател - гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, да може да прави справка в избирателния списък по личен номер.


Раздел IX.
Отстраняване на непълноти и грешки. Поправки


Непълноти и грешки в избирателния списък

Чл. 43. (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник. Гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който е вписан в избирателен списък, може да бъде заличен по негово писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник.

(2) Заявленията се приемат от съответната администрация не по-късно от 7 дни преди изборния ден.

(3) Кметът или кметският наместник разглежда заявлението в срок до два дни и се произнася по него с мотивирано решение, което обявява незабавно на публично място.

(4) Решението по ал. 3 може да се обжалва пред съответния административен съд в срок до два дни от обявяването му. Съдът разглежда жалбата и се произнася с решение в срок до два дни от получаването й в открито заседание с призоваване на жалбоподателя и кмета. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

Поправки и заличаване

Чл. 44. (1) Поправките в избирателните списъци се обявяват незабавно, включително и се отразяват в списъците, публикувани на интернет страницата на съответната община.

(2) Заличаването от избирателните списъци преди отпечатването им се извършва автоматизирано, а след отпечатването им - с хоризонтална черта, така че заличеното име да се чете.
Раздел X.
Обжалване на отказ за вписване или дописване в избирателния списък


Обжалване на отказа

Чл. 45. (1) Отказът за вписване в избирателния списък се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред съответния административен съд в срок до два дни от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до два дни от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на органите по чл. 23, ал. 1 и постановява решение, което се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

(2) Отказът на секционната избирателна комисия да извърши дописване на избирател в изборния ден е писмен, връчва се на заинтересованото лице и може да се оспорва пред районната избирателна комисия, съответно общинската избирателна комисия, която се произнася по жалбата незабавно.
Глава пета.
ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ


Раздел I.
Централна избирателна комисия


Конституиране. Състав

Чл. 46. (1) Създава се Централна избирателна комисия за произвеждане на всички видове избори, която е независим държавен орган.

(2) Комисията е юридическо лице - първостепенен разпоредител с бюджет, със седалище в София.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2014 г., в сила от 22.04.2014 г.) Комисията се състои от 18 членове, включително председател, заместник-председатели и секретар, които се предлагат от парламентарно представените партии и коалиции, както и по един член, предложен от партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени.

(4) Председателят, заместник-председателите и секретарят на Централната избирателна комисия се избират от Народното събрание въз основа на предложение по чл. 47, ал. 2, т. 1. Останалите членове на комисията се назначават от президента на републиката въз основа на предложение по чл. 47, ал. 2, т. 2.

(5) Предложения за избор на членове може да правят народните представители, парламентарните групи, както и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени.

(6) Българските неправителствени организации може да правят предложения за назначаване на членове на Централната избирателна комисия до народните представители и парламентарните групи. Когато народен представител или парламентарна група направи предложение въз основа на предложение на неправителствена организация, това се отбелязва в него.

(7) За председател, заместник-председатели и секретар не може да бъдат избрани лица, предложени от една и съща парламентарна група или от народни представители от една и съща парламентарна група.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2014 г., в сила от 22.04.2014 г.) При назначаването на членовете на Централната избирателна комисия се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции. Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в комисията.

(9) Когато парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, не са направили предложения по ал. 5 за всички членове, на които имат право, включително са направили предложения за по-малко членове, незаетите места се попълват по предложение на други парламентарно представени партии и коалиции при спазване на ал. 8.Публичност при конституирането. Предложения

Чл. 47. (1) Членовете на Централната избирателна комисия се избират, съответно назначават след проведена публична процедура.

(2) След провеждане на процедурата по ал. 1:

1. парламентарно представените партии и коалиции правят предложение до Народното събрание за избор на председател, заместник-председатели и секретар;

2. парламентарно представените партии и коалиции, както и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, правят предложение до президента на републиката за назначаване на останалите членове на комисията при спазване изискването на чл. 46, ал. 8.

Статут

Чл. 48. (1) Централната избирателна комисия е постоянно действащ орган, който се подпомага от администрация, и се представлява от своя председател.

(2) Дейността на администрацията се осъществява от лица, работещи по трудово правоотношение.

(3) Организацията на дейността на комисията, структурата и функциите на администрацията се определят с правилник, който се приема от комисията и се обнародва в "Държавен вестник".Печат

Чл. 49. Централната избирателна комисия има печат със своето наименование и с изображение на герба на Република България.Изисквания към членовете

Чл. 50. (1) За член на Централната избирателна комисия се избира, съответно назначава лице, което е български гражданин и:

1. не е поставено под запрещение;

2. има висше образование с минимална образователно-квалификационна степен "магистър"; препоръчително е висшето образование да е по право, информатика и компютърни науки, математика, обществени комуникации и информационни науки, политически науки и социология;

3. има професионален опит не по-малко от 7 години;

4. притежава добра професионална репутация и се ползва с обществен авторитет и доверие.

(2) Председателят на комисията трябва да е правоспособен юрист със стаж не по-малко от 10 години и да отговаря на изискванията по ал. 1.

(3) Не може да бъде член на комисията лице, което е:

1. осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и освобождавано от наказателна отговорност за умишлено престъпление;

2. на изборна длъжност в държавен или местен орган;

3. наето по трудово или служебно правоотношение, освен като преподавател;

4. съпруг или се намира във фактическо съжителство, или е роднина по права линия без ограничения или по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително с друг член на комисията;

5. едноличен търговец, съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество;

6. кандидат за съответен вид избор;

7. в ръководството на предизборен щаб на партия, коалиция или инициативен комитет.

(4) Членовете на комисията освобождават заеманите от тях длъжности или прекратяват дейностите, несъвместими с изискванията на ал. 3, т. 2, 3, 5 и 7, в едномесечен срок от избирането, съответно назначаването им.Мандат

Чл. 51. (1) Мандатът на членовете на комисията е 5 години. Изборът, съответно назначаването на нови членове на комисията се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на действащите членове. Членовете на комисията изпълняват правомощията си и след изтичането на техния мандат до встъпване в длъжност на новите членове.

(2) Пълномощията на член на комисията се прекратяват предсрочно при:

1. подаване на оставка;

2. влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода;

3. поставяне под запрещение;

4. трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;

5. несъвместимост;

6. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) неучастие по неуважителни причини в три поредни или в общо пет заседания през годината, установено по ред, определен от комисията;

7. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

8. смърт.

(3) При предсрочно прекратяване на пълномощията на член на комисията на негово място се избира, съответно назначава друго лице, което довършва мандата.Възнаграждение

Чл. 52. (1) Председателят на комисията получава месечно възнаграждение, равно на месечното възнаграждение на министър.

(2) Възнаграждението на заместник-председателите и секретаря е в размер 90 на сто от възнаграждението на председателя на Централната избирателна комисия.

(3) Възнаграждението на останалите членове е в размер 85 на сто от възнаграждението на председателя на Централната избирателна комисия.Заседания

Чл. 53. (1) Централната избирателна комисия се свиква на заседание от нейния председател или по искане на най-малко една трета от членовете й.

(2) Заседанията на комисията се ръководят от председателя, а в негово отсъствие - от определен от него заместник-председател.

(3) Централната избирателна комисия заседава, когато присъстват повече от половината от членовете й.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Централната избирателна комисия се произнася с решения, които се приемат с мнозинство две трети от присъстващите членове и се подписват от председателя и секретаря. Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на кодекса. При обжалване на решения за отхвърляне Върховният административен съд се произнася по същество или връща преписката със задължителни указания по прилагане на материалния закон.

(5) За заседанията на комисията се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря.

(6) Решенията на комисията се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.

(7) Членовете на комисията подписват протоколи и гласуват решения с особено мнение, когато не са съгласни с решението или с посоченото в протокола, като посочват в какво се изразява особеното мнение.

(8) Когато председателят, съответно секретарят отсъства, решенията, протоколите и удостоверенията се подписват от секретаря, съответно от председателя, и от заместник-председател. Когато отсъстват и председателят, и секретарят, решенията се подписват от заместник-председател и определен с решение на комисията член.

(9) На заседанията на комисията може да присъстват застъпници, представители на партии, коалиции или инициативни комитети, наблюдатели, членове на Обществения съвет и представители на средствата за масово осведомяване. Изказаните становища, мнения и възражения се записват в протокола.

(10) Членовете на Централната избирателна комисия не може да носят отличителни знаци на партии, коалиции и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

Прозрачност

Чл. 54. (1) Заседанията на Централната избирателна комисия се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на комисията, на която предварително се обявява проект за дневен ред.

(2) Централната избирателна комисия поддържа интернет страница, на която публикува незабавно решенията си, пълните стенографски протоколи от заседанията си, методическите указания, предварителните и окончателните резултати от изборите, включително и резултатите от гласуването с машини и от гласуването с хартиени бюлетини след обобщаването им по райони, сканираните и получените по електронен път екземпляри от протоколите на секционните избирателни комисии, районните и общинските избирателни комисии и други документи и данни. На интернет страницата на комисията се публикуват и всички публични регистри при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

(3) Централната избирателна комисия публикува на интернет страницата си видеозапис (архив) от заседанията на комисията незабавно след приключване на съответното заседание.Обществен съвет

Чл. 55. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Към Централната избирателна комисия се създава Обществен съвет от представители на българските неправителствени организации, които са участвали с наблюдатели в избори, за осигуряване на прозрачност, демократичност и честност в изборите. Общественият съвет подпомага дейността на комисията.

(2) Съставът, функциите и организацията на работа на Обществения съвет се определят с правила, приети от съвета и одобрени от Централната избирателна комисия. Правилата се публикуват на интернет страницата на комисията.

Обучително звено

Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Централната избирателна комисия създава обучително звено, което организира и провежда обучението на членовете на избирателните комисии.

(2) Съставът, начинът на формиране, функциите на звеното и планът за обучение се определят с правила, приети от комисията. Правилата се публикуват на интернет страницата на комисията.

(3) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) За обучението на членовете на избирателните комисии извън страната може да се провеждат и дистанционни форми на обучение.Правомощия на комисията

Чл. 57. (1) Централната избирателна комисия:

1. осъществява дейностите и упражнява контрол по прилагането на кодекса и свързаните с него нормативни актове;

2. осъществява методическо ръководство и упражнява контрол върху дейността на избирателните комисии;

3. издава методически указания за работата на избирателните комисии по прилагане на кодекса;

4. осигурява и обезпечава създаването на интернет страници на районните и общинските избирателни комисии;

5. назначава районните и общинските избирателни комисии и секционните избирателни комисии извън страната и утвърждава списъци на резервните членове; назначава и секционните избирателни комисии в страната в случаите, когато районната или общинската избирателна комисия не ги е назначила в определения срок;

6. освобождава членове на районните и общинските избирателни комисии и на секционните избирателни комисии извън страната в случаите на нарушения на кодекса и на решенията на Централната избирателна комисия, както и при наличие на обстоятелство по чл. 51, ал. 2;

7. определя с методика размера на възнагражденията на членовете на избирателните комисии и на специалистите към тях;

8. утвърждава образеца на печата на избирателните комисии и начина му на защита;

9. води публичен регистър на избирателите; осигурява възможност всеки избирател да може да прави справка в регистъра по единен граждански номер (личен номер);

10. регистрира, обявява и издава удостоверения на:

а) партиите и коалициите за участие във всички видове избори;

б) инициативните комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България;

11. заличава регистрацията на партия, която не отговаря на изискванията на чл. 133, ал. 3, т. 5, и на коалиция, която не отговаря на изискванията на чл. 140, ал. 3, т. 6;

12. регистрира и обявява кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България;

13. води публични регистри на:

а) партиите и коалициите при всички видове избори;

б) инициативните комитети при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България;

в) кандидатските листи за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България;

14. определя условията и реда за участие на наблюдатели не по-късно от 50 дни преди изборния ден, регистрира наблюдателите и им издава удостоверения; води публичен регистър на наблюдателите;

15. регистрира до изборния ден застъпниците извън страната на кандидатските листи и им издава удостоверения; води публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи;

16. определя структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции;

17. определя местата, в които се образуват избирателни секции извън страната;

18. формира и утвърждава единните номера на избирателните секции извън страната;

19. утвърждава техническия образец и защитата на бюлетината не по-късно от 30 дни преди изборния ден; утвърждава образец на кочан с хартиените бюлетини;

20. публикува списък с номерата и адресите на избирателните секции в изборните райони (райони) и с броя на избирателите в тях;

21. (изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) определя чрез жребий поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите при избори за народни представители, поредните номера в бюлетината на партиите, коалициите и независимите кандидати при избори за членове на Европейския парламент от Република България, поредността на вписване на кандидатските листи в бюлетината при избори за президент и вицепрезидент на републиката и поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите при избори за общински съветници и кметове и ги обявява не по-късно от 31 дни преди изборния ден;

22. определя условията и реда за провеждане на предизборната кампания;

23. контролира провеждането на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги с национален обхват;

24. за осъществяване на контрола по т. 23 и установяване на нарушения от доставчиците на медийни услуги изисква информация от Съвета за електронни медии за извършения специализиран мониторинг, чийто обем и параметри се определят по споразумение между комисията и Съвета за електронни медии, сключено преди откриване на предизборната кампания, независимо от териториалния обхват на програмите; в случай че мониторингът се отнася до доставчик на медийни услуги, който не е с национален обхват, комисията изпраща информацията от мониторинга на компетентната избирателна комисия;

25. определя условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден не по-късно от 20 дни преди изборния ден; води публичен регистър на социологическите агенции;

26. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) разглежда всички жалби и сигнали за нарушения на изборния процес в съответствие с правомощията си, включително срещу действия на районните и общинските избирателни комисии и секционните избирателни комисии извън страната, произнася се по тях в срок до 24 часа от постъпването им; в изборния ден се произнася с решение до един час от постъпване на жалбата или сигнала и преди края на изборния ден;

26а. (нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) разглежда всички жалби срещу решения на районните и общинските избирателни комисии и секционните избирателни комисии извън страната; в изборния ден се произнася с решение до един час от постъпване на жалбата или сигнала и преди края на изборния ден;

27. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) определя реда за разглеждане на жалбите и сигналите от избирателните комисии и ги публикува на интернет страницата на комисията;

27а. (нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) довършва започнатите административнонаказателни производства след изтичане на срока на пълномощията на районната избирателна комисия;

28. води публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до комисията и на решенията по тях;

29. определя условията и реда за машинното гласуване;

30. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) определя реда за проверка за гласуване в нарушение на правилата на кодекса, включително за проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40, и възлага извършването й на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

31. предоставя резултатите от проверката по т. 30 на заинтересованите лица и при установяване на нарушение на правилата на кодекса сезира прокуратурата;

32. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) предоставя информация; организира и провежда чрез средствата за масово осведомяване разяснителна кампания относно правата и задълженията на гражданите в подготовката и произвеждането на изборите, включително и относно машинното гласуване; разяснителната кампания започва не по-късно от 15 дни преди изтичането на съответния срок, от който произтичат права и задължения за гражданите във връзка с изборите;

33. определя условията, реда и сроковете за възлагане на компютърната обработка на данните от гласуването не по-късно от 50 дни преди изборния ден;

34. възлага компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите, включително от машинното гласуване;

35. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) определя формата и структурирания електронен вид на списъците, както и реда за проверка на списъците за участие на независими кандидати и възлага изпълнението на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

36. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) определя реда за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите, както и реда за проверка на кандидатските листи, и възлага изпълнението на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

37. определя единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място преди всеки избор;

38. съобщава данни за броя на гласувалите избиратели и преди срока по т. 39;

39. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) обявява края на изборния ден след приключване на гласуването на територията на страната не по-късно от 21.00 ч.;

40. публикува на интернет страницата си междинни резултати от обработката на протоколите на секционните избирателни комисии в районните или общинските избирателни комисии по избирателни секции;

41. публикува на интернет страницата си резултатите от гласуването, включително от машинното гласуване, по избирателни секции и при поискване предоставя на технически носител тези резултати на партии, коалиции и инициативни комитети;

42. публикува резултатите от изборите, включително от машинното гласуване, по избирателни секции в бюлетина по т. 34, съдържащ и технически носител, не по-късно от 40 дни след изборния ден;

43. предава в Националния архивен фонд екземпляра от протоколите на секционните, районните и общинските избирателни комисии;

44. утвърждава образците на указателните табели и табла, както и образците на отличителните знаци на застъпниците, наблюдателите и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети не по-късно от 55 дни преди изборния ден;

45. взема решение за премахване или изземване на агитационни материали, поставени или разпространени в нарушение на кодекса на територията на повече от един изборен район (район) или които се отнасят за повече от един изборен район (район);

46. определя подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от избирателните комисии;

47. извършва анализ на проведените избори и внася в Народното събрание доклад, който може да съдържа предложения за усъвършенстване на изборното законодателство;

48. (нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) приема правила по прилагането на кодекса.

(2) Решенията на Централната избирателна комисия се обявяват незабавно чрез публикуване на интернет страницата на комисията и в бюлетина на Българската телеграфна агенция.

(3) Централната избирателна комисия осъществява и други правомощия, предвидени в кодекса.

Обжалване

Чл. 58. (1) Решенията на Централната избирателна комисия може да се обжалват пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването им. Централната избирателна комисия изпраща незабавно жалбата и преписката към нея на съда.

(2) В жалбата се посочват решението, което се обжалва, основанието, в какво се състои искането, имената и адресът на жалбоподателя и телефон, факс или електронен адрес.

(3) Върховният административен съд разглежда жалбата и се произнася с решение в тридневен срок от получаването й в открито заседание с призоваване на жалбоподателя, Централната избирателна комисия и заинтересованите лица. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

(4) При обжалване на решенията на Централната избирателна комисия сроковете по Административнопроцесуалния кодекс не се прилагат. Сроковете се изчисляват в календарни дни и изтичат в последния им ден.


Каталог: normact
normact -> Наредба № рд-02-20-9 от 21 май 2012 Г. За функциониране на единната система за гражданска регистрация
normact -> Наредба № рд-02-20-6 от 24 април 2012 Г. За издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
normact -> Закон за българските лични документи (загл. Изм. Дв, бр. 82 От 2009 Г.) В сила от 01. 04. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
normact -> Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
normact -> Конституция на република българия
normact -> Закон за гражданската регистрация
normact -> Наименование на нормативния акт действие отмяна на нормативния акт
normact -> Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 Г. Във виена
normact -> Кодекс на международното частно право обн. Дв бр. 42 от 17 Май 2005г., изм. Дв бр. 59 от 20 Юли 2007г., изм. Дв бр


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница