Част: технологична Фаза: рп възложителДата21.06.2018
Размер79.08 Kb.
Строеж : Регион Добрич – Регионално депо за отпадъци

“Стожер”


Подобект: Ведомствен нафтораздавателен пункт

Част: технологична

Фаза: РП

Възложител : Сдружение “Управление на отпадъците” –

Регион Добрич
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА


/технологична/
Настоящият проект се разработва въз основа на писмено задание на Инвеститора Сдружение “Управление на отпадъците” – Регион Добрич, в съответствие с търговска политика за намаляване на разходите по поддържане на собствения парк сметообработващи сметопочистващи и извозващи машини, базирани в новоизграждащо се депо за отпадъци “Стожер”.

Изходните данни за строежа са следните:  1. Задание за проектиране;

  2. Архитектурна подложка;

  3. Чертеж – заснемане проектна площадка и коти.

Ведомственият нафтозареждащ пункт се проектира като елемент от новоизграждана площадка за домуване на техниката с нейния комплекс от сгради, съоражения и оборудване.

Целта е създаване на комплекс с основно предназначение за зареждане с ДГ на автотехниката и специализираните машини.

С изпълнението на вътрешноведомствен нафтозареждащ пункт въпросите по отчетността и повишена готовност на техниката се решават напълно, получава се и възможност за снижаване разходите от данъци и акцизи.

Технологичната част на новото проектно решение включва: склад ЛТЗ/ДГ/ - един подземен резервоар от 10м3, площадкови горивопроводи, площадка за разтоварване на горивото, колонпомпа – модулна, едносекционна с едностранно обслужване, с цифров дисплей за количеството тип TS MPD 1-1 (високодебитна) и дихателно – вентилационна система на резервоарния обем.

Резервоарът (двустанен, еднокамерен за светли горива) се придружава от сертификат за изпитания за херметичност и якост, протокол – тарировка за емкост на обема, включително и от гаранционен сертификат.

Резервоарът се монтира съгласно ситуационния план и на проектните коти /в графичната част/ в съответствие с ПСТН. След нивелиране на същия /дървени клинове/ и фиксиране в работно състояние, след монтаж на система за контрол на разлива /тип – перфорирана тръба/, се извършва засипване с частично трамбоване на резервоара. Използва се безсолен кварцитов /жълт/ пясък от Старо Оряхово. Върху същия се насипва хумус с дебелина 20см и се извършва затревяване с тревни смески.

За складовия резервоар с обем 10м3 дизел са предвидени необходимото оборудване и тръбопроводи за връщане на изтласканите горивни пари от подземния резервоар в балона на автоцистерната при зареждането му /лист 2/.

Технологично е решено и отвеждането на вредните газови емисии, изтласкани от горивния резервоар на зарежданото МПС.

С горепосоченото решение се спазват всички нормативни изисквания на МОСВ – зап. №24/06.1996г и Наредба №16/08.1999г на МОСВ, съгласувано от МРРБ, МЗ и МП относно извеждане на газови емисии при товаро – разтоварни дейности с ЛЗТ – ДВ бр.75/1999г.

На складовия резервоар за течно гориво на обслужващия люк /фланец/ има монтирано необходимото оборудване съгласно чертеж /лист 3/.

1. Вливна тръба Ф108х4/стомана В10;20 по БДС6175-82/, по която от наливна адапторна връзка постъпва гориво в цистерната. На същата е монтиран отсекателен клапан OPW 61-SO срещу препълване на резервоара /над 95% от емкостта/.

2. Нивомерна контролна система за гориво и дънна вода – стоманена тръба 3” и разграфен алуминиев прът – за контролни замервания.

Монтирани са и нивомерните елементи на Система за контрол на ниво и дънни води (за 10 м3 резервоар) .

3. Засмукваща тръба 1 1/2 - 2 към колонката. На същата са монтирани клапан възвратен ъглов и СК Dу80 Ру1,6.

4. Тръба Ф90мм, вентилационна за извеждане на газовете.

На същата са монтирани огнепреградител 3 и клапан сферичен срещу запълване на дихателните тръби с гориво – тип OPW53 – S “Петпосан”. По вентилационната тръба при пълнене на резервоара се отвежда отстъпващия обема въздух, концентрирано наситен с горивни пари /голямо дишане на резервоара/. Чрез бърза връзка /адаптор/ се осъществява отвеждане на тези газове в зареждащата автоцистерна.

Надземно на укрепваща стойка е изнесен дихателния тръбопровод от 2". Тръбата завършва с дихател - клапан с огнепреградител, който потиска свободното изпарение на ЛЗТ в резервоара, но и изравнява атмосферното налягане на същите при черпене на гориво чрез колонпомпата /малко дишане/. За дизелово гориво нормативната височина над кота терен трябва да е 5,0м.

Разположението на вгражданите елементи от оборудването е съгласно технологичните чертежи.

Технологичните тръбопроводи се изпълняват /вкл. фасонните части/ от антистатични, електропроводими полимерни материали съгласно технологията на ШЕЛ /OPW/ или от безшевни стоманени тръби /дебелостенни/ стомана В10 или 20 по БДС 6175-82г.

Предвижда се влагане на специални гъвкави полиетиленови тръби за монтаж в бензиностанции тип KPS – Petrol pipe sistem.

Смукателните тръбопроводи са електропроводими тип “KPS KP-54 EC” с размер ф54 х 6,2мм и “KPS KP-63 EC” с размер ф63 х 5,8мм; наливните тръбопроводи са електропроводими тръби тип “KPS KP-110 EC” с размер ф110 х 10мм, вентилационните тръбопроводи са тип “KPS KP-90” с размер ф90 х 8,2мм. Тръбите се полагат в монолитни коритообразни елементи върху уплътнена пясъчна възглавница и след хидравлични проби се покриват с пясъчен трамбован слой.

При пресичане на горивопроводите със съществуващите в площадката канализационни клонове, монтажа на КЕ да се извърши върху стомано-бетонови рандбалки по част “СК”.

Коритообразните елементи се покриват със стоманобетонови затежени капаци, а фугите в площадката се запълват с битум или термоекспандираща уплътнителна маса.

Тръбите допускат радиус на огъване при монтаж до 1.2 – 1.5м. Монтажните връзки между тръбите и фасонните части /колена, фитинги и пр./ се изпълняват чрез съединителни муфи на термична заварка.

Крайните елементи на тръбопроводите за връзка с дихателно вентилационните системи, наливни тръбопроводи към нафтоколонката и пр. се изпълняват чрез съединителни муфи с резбови връзки.

Всички тръбопроводи, захранващи колонпомпата са с наклон над 0,3% попътно към резервоара.

При изпълнение на технологичната схема следва да се изпълни общ заземителен контур на всички съоръжения и тръбопроводи вкл. изводите за заземяване на зареждащите автоцистерни - за отвеждане статичното електричество.

На всички фланцеви и болтови свързващи връзки да се монтират кабелни електрически мостове (2бр. медни кабелни обувки и многожилен гъвкав проводник - карбовани и споени с калаена композиция). Омично съпротивление на заземителния контур R<=4.

Използване на многосензорни системи от рода на “Pegasus MS” 1601 за цифрово следене нивото на горивото и утаената вода е излишно. За ведомственото отчитане на разходи и наличности ще се монтира “Система за контрол на ниво” . За ръчна контролна проверка – тариран алуминиев прът.

Високите подпочвени води в площадката и тяхното следене налага изпълнение на класическата система за контрол на разлива чрез тръба Ф108х4 и изрези по схема в долния край. Тръбата е монтирана вертикално с хомут, а долния й край влиза в гнездо в горната повърхност на фундамента.

Проектното решение за подвързване на едномодулната едностранна колонпомпа се свежда до изпълнение на смукателна тръба от резервоар до колонпомпа при спазване на попътни наклони.

Детайла на връзките е изяснен на лист 2.

За изолиране при необходимост на колонпомпата от резервоара се използва монтирания входящ кран – еднопътен сферичен.

Монтажът на колонпомпата – едномодулна за едностранно обслужване ще се извърши съгласно технологичен чертеж, пред подпорна стена, върху повдигната над терена СБ площадка. В предната й част се оформя предпазен остров (бордюр). Двойка стоманени колонки и задната подпорна стена носят метална предпазна козирка (сенник).

След завършване на пълния обем СМР, всички скрити метални части (след грунд) се боядисват двукратно с блажна боя. Оцветяването на технологичните съоръжения и тръбопроводи се извършва съгл. БДС5044-73, а именно:

- наливни тръби (металните части) и адапторни връзки - цвят кафяв.

- капаци по шахти - тъмно зелено.

-тръбопроводи към дихателя и адаптора за газовете - светлокафяво.

-бетонови стени и метална мрежа (вкл. колове) - бял фасаген и

бяла блажна боя.

Зоната над резервоара – зоната на разтоварището и зоната на брок-дихателите, се оформят градинки, които се засяват с тревни смески.

Навсякъде в обекта се разполагат знаци по безопасност на труда и противопожарна охрана съгл. БДС 11010-73г. – забранителни №4, №3, №2 и указателни №91, №92, №93, №94 и №95.

Чрез хоризонталната маркировка и указателни знаци №99 се оказва посоката на движение на МПС в района.

Раздел ІІ Пожарна безопасност

Съхранението на ЛЗТ в складовия резервоар е при атмосферно налягане и съгласно Наредба №2 ПСТН обекта се отнася към категория на производство по пожарна опасност “Б”.

Складовият резервоарен обем, наливната шахта и вентилационните тръби се приемат като взривоопасна зона клас В-Іа (Чл 800 ПСТН), а обема заключен между колонпомпата и образуващата спусната от най-високата й точка към терена на разстояние 1,5м от основата й (целия корпус) – пожароопасна зона клас П-І (Чл 775 ПСТН).

Противопожарните разстояния до съседни сгради и обекти по технологична планировка на новопроектирания нафтозареждащ пункт са по-големи от допустимите минимални по Наредба №2 ПСТН. Сградите на площадката в близост са от Първа степен на пожароустойчивост.

При въвеждане на обекта, площадката за домуване като цяло вкл. нафтозареждащия пункт, Инвеститорът следва да организира движението на собствената си авто и специализирана техника при зареждане и домуване.

Движението на МПС се организира с хоризонтална и вертикална маркировка. В целия обект мерките и мероприятията по БХТПБ постоянни и текущи, следва да се засилят. Входящият (встъпителен) и ежедневните инструктажи по ППО следва да се провеждат. Задължително се разработват необходимия обем инструкции – за работа, за екстремни ситуации, които се поставят на стената в офиса, като всички срещу подпис се запознават с тях. Абсолютно се забранява самообслужване от страна на шофьорите.

Със заповед на Управителя на Регионално депо за отпадъци “Стожер” се решават моментите за обслужване на нафтозареждащия пункт.

Съгласно Приложение 2 към Чл.2 на ПСТН, новопроектираната част на площадката – нафтозарядния пункт, вкл. зоната на разтоварището и на колонпомпата следва да се оборудват със подръчни противопожарни уреди, оформени в 2 бр. ПП табла. Стенно при колонпомпата и стоящо в зоната на разтоварището. Всяко табло следва да е оборудвано с:

1.Пожарогасител прахов “Тайфун” 6 кг. – 1 бр.

2.Пожарогасител прахов “Ятрус” 12 кг. – 1 бр.

3.Кофпомпа с омокрител – 1 бр.

4.Сандък с 0,5 м3 пясък – 1 бр.

5.Лопата крива – 2 бр.

6.Огнеупорно шлаково одеяло – 1 бр.

7.Комплект указателни и забранителни знаци по БДС 11010-73г.
Настоящият проект е разработен, като са спазени нормативните изисквания на:

1.Наредба № Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

2.”Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ” – ДВ Бр.79/09.09.2008 г.

3. “Наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане” –ДВ Бр.64/2008 г.

4.БДС 11010-73г. “Знаци за безопасност на труда и противопожарна охрана” съвместно с Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и ППО.

5.Наредба 16 от 12 август 1999г. – ДВ бр.75 от 24 август 1999 г.

6. “Нормативни документи за защита на строежите” – АВС “Техника” ООД – 2001 г.

Проектант:


/инж.Г.Трифонов/

м.04.2012 г.Варна


Каталог: files -> info pages
info pages -> Възнагражденията на Секционните избирателни комисии ще се изплащат на 11 и 14 ноември 2011 г
info pages -> Кметства в общината Телефонен код Служебен телефон
info pages -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
info pages -> Технически спецификации технически изисквания за безоловен бензин а – 95Н
info pages -> Програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2015
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница