Често задавани въпроси (faq) Как трябва да бъде оформен бюджета към подадената кандидатура?Дата03.04.2017
Размер72.15 Kb.
Често задавани въпроси (FAQ)


 1. Как трябва да бъде оформен бюджета към подадената кандидатура?

Бюджетът представлява приблизизителна финансова рамка на разходите, които се предвиждат при изпълнение на проекта. Оформя се като свободен текст, няма определен модел за попълване. Препоръчително е да се оформят отделни пера в зависимост от вида разход – за хонорари, техническо оборудване, участие в конференции и др.
 1. Има ли задължение за връщане на сума, която не е била изразходвана след изпълнение на проекта?

При изтичане на договора между бенефициента и Л’ОРЕАЛ България, първият трябва да предостави отчет за извършената дейност по време на срока на договора. Този отчет представлява справка и описание на проекта и не изисква връщане на неизразходвана сума. Стипендията следва да бъде върната от страна на бенефициента единствено в случай на неспазване на договора и неговите условия. При прекратяване на договора, стипендиантът е длъжен да възстанови сумата в 30-дневен срок.


 1. Какви са критериите, според които журито определя двете печеливши кандидатури?

Критериите за оценка, протокът за сътрудничество между Л’ОРЕАЛ България, Националната комисия за ЮНЕСКО – България и Софийския университет „Св. Климент Охридски” и правилата на конкурса са неразделна част от документацията, определяща общите условия, на които кандидатът трябва да отговаря, за да бъде валидна заявката му за участие. Тези условия са:

• Област – научните изследвания трябва да бъдат в сферата на естествените науки, включително физически, математически, технически, биотехнологични и медицински науки.
• Пребиваване и място на научните изследвания – стипендиите са предназначени за научни изследвания, извършващи се в България. Кандидатът трябва да има българско гражданство и да пребивава в Република България.
• Степен на образование – за стипендии се допускат кандидати, които в момента изучават или вече имат докторска или постдокторантска степен на образование.
• Възрастова граница – стипендии се отпускат на кандидати под 35-годишна възраст (за изданието на програмата през 2012-2013 г. кандидатите трябва да са родени след 1 януари 1977 г.).
• Процес на кандидатстване – документацията и заявлението трябва да бъдат пълни, като се спазят изцяло процедурите за кандидатстване. Заявленията трябва да бъдат подадени в определения срок (до 1 октомври 2011 г.). Документацията за кандидатстване включва следното: автобиография, копия от дипломи и сертификати, описание на предишни научни изследвания, описание на предлаганите изследвания, препоръки, списък на научните публикации и предложение за бюджет.

• Опити – кандидатури, в които за целите на научните изследвания се правят експерименти върху животни, няма да бъдат взети под внимание.

След консултации с членовете на журито по програмата на L'ORÉAL и ЮНЕСКО „За жените в науката“ от страните, в които се провежда програмата, са предложени общи критерии, които да се вземат под внимание при избора на даден кандидат.

Предпочитания се дават на следните критерии: • Кандидати:

• Брой публикации в същия период (години)
• Качество на публикациите във връзка с нивото на научните списания
• Среден успех по време на обучението
• Международен опит (съвместно с колегите ви в чужбина, работещи в една от научните институции извън страната на пребиваване, продължителност на престоя и нивото на институцията, където или с които са работили).
Проект:

• Значимост на съдържанието на проекта.


• Възможности и жизнеспособност на проекта – дали проектът е реалистичен, възможно ли е да се постигнат очакваните резултати в рамките на определения период.
• Приложимост на изследването – ако проектът е твърде теоретичен или ако е невъзможно да се предвиди прилагането му, той не се взема под внимание.
• Значимост на институцията, където ще се провеждат научните изследвания.

• Принос на проекта – дали проектът ще допринесе за подобряване на експертните познания и за насърчаване на науката и някои научни дисциплини на местно ниво.


• Световни научни тенденции – проектът да бъде в съответствие със значителни научни направления в света.


 1. В какъв състав заседателства журито?

Комисията за присъждане на стипендиите (наричана по-долу „Комисията”) се състои от следните членове:

Проф. Анастас Герджиков, дфн, Зам. ректор по акредитация и следакредитационен контрол, Председател на Комисията;

Доц. д-р Божидар Галуцов, Декан на биологическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, член на Комисията;

Доц. д-р Любомир Спасов, Декан на медицинския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, член на Комисията;

Проф. Тони Спасов, дхн, Декан на химическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, член на Комисията;

Проф. Симеон Ангелов, Съветник по международните въпроси на председателя на БАН, член на Бюрото на Националната комисия на Р България за ЮНЕСКО, член на Комисията;

Ана Попара, директор „Научни и регулаторни въпроси”, Л’ОРЕАЛ България, член на Комисията;


 1. Кои са областите, в които може да се кандидатства за стипендиите?

Стипендиите се връчват на двама докторанти или учени, завършили докторска степен, и занимаващи се с научни изследвания в областта на естествените науки. За естествени науки се считат химия, математика, медицина, геофизика, химична физика, биофизика, биохимия, геохимия, астрохимия, астрономия, астрофизика, физика, механика, биология, геология, география, хидрология, метеорология, физична география и океанография.


 1. В какъв срок се изплаща стипендията?

Стипендиите за научна работа се изплащат на бенефициентите в пълен размер на посочената от тях банкова сметка 30 дни след официалното Тържество за връчването им и подписването на предварителния договор с Л’ОРЕАЛ България.


 1. Каква банкова сметка е нужно да се предостави – лична или на структурата, в която бенефициентът работи?

Бенефициентът трябва да посочи лична банкова сметка, тъй като стипендиите се определят за лични постижения, разработки, изследвания и проекти. При спечелване на стипендия, се подписва договор между Л’ОРЕАЛ България и физическото лице бенефициент.


 1. Нужно ли е да се предоставя допълнителна информация, освен Формуляра за кандидатстване, и каква е тя?

Списък на цялата нужна документация:

 1. Формуляр за кандидатстване;

 2. Автобиография, включваща най-важните научни публикации на кандидата;

 3. Заверени копия на дипломи и удостоверения за научни степени;

 4. Подробно описание (на една или максимум две страници) на предложението за научноизследователския проект за следващата година (годината след присъждането на стипендията);

 5. Подробно описание (на една или максимум две страници) на изследователската работа на кандидатите до сега;

 6. Бюджет на проекта;

 7. Препоръка от научния ръководител или от ръководителя на научната организация, където ще се реализира проекта;

 8. Копия и списък от важни публикации (ако е възможно, приложете копия от научни публикации).
 1. Победителите ще бъдат ли известявани лично?

Бенефициентите на Стипендиите и техните научни ръководители ще бъдат уведомени по пощата и персонално. Всички останали кандидати ще бъдат уведомени по имейл за решението на журито.

Списъкът с бенефициентите на стипендиите ще бъде огласен и в средствата за масово осведомяване, на този уебсайт, както и на уебсайта на Националната комисия на Р България за ЮНЕСКО - www.unesco-bg.org.

 1. Могат ли да кандидатстват за стипендия учени, които изучават докторантура в университети в чужбина или вече са придобили докторска степен извън България?

Кандидатите за стипендия трябва да притежават българско гражданство и да осъществят проектите, с които се кандидатствали, на територията на страната. Няма ограничение за това къде изучават или са придобили докторска или постдокторантска степен.
За жените учени, които възнамеряват да се развиват извън България, препоръчваме международната стипендиантска програма на Л’ОРЕАЛ и ЮНЕСКО „За жените в науката”, която дава възможност за обмяна на опит и провеждане на изследвания в престижни университети в чужбина. Повече информация можете да намерите тук: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=44170&URL_DO = DO_TOPIC & URL_SECTION = 201.html


 1. Има ли точни изисквания за това какво трябва да съдържа препоръката от научен ръководител?

Няма определен модел за тази препоръка. Важно е тя да подчертава научните способности на кандидата, както и това, че отговаря на всички изисквания на програмата „За жените в науката”. В повечето случаи препоръката не надвишава обем от една печатна страница формат А4.


 1. На какъв език трябва да бъде прилаганата документация?

Тъй като програмата се провежда в България, документацията следва да се попълни на български език. Въпреки това, няма забрана за това някои от приложените документи (публикации в чуждестранни издания, препоръки) да бъде на англиски език.


 1. Съвместима ли е програмата „За жените в науката” с други конкурси, отускащи стипендии?

Да, кандидатстването в програмата „За жените в науката” не ограничава участието в други програми, проекти и конкурси.
Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница