Чез разпределение българия” ад за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: «въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на «чез разпределение българия»


Раздел 1. Допустимост на участницитестраница2/9
Дата20.07.2018
Размер0.73 Mb.
ТипРешение
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Раздел 1. Допустимост на участниците.
Критерии за допустимост към участниците:

 1. Да имат лиценз за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна съгласно чл.5, ал.1, т.1., 2., 3. и 4. от Закона за частната охранителна дейност.

 2. Участниците трябва да са внедрили система за управление на качеството по EN ISO 9001:2008 (или еквивалентен), за дейността, която извършват – охранителна дейност.

 3. Участниците трябва да са внедрили система за управление на здравето и безопасността при работа по BS OHSAS 18001:2007, за дейността която извършват – охранителна дейност.

 4. Да нямат наложени административни санкции по Закона за частната охранителна дейност през изминалата календарна година.

 5. Да имат средно годишен брой на работниците и служителите наети по трудови договори през 2009, 2010 и 2011 години (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си) не по-малко от 100 лица.

 6. Да има оборот от охранителни услуги през 2009, 2010 и 2011 години (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си) не по-малко от 3 000 000 лева, без ДДС.

 7. Да имат сключена застраховка „Професионална отговорност”, валидна към датата посочена като краен срок за подаване на оферти.

Участник, който не отговаря на някой от посочените по-горе критерии за допустимост, няма да бъде допуснат до разглеждане на финансовото му предложение.Раздел 2. Методика за оценка на офертите
Оценката на офертите, класирането на участниците и определянето на изпълнители ще се извърши отделно за всяка обособена позиция по реда на ЗОП и настоящата документация. За всяка обособена позиция за изпълнител ще бъде определен участникът, предложил икономически най-изгодната оферта за съответната обособена позиция.
Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на ЗОП и предварително обявените изисквания на възложителя, посочени в обявлението и в настоящата документация се оценяват и класират по критерий “икономически най-изгодна оферта” за всяка обособена позиция поотделно.
1. Показатели и относителната им тежест.
Наименование

Коефициенти на тежест (к.т)

Показател 1

Цена /Ф/

0.40

Показател 2

План за охрана на обектите за съответната обособена позиция /П/

0.602. Методика за определяне на комплексна оценка на офертите
КО  комплексна оценка, изчислява се по формулата:
КО = Ф х 0.40 + П х 0.60
на базата на стойностите на долу посочените показатели:
Показател 1. Цена (Ф)

Оценката е в точки от 0 до 100. Максимален брой точки ще получи участникът предложил най-ниска обща цена за съответната обособената позиция, посочена в колона 6 на таблицата от документа „Предлагана цена” за срока на договора. Оценката на останалите участници се определя чрез изчисляване по следната формула:При установяване на аритметична грешка между единична и обща цена, за валидна се счита единичната цена и комисията ще приведе общата цена в съответствие с единичната.
Показател 2. План за охрана (П)

Оценката по този показател е експертна и се извършва от техническите експерти членове на комисията. Всеки експерт дава своя индивидуална оценка в точки от 0 до 100. За всеки участник се изчислява средно-аритметичната стойност от индивидуалните оценки на техническите експерти. Плана за охрана, който в най-пълна степен е съобразен със спецификата на отделните обекти, покрива в най-пълна степен изискванията на Възложителя и предлага най-ефективен план при съществуващото положение, получава максималния брой точки – 100 т. Всички останали оценки са в низходящ ред със стъпка 10 точки.
VI. Указания за подготовка на офертата
Раздел-I. указания ЗА изготвяне НА офертата


 1. За участие в процедурата участникът следва да представи оферта изготвена при условията и изискванията на ЗОП и настоящата документацията за участие. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в обявлението за обществената поръчка по реда описан в настоящите условия. Всички срокове в настоящата документация са определени в местно време за гр. София, Република България.
 1. Всеки участник може да представи само една оферта в процедурата.
 1. Участниците могат да участват за една, няколко или всички обособени позиции. Участниците трябва да представят оферта за целия обем на съответната обособена /и позиция /и, за която /които желаят да участват. Оферти за част от съответната обособена позиция се отстраняват от участие.
 1. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа лицето, представляващо участника, постави собственоръчен подпис под заверката и надпис «Вярно с оригинала»;
 1. Съдържанието и условията на представените в документацията за участие образци са задължителни за участниците и те не могат да ги променят, с изключение на образците на банковите гаранции.
 1. Относно образеца на банковата гаранция за участие, задължителни за участниците са само условията описани в тях. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на възложителя, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция.
 1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва «Оферта за участие в процедура: .......... », с посочени обект на поръчката, идентификационния й номер (ако такъв е посочен в обявлението), обособената /ите позиция /и, за които участва, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
 1. При приемане на оферта върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър на възложителя.
 1. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.
 1. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.
 1. До изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
 1. След крайния срок за получаване на оферти участниците не могат да ги оттеглят или променят.
 1. всички разходи на участника за участие в процедурата са за негова сметка.
 1. Лицата, отговорни за подписването на образеца на декларациите при извършен оглед на обектите, са както следва:

 • За обособена позиция 1 – Ивета Янкова, тел. 0884321305;

 • За обособена позиция 2 – Кирил Димов, тел. 0886599100;

 • За обособена позиция 3 – Добрин Даков, тел. 0886741297.РАЗДЕЛ-ІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ
Офертата трябва да съдържа документите, посочени в тази документация, съответстващи на чл. 56 от ЗОП, включително и друга информация, посочена в тази документацията, както следва:
ПЛИК № 1 с надпис „Документи за подбор” – отделен запечатан, непрозрачен и надписан с текст „Предлагана цена” и наименованието на участника и съдържащ:


 1. Оферта за участие в процедурата, изготвена по образец, съдържаща декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива (Приложение 1)
 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника (Приложение 2)
 1. Юридически статус  1. Документи за регистрация на участника удостоверяващи неговата правосубектност (заверени от участника копия).

Когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, регистриран/о в България представя копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.
Чуждестранните юридически лица или обединения на чуждестранни юридически лица представят съответен еквивалентен документ в легализиран превод, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени.

Обединения, участващи в процедурата представят документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият.

Физическите лица, участници в процедурата представят копие от документ за самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани документът се представя и в легализиран превод.

Документите следва да бъдат издадени не по-рано от 6 (шест) месеца преди датата на представянето им.
  1. Пълномощно на лицето подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписан от управляващия и представляващ участника по закон. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата за участие или конкретно посочен/и документ/и от нея и да представлява участника в процедурата.
  1. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47 ал. (1) т. 1 и ал. (2) т. 2, във връзка с чл. 47 ал. (9) от ЗОП (съгласно образеца – Приложение З /оригинал/). Попълва се и се подписва съобразно изискванията на чл. 47, ал. (4) от ЗОП.  1. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47 ал. (1) т. 2 и т. 3 и ал. (2) т. 1, т. 3 и т. 4, във връзка с чл. 47 ал. (9) от ЗОП (съгласно образеца – Приложение 4 /оригинал/). Попълва се, подписва се от представляващия участника.
  1. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47 ал. (5) от ЗОП, във връзка с чл. 47 ал. (9) от ЗОП (съгласно образеца – Приложение 5 /оригинал/). Попълва се и се подписва съобразно изискванията на чл. 47, ал. (4) от ЗОП.
  1. Документи за подизпълнителите (ако е приложимо).

Когато участникът предвижда да използва подизпълнители, документите по т. 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, и съответните документи по т. 4 и 5 се представят за всеки от тях.


 1. Доказателства за икономическото и финансовото състояние.

  1. Информация за оборота на участника, от услугите, които са обект на поръчката и са извършени през 2009, 2010 и 2011 години, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си.


Забележка: Тази информация трябва да се представи като декларация, в отделен документ с подпис и печат на участника.


  1. Валидна застраховка „Професионална отговорност”, валидна към датата посочена като краен срок за подаване на оферти (копиe).
 1. Технически възможности и /или квалификация.
  1. Участниците трябва да са лицензирани за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1., 2., 3. и 4. от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД). Доказва се чрез представяне на копие от лиценз за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна, издаден по реда на Глава ІІ от ЗЧОД, който трябва да е валиден към датата, посочена като краен срок за подаване на оферти.
  1. Участниците трябва да са внедрили система за управление на качеството по EN ISO 9001:2008 за извършване на охранителна дейност. Доказва се чрез представяне на копие от сертификат за управление на качеството по EN ISO 9001:2008 (или еквивалентен) за дейността която извършват – охранителна дейност, който трябва да е валиден към датата, посочена като краен срок за подаване на оферти.
  1. Участниците трябва да са внедрили система за управление на здравето и безопасността при работа по BS OHSAS 18001:2007 за извършване на охранителна дейност. Доказва се чрез представяне на копие от сертификат за управление на здравето и безопасността при работа по BS OHSAS 18001:2007 за дейността която извършват – охранителна дейност, който трябва да е валиден към датата, посочена като краен срок за подаване на оферти.
  1. Декларация със списък на изпълнените през 2009, 2010 и 2011 г. основни договори (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), придружени с препоръки за добро изпълнение, попълнена съгласно образеца в документацията за участие (съгласно Приложение 7).

Минимално изискване: Общата стойност на изпълнените през последните три години договори за охрана да бъде равна или по-висока от 3 000 000 лева, без ДДС.


  1. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника през 2009, 2010 и 2011 години, издаден към датата на обявяване на настоящата процедура (съгласно Приложение 16).

За доказване на декларираните обстоятелства се представя справка, издадена от Националната агенция по приходите.

Минимално изискване: Участниците да разполагат с минимум 100 лица, назначени по трудови договори.


 1. Документ за гаранция за участие в процедурата под форма на неотменяема, безусловна банкова гаранция съгласно образеца от документацията (Приложение 17) или депозит по следната сметка на Възложителя:

„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД,

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

SWIFT (BIC): UNCRBGSF

БАНКОВА СМЕТКА (IBAN) В ЛЕВА: BG43 UNCR 7630 1002 ERPB UL
В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано «Гаранция за участие в обществена поръчка с идентификационен № ..........». Идентификационният номер на процедурата е посочен в документацията за участие.

Размерът и валутата на гаранцията е определен в т. ІІІ.1.1. от обявлението за обществената поръчка.
 1. Документ за закупена документация за участие (копиe).
 1. Декларация за извършен оглед на обектите, включени в съответната обособена/и позиция/и, за които участникът участва (съгласно Приложение 8).


Забележка: Декларацията се издава за всяка Обособена позиция за която участва, като се описват всички обекти от съответната обособена позиция.


 1. Документ от МВР за липса на наложени административни санкции по ЗЧОД през изминалата календарна година.
 1. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (оригинал) – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документация (Приложение 15). Попълва се от представляващия/ те участника.ПЛИК № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” – отделен запечатан, непрозрачен и надписан с текст „Предлагана цена” и наименованието на участника и съдържащ:

Попълнен образец на Техническо предложение за обособените позиции, за които участникът участва, изготвено по образеца от настоящата документация (съгласно образците в Приложения 9, 10 и 11 /оригинал/) при съблюдаване на изискванията на техническата спецификация, изискванията и условията на документацията за участие.


Изисквания към техническото предложение

Участниците трябва да представят към техническото предложение от офертата си план за охрана на обектите от обособената позиция, за която участват, съгласно изискванията на чл. 24, ал. 2 от зчод.ПЛИК № 3 - „Предлагана цена” – отделен запечатан, непрозрачен и надписан с текст „Предлагана цена” и наименованието на участника и съдържащ:

Попълнено ценово предложение (съгласно образците в Приложения 12, 13 и 14 /оригинал/). В общият плик №3 следва да бъдат поставени толкова ценови предложения в отделни запечатани пликове, за колкото обособени позиции участва всеки участник.Този документ задължително следва да отговаря на следните условия:

    • Предлагана цена да е определена при пълно съответствие с условията за образуването и от документацията за участие и да включва всички разходи по изпълнение на услугата.

    • Предложеният начин на плащане да бъде съобразен с изисквания, посочени в документацията за участие и проекта на договор към нея.


VII. Условия и информация по провеждане на процедурата

Каталог: edee -> content -> file-other -> desktop
desktop -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
desktop -> Образци и приложения към първоначалната оферта приложение Образец на оферта
desktop -> За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
desktop -> За възлагане на обществена поръчка с предмет: «охрана на обекти с изградена сот-система, собственост на «чез разпределение българия» ад»
desktop -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участие


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница