Чез разпределение българия” ад за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: «въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на «чез разпределение българия»страница9/9
Дата20.07.2018
Размер1.15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


2.2. Цена за охранителна дейност на съоръжения и мероприятия:Наименование

Мерна единица

Количество

Единична цена, лв. без ДДС

Обща цена за 36 месеца,

лв. без ДДС

(колона 4х5х36 месеца)


1

2

3

4

5

6

1.

Охранителна дейност с физическа сила

Човекочас

4 3202.

Използване на специализиаран автомобил

Километър

1 200Обща цена в лева от колона 6 за т.2.2 на обособена позиция 3

-

-

-

Забележка: Дейностите посочени по-горе ще се извършват от екип от двама охранители.
Финансовият разчет на законоустановените и специфичните задължителни разходи за охранителната дейност, включени в предлаганата цена за издръжка на един охранител е както следва:

  • ____________________________________ лева;

  • ____________________________________ лева;

  • ____________________________________ лева;

  • ...

Настоящата предлагана цена е валидна за период от 90 календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите, посочена в обявлението
Забележки:

  1. Цените са без ДДС, като ДДС се начислява при фактурирането.

  2. В случай, че съществува разлика между единичната и общата цена, за валидна се приема единичната цена и общата се привежда в съответствие.

  3. Посочените часове и километри в таблицата от т.2.2. са орентировъчни и служат за оценка на участниците. В последствие договорът/те ще бъде/ат сключен/и по единични цени.

Дата _______. _______ .2012 година Подпис __________________________


Име и Фамилия __________________________
Печат

Приложение 15. Декларация за приемане на условията в проекта на договор


поставя се в плик № 1
ОБРАЗЕЦ!


Д Е К Л А Р А Ц И Я
за приемане на условията в проекта на договор

Долуподписаният/-ната/ _____________________________________________, в качеството ми на представляващ ____________________________________, участника в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: _______________________________________________.
Д Е К Л А Р И Р А М:

Съгласен съм и приемам всички условия в проекта на договор от Глава VIII от документацията за възлагане на обеществена поръчка.


При подписването на договора ще приложа всички изисквани документи съгласно Раздел III от Глава VII на документацията възлагане на обеществена поръчка и ЗОП.

Дата _______. _______ .2012 година Декларатор:__________________________(дата на подписване)

Име и Фамилия __________________________


Печат

Приложение 16. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите


поставя се в плик № 1
ОБРАЗЕЦ!


Д Е К Л А Р А Ц И Я

средния годишен брой на работниците и служителите

Долуподписаният/-ната/ _____________________________________________, в качеството ми на представляващ ____________________________________, участника в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: _______________________________________________.
Д Е К Л А Р И Р А М:

За периода 2009 – 2011 година включително, представляваното от мен дружество има средно годишен брой на работници и служители и брой ръководни служители, както следва:Период

Средно годишен брой служители

1

2

3

1.

За 2009 година
2.

За 2010 година
3.

За 2011 година
Средногодишен брой служители за 2009, 2010 и 2011 години


Забележка:

За доказване на декларираните обстоятелства се представя справка от Националната агенция по приходите, издадена в периода от датата на обявяване на процедурата до крайната дата за подаване на оферти. В справката задължително трябва да има информация за броя на лицата, назначени по трудови договори към датата на обявяване на процедурата. Във връзка с минималното изискване броят на лицата, назначени по трудови договори към датата на обявяване на процедурата, трябва да бъде не по-малко от 100. В справката може да има и друга информация.

Дата _______. _______ .2012 година Декларатор:__________________________

(дата на подписване)

Име и Фамилия __________________________


Печат

Приложение 17. Банкова гаранция за участие в процедура


поставя се в плик № 1
ОБРАЗЕЦ!

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка

ПОЛЗВАТЕЛ: “ЧЕЗ Разпределение българия” АД – гр. софия


Известени сме, че нашият Клиент, ........................................................................................................

[наименование и адрес на участника],

(наричан по-нататък “Участник”), ще участва в обявената от

..........................................................................................................................

[наименование на възложителя],

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: _______________________________, идентиф. № ............ [описва се обекта и/или съответната обособена позиция, ако има такава]


Запознати сме, че съгласно условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, Участникът е длъжен да представи със заявлението/офертата си гаранция за участие в процедурата.
Предвид горното, ние ___________________________________________ (името на банката, в

която е открита гаранцията) с ЕИК ______________, регистрирано седалище в ___________________, представлявана от ___________________ (по-нататък наричана “Банката”) се задължаваме пред ______________________________________ (наричан по-нататък “Възложител”) със сумата от ________________________________, чието плащане ще се извърши в полза на Възложителя, за което с тази гаранция Банката обвързва себе си и своите правоприемници.


Подпечатано с печата на горепосочената Банка на ___________ година.
Безусловно и неотменяемо се задължаваме, да изплатим при първо писмено поискване, на Възложителя, в рамките на валидността на гаранцията, сума не по-голяма от посочената по-горе, без да е необходимо Възложителят да обосновава своето искане. Достатъчно е в искането си за изплащане на сумата той да посочи, че същата му се дължи поради наличието на едно, две или всички, посочени по-долу обстоятелства:

  1. Ако участникът за възлагане на обществена поръчка оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на оферти и по време на нейната валидност;

  2. В случай, че Участникът е определен за изпълнител и след като е бил уведомен за това, по време на валидността на офертата му:

(а) не успее или откаже да сключи договора, ако това му е поискано;

(б) откаже или не успее в срок до един месец след получаването на решението за определяне на изпълнител да представи някой от изискуемите документи за сключване на договора, които са посочени в документацията за участие, в съответствие с чл. 42 на ЗОП.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване.

Тази гаранция ще бъде валидна до един месец след изтичане срока на валидност на офертата. В случай, че бъде предявено искане за изплащане на сумата, същото следва да постъпи в банката не по-късно от горепосочения срок.
Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата.
дата: _________ година Банка: ____________________________

град: _________________

Изпълнителен директор

Име: _________________________________


Подпис и печат: _____________________

Приложение 18. Банкова гаранция за изпълнениеОБРАЗЕЦ!
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
за изпълнение на договор за обществена поръчка
ПОЛЗВАТЕЛ: “ЧЕЗ Разпределение българия” АД – гр. софия
Известени сме, че нашият Клиент, ___________________ [име/фирма и адрес на участника],

наричан за краткост по-долу Изпълнител,

с Решение № / г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] на
....................................................... [фирма на възложителя], наричан по-долу Възложител,
е избран за изпълнител в процедурата за възлагане на обществена поръчка идентиф. № ............. с обект: [описва се обекта и съответната обособена позиция, ако има такава], с което е определен за Изпълнител на посочената обществена поръчка.
Информирани сме, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на % [посочва се размера от обявлението на процедурата] от общата стойност на поръчката, а именно (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.
Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [Банка], ЕИК ..........................., с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.
Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас по куриер или чрез препоръчана поща или подадено на ръка, и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.
Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.
Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на ____________[посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорните условия], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.
Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.
Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

 

дата: _________ година Банка: ____________________________град: _________________

Изпълнителен директорИме: _________________________________
Подпис и печат: _____________________


идентификационен № PPS12-012 Март, 2012 година /
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница