Част първа. Общи правила глава първа. Основни положения


Раздел II. Гласуване с хартиени бюлетинистраница8/18
Дата22.07.2016
Размер3.8 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18
Раздел II.
Гласуване с хартиени бюлетини


Хартиени бюлетини

Чл. 208. (1) Гласуването се извършва с общи хартиени бюлетини по образец, утвърден от Централната избирателна комисия.

(2) Бюлетините по ал. 1 са бели, изработени от плътна непрозрачна хартия, която не позволява да се разкрива тайната на гласуването, с поредни номера и са защитени с полиграфическа защита.

Отпечатване на хартиените бюлетини

Чл. 209. (1) Хартиените бюлетини се отпечатват от печатницата на Българската народна банка, която при необходимост може да ползва други специализирани печатници. Отпечатването на бюлетините се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм., бр. 38 от 1995 г., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., бр. 54 от 2008 г. и бр. 22 от 2011 г.). Бюлетините се отпечатват под контрола на Министерството на финансите и Централната избирателна комисия.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Бюлетините се подреждат в кочан по 100 бюлетини. При избори за общински съветници и за кметове броят на бюлетините в кочан се определя от Централната избирателна комисия. При откъсване върху бюлетината и върху кочана трябва да остава един и същи номер, който да се сравнява от избирателната комисия след попълване на бюлетината и преди пускането й в избирателната кутия.

(3) Броят на отпечатаните бюлетини по ал. 1 при всички видове избори е равен на броя на избирателите за съответния вид избор, увеличен с 10 на сто.Избирателни кутии

Чл. 210. Избирателните кутии, в които се пускат хартиените бюлетини, са прозрачни и се запечатват с хартиени ленти, подпечатани с печата на секционната избирателна комисия и подписани от присъстващите членове на комисията.Запълване на избирателната кутия. Отваряне

Чл. 211. (1) Когато избирателната кутия се напълни с бюлетини, върху нейния отвор се залепва хартиена лента с подписите на членовете на комисията, така че да не може да бъде използвана повече, и се подпечатва с печата на секционната избирателна комисия. Пълната кутия остава на масата за гласуване.

(2) Председателят проверява изправността на втората кутия и дали тя е празна. Кутията се затваря и запечатва с хартиени ленти, подписани от присъстващите членове на комисията. Хартиените ленти се подпечатват с печата на секционната избирателна комисия и гласуването продължава. Това обстоятелство се вписва в протокола на секционната избирателна комисия.

(3) Двете кутии се отварят едновременно след приключване на гласуването и намерените в тях бюлетини се броят заедно.


Раздел III.
Машинно гласуване


Начин на гласуване

Чл. 212. (1) Избирател може да гласува в избирателната секция чрез специализирани устройства за гласуване.

(2) За съответния вид избор се създава обща бюлетина върху визуален или тактилен терминал, на която гласоподавателят отбелязва по еднозначен начин своя вот.

(3) Бюлетината е проектирана по същия начин както хартиената бюлетина, като предоставя възможност избирателят да не гласува за нито една партия, коалиция или инициативен комитет. Централната избирателна комисия утвърждава образеца на бюлетината.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) След произвеждане на гласуването се отпечатва от системата контролна разписка, която се пуска в специална кутия за машинното гласуване. Избирателят не може да промени своя вот чрез повторно машинно гласуване.

Система. Изисквания

Чл. 213. (1) Машинното гласуване се осъществява с помощта на електронни средства.

(2) Електронната система се проектира, осъществява и поддържа по начин, който:

1. осигурява лесен и разбираем достъп до механизмите и начините за машинно гласуване, включително улеснен достъп за избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването;

2. предлага на избирателите инструкции за необходимите действия при машинно гласуване;

3. осигурява еднаква по обем и качество информация за всяка партия, коалиция, инициативен комитет или кандидат;

4. гарантира тайната на гласуването и свободно изразяване на волята на избирателите;

5. не допуска манипулиране на гласовете, както и всяко друго нерегламентирано влияние върху изборния процес;

6. осигурява възможност за лесно управление на потребителския софтуер и в частност на бюлетината;

7. съответства на най-висок стандарт за качество и устойчивост на използваните апаратни и програмни средства;

8. не изисква от избирателя специални умения освен необходимите за използване на компютърни терминали;

9. гарантира, че всеки избирател подава само един глас за всеки вид избор и че всеки глас се съхранява и преброява само един път;

10. осигурява максимална надеждност срещу външни смущения и неразрешен достъп, включително срещу хакерски атаки;

11. в случай на прекъсване на изборния процес поради възникване на непреодолими външни обстоятелства съхранява данните от гласуването и позволява продължаването му след отстраняване на тези обстоятелства;

12. позволява обобщаване на резултатите и изпращането им в електронен вид на районните или общинските избирателни комисии и на Централната избирателна комисия след приключване на гласуването;

13. осигурява цялост и секретност на прехвърляната информация чрез криптиране на данните и защита на комуникационните връзки;

14. поддържа електронен дневник на изборния процес с отбелязване на всички възникнали особености и отклонения от предвидения режим;

15. гарантира лесна поддръжка на апаратните средства и бързо отстраняване на възникнали технически неизправности;

16. позволява наблюдение на изборния процес от независими упълномощени органи;

17. позволява одит и проверка от страна на упълномощени органи.

(3) Централната избирателна комисия определя техническите изисквания към апаратната и програмната част на електронната система и дава задължителни указания на изпълнителите на техническото и програмното осигуряване.

Информация. Организация. Резултати

Чл. 214. (1) Централната избирателна комисия не по-късно от 7 дни след насрочване на съответния вид избор открива сайт на интернет страницата си за предоставяне на информация при машинно гласуване.

(2) Централната избирателна комисия организира, ръководи и контролира реда за провеждане на машинното гласуване и обработката на данните от него.

(3) Резултатите от машинното гласуване по партии, коалиции и кандидати не се обявяват до края на изборния ден.


Раздел IV.
Предизборен ден


Получаване на изборните книжа и материали

Чл. 215. (1) В деня преди изборния ден секционната избирателна комисия получава от общинската администрация и от районната или общинската избирателна комисия:

1. избирателни кутии, включително специални кутии за машинното гласуване и отделни кутии за отрязъка с номера от бюлетината;

2. кочани с хартиени бюлетини за гласуване, запечатани по начин, определен от Централната избирателна комисия; първият и последният фабричен номер на бюлетините от кочана се вписват в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали по ал. 4;

3. избирателен списък;

4. формуляр на списък за допълнително вписване на придружителите;

5. формуляр на списък на лицата, получили копие от подписания протокол за съответния вид избор;

6. списък на заличените лица;

7. два формуляра на протокола (протоколите) на секционната избирателна комисия; фабричните номера на протоколите се вписват в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали по ал. 4; ако има разлика във фабричните номера на отделните листи на протоколите, това обстоятелство се описва; формулярите на протоколите се предават запечатани в плик по начин, който позволява да се види само фабричният им номер; пликът е подпечатан и подписан от членовете на районната или общинската избирателна комисия; след приключване на изборния ден, преброяване на гласовете и попълване на черновата се разпечатва единият формуляр и само ако бъде допусната грешка, се разпечатва и другият формуляр;

8. бланки-чернови за отразяване на резултатите от преброяването на предпочитанията (преференциите) за кандидатите на партиите и коалициите при избори за народни представители, членове на Европейския парламент от Република България и общински съветници;

9. формуляри на чернови на протоколите на секционната избирателна комисия;

10. печат на секционната избирателна комисия;

11. протокол за маркиране на печата на секционната избирателна комисия;

12. образци на декларациите, които се подават за съответния вид избор съгласно кодекса;

13. отличителните знаци на членовете на секционните избирателни комисии по чл. 231;

14. техника и консумативи и други помощни и технически материали.

(2) В деня преди изборния ден секционната избирателна комисия получава техническите устройства и всички други изборни книжа и материали, необходими за машинното гласуване, по ред, определен от Централната избирателна комисия.

(3) В деня преди изборния ден подвижната секционна избирателна комисия получава от общинската администрация и от районната или общинската избирателна комисия изборните книжа и материали по ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 и 14, както и:

1. списък за гласуване с подвижна избирателна кутия;

2. печат на подвижната секционна избирателна комисия;

3. протокол за маркиране на печата на подвижната секционна избирателна комисия.

(4) Председателят на секционната избирателна комисия, съответно на подвижната секционна избирателна комисия, определен от районната или общинската избирателна комисия неин член и кметът на общината, района или кметството или определено от него със заповед длъжностно лице от общинската администрация подписват протокол за предаването и приемането на избирателния списък, съответно на списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия, и протокол за предаването и приемането на изборните книжа и материали по ал. 1, т. 1, 2, 4 - 14, съответно по ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 и 14 и ал. 3, т. 2 и 3. В случай на неявяване на председателя на секционната избирателна комисия, съответно на подвижната секционна избирателна комисия, изборните книжа и материалите се получават и протоколите се подписват от заместник-председателя на комисията. Протоколите се съставят и подписват в три еднообразни екземпляра - по един за секционната избирателна комисия, за районната или общинската избирателна комисия и за общината (района - в градовете с районно деление).

(5) Печатът на секционната избирателна комисия по ал. 1, т. 10, съответно печатът на подвижната секционна избирателна комисия по ал. 3, т. 2, се предава в запечатан плик, който се подписва от лицата по ал. 4 в момента на получаването му и се отваря при откриването на изборния ден в секцията. След приключване на гласуването печатът се поставя и затваря в плик, който се подписва от председателя и секретаря на комисията.

(6) След подписване на протоколите отговорността за опазване на изборните книжа и материали носи председателят на секционната избирателна комисия, съответно на подвижната секционна избирателна комисия.Получаване на книжа и материали от капитаните на плавателните съдове

Чл. 216. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Капитаните на плавателните съдове под българско знаме, които напускат страната до началото на изборния ден, получават изборните книжа и материали по чл. 215, ал. 1 от районната избирателна комисия по местопребиваването на кораба до 20.00 ч. преди изборния ден.Получаване на книжа и материали

Чл. 217. (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Председателят и секретарят на секционна избирателна комисия извън страната получават изборните книжа и материали по чл. 215, ал. 1, включително списъка за гласуване извън страната по чл. 31, ал. 1, от ръководителя на българското дипломатическо или консулско представителство или от оправомощено от него длъжностно лице.Изборно помещение и кабини за гласуване

Чл. 218. (1) Пред изборното помещение се поставят образци на бюлетините за гласуване.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) В изборното помещение се поставят кабини за гласуване и прегради за гласуване с машини, така че да се осигури тайната на гласуването. Кабините и преградите трябва да осигуряват гласуването на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Пред изборното помещение и в кабините за гласуване се поставя табло, на което с големи букви се указва начинът на гласуване с преференция и, че избирателят може да изрази своя вот само със знак "Х" или "V", поставен с химикал, пишещ със син цвят. Размерът и видът на таблото се определят от Централната избирателна комисия.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2014 г., в сила от 22.04.2014 г.) При избори за народни представители, членове на Европейския парламент от Република България и за общински съветници пред изборното помещение и в кабините за гласуване се поставя табло, на което с един и същи размер, вид и формат шрифт са изписани имената и номерата на кандидатите по кандидатски листи на партии и коалиции. Имената на гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, които не са български граждани, но са регистрирани като кандидати за членове на Европейския парламент от Република България или за общински съветници, се изписват на кирилица по начина, по който са изписани в заявлението за участие в изборите според личната карта или паспорта. Пред името на всеки кандидат от кандидатска листа на партия или коалиция се поставя кръгче с поредния номер на кандидата в листата, с който е регистриран от съответната избирателна комисия.

(5) След приключване на подготовката за гласуването помещението се заключва и запечатва с хартиена лента, подписана от присъстващите членове на секционната избирателна комисия.

(6) Изборните помещения се охраняват отвън от служители на Министерството на вътрешните работи.
Раздел V.
Изборно помещение. Начало и край на изборния ден


Гласуване по избирателни секции

Чл. 219. (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Гласуването се извършва по избирателни секции в предназначени за тази цел изборни помещения, в които има кабини за гласуване и прегради за гласуване с машини.Начало и край на гласуването

Чл. 220. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Избирателите гласуват от 7.00 ч. до 20.00 ч. Извън страната изборният ден започва в 7.00 ч. местно време и приключва в 20.00 ч. местно време. Когато в 20.00 ч. пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Негласувалите избиратели предават документите си за самоличност на комисията, а избирателите - граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, и удостоверението си за пребиваване. Само тези избиратели се допускат до гласуване след 20.00 ч., но не по-късно от 21.00 ч.

Лица, които не се допускат в изборното помещение

Чл. 221. (1) В изборното помещение не се допускат лица с поведение, накърняващо добрите нрави, както и лица, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите.

(2) В изборното помещение не се допускат въоръжени лица, освен в случаите на чл. 222, ал. 4.

Нарушения на изборния процес

Чл. 222. (1) Секционната избирателна комисия може да преустанови гласуването, когато са налице съществени нарушения на изборния процес. След тяхното отстраняване гласуването продължава.

(2) Решението за преустановяване на гласуването се съобщава незабавно на Централната избирателна комисия чрез районната или общинската избирателна комисия.

(3) Обстоятелствата по ал. 1 и 2 се отразяват в протокола на секционната избирателна комисия.

(4) При необходимост за възстановяване на реда и по решение на секционната избирателна комисия председателят може да потърси съдействието на кмета или кметския наместник и на органите на Министерството на вътрешните работи. Тези обстоятелства се отразяват в протокола на секционната избирателна комисия.
Раздел VI.
Забрани при гласуването


Забрана за раздаване на изборни книжа и материали

Чл. 223. Забранява се предварителното раздаване на изборни книжа и материали.Забрана за изнасянето на изборни книжа и материали

Чл. 224. (1) Забранява се изнасянето на избирателните кутии, избирателните списъци и бюлетините извън изборното помещение след приемането им от секционната избирателна комисия в предизборния ден, по време на гласуването и преброяването на гласовете и предпочитанията (преференциите).

(2) Подвижните секционни избирателни комисии може да изнасят извън помещението по чл. 8, ал. 3 книжата и материалите за гласуване с подвижните избирателни кутии.

(3) Забранява се изнасянето на бюлетини от избиратели извън изборното помещение.Забрана за гласуване извън изборното помещение

Чл. 225. Забранява се гласуване извън изборното помещение, освен в случаите по чл. 237.Забрана за присъствие

Чл. 226. Не се разрешава присъствие на други лица, освен гласуващи в момента избиратели, на разстояние, по-малко от три метра от кабината за гласуване, когато в нея има избирател.Забрана за използване на възпроизвеждаща техника

Чл. 227. (1) Забранява се използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване.

(2) При нарушаване на забраната по ал. 1 комисията незабавно обявява бюлетината за недействителна и отбелязва това обстоятелство върху бюлетината и в графа "Забележки" на избирателния списък. Избирателят не се допуска повторно до гласуване.

(3) Бюлетината по ал. 2 се брои за недействителна, унищожава се с надпис "Недействителна по чл. 227" и се вписва на отделен ред в протокола на секционната избирателна комисия.Забрана за показване начина на гласуване

Чл. 228. (1) Забранява се след попълване на бюлетината и преди пускането й в избирателната кутия избирателят да разгъва бюлетината по начин, позволяващ да се види начинът на гласуване.

(2) При нарушаване на забраната по ал. 1 комисията незабавно обявява бюлетината за недействителна и отбелязва това обстоятелство върху бюлетината и в графа "Забележки" на избирателния списък. Избирателят не се допуска повторно до гласуване.

(3) Бюлетината по ал. 2 се брои за недействителна, унищожава се с надпис "Недействителна по чл. 228" и се вписва на отделен ред в протокола на секционната избирателна комисия.


Раздел VII.
Изборен ден. Гласуване


Откриване на изборния ден

Чл. 229. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Изборното помещение се разпечатва и изборният ден се открива от председателя на секционната избирателна комисия в 7.00 ч., ако присъстват повече от половината от членовете на комисията. При липса на кворум се уведомява районната или общинската избирателна комисия. Ако в 7.00 ч. са се явили повече от половината от членовете на комисията, но не се е явил председателят, изборното помещение се разпечатва и изборният ден се открива от заместник-председателя, което обстоятелство се вписва в протокола на секционната избирателна комисия.

(2) Когато до един час не се явят достатъчно членове на секционната избирателна комисия, районната или общинската избирателна комисия назначава необходимия брой членове от резервните членове на мястото на неявилите се членове.

(3) Когато председателят на секционната избирателна комисия отсъства, районната или общинската избирателна комисия назначава заместник-председателя за председател, а член на секционната избирателна комисия за заместник-председател. Когато отсъства заместник-председателят или секретарят на секционната избирателна комисия, районната или общинската избирателна комисия назначава член на секционната избирателна комисия за заместник-председател или секретар.

(4) Когато председателят, заместник-председателят и секретарят на секционната избирателна комисия отсъстват, районната или общинската избирателна комисия назначава председател, заместник-председател и секретар измежду членовете и резервните членове.

(5) В случаите по ал. 3 и 4 районната или общинската избирателна комисия спазва изискването на чл. 61, ал. 3, съответно на чл. 76, ал. 3.

(6) Централната избирателна комисия по предложение на районната или общинската избирателна комисия, както и по предложение на кмета на община или на кметство, може да разреши гласуването в някои секции да започне в 5,00 ч.

Действия при откриването

Чл. 230. (1) Непосредствено преди откриването на изборния ден бюлетините се разпечатват.

(2) При откриване на изборния ден в изборните помещения може да присъстват кандидати, застъпници и представители на партии, коалиции и инициативни комитети съгласно чл. 117, ал. 6 и чл. 124, ал. 1, наблюдатели - при спазване изискването на чл. 114, ал. 2, представители на средствата за масово осведомяване и избиратели.

(3) Председателят на секционната избирателна комисия проверява наличието на изборните книжа и материали по чл. 215, ал. 1, изправността на избирателната кутия, включително и при машинно гласуване, и дали тя е празна. След проверката кутията се затваря и запечатва с хартиени ленти, подписани от присъстващите членове на комисията, и се подпечатва с печата на комисията.

(4) Председателят на секционната избирателна комисия и определен с решение на комисията член при откриване на изборния ден маркират по уникален начин печата на секционната избирателна комисия, с който се подпечатват изборните книжа. За маркирането се съставя протокол, подписан от членовете на комисията, който съдържа не по-малко от три отпечатъка от маркирания печат.

(5) След извършване на действията по ал. 1, 3 и 4 председателят на секционната избирателна комисия обявява изборния ден за открит.Отличителни знаци на членовете на секционните избирателни комисии

Чл. 231. Членовете на секционните избирателни комисии са длъжни да носят в изборния ден отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия. Отличителните знаци се отпечатват от Централната избирателна комисия.Лица, които имат право да присъстват в изборното помещение

Чл. 232. (1) По време на гласуването в изборното помещение може да присъстват само застъпници и представители на партии, коалиции и инициативни комитети съгласно чл. 117, ал. 6 и чл. 124, ал. 1, наблюдатели - при спазване изискването на чл. 114, ал. 2, и представители на средствата за масово осведомяване.

(2) Лицата по ал. 1 нямат право да пречат на гласуването.

Гласуване на лицата, заети в произвеждането на изборите

Чл. 233. Лицата, заети в произвеждането на изборите като членове на секционна избирателна комисия или охрана на съответната секция, може да упражнят правото си на глас след вписване в допълнителната страница на избирателния списък, ако имат право да гласуват в съответния вид избор и след представяне на декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него.


Раздел VIII.
Гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването


Оповестяване на мерки

Чл. 234. (1) Районната или общинската избирателна комисия не по-късно от 7 дни преди изборния ден оповестява по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден.

(2) В обявлението по ал. 1 се посочват телефон и адрес, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден.

Гласуване

Чл. 235. (1) Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването гласуват в определена по чл. 10, ал. 1 секция.

(2) Избирател по ал. 1 удостоверява самоличността си с документ за самоличност пред секционната избирателна комисия.

(3) Избирател по ал. 1 може да гласува и в избрана от него подходяща секция.

(4) Избирател по ал. 1 се вписва в допълнителната страница на избирателния списък в секцията, след като представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него. В допълнителната страница на избирателния списък се вписват всички данни на избирателя.

Гласуване с придружител

Чл. 236. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Когато избирателят е с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия. За избирател, който се придвижва с придружител, но може сам да извърши необходимите действия при гласуването, придружителят се допуска само до кабината за гласуване, след което излиза, докато избирателят гласува.

(2) Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в графа "Забележки" на избирателния списък срещу името на избирателя от член на комисията. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите, след което придружителят се подписва. Този списък се подписва и от председателя и секретаря.

(3) Когато увреждането не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва "гласувал" и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата "Забележки" и в протокола на секционната избирателна комисия.

(4) Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

(5) Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.

(6) Член на комисията, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, застъпник или наблюдател не може да бъде придружител.


Каталог: normact
normact -> Наредба № рд-02-20-9 от 21 май 2012 Г. За функциониране на единната система за гражданска регистрация
normact -> Наредба № рд-02-20-6 от 24 април 2012 Г. За издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
normact -> Закон за българските лични документи (загл. Изм. Дв, бр. 82 От 2009 Г.) В сила от 01. 04. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
normact -> Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
normact -> Конституция на република българия
normact -> Закон за гражданската регистрация
normact -> Наименование на нормативния акт действие отмяна на нормативния акт
normact -> Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 Г. Във виена
normact -> Кодекс на международното частно право обн. Дв бр. 42 от 17 Май 2005г., изм. Дв бр. 59 от 20 Юли 2007г., изм. Дв бр


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница