Частна езикова гимназия с изучаване на чужди езици “Джордж Байрон”Дата11.02.2018
Размер116.77 Kb.

Ч
астна езикова гимназия с изучаване на чужди езици “Джордж Байрон”


гр.Варна, ул.”Д-р Борис Божков” №1, тел: 630-808

e-mail: byron_school@abv.bg


Утвърдил:..............................

/Анушка Аспарухова/
МЕХАНИЗЪМ ЗА

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА

УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В

ЧЕГ”ДЖОРДЖ БАЙРОН”

2015/2016 УЧЕБНА ГОДИНА

І.Същност на понятието „тормоз”:

 1. Тормоз(bullying) е форма на насилие, която се определя като сбор от съзнателни негативни постъпки, които са дълготрайни, насочени към един и същ ученик от страна на един ученик или група.Насилието между учениците в училище обхваща широк спектърот прояви.То е явление със сериозни размери и оставя дълготрайни последици върху психичното здраве и поведение, както на учениците, които търпят насилие, така и на онези, които го извършват.

 2. Характеристики на това поведение:

 • Злонамерена проява, която има за цел да нарани или унижи дете

 • Извършва се от позиция на силата, като едната страна използва доминиращата си позиция за да нарани другата физически или психически; да я унизи или изолира от социалния живот

 • Повтаря се многократно във времето, а не е еднократен и изолиран акт на агресия

 1. Видове тормоз:

 • Физически тормоз- блъскане, щипане, разрушаване, удряне, спъване, затваряне в някое помещение, нанасяне на болка

 • Вербален тормоз – подмятания, подигравки, унижение, заплахи, обиди

 • Психичен тормоз- подмятане, подиграване, закачане, омаловажаване, заплахи, изнудване, повреждане на имущество, кражба и хвърляне на вещи, заплашителни погледи, неприятелско следене

 • Социален тормоз- избягване, игнориране, изключване от дейността, одумване, разпространение на злобни слухове, натиск върху другите да не влизат в приятелски отношения с децата обект на тармоз, изолиране

 • Реален и виртуален тормоз.Последният включва:

-разпространение на обидни , заплашителни и подигравателни текстови съобщения по мобилен телефон, електронна поща, Skype, Facebook и др.

-разпространение на материали, които уронват достойнството на детето или го унижават

-снимане на детето с мобилен телефон и свободното разпространяване на снимките или видеото в интернет или др.канали без негово съгласие;

-разпространение на клюки, слухове, заплахи в социалните мрежи

-крадене на самоличност
ІІ.Задължение на всеки учител

Трябва да се намеси при всяка ситуация на тормоз, на която е свидетел


ІІІ.Мерки за намаляване на риска от училищния тормоз между учениците от ЧЕГ„Джордж Байрон”:

1.Защита и отстояване на всички човешки права и прояви на междуетническа толерантност на всички нива:

 • Запознаване на всички ученици, учители и родители със Заповед№РД-09-611/18.05.2012г. и с настоящия „Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в ЧЕГ „Джордж Байрон” чрез сайта на училището

 • Провеждане на индивидуални и колективни срещи с родителите и учениците с цел информиране от страна на класните ръководители по темите „Какво е насилие и тормоз?”;”Как да разпознаваме тормоза и насилието?”

-Сред родителите на родителски срещи, в приемното време на класния ръководител

-Сред учениците в часа на класа и в приемното време на класния ръководител2.Извършване оценка на тормоза в началото и края на учебната година:

 • Провеждане на анкета в края на първи учебен срок и края на учебната година от класните ръководители – края на януари 2016/ края на юни 2016

 • Обработване на резултатите и анализ от Координационния съвет

-В началото до 08.02.2016г.

края до 30.06.2016г.3.Обучения за всички учители за повишаване на квалификацията им в сферата на справяне с проблемите на насилието и тормоза в училище, заложени във вътрешноквалификационната дейност по Плана за квалификационна дейност на гимназията за учебна 2015/16

ІV.Начини за противодействие на училищния тормоз между учениците в ЧЕГ „Джордж Байрон”

1.Съдаване на Координационен съвет, който да отговаря за планирането, проследяването , координирането и контролирането на усилията за справяне с тормоза в гимназията

  • Ръководител: Анушка Аспарухова

  • Членове

-Наталия Тонева - учител

-Лидия Димчева - учител

-Снежана Желева - учител

-Георги Дончев - ученик(Х клас) • Училищен координационен съвет

-Планира, проследява и координира дейностите за справяне с тормоза на ниво училище.

- Обобщава предложенията на класовете и изготвя общоучилищни ценности, правила и последици.

- Обсъжда и приема процедурите за докладване, регистриране и проследяване на случаите на тормоз.

- Прави мотивирани предложения до директора с цел подобряване на работата.

- Подпомага класните ръководители с материали или консултации със специалисти, съдейства за органирзиране на периодични обучения на учителите по темата за насилието.

2.Планиране на дейностите:


 • Дейности на ниво класна стая (съгласно плана на класния ръководител)

- цели се да се създаде свободно пространство(класната стая), в което да се говори открито за тормоза и се работи за формиране у децата на нагласи и социални умения, недопускащи насилие като например:емпатия, толерантност, уважение към околните и различията между тях, решаване на конфликти и др.в часа на класа

-в началото на годината провеждат занятия в часа на класа, посветени на тормоза и насилието. С помощта на учениците приемат ценности, правила и последици при прояви на насилие. Постерите с приетите ценности, правила и последици се поставят на видно място в класната стая.

-запознават учениците с процедурата за съобщаване на случаи на тормоз.

-реагират при всеки опит за насилие над ученик в клас, съгласно утвърдените процедури и приетите правила и последици.

-за всеки инцидент или проява на насилие изготвят протокол до УКС

-участват в работата на екипа, сформиран по конкретен случай на ученик от класа им.

-провеждат периодично превантивни занятия по проблемите на тормоза, като могат да привличат различни специалисти, напр. от Центъра за превенция на насилието, МКБППМН и др. Информират учениците за Националната телефонна линия за деца 116 111.

-информират родителите за дейностите по механизма, както и за приетите правила и действия • Дейности на ниво училище(съгласно годишния план на гимназията)-

Учители, които не са класни ръководители:

-Включват темата за насилието в учебни единици, при които това е възможно.

-Поощряват и развиват съвместното учене, както и поведение на сътрудничество и взаимопомощ.

-Познават и използват установената система за информиране и съобщаване за случаи на тормоз над ученици(протокол до УКС)

-Познават правилата и последствията на класа, прилагат ги и изискват от учениците да ги прилагат.


 • Дейности с родителско участие

-Уведомяват се във всички случаи, при които тяхното дете е било участник по някакъв начин в ситуация на тормоз;

-Информиране за последствия, договаряне на варианти, акцентиране върху различни гледни точки по проблема, ако е необходимо насоки за работа с психолог3. Процедура за информиране и съобщаване на случаи.

 • Всеки класен ръководител може да договори с учениците си от класа различни форми и начини за съобщаване на случаи на тормоз в класа.

 • Всеки ученик трябва да бъде уведомен, че директорът на училището е готов да изслуша всички случаи, в които се съобщава за тормоз

V.Процедура за действие за установяване на тормоз между учениците


Ниво на тормоз

Отговор на училището

Отговорни лица

Ниско нарушение на правилата

Прекратяване-

Изтъкване на нарушеното правило-налагане на съответната последица

Учител

Класен ръководител

Повтаряне на едни и същи нарушения на правилата

Протокол за тормоз-възстановяване на щетата, разговор с родителя


Класен ръководител

Сериозно –злоупотреба със сила, както и при екстремни ситуации, в които съществува опасност за здравето и живота, телесния интегритет, както на детето-жертва, така и на детето-извършител

Насочване към УКБППМН, ДПС, ОЗД, полиция, община по силата на координационния механизъм:

-протокол за тормоз

-възстановяване на щетата

-среща с родителите

-включване на учениците в допълнителни програми


Координационен съвет

 • Учителят или служителят действат в следната последователност:

Процедура при установяване, че ученик подложен на тормоз:

- Извежда пострадалото дете от опасната зона и оказва долекарска помощ;

при непосредствена опасност за живота на пострадалото дете се обаждат на телефон 112;

-Уведомява веднага училищното ръководство и УКС, които информират класния ръководител и родителите/настойниците на участвалите ученици.

-Децата и учителят описват ситуацията писмено в регистъра и в протокола за

отговор на насилие.

-УКС извършва проверка на случая като изслушва страните и иинформира директора, който подава сигнал до РИО, II РПУ , Детска педагогическа стая, Дирекция „Социално подпомагане”, Държавната Агенция за Закрила на детето

-УКС изготвя индивидуална работна програма с ясно разписани функции и дейности с цел намаляване на стреса у дететоПроцедура при установяване, че ученик е упражнил тормоз:

-Учителят описва ситуацията писмено в Протокол за

отговор на насилие ;

-Ситуацията се регистрира в единния регистър;

-Ученикът, упражнил тормоз, описва ситуацията в Протокол

- За изясняване на случая учениците –свидетели описват ситуацията в

Протокол

- Класният ръководител уведомява и свиква среща с родителите;

- Свиква се УКС(протокол от заседание);

-УКС уведомява директора, РИО,МКБППМН, Полицията и отдел „Закрила на детето";

-УКС изготвя индивидуална работна програма с ясно разписани функции и

дейности с цел намаляване на агресията у детето.Процедура при кризисни ситуации

- При възникване на кризисната ситуация веднага се уведомяват УКСиДиректорът на

Училището, а заседание на съвета се провежда незабавно

-В рамките на един час се подава сигнал във Второ районно полицеско управление, РИО, Отдел "Закрила на детето"

-При възникване на кризисна ситуация или получен сигнал за ученик, жертва

или в риск от насилие, УКС съставя индивидуален план за кризисна

интервенция по задържане на насилника и извеждане на застрашения ученик.

случаите, когато не е възможно да бъде известен класния ръководител за

кризисната ситуация задължително се информира главният дежурен учител и ПДУПД

VІ.Действия при разрешаване на установен училищен тормоз между учениците от ЧЕГ”Джордж Байрон”

Наблюдава се внимателно поведението на учениците, включително и на тези, които само присъстват и не участват активно за да се разграничат случаите на приятелски закачки и тези на тормоз. По-голямата част от ситуациите на тормоз трябва да бъдат овладени от учителите, а някои и от самите деца.Всяка намеса изисква внимателна преценка на ситуацията и нейната тежест.
1.Първа стъпка:Прекратяване на ситуацията на тормоз

Задължение на всеки учител е да се намеси за да прекрати ситуацията на тормоз, на която е свидетел! • В случай на физически тормоз децата трябва да се разделят за да се прекрати незабавно физическия контакт между тях и да се уведомят главен дежурен учител;класнияръководител;Директор

 • Не трябва да се разпитва веднага за случилото се, да се обсъждат причините за насилието или да се изяснява ситуацията .Това трябва да се направи в по-късен етап.

 • Важно е учителят да обяви ясно пред всички, че това е насилие и то е недопустимо поведение

 • Незабавно се уведомяват родителите на децата , участвали в ситуацията и се организират срещи с тях

2.Втора стъпка: Реакция спрямо детето, което е упражнило тормоз

 • Когато става въпрос за първа подобна проява, която не е тежка по отношение на нанесената вреда, може да се приложи подходът за възстановяване на щетата.Той се прилага от класния ръководител.Този подход изисква време и по-задълбочен разговор с ученика.Важно е учителят с умерен и спокоен тон, както и с държанието си, да покаже ясно на детето, че проблемът е в начина му на поведение, а не в личността му, и че се действа с оглед възстановяване на ценностите, към които цялото училище се стреми, а не за да бъде наказан.Ключов момент при възстановяване на щетата е разговорът на класния ръководител с ученика, а той сам избира и решава как да поправи грешката си, с което да възстанови нарушените ценности.С това негово решение трябва да се съгласи и ученикът, който е бил потърпевш от тормоза.

 • Важни моменти:

- класният ръководител трябва да изслуша ученика и при това е желателно детето да е само.

-класният ръководител (членове на Координационния съвет) разговарят с ученика за да изяснят какво точно се е случило и изшскват писмени обяснения от него

-след изясняване на ситуацията и постигане на договорка, класният ръководител проследява поведението на ученика за известен период от време и дава обратна връзка.

3.Трета стъпка:Реакция спрямо дете, което е обект на тормоз

Работата с ученици, които са обект на тормоз, е насочена към формиране у тях на умения за справяне с подобно поведение • Класният ръководител (членове на Координационния съвет) разговарят с ученика, по възможност още същия ден,за да изяснят какво точно се е случило и изшскват писмени обяснения от него

 • Подчертава се поверителността на разговора, като се споменава кои ще са уведомени за случая

 • Класният ръководител/възпитателят наблюдава детето в следващите дни, за да се увери как се чувства и при необходимост разговаря отново с него

4.Четвърта стъпка:Реакция спрямо наблюдателите

 • Класният ръководител изтъква тези, които са се намесили в защита на ценностите на училището.На останалите се споделя очакването да постъпят по същия начин, ако има подобна ситуация в бъдеще

 • Класният ръководител насърчава учениците за грижа спрямо тормозеното дете

 • Класният ръководител (членове на Координационния съвет) разговарят с учениците за да изяснят какво точно се е случило и изшскват писмени обяснения от тях

VІІ.Училищна система за насочване към други служби

1.Регистриране на ситуации на тормоз

 • Създаване на регистър на училището за регистриране на случая на тормоз между учениците

 • Всяка ситуация на тормоз се регистрира и описва от учителя, който я е наблюдавал с цел да се проследи развитието на случая във времето и да се планира подходящата интервенция.Регистърът съдържа следните реквизити:

-дата

-кратко описание на ситуацията

-участници

-клас/група в общежитие

-предприети мерки

-подпис


Този регистър се съхранява в Дирекцията на гимназията

 • Класните ръководители контролират вписаните в регистъра случаи и предприемат съответните мерки като взаймодействат с родителите и останалите учители

 • Регистърът се съпътства от класьор с протоколи от заседания на съвета и писмените обясниния на учениците, родителите или други лица

 • В случаите, при които поведението на децата е с изразени агресивни прояви, снижен контрол върху гнева, склонност да разрешава конфликтни ситуации с насилие, то тогава Координационният съвет предлага на директора да бъде потърсено съдействие от страна на отделите „Закрила на детето” по местоживеене на ученика и на чиято територия е гимназията, МКБППМН,полицията и всички останали участници в мултидисциплинарния екип по силата на координационния механизъм

Настоящият механизъм е изготвен от Координационния съвет на ЧЕГ”Джордж Байрон”
Председател:………………………..

(Анушка Аспарухова)

Членове:

1.Н.Тонева..................................

2.Л.Димчева...............................

3.Сн.Желева...............................

4.Георги Дончев........................База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница