Част първа. Общи правила глава първа. Основни положения


Раздел V. Регистриране на инициативен комитетстраница6/18
Дата22.07.2016
Размер3.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Раздел V.
Регистриране на инициативен комитет


Образуване на инициативен комитет

Чл. 151. (1) Инициативен комитет се образува за издигане на независим кандидат.

(2) Инициативният комитет се образува от трима до 7 избиратели с постоянен адрес или адрес на пребиваване - за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, на:

1. територията на изборния район - при избори за народни представители, за общински съветници и за кметове;

2. територията на страната - при избори за членове на Европейския парламент от Република България.

(3) За издигане на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката се образува инициативен комитет с не по-малко от 21 избиратели с постоянен адрес на територията на страната.

(4) Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет.

(5) Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява.Компетентен орган за регистрация

Чл. 152. Инициативните комитети се регистрират във:

1. Централната избирателна комисия при избори за:

а) президент и вицепрезидент на републиката;

б) членове на Европейския парламент от Република България;

2. районните избирателни комисии - при избори за народни представители;

3. общинските избирателни комисии - при избори за общински съветници и за кметове.

Условия за регистрация

Чл. 153. (1) Инициативният комитет представя заявление за регистрация, подписано от всички членове на комитета, не по-късно от 40 дни преди изборния ден.

(2) Заявлението се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

(3) В заявлението се посочват:

1. имената, единният граждански номер (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по чл. 151, ал. 2 или 3;

2. имената, единният граждански номер (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

3. искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите;

4. адрес, телефон и лице за контакт.

(4) Към заявлението се прилагат:

1. решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

3. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор;

4. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в кодекса;

5. банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал. 1 - само при избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България;

6. удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

7. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.Проверка и регистрация

Чл. 154. (1) Съответната избирателна комисия извършва проверка по представените документи по чл. 153 и взема решение за регистрацията на инициативния комитет. При установяване на непълноти или несъответствия комисията дава незабавно указания за отстраняването им в тридневен срок, но не по-късно от крайния срок за регистрация.

(2) В случай че непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в срока по ал. 1, съответната избирателна комисия отказва регистрация.

(3) Отказът на Централната избирателна комисия може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.

(4) Отказът на районната или общинската избирателна комисия може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73, съответно по реда на чл. 88.

(5) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Когато съдът отмени обжалваното решение, Централната избирателна комисия, съответно районната или общинската избирателна комисия незабавно регистрира инициативния комитет за участие в изборите, независимо дали срокът по чл. 153, ал. 1 е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден.Заличаване регистрация на инициативен комитет

Чл. 155. (1) Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в изборите не по-късно от 32 дни преди изборния ден. Заличаването се извършва по писмено заявление на инициативния комитет до съответната избирателна комисия, подписано от лицето, представляващо инициативния комитет.

(2) Избирателната комисия с решението за заличаване на регистрацията възстановява и внесения от съответния инициативен комитет депозит по чл. 129, ал. 1.

(3) Депозитът по чл. 129, ал. 1 се възстановява в 7-дневен срок от влизането в сила на решението на избирателната комисия по ал. 2.


Глава десета.
КАНДИДАТИ


Раздел I.
Изисквания


Издигане на кандидати

Чл. 156. (1) Кандидати може да издигат партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани за съответния вид избор.

(2) Кандидатите, издигнати от партиите, коалициите и инициативните комитети, се подреждат в кандидатски листи.

Образуване на кандидатски листи

Чл. 157. (1) Всеки независим кандидат, както и кандидат за кмет образува самостоятелна кандидатска листа.

(2) Коалициите участват в изборите с обща кандидатска листа. Участващите в тях партии не може да участват със самостоятелни листи.

(3) Партиите и коалициите, участващи в местни коалиции, не може да регистрират свои листи или кандидати извън тези на местните коалиции.

(4) Независим кандидат не може да бъде включван в кандидатска листа на партия или коалиция.

Забрана за издигане на кандидати от партии и коалиции

Чл. 158. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г.) Не може да бъдат посочвани и регистрирани като кандидати от името на партии и коалиции военнослужещите от въоръжените сили, служителите в дипломатическата служба, служителите от Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция "Разузнаване", Националната служба за охрана и Държавната агенция "Технически операции", държавните служители от Държавна агенция "Национална сигурност", съдии, прокурори и следователи, както и други лица, за които със закон е забранено членство в политическа партия. Тези граждани може да участват в изборите като независими кандидати.


Раздел II.
Права и задължения на кандидатите


Статут

Чл. 159. (1) Кандидатите имат качество на длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс от регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите.

(2) Когато регистрацията на кандидат е заличена, правата и задълженията по ал. 1 се прекратяват от деня на заличаването.

Неприкосновеност на кандидатите

Чл. 160. (1) От деня на регистрацията до обявяване на резултатите от изборите регистрираните кандидати не може да бъдат задържани или привличани като обвиняеми, освен за извършено престъпление от общ характер и с разрешение на Централната избирателна комисия въз основа на мотивирано искане от главния прокурор.

(2) Разрешение за задържане не се иска при заварено тежко престъпление, като в този случай незабавно се уведомява Централната избирателна комисия.

(3) Ако регистрацията на кандидат бъде заличена, правата по ал. 1 се прекратяват от деня на заличаването.

(4) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага, когато регистрираните кандидати са били задържани или привлечени като обвиняеми преди датата на регистрация.

(5) Централната избирателна комисия определя реда за издаване на разрешението по ал. 1.Отпуск на кандидатите

Чл. 161. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Кандидат, който е държавен или местен орган или заема служба в администрацията на държавен или местен орган, с изключение на кандидат за общински съветник, задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите.

(2) Кандидат за общински съветник, който заема държавна служба, задължително ползва отпуск за дните, през които в работно време участва в мероприятия на предизборната кампания.

(3) Отпускът се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж.

(4) Ако регистрацията бъде заличена, отпускът се прекъсва от деня на заличаването. Когато заличаването е отменено, се смята, че отпускът не е прекъсван.

(5) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат за министър-председателя, заместник министър-председателите, министрите, народните представители, президента и вицепрезидента на републиката. Техните пълномощия продължават и след регистрацията им като кандидати.

(6) Разпоредбите на ал. 1, 3, 4 и 5 се прилагат и за кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, които заемат една от длъжностите по чл. 389.
Глава единадесета.
ФИНАНСИРАНЕ, СВЪРЗАНО С ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ


Източници на финансиране

Чл. 162. (1) Партия, регистрирала кандидати, може да финансира предизборната си кампания със:

1. собствени средства на партията;

2. средства на кандидатите;

3. дарения от физически лица.

(2) Коалиция, регистрирала кандидати, може да финансира предизборната си кампания със:

1. собствени средства на партиите, които участват в нея;

2. средства на кандидатите;

3. дарения от физически лица, направени на една от партиите в коалицията, определена по чл. 164, ал. 2.

(3) Инициативен комитет, регистрирал кандидат, може да финансира предизборната си кампания със:

1. средства на членовете на инициативния комитет;

2. средства на кандидатите;

3. дарения от физически лица, направени на лицето, определено по чл. 164, ал. 1.

Предоставяне на данни за банкова сметка

Чл. 163. (1) Централната избирателна комисия в 5-дневен срок от регистрацията на партиите и коалициите за участие при всички видове избори и на инициативните комитети за участие при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България предоставя на Сметната палата данните за банковата им сметка, предназначена за обслужването на предизборната им кампания, и имената и длъжностите на лицата по чл. 164. При промяна на лицата партията, коалицията или инициативният комитет представя пред Сметната палата имената и длъжностите на новите лица в тридневен срок от извършване на промяната.

(2) Районните избирателни комисии в срок до 5 дни от регистрацията на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители предоставят на Сметната палата данните за банковата им сметка, предназначена за обслужването на предизборната им кампания, и имената и длъжностите на лицата по чл. 164. При промяна на лицата инициативният комитет представя пред Сметната палата имената и длъжностите на новите лица в тридневен срок от извършване на промяната.

(3) Общинските избирателни комисии в срок до 5 дни от регистрацията на местните коалиции и на инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове предоставят на Сметната палата данните за банковата им сметка, предназначена за обслужването на предизборната им кампания, и имената и длъжностите на лицата по чл. 164. При промяна на лицата коалицията или инициативният комитет представя пред Сметната палата имената и длъжностите на новите лица в тридневен срок от извършване на промяната.Отговорни лица за приходите, разходите и счетоводната отчетност

Чл. 164. (1) Всяка партия и инициативен комитет определя лице или лица, които да отговарят за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания.

(2) Всяка коалиция определя една от партиите, която участва в нея, да отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната й кампания, и лице или лица по ал. 1.

Общ размер на финансирането

Чл. 165. (1) Общият размер на финансирането на всяка предизборна кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети не може да надхвърля:

1. при избори за народни представители за Народно събрание:

а) 3 000 000 лв. за партия и за коалиция;

б) 200 000 лв. за инициативен комитет;

2. при избори за народни представители за Велико Народно събрание:

а) 4 000 000 лв. за партия и за коалиция;

б) 200 000 лв. за инициативен комитет;

3. при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България:

а) 2 000 000 лв. за партия, коалиция и инициативен комитет за избори за президент и вицепрезидент на републиката, както и за партия и коалиция за избори за членове на Европейския парламент от Република България;

б) 100 000 лв. за инициативен комитет за избори за членове на Европейския парламент от Република България;

4. при избори за общински съветници и за кметове:

а) 8 000 000 лв. за партия и коалиция;

б) максималния размер на средствата по ал. 2, 3, 4 и 5 за инициативен комитет.

(2) За един кандидат за общински съветник може да се разходват не повече от 5000 лв. в рамките на общия размер на финансирането по ал. 1, т. 4.

(3) За кандидат за кмет на община, в рамките на общия размер на финансирането по ал. 1, т. 4, може да се разходват:

1. за община с население до 30 000 жители - до 25 000 лв.;

2. за община с население до 60 000 жители - до 50 000 лв.;

3. за община с население до 100 000 жители - до 100 000 лв.;

4. за община с население до 200 000 жители - до 250 000 лв.;

5. за община с население до 500 000 жители - до 500 000 лв.;

6. за община с население над 500 000 жители - до 1 000 000 лв.

(4) За кандидат за кмет на район, в рамките на общия размер на финансиране по ал. 1, т. 4, може да се разходват:

1. за район с население до 25 000 жители - до 20 000 лв.;

2. за район с население до 50 000 жители - до 40 000 лв.;

3. за район с население до 100 000 жители - до 60 000 лв.;

4. за район с население над 100 000 жители - до 60 000 лв.

(5) За кандидат за кмет на кметство, в рамките на общия размер на финансиране по ал. 1, т. 4, може да се разходват:

1. за кметство с население до 1000 жители - до 2000 лв.;

2. за кметство с население до 3000 жители - до 6000 лв.;

3. за кметство с население над 3000 жители - до 10 000 лв.

(6) В общия размер на средствата, които партиите, коалициите и инициативните комитети имат право да разходват за всяка предизборна кампания, се включват всички източници по чл. 162.Финансиране на избори в една календарна година

Чл. 166. При произвеждане на различни видове избори в една календарна година изискванията на чл. 165 се прилагат поотделно за всеки вид избор.Финансиране и подпомагане на предизборната кампания

Чл. 167. (1) Дарението от едно физическо лице за една партия или коалиция не може да надхвърля повече от 10 000 лв. за една календарна година.

(2) Дарението от едно физическо лице за един инициативен комитет и регистрирания от него кандидат, съответно кандидати, не може да надхвърля повече от 10 000 лв.

(3) Физически лица във връзка с предизборната кампания може да предоставят за безвъзмездно ползване на партия, коалиция или инициативен комитет само собствени движими и недвижими вещи.

(4) Физически лица във връзка с предизборната кампания може да предоставят на партия, коалиция или инициативен комитет безвъзмездни услуги, извършени само с личен труд.

Забрани, свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания

Чл. 168. (1) Партия, коалиция или инициативен комитет във връзка с предизборната кампания не може да получава:

1. анонимни дарения под каквато и да е форма;

2. средства от юридически лица и от еднолични търговци;

3. средства от чуждестранни физически лица, с изключение на лицата - граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, които имат избирателни права по кодекса;

4. средства от религиозни институции;

5. средства от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.

(2) Субектите по ал. 1, т. 2 - 5 не може да предоставят във връзка с предизборната кампания движими и недвижими вещи за безвъзмездно ползване, както и безвъзмездни услуги под каквато и да е форма.

(3) Във връзка с предизборната кампания се забранява безплатното използване на публичен административен ресурс.

Задължения за деклариране

Чл. 169. (1) Когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърли една минимална работна заплата, дарителят представя декларация по образец за произхода на дарените средства.

(2) Когато общият размер на средствата, предоставени от кандидат или член на инициативен комитет, надхвърли една минимална работна заплата, той представя декларация по образец за произхода на средствата.

(3) Когато във връзка с предизборната кампания едно физическо лице предостави за безвъзмездно ползване свои движими или недвижими вещи за предизборната кампания, то представя декларация по образец за собствеността на тези вещи.Банков превод и проверка

Чл. 170. (1) Финансирането на приходите и разходите, свързани с предизборната кампания, на стойност над 1000 лв., се извършва по банков път.

(2) Когато размерът на дарените или предоставени средства е над 1000 лв., Сметната палата извършва проверка за съответствие между размера на дарените или предоставени за съответната предизборна кампания средства и размера на доходите на лицето. Проверката обхваща периода от произвеждането на предходните избори от същия вид до деня на подаване на съответната декларация по чл. 169, ал. 1 или 2.

(3) За извършване на проверката председателят на Сметната палата изисква информация от Националната агенция за приходите и други компетентни органи и институции.

(4) Органите и институциите по ал. 3 са длъжни в едномесечен срок от получаване на искането да предоставят на Сметната палата необходимата информация.

(5) Длъжностните лица, извършващи проверката, имат право на пряк достъп до електронната база данни на органите и институциите по ал. 3. Предоставянето на достъп не освобождава органите и институциите по ал. 3 от задължението да изпратят в писмена форма поисканата от Сметната палата информация.

(6) Сметната палата обявява резултатите от проверката чрез регистъра по чл. 171, ал. 1.

Единен публичен регистър

Чл. 171. (1) В Сметната палата се създава единен публичен регистър на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в съответния вид избор, който се поддържа от откриването на предизборната кампания до следващите избори от същия вид.

(2) В регистъра по ал. 1 се публикуват:

1. обстоятелствата по чл. 17 от Закона за политическите партии;

2. наименованието на коалицията и наименованието на инициативния комитет и имената на лицата, които ги представляват;

3. наименованието на партията, която е определена от коалицията да отговаря за приходите, разходите и счетоводната й отчетност;

4. имената на лицето или лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност;

5. имената на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения;

6. имената на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, които са предоставили средства, и размерът на средствата;

7. имената на физическите лица, предоставили за безвъзмездно ползване вещи или услуги за предизборната кампания, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените за ползване вещи и видът на услугите;

8. декларациите за произхода на дарените средства, декларациите за произхода на средствата на кандидатите и на членовете на инициативните комитети и декларациите на физическите лица за собственост на предоставените за безвъзмездно ползване вещи;

9. наименованията на социологическите агенции и на рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които партиите, коалициите и инициативните комитети работят.

(3) Партиите, коалициите и инициативните комитети в 5-дневен срок от откриване на предизборната кампания изпращат на Сметната палата информацията по ал. 2 на хартиен и електронен носител за включване в регистъра.

(4) По време на предизборната кампания партиите, коалициите и инициативните комитети изпращат на Сметната палата в 7-дневен срок новопостъпилата информация по ал. 2 на хартиен и електронен носител за включване в регистъра.

(5) След произвеждане на изборите в регистъра се публикуват отчетите по чл. 172, ал. 1.

(6) Сметната палата определя условията и реда за въвеждане в регистъра на информацията по ал. 2, както и за отстраняване на неточности и непълноти, и ги обявява на интернет страницата си.Отчет

Чл. 172. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) В срок от 30 работни дни след изборния ден лицето, което представлява партията или инициативния комитет, и лицата, които представляват коалицията, представят пред Сметната палата на хартиен и електронен носител отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания, придружен с извлечение от банковата им сметка. Към отчета се прилагат декларациите по чл. 169, ал.1 и 3.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) В срок от 30 работни дни след изборния ден доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител информация за предоставените услуги на партиите, коалициите и инициативните комитети. Информацията се предоставя по образец, утвърден от Сметната палата, и се публикува на интернет страницата й.

(3) Средствата на кандидата или на член на инициативния комитет за предизборната кампания се отчитат в отчета на партията, коалицията или инициативния комитет по ал. 1. Към отчета се прилага декларацията по чл. 169, ал. 2.

(4) Отчетът по ал. 1 се изготвя и представя по образец за всеки вид избор, утвърден от Сметната палата. Отчет, който не отговаря на изискванията относно формата, съдържанието и начина на представяне, се смята за неподаден. Сметната палата определя условията и реда за отстраняване на неточности и непълноти.

(5) Сметната палата публикува на интернет страницата си отчетите на партиите, коалициите и инициативните комитети по ал. 1 в 15-дневен срок от изтичането на срока за представянето им.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Когато декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания са над 1000 лв., Сметната палата извършва одит за съответствие в 6-месечен срок от изтичането на срока по ал. 1.

Образци на декларациите

Чл. 173. Образците на декларациите по този раздел се утвърждават от Сметната палата не по-късно от 50 дни преди изборния ден и се обявяват на интернет страницата й.Неуредени въпроси

Чл. 174. За неуредените в този раздел въпроси се прилага Законът за политическите партии.


Глава дванадесета.
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ


Раздел I.
Общи правила


Начало на предизборната кампания

Чл. 175. Предизборната кампания се открива 30 дни преди изборния ден.Достъп до източниците на информация

Чл. 176. Кандидатите и партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, имат право на еднакъв достъп до източниците на информация, която им е необходима за целите на предизборната кампания.Забрана за анонимни материали

Чл. 177. Забранява се публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания.Средства за медийни пакети

Чл. 178. (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Държавата предоставя средства за медийни пакети в размер на 40 000 лв. на партиите и коалициите, които са регистрирали кандидати при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България и във всички изборни райони при избори за народни представители и които нямат право на държавна субсидия по Закона за политическите партии. На коалиция, в която участват партии, които имат право на държавна субсидия по реда на Закона за политическите партии, се предоставят средства за медийни пакети в размер, пропорционален на дела на партиите, участващи в коалицията, които нямат право на държавна субсидия.

(2) Държавата предоставя средства за медийни пакети в размер на 40 000 лв. на инициативните комитети, които са регистрирали кандидати при избори за президент и вицепрезидент на републиката, и в размер на 5000 лв. на инициативните комитети, които са регистрирали кандидати при избори за членове на Европейския парламент от Република България и при избори за народни представители.

(3) Средствата за медийните пакети по ал. 1 и 2 са за сметка на държавния бюджет и се използват за заплащане на различните платени форми на отразяване на предизборната кампания чрез доставчиците на медийни услуги.

(4) Централната избирателна комисия заплаща различните платени форми на отразяване на предизборната кампания до изчерпване на средствата на партията, коалицията или инициативния комитет по ал. 1 или 2.

(5) Редът за предоставянето и разходването на средствата за медийните пакети се определя от Централната избирателна комисия съгласувано с министъра на финансите.

(6) Партиите, коалициите и инициативните комитети обявяват в регистъра по чл. 171 и отчитат в отчета по чл. 172, ал. 1 средствата за медийните пакети, които са заплатени за отразяване проявите на кандидатите им.

Уведомяване за платено съдържание

Чл. 179. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) При излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания доставчиците на медийни услуги ги отделят чрез визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение, че материалът е платен.Информация за сключените договори

Чл. 180. (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите, в т.ч. безвъзмездните договори, сключени с партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Информацията за възмездните и безвъзмездните договори по ал. 1, обявявана от електронните медии, съдържа данни за:

1. партията, коалицията или инициативния комитет;

2. предмета на договора;

3. срока на договора;

4. програмата, по която ще се излъчват договорените форми;

5. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) общата стойност в лева без ДДС за възмездните договори.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Информацията за възмездните и безвъзмездните договори по ал. 1, обявявана от печатните медии (вестници, списания и други периодични издания) и онлайн новинарски услуги (електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания), съдържа данни за:

1. партията, коалицията или инициативния комитет;

2. предмета на договора;

3. срока на договора;

4. печатните медии и онлайн новинарските услуги, в които ще се разпространяват договорените форми;

5. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) общата стойност в лева без ДДС за възмездните договори.

(4) Информацията по ал. 2 и 3 се публикува на интернет страниците на доставчиците на медийни услуги в тридневен срок от подписването на съответния договор и се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.


Каталог: normact
normact -> Наредба № рд-02-20-9 от 21 май 2012 Г. За функциониране на единната система за гражданска регистрация
normact -> Наредба № рд-02-20-6 от 24 април 2012 Г. За издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
normact -> Закон за българските лични документи (загл. Изм. Дв, бр. 82 От 2009 Г.) В сила от 01. 04. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
normact -> Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
normact -> Конституция на република българия
normact -> Закон за гражданската регистрация
normact -> Наименование на нормативния акт действие отмяна на нормативния акт
normact -> Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 Г. Във виена
normact -> Кодекс на международното частно право обн. Дв бр. 42 от 17 Май 2005г., изм. Дв бр. 59 от 20 Юли 2007г., изм. Дв бр


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница