Чез разпределение българия” ад за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: «въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на «чез разпределение българия»страница5/9
Дата20.07.2018
Размер1.15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

  1. Да получава възнаграждение за извършваната УСЛУГА по реда и условията на този договор.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  1. В случай на противоправно посегателство върху имуществото и/или обекта на охраната да изплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ парична сума в размер на разходите, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да направи, за да възстанови щетите на обекта в срок от 30 календарни дни от уведомяването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за посегателството.

  2. Да обучава и поддържа професионалната и специална подготовка на охранителите си.

  3. Да организира и осъществява охраната на обекта, с цел опазване имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и такова на трети лица намиращо се на територията на обекта, както и предотвратяване на всякакви неправомерни посегателства върху обекта и повереното имущество.

  4. Да изпълнява задълженията си по осигуряване на охраната съгласно плана за организация на охраната на обекта.

  5. Да уведомява незабавно органите на МВР от най-близкото районно полицейско управление и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършено или опит за извършване на посегателство в охраняемия обект и при залавяне на нарушители.

  6. При извършване или опит за извършване на посегателство на охраняемия обект, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема съответните действия за предотвратяване на неблагоприятните последици за имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и това на трети лица намиращо се на територията на обекта и запазване на интересите им, като при необходимост взаимодейства с органите на МВР.

  7. При възникване на аварии и природни бедствия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да организира и извършва първоначалните и неотложни действия, съобразно конкретната ситуация.

  8. По време на изпълнение на услугата, охранителите да бъдат с униформено облекло и оръжие, да разполагат със средства за независима комуникация (мобилен телефон), помощни средства за наблюдение и принуда.

  9. По време на изпълнение на услугата, охранителите да осъществяват пропускателен режим в обекта съобразно правилника за вътрешния ред, пропускателния режим на обекта и разпорежданията на упълномощени служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

  10. Да опазва в тайна всички факти и обстоятелства, станали му известни във връзка с охранявания обект.

  11. Да спазва действащите нормативни изисквания в страната, свързани с изпълнението на услугата, както и по безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност.

  12. Да не прехвърля задължения по този договор на други физически или юридически лица.

  13. Да поддържа за целия срок на изпълнение на договора валидна застраховка „Професионална отговорност“.

  14. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, към протокола за допускане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 5.1., списък с лицата, които ще осъществяват непосредствената охранителна дейност. Списъкът да съдържа трите имена на охранителите, ЕГН, номер, дата и място на издаване на документ за самоличност и постоянен адрес. Охранителите да бъдат на възраст до 63 години, физически здрави и годни да изпълняват охранителна дейност.

  15. При подписване на договора писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името на лицето (лицата), което ръководи охраната на обекта и има право да прави записи и да подписва Дневника за охрана на обекта.

  16. При възникване на необходимост от осигуряване на охрана по предмета на договора (на съоръжения и мероприятия с физическа охрана и специализирани автомобили), извън обектите, изрично описани в Приложение № 1, но попадащи в обхвата и предмета на поръчката, по писмено искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури поисканата охрана при спазване на условията и цените, уговорени с договора, като възлагането на допълнителната охрана следва да е в границите на допустимата максимална стойност по договора, определена в т. 3.1. При отпаднала необходимост, и в случай на изрично писмено искане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да снеме от охрана обект по този договор.

  17. В случай на отнемане на лиценза за извършване на частна охранителна дейност по време на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок до 3 работни дни от отнемането.

  18. В случай на кражба ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за намиращото се на територията на обектите движимо и недвижимо имущество, независимо от собствеността му.

  19. При организиране на охраната лицата, извършващи дейност по чл. 5 от ЗЧОД са длъжни да спазват изискванията на чл. 24. ал. (1) от ЗЧОД.

  20. Да изпълнява възложената му работа с охранители с които има сключени трудови договори и които:

  1. са бивши служители на системата на МВР, МО или имат опит в охранителната дейност не по-малко от 3 години;

  2. имат поне ниво на основна компютърна грамотност;

  3. са на възраст не повече от 63 години по отношение на дейността по въоръжена охрана;

  4. са на възраст не повече от 50 години по отношение на дейността по охрана на съоръжения и мероприятия;

  1. Да използва специализирани автомобили за изпълнение на дейността по охрана на съоръжения и мероприятия оборудвани с GPS.
 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

  1. По всяко време да извършва проверки и осъществява контрол по изпълнението на договора, без да създава пречки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на задълженията му.

  2. Да получава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своевременно информация за констатираните посегателства, водещи до увреждане, опит за увреждане и кражба на имуществото му.

  3. Да иска писмено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а последният да му осигурява охрана по предмета на договора (на съоръжения и мероприятия с физическа охрана и специализирани автомобили), извън обектите, изрично описани в Приложение № 1, но попадащи в обхвата и предмета на поръчката, при възникване на необходимост от това, при съобразяване с условията и цената, уговорени в договора, доколкото това не води до надвишаване на допустимата максимална стойност по договора, определена в т. 3.1.

  4. Да иска писмено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а последният да снеме от охрана обекти по предмета на договора, при отпадане на необходимостта от тяхната охрана.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:  1. След влизане на договора в сила, да организира допускането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта за изпълнение на задълженията му.

  2. Да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ списък на лицата, които имат право да дават разпореждания на охраняваните обекти от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да приемат и предават услугата, да правят записи и да подписват Дневника за охрана на обекта.

  3. Да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички промени в обстановката на охранявания обект, имащи отношение към сигурността му.

  4. Да уведомява незабавно компетентните органи при извършване или опит за извършване на посегателства на охранявания обект.

  5. Да проведе първоначален инструктаж на ръководителя на охранителите и всички охранители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за особеностите на обектите и специфичните изисквания при осигуряването на безопасни условия на труд.

  6. Да предостави на Изпълнителя правилника за вътрешния ред и пропускателния режим на обектите и да го уведомява своевременно, в писмена форма, за настъпилите промени в тях.
 1. ОТГОВОРНОСТИ

  1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна имуществена отговорност за вредите, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на имуществото на трети лица намиращо се на територията на обекта в резултат на извършени от трети лица или от негов служител неправомерни действия, наречени “посегателства”, изразяващи се в кражби, грабежи и увреждане на охраняваното имущество и/или настъпили щети в резултат на посегателства, допуснати на охранявания обект, за които е извършен оглед на местопроизшествието от компетентните органи.

  2. Размерът на дължимото обезщетение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и сроковете за изплащането му се уточняват с двустранен протокол, в който се вписва вида, количеството и стойността на имуществото, обект на посегателство, на база пазарни цени или по данни от счетоводни документи и регистри на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай на спор между страните, протоколът се подписва след получаване на писмено уведомление от компетентните органи за приключване на процесуалните действия по конкретното посегателство, но не по-късно от два месеца от огледа.

  3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност за посегателства, извършени в срока на действие на договора, независимо, че към момента на започване на процесуалните действия към конкретния извършител, същите не са приключили.

  4. При забава на изпълнение на задължения по този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2 % за всеки пълен ден, но не повече от 10 % от стойността на договора, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка.

  5. При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отношение на сроковете за плащане, съгласно т. 3.4. той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение в размер на законната лихва за всеки ден забава.

  6. При неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати същия по реда на т. 10.1.

  7. Сумите за неустойки, щети, вреди, обезщетения и пропуснати ползи се заплащат в срок до 10 (десет) календарни дни от датата на претенцията.

  8. Ако в определения срок за плащане по т. 8.7 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи сумата от гаранцията за изпълнение на договора и /или да я удържи от дължимите плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случай, че характерът и размерът на претенцията са такива, че Възложителят не може да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение и/ или от дължимите плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни своето право по член 226 от Кодекса за застраховането.

  9. Неустойката за закъснение се начислява върху общата стойност на договора, без ДДС.
 1. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

  1. Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, независещо от волята на страните, включващо, но не ограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция или разпоредби на органи на държавната власт и управление и други.

  2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява писмено в тридневен срок другата страна в какво се състои същата. При неизпълнение на това задължение се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна.

  3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

  4. Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати договора съгласно т. 10.2. В този случай неустойки не се дължат.
 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

  1. Този договор може да бъде прекратен едностранно от Възложителя, както следва:

а) с 15-дневно предизвестие отправено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при неизпълнение на задълженията по т. 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21 и 6.22 на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно настоящият договор, без да са налице обстоятелствата по чл. 9.4. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора.

б) с 15-дневно предизвестие отправено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при отнемане и /или изтичане на валидност на Лиценза на изпълнителя за въоръжена охранителна дейност.

в) с 15-дневно предизвестие отправено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на повече от 3 противоправни посегателства, от момента на сключване на договора, при които са възникнали щети.

г) с минимум 60-дневно предизвестие отправено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като в предизвестието се посочва датата за прекратяване на договора и реда за уреждане на взаимоотношенията, ако е необходимо;

д) с минимум 30-дневно писмено предизвестие отправено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след изтичане на 10 месеца от срока на договора, но не по-късно от последния ден на 11-тия месец от началото на договора. В предизвестието се посочва датата за прекратяване на договора и реда за уреждане на взаимоотношенията, ако е необходимо.

11.2. Всяка от страните има право да прекрати договора с 15-дневно писмено предизвестие в случаите по т. 9.4;

11.3. Договорът може да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие, след уреждане взаимоотношенията между страните към момента на прекратяването.


 1. СПОРОВЕ

  1. Страните ще решават споровете, възникнали по повод изпълнението на настоящия договор, чрез взаимни преговори и отстъпки.

  2. Когато страните не постигнат съгласие, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към ново възникнали обстоятелства, ще бъдат решавани от Арбитражния съд при Българската търговско–промишлена палата.
 1. СЪОБЩЕНИЯ

  1. Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от страните.

  2. За дата на съобщението се смята:

    • датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;

    • датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

    • датата на изпращането – при изпращане по факс или по е-мейл, сканирани с изходящ номер, подпис и печат . 1. ВЛИЗАНЕ НА ДОГОВОРА В СИЛА

14.1. Договорът влиза в сила от датата на неговото подписване от двете страни. За всеки конкретен обект изпълнението на договора започва от датата на Протокол за допускане по реда на т.5.1. 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

  1. Всички срокове по договора, посочени в дни, следва да се разбират в календарни дни, освен ако изрично не е посочено друго.

  2. За неуредени с договора въпроси се прилагат действащите в страната нормативни актове.

Настоящия договор е изготвен в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните.


Приложения, представляващи неразделна част от договора:

 1. Приложение 1 – Описание на обектите и цени.

 2. Приложение 2 – Техническа спецификация и изисквания.

 3. Приложение 3 – Застрахователна полица „Професионална отговорност”.

 4. Приложение 4 – Копие на Лиценз за извършване на частна охранителна дейност.

 5. Приложение 5 – План за охрана.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

IX. Образци и приложения към офертата за участие

Приложение 1. Оферта за участие


поставя се в плик № 1
ОБРАЗЕЦ!

______________________________________________________________________________________

(наименование на участника)

______________________________________________________________________________________(правно-организационна форма на участника, търговското дружество или обединения или друга правна форма)

______________________________________________________________________________________(седалище по регистрация)

_____________________________________(Единен идентификационен код)

______________________________________________________________________________________(точен адрес за кореспонденция на участника, град, пощенски код, улица, №)

____________________ _____________________ ___________________________________(телефонен номер) (факс номер) (e-mail)

______________________________________________________________________________________(представител, длъжност)

До „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД,


О Ф Е Р Т А

Наименование и _____________________________________________________________

идентификационен номер

на поръчката: _____________________________________________________________


Обособени позиции, за

които се отнася офертата: _____________________________________________________________УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с условията за участие в открита процедура за възлагане на горецитираната обществена поръчка, както и с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, Ви представяме настоящата оферта, както следва:

 1. Декларирам, че сме депозирали / учредили гаранция за участие, както следва:


Наименование на позицията:

Размер на гаранцията

за участие1

Обособена позиция 1. ...
2

Обособена позиция 2. ...
3

Обособена позиция 3. ...  1. Цената за изпълнение, условията и начина на плащане са съгласно приложеното в настоящата оферта „Финансово предложение”, поставено в отделен запечатан плик.
  1. Декларирам, че в случай, че бъда избран за Изпълнител към момента на подписване на договора ще представя всички изискуеми документи, съгласно Глава VIІ, раздел ІІІ от настоящата документация. Запознат съм, че непредставянето на някой от изискуемите документи може да доведе до задържането на учредената от мен в полза на Възложителя гаранция за участие.
  1. Заявяваме, че при изпълнение на поръчката ще ползваме подизпълнители, за които представяме исканите документи и информация / няма да ползваме подизпълнители: (ненужното се зачертава)


Подизпълнител

наименование и адрес

Изпълнява следния вид/част от поръчката

% от общата стойност на поръчката

1


2


3

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница