Чез разпределение българия” ад


Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управлениестраница13/15
Дата30.07.2018
Размер2.65 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Отговор:

1) Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания.
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

[] Да [] Не
[……] [……]


(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

2) Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление?
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

[] Да [] Не
[……] [……]


(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]


Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

Намаляване на броя

Отговор:

Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин:
В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи:
Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат45, моля, посочете за всички от тях:

[……]

[…] [] Да [] Не46


(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]47
Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно48; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно49, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

Долуподписаният дава официално съгласие [Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, като Възложител на поръчката] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [съответните части от ЕЕДОП, касаещи личното състояние и съответствието с критериите за подбор, а именно от Част II до Част IV] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП), за напрежение до 20 kV, с един трансформатор до 800 kVA, обслужван отвън, тесен – TS9, с огледално разположение на помещенията за разпределителна уредба (РУ) СрН и НН за обект: „Жилищна сграда в УПИ XXII-3018, кв.5, с.Бистрица““, реф. № PPD 17-113].
Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и): [……]

Дата ______________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____________________

(име и фамилия)

____________________(длъжност на представляващия участника)


представя се при допълнително поискване по чл. 67, ал. 5 или 6 от ЗОП

от комисията/възложителя

ОБРАЗЕЦ
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 101, ал. 11 от ЗОП

за липса на свързаност с друг участник

Долуподписаният/-ната/, ___________________________________________________________________, в качеството ми на представляващ __________________________________________________________, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП), за напрежение до 20 kV, с един трансформатор до 800 kVA, обслужван отвън, тесен – TS9, с огледално разположение на помещенията за разпределителна уредба (РУ) СрН и НН за обект: „Жилищна сграда в УПИ XXII-3018, кв.5, с.Бистрица““, реф. № PPD 17-113

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Участникът, когото представлявам, не е свързано лице по смисъла на т. 45 от § 2 от ДР на ЗОП с друг участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
Дата ______________ г. Декларатор: _______________

/име, подпис и печат/Забележка:

Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.

представя се при допълнително поискване по чл. 67, ал. 5 или 6 от ЗОП

от комисията/възложителя

ОБРАЗЕЦ
Д Е К Л А Р А Ц И Я
за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният/-ната/, ............................................................................................................................................................................., в качеството ми на представляващ ........................................................................................................................, с ЕИК……………………..


Д Е К Л А Р И Р А М:


1. Съгласен съм да участвам като подизпълнител на ________________________,

(посочва се името на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП), за напрежение до 20 kV, с един трансформатор до 800 kVA, обслужван отвън, тесен – TS9, с огледално разположение на помещенията за разпределителна уредба (РУ) СрН и НН за обект: „Жилищна сграда в УПИ XXII-3018, кв.5, с.Бистрица““, реф. № PPD 17-113, в случай че бъде избран за изпълнител.

2. Задълженията ми като подизпълнител включва изпълнението на: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Делът от обществената поръчка по т. 1, който ще изпълнявам като подизпълнител, е ………….. от общия обем на поръчката.

4. Прилагам надлежно попълнен и подписан ЕЕДОП, ведно с необходимите доказателства за технически и професионални способности.

5. Съгласен съм преди сключване на договор за обществената поръчка да представя актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване и съответствието с критериите за подбор, ако не са настъпили основания за смяна на подизпълнител.


Приложение: Надлежно попълнен и подписан ЕЕДОП.

Дата ______________ г. Декларатор: _____________________

/име, подпис и печат/

Забележка:

Настоящата декларация се представя от всяко лице, декларирано в ЕЕДОП на участника като подизпълнител.

представя се при допълнително поискване по чл. 67, ал. 5 или 6 от ЗОП

от комисията/възложителя

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за предоставен ресурс
Долуподписаният/-ната/, ...................................................................................................................................
в качеството ми на представляващ ...................................................................................................................,

(наименованието на съответното трето лице по смисъла на чл. 65 от ЗОП)
Д Е К Л А Р И Р А М:
Във връзка с поставените от Възложителя в документацията за участие минимални изисквания, относно техническите и професионални способности на участниците, като лице, предоставящо ресурс на ………………………………………………………..…………….. (посочва се името на участника), участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП), за напрежение до 20 kV, с един трансформатор до 800 kVA, обслужван отвън, тесен – TS9, с огледално разположение на помещенията за разпределителна уредба (РУ) СрН и НН за обект: „Жилищна сграда в УПИ XXII-3018, кв.5, с.Бистрица““, реф. № PPD 17-113, на същия предоставям следният ресурс:

…………………


…………………

…………………


Дата ______________ г. Декларатор: _______________

/име, подпис и печат/Забележка:

Настоящата декларация задължително се попълва от лицата, които предоставят един или повече ресурси на участника (икономическия оператор) в настоящата обществена поръчка с цел покриване на поставените от Възложителя минимални изисквания за доказване на техническите и професионални способности.
V. техническо предложение

поставя се в комплекта на техническото предложение
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществената поръчка
ДО: „ЧЕЗ разпределение БЪЛГАРИЯ” АД,
От: .......................................................................................................

(участник)

адрес: гр............................. ул. .........................., №. …

тел.: ........ / ............. факс: ......./ .............; e-mail: …………………….

Единен идентификационен код: ............................,

Представлявано от ........................................................................... – ............................. (длъжност)

Лице за контакти: .................................................., тел.: ..................., факс: ......................, e-mail:……………


Уважаеми ГОСПОЖИ И Господа,

Предоставяме на Вашето внимание предложението ни за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП), за напрежение до 20 kV, с един трансформатор до 800 kVA, обслужван отвън, тесен – TS9, с огледално разположение на помещенията за разпределителна уредба (РУ) СрН и НН за обект: „Жилищна сграда в УПИ XXII-3018, кв.5, с.Бистрица““, реф. № PPD 17-113,

1. В случай, че бъдем избрани за изпълнител, ще изпълним предмета на поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, като се задължаваме да спазваме изискванията на нормативната уредба на Република България.

2. Представям техническите спецификации от раздел ІI на документацията с попълнени всички изисквани стойности за всички позиции от стоката по предмета на поръчката.

3. Декларирам, че предлаганото от нас оборудване отговаря на минималните технически изисквания на Възложителя, които не съдържат графа „Гарантирано предложение“ в таблиците на техническите спецификации на стоката, приложение към настоящото предложение за изпълнение на поръчката.

4. Представям всички изисквани данни и документи, посочени в Приложение 2 от настоящото техническо предложение. Запознат съм с изискването, че представените документи трябва да бъдат на български език или с превод на български език, придружени с оригиналните документи, с изключение на каталозите и протоколи от изпитания /в случай, че се изискват/ за материалите, които могат да се представят и само на английски език.

5. Запознат съм, че представените от нас технически документи са доказателство за декларираните от мен технически данни и параметри в техническите спецификации на стоката.

6. Потвърждавам, че представяните от нас стоки, описани в Техническото ни предложение, ще отговарят на посочените от възложителя стандарти или на еквивалентни. В случай, че даден материал отговаря на стандарт, еквивалентен на посочения се задължаваме да го отразим в отделен документ и да представим доказателства за еквивалентността на двата стандарта.

7. Предлагам гаранционен срок за:

7.1. електрическо оборудване - ......................... месеца /не по-малко от 24 месеца/, от датата на приемо – предавателен протокол за получаване на БКТП от Възложителя

7.2. съоръжението, включително земната основа под БКТП - ......................... години /не по-малко от 10 години/, от датата на приемо – предавателен протокол за получаване на БКТП и приемане на извършения монтаж от Възложителя.

8. Срок за доставка и монтаж на предлаганото БКТП - …………… дни (не повече от 30 календарни дни) от датата на поръчка от Възложителя до Изпълнителя


Приложения:

  1. Приложение 1 - Технически изисквания и спецификации за изпълнение на поръчката – раздел II от документацията за участие – попълнени на съответните указани места;

  2. Приложение 2 - Изисквани документи от приложение - Технически изисквания и спецификации;

Дата ______________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____________________(име и фамилия)

________________________________(длъжност на представляващия участника)
поставя се в комплекта на техническото предложение
ОБРАЗЕЦ
ДЕКЛАРАЦИЯ
за приемане на условията в проекта на договор
Долуподписаният/-ната/, .................................................................................................................. в качеството ми на представляващ ....................................................................................................... (името на участника) участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП), за напрежение до 20 kV, с един трансформатор до 800 kVA, обслужван отвън, тесен – TS9, с огледално разположение на помещенията за разпределителна уредба (РУ) СрН и НН за обект: „Жилищна сграда в УПИ XXII-3018, кв.5, с.Бистрица““, реф. № PPD 17-113,

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:


Приемам условията в проекта на договор, приложен в документацията за участие.

Дата ______________ г. Декларатор: _____________________

/име, подпис и печат/

поставя се в комплекта на

техническото предложение

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за срока на валидност на офертата

Долуподписаният/ -ата, .......... ......................................................................................................,(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................ .....................................................................– гр............................................................................,

адрес:......................... ...................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... ................................................................................................................(посочва се длъжността)

на....................................................................................................................................................,(посочете наименованието на участника)
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП), за напрежение до 20 kV, с един трансформатор до 800 kVA, обслужван отвън, тесен – TS9, с огледално разположение на помещенията за разпределителна уредба (РУ) СрН и НН за обект: „Жилищна сграда в УПИ XXII-3018, кв.5, с.Бистрица“, реф. № PPD 17-113,

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:


С подаване на настоящата оферта, направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в обявлението, считано от крайния срок за подаване на офертите.
Дата ______________ г. Декларатор: _____________________

/име, подпис и печат/Забележка:

Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.

VІ. ценово предложение (ОБРАЗЕЦ)

Ценово предложение

за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП), за напрежение до 20 kV, с един трансформатор до 800 kVA, обслужван отвън, тесен – TS9, с огледално разположение на помещенията за разпределителна уредба (РУ) СрН и НН за обект: „Жилищна сграда в УПИ XXII-3018, кв.5, с.Бистрица““, реф. № PPD 17-113

ДО: „ЧЕЗ разпределение БЪЛГАРИЯ” АД,
От: .........................................................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за доставка и монтаж на бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП), за напрежение до 20 kV, с един трансформатор до 800 kVA, обслужван отвън, тесен – TS9, с огледално разположение на помещенията за разпределителна уредба (РУ) СрН и НН за обект: „Жилищна сграда в УПИ XXII-3018, кв.5, с.Бистрица“.
1. Стойността на нашата оферта, представляваща общата стойност за изпълнение на поръчката е: __________________ лв. без ДДС Словом:________________________________________________

[посочва се цифром и словом цената]

2. Заявяваме, че приемаме условията, заложени в документацията за участие и обявлението и сме съгласни да ги изпълним в съответствие с изискванията.

3. В съответствие с условията на настоящата документация, предлагаме следната цена, описана в ценовата таблица към ценовото предложение.
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
Наименование

Мярка

Количество

Цена лева без ДДС
1

2

3

4

5

1

Доставка и монтаж на БКТП 20 kV / 800 kVA за три кабелни присъединения и едно трансформаторно присъединение – КККТ, обслужван отвън (К), с достъп (Д) отпред и отстрани, тесен

бр.

1

 Запознати сме, че:

Посочената цена е в лева, без ДДС, включва всички преки и непреки разходи на Изпълнителя, включително транспортни и организационни, свързани с изпълнението на всички дейности, предмет на настоящата поръчка, при пълно съответствие с условията на обявлението и документацията за участие.
Дата ______________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____________________

(име и фамилия)
_____________________

(длъжност на представляващия участника)


VIІ. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
П Р О Е К Т Н А Д О Г О В О Р
№ _____________ / ______________ 20___ година

Днес, ...................... 2017 г. (дата на сключване), в град София, Република България, между страните:


(1) ЧЕЗ РАЗПределение българия” АД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1784, Столична община, район “Младост“, бул. „Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 130277958, ИН по ЗДДС: BG 130277958, Банкова сметка: код: UNCRBGSF, сметка: BG 43 UNCR 7630 1002 ERPBUL, при банка: „УниКредит Булбанк“ АД, представлявано от ………………………………, в качеството му на член на Управителния съвет на дружеството, упълномощен за сключване на договора с решение, описано в т. …. от Протокол № …../ …….2017 г. от редовно заседание на Управителния съвет на дружеството, наричано за краткост „Възложител”, от една страна,

и

(2) ………………………….., със седалище и адрес на управление: ………….., гр. …………., ул. “……………..“ № ………., вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: ……………., ИН по ЗДДС: BG ………………, Банкова сметка: код: ……………, сметка: ……………….., при банка: „…………………“ …………., представлявано от …………………………., в качеството му на …………………………….., наричано за краткост “Изпълнител”, от друга страна,


на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в резултат на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с референтен № РРD 17-113 и предмет: „ Доставка и монтаж на бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП), за напрежение до 20 kV, с един трансформатор до 800 kVA, обслужван отвън, тесен – TS9, с огледално разположение на помещенията за разпределителна уредба (РУ) СрН и НН за обект: „Жилищна сграда в УПИ XXII-3018, кв.5, с.Бистрица“”, , поръчка №…………………….. …………………… (уникален номер на поръчката в Регистъра на обществени поръчки, към АОП), се сключи настоящият договор за следното:
1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Съгласно условията на настоящия договор и приложенията към него и въз основа на последващите поръчки за доставка и монтаж, Изпълнителят се задължава да доставя, монтира и продава, а Възложителят да приема и купупи стока, представляваща бетонов комплектен трансформаторен пост /БКТП/, описана по вид в Приложение 1 и отговарящи на техническите изисквания (характеристики) от Приложение 2 на договора. За целите на договора и за краткост описаната стока от Приложение 1 ще бъде наричана по-долу “СТОКА” или „БКТП“.

1.2. (1) Стоката се доставя и монтира по поръчка, отправена от Възложителя до Изпълнителя.

(2) Във възлагателния протокол/документа за възлагане (поръчката) се включват данни за адреса, на който ще бъде извършен монтажа на БКТП, което ще бъде доставено и монтирано, цената за доставка и монтаж на стоката, както и срока за изпълнение. Стоката по предмета на поръчката ще бъде доставена и по отношение на нея ще бъдат извършени първоначални действия по нейната експлоатация (монтаж) направо до обекта на Възложителя, за целите на който се открива и провежда настоящата обществена поръчка, намиращ се в село Бистрица, Столична община, кв. 5, УПИ № ХХII – 3018.

(3) Приемането на работата по предмета на договора се извършва на посочения в поръчката адрес на обекта с приемателен протокол по т. 6.3. придружен от документите, посочени в приложението по т. 6.2., подписан от страните по този договор или техни упълномощени представители.

(4) Протоколът по т. 6.3. се подписва и от подизпълнителя, ако в поръчката по ал. 2 са включени стоки, за доставка и монтаж, за които Изпълнителят е сключил договор за подизпълнение съгласно Раздел 10 от договора.

(5) Предходната ал. 4 не се прилага, ако Изпълнителят представи на Възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или доставката или монтажа на стока или част от нея не е възложена на подизпълнителя.

1.3. Поръчките на Възложителя се изготвят в съответствие с посоченият срок в т. 3.2 и при спазване на т. 3.3. 1.4. Собствеността и риска от погиването и повреждането на стоката преминава върху Възложителя с подписването на приемателния протокол по т. 6.3.


2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената за доставка и монтаж на бетоновият комплектен трансформаторен пост /БКТП/, предмет на договора, е описана в Приложение 1, неразделна част от договора.

2.2. При надлежно и своевременно изпълнение на предмета на договора Възложителят ще заплати на Изпълнителя поръчаната и приета по реда на т. 1.2., ал. 3 стока, по цена за доставка и монтаж на бетоновият комплектен трансформаторен пост, съгласно Приложениe 1 от настоящия договор, определена в лева, без ДДС. Цената е определена франко адрес за доставка и монтаж на обект на Възложителя: „Жилищна сграда в УПИ XXII-3018, кв.5, с.Бистрица“, попадащ на лицензионната територията на “ЧЕЗ Разпределение България“ АД, като включва всички преки и косвени разходи, в това число, но не изчерпателно: транспорт, такси, застраховки, монтаж, документация и всички други съпътстващи изпълнението разходи. При фактурирането се начислява дължимият в момента ДДС според законодателството на Република България.

2.3. Максималната стойност на договора е до ……………… лв. (…………) без ДДС. Независимо от това дали срокът на договора по т. 3.1 е изтекъл или не, при достигане на максималната стойност по тази точка, договорът се прекратява автоматично, без която и да е от страните да дължи уведомление или предизвестие на другата страна.

2.4. Възложителят се задължава да заплати поръчаната по реда на т. 1.2. и приета по реда на т. 6.3. стока чрез банков превод, в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на издаване от Изпълнителя и предоставяне на Възложителя на оригинална фактура за стойността на доставката и монтаж, ведно с документите, посочени в Приложение 3 от договора, които придружават стоката. Във фактурата трябва да са посочени: № и дата на договора, № и дата на приемо-предавателния протокол по т. 6.3 и № на поръчката за доставка. Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя издадената фактура и документите, които придружават стоката, най-късно в срок до 5 дни, считано от датата на издаването на фактурата, като при забава за представяне на фактурата и придружаващите стоката документи, срокът за плащане се удължава съответно със срока на забавата.

2.5. Възложителят извършва плащане по договор за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от Изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на т. 7.1.

2.6. Условието по предходната т. 2.5. не се прилага в случаите по т. 7.2.
3. СРОКОВЕ

3.1. Договорът за обществена поръчка да бъде сключен за срок от 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на подписването му от страните или до достигане на максималната стойност на договора, определена в съответствие с офертата на избрания изпълнител, в зависимост от това, кое от посочените обстоятелства ще настъпи първо по време. При настъпване на първото по време от така посочените алтернативни и самостоятелни основания за прекратяване, договорът се прекратява автоматично, без да е необходимо изпращане на уведомление или предизвестие на някоя от страните до другата страна.3.2. Съответните срокове, условия и изисквания за доставка на стоката са посочени в Приложение 6 към настоящия договор. Срокът за доставка и монтаж на 1 брой БКТП - ………. кал. дни, след получена поръчка.

3.3. (1) Сроковете, посочени в този договор включват само времето, през което Изпълнителят има осигурен достъп/данни за работа от страна на Възложителя.

(2) При забава от страна на Възложителя, свързана с неосигуряване на достъп за работа, сроковете уговорени в този договор се удължават с времето на забавата.

(3) Забавата се установява с протокол, подписан между Изпълнителя и Възложителя.
4. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

4.1. При подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на стойност от ……………. (………….) лева, представляващи 5% от максималната стойност на договора, определена в т. 2.3 по-горе, под формата на паричен депозит по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва: SWIFT (BIC): UNCRBGSF; банкова сметка (IBAN) в лева: BG 43 UNCR 7630 1002 ERPBUL; при банка: «УниКредит Булбанк» АД или под формата на безусловна и неотменяема банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със срок на валидност 15 /петнадесет/ месеца. Гаранцията за изпълнение под формата на банкова гаранция или застраховка се издава най-рано на датата на поканата за сключване на договора за обществена поръчка, отправена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до избрания ИЗПЪЛНИТЕЛ и не по-късно от датата на сключване на договора. Относно изискванията към гаранцията за изпълнение под формата на банкова гаранция или застраховка и в случай на липса на уговорки в този смисъл в настоящия договор се прилагат съответно условията, разписани в документацията за участие в обществената поръчка, в резултат на която се сключва настоящия договор.

4.2. Гаранцията за изпълнение ще компенсира Възложителя за всякакви вреди и загуби причинени вследствие виновно неизпълнение/забава на договора (задължения по договора) от страна на Изпълнителя, както и за произтичащите от тях неустойки. В случай че претърпените вреди на Възложителя са в по-голям размер от размера на гаранцията, Възложителят има право да потърси обезщетение по общия съдебен ред.

4.3. Гаранцията за изпълнение или неинкасираната част от нея ще бъде освободена от Възложителя и върната на Изпълнителя в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след изтичане на срока на договора, ако изпълнението е надлежно или освен ако не е усвоена поради неизпълнение.


5. ИЗПИТАНИЯ

5.1. (1) Рутинни и специални тестове - Доставеното оборудване трябва да бъде изпитано съгласно изискванията, посочени в техническите стандарти в Приложение 2 към договора.

(2) За направените изпитвания се съставят съответните протоколи, които се подписват от страните или надлежно упълномощени техни представители.
6. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО ДОГОВОРА

6.1. При установени пропуски или несъответствия в документацията Възложителят има право да изиска, а Изпълнителят е длъжен в срок до 3 дни да допълни или коригира съответните документи.

6.2. Документите, които Изпълнителят е длъжен да представя на Възложителя при предаване на доставената и монтирана стока, са посочени в Приложение 3 към настоящия договор.

6.3. Предаването на доставката и работата по предмета на договора от Изпълнителя на Възложителя, се извършва от представител на Изпълнителя и на Възложителя. При предаване на действително извършените работи за монтажа на доставеното БКТП, Изпълнителят или негов представител и представител на Възложителя, подписват Приемателен протокол в два еднообразни екземпляра, в съответствие с образеца от Приложение 2 към настоящия договор, като един екземпляр остава за Изпълнителя и един се предава на Възложителя, заедно с документите посочени в Приложение 3 към настоящия договор. В приемателния протокол се вписват: вида, серийният номер на доставеното оборудване; действително извършената работа; номер, датата на настоящия договор, поръчката от Възложителя и опис на предадените при доставката и монтажа документи посочени в Приложение 3 към настоящия договор.

6.4. Изпълнителят е длъжен най-късно в срок до пет работни дни преди всяко приемане на работата да изпрати известие до Възложителя по факс. Несвоевременното изпращане на това известие освобождава Възложителя от вина съответно носене на отговорност за закъснение при приемане на работата по предмета на договора.

6.5. При констатиране на некачествено извършена работа, влагане на некачествени или нестандартни материали или отклонения от техническото задание, Възложителят има право да не приеме работата на Изпълнителя до отстраняване на нарушението. Отстраняването на нарушенията са изцяло за сметка на Изпълнителя и трябва да се извършват в рамките на съответния срок за изпълнение, посочен в поръчката.


7. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРИ ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

7.1. Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която Изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на Изпълнителя и на подизпълнителя.

7.2. При приемането на работата Изпълнителят може да представи на Възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.
8. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО

8.1. Изпълнителят гарантира, че доставеното оборудване е ново, неизползвано, последен или сега използван модел. Изпълнителят гарантира също, че доставеното по този договор оборудване няма дефекти, резултат от проекта, материалите, качеството на изработка или от някакво действие или пропуск на Изпълнителя, които могат да се проявят при нормално използване на доставеното оборудване при условията на страната - краен получател. Качеството на оборудването трябва да отговаря на Приложение 2 (техническите изисквания) от договора и следва да бъде произведено до една година преди датата на подписване на протокола по т. 6.3.

8.2. Гаранционен срок за БКТП:

1. За електрическо оборудване - ......................... месеца /не по-малко от 24 месеца/, от датата на приемо – предавателен протокол за получаване на БКТП от Възложителя.

2. За съоръжението, включително земната основа под БКТП - ......................... години /не по-малко от 10 години/, от датата на приемо – предавателен протокол за получаване на БКТП и приемане на извършения монтаж от Възложителя.

8.3. При констатиране на недостатъци на доставеното и монтирано оборудване или при доставка на оборудване, несъответстващо на изискванията на договора или липси, установени при приемането му съгласно т. 6.3., Изпълнителят е задължен да отстрани недостатъците и/или дефектите (чрез поправка или замяна) и/или да достави липсващите елементи за своя сметка в срок до 30 дни от датата на получаване на известие от Възложителя. Под недостатъци на оборудването се разбира:

• Наличие на видими дефекти и счупвания;

• несъответствие на техническите параметри на оборудването спрямо спецификациите и изискванията на договора и/или спрямо придружаващата документация;

• лошокачествено изпълнение на работите по монтажа.

8.3.1. При установяване на недостатъци/несъответствия по т. 8.3. от настоящия договор Възложителят има право да задържи оборудването и да поиска отстраняване на недостатъците/несъответствията за сметка на Изпълнителя, съгласно т. 8.3.

8.3.2. Във връзка с констатирани недостатъци/несъответствия по т. 8.3. Възложителят може да приеме стоката на отговорно пазене, като вземе всички възможни мерки за безопасното й съхранение за максимален срок от 30 дни.

8.4. Изпълнителят гарантира, че оборудването ще има капацитета и техническите характеристики, определени в Приложенията към договора и техническата документация. Гаранционният срок на доставеното и монтирано оборудване започва да тече след подписване на протокол по т. 6.3., но не по-късно от шест месеца след монтажа му, и е съгласно т. 8.2.

8.5. (1) В случай че по време на гаранционния срок бъдат открити един или повече производствени дефекти и/или недостатъци, Изпълнителят поема задължението да изпрати свои специалисти за отстраняване на дефектите и/или недостатъците. Дефектите и/или недостатъците трябва да бъдат отстранени от Изпълнителя до 30 дни от датата на получаване на известието. Възложителят поема задължението да извести в писмена форма Изпълнителя за откритите дефекти и/или недостатъци. Всички разходи, свързани с изпращането и връщането на частите и/или специалистите, необходими за отстраняване на дефектите и/или недостатъците по време на гаранционния срок ще бъдат изцяло за сметка на Изпълнителя. Всички разходи, свързани с демонтажа и повторния монтаж на оборудването, свързани с отстраняването на дефекти и/или недостатъци по време на гаранционния период са изцяло за сметка на Изпълнителя.

(2) В случай че бъде установено, че дефектът е по вина на Възложителя, всички горепосочени разходи трябва да бъдат поети от Възложителя.

8.6. Ако Изпълнителят, след като е уведомен, не отстрани дефектите и/или недостатъците в срока, посочен по-горе в т. 8.3., Възложителят, след писмено уведомление до Изпълнителя, може да пристъпи към необходимите мерки за отстраняване на дефекта/недостатъците при риск за сметка на Изпълнителя и без нарушаване на някакви други права, които Възложителят може да има срещу Изпълнителя по договора.

8.7. Гаранционният период на частите от оборудването, доставени като замяна на дефектни части от оборудването по време на гаранционния период ще е същия, като гаранционния период по т. 8.2., ще се прилага при същите условия и ще започва да тече от дата на замяната, удостоверена със съставянето и подписването на съответния протокол от страните. За частите на оборудването, при които проявените дефекти и/или недостатъци не са отстранени чрез замяна, а чрез поправка, гаранционният период ще бъде удължен с периода, през който те не са били в експлоатация, в резултат на дефекта/недостатъка.


9. ПАТЕНТНИ И ВЕЩНИ ПРАВА

9.1. (1) Изпълнителят гарантира патентната чистота на продаваното от него оборудване, предмет на този договор и всички части от него.

(2) Изпълнителят ще обезщети Възложителя срещу всякакви действия, искове, претенции, глоби и разходи, възникнали или направени по повод нарушаване на патентни права, търговски марки, промишлени образци във връзка с притежаването или използването на доставеното оборудване.

(3) Изпълнителят дава съгласието си да бъде привличан от Възложителя като подпомагаща страна (трето лице) по всички производства свързани с т. 9.1, заведени срещу Възложителя.

9.2. Изпълнителят отговаря пред Възложителя ако трети лица предявят правото си на собственост или други права по отношение на оборудването, които могат да бъдат противопоставени на Възложителя, освен ако последният е знаел за това. Изпълнителят е длъжен да върне на Възложителя платената цена заедно със законната лихва за периода, за който платената цена е била на негово разположение, както и да заплати разноските по договора, всички преки щети и разходи на Възложителя в тази връзка и неустойка в размер на 10% от стойността на съответното оборудване по отношение на което е възникнал спор за собственост или патентни права в случаите, когато се докаже, че продаденото оборудване принадлежи изцяло или отчасти на трето лице, като в този случай Възложителят има право да прекрати договора.
10. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

10.1. (1) За извършване на работите по договора Изпълнителят няма да използва/ ще използва следните подизпълнител/и ................................(попълва се при сключване на договора ако участникът е декларирал в офертата си, че ще използва подизпълнител/и) за изпълнение на …………..(посочват се видовете работи от предмета). В срок до …… дни от датата на подписване на договор с Възложителя, Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата, като в срок до три дни от датата на сключване изпраща оригинален екземпляр от договора за подизпълнение на Възложителя.

(2) Изпълнителят няма право да възлага изпълнението на една или повече от работите, включени в предмета, на лица, с които не е сключен и представен договор за подизпълнение.

(3) В случай че Изпълнителят сключи договор за подизпълнение в хипотезата на чл. 66, ал. 11 от ЗОП в срок до три дни от датата на сключване изпраща оригинален екземпляр от договора за подизпълнение на Възложителя. В случай че има сключен договор за подизпълнение Изпълнителят има право да замени подизпълнителя/ите при условията на чл. 66, ал. 11 от ЗОП.

(4) Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 54 от ЗОП, както и ако подизпълнителят превъзлага една или повече работи, включени в предмета на договора за подизпълнение.

(5) В случаите по ал. 3 и ал. 4 Изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение или допълнително споразумение към договор за подизпълнение и изпраща оригинален екземпляр на Възложителя в срок до три дни от датата на сключване заедно с доказателства за липса на обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП за подизпълнителя.

(6) Сключване на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към договор за подизпълнение не освобождава Изпълнителя от отговорността му за изпълнение на настоящия договор. Използване на подизпълнител/и не изменя задълженията на Изпълнителя по договора. Изпълнителя отговаря за действията на подизпълнителя/ите като за свои действия.

(7) Приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителя/ите.


11. РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

11.1. Изпълнителят гарантира доставката на резервни елементи и части по избор на Възложителя за оборудването, предмет на настоящия договор. Този избор няма да освободи Изпълнителя от задълженията му по гаранционната поддръжка. Изпълнителят гарантира доставката на тези резервни елементи и части за срок от 5 години след спирането на производството на такова оборудване, но не по-малко от 3 години от завършването на гаранционния период.


12. НЕУСТОЙКИ

12.1. В случай че Изпълнителят закъснее с изпълнение на работата, спрямо сроковете определени в настоящия договор (с изключение на непреодолима сила и условията по т. 3.3.), същият дължи неустойки в размер на 0,2% за всеки ден забава, но не повече от 20% от стойността на поръчката за доставка и монтаж на съответния БКТП.

12.2. Изпълнителят трябва да плати обезщетение при доставка на оборудване с недостатъци или несъответстващо на изискванията на договора. Това оборудване ще се разглежда като недоставено и Изпълнителят е длъжен да плати обезщетение под формата на неустойка в размера, посочен в т. 12.1 по-горе, до датата, на която оборудването, съответстващо на изискванията на Възложителя, посочени в договора, бъде доставено.

12.3. Горепосочените неустойки са дължими от Изпълнителя на Възложителя при неспазване на сроковете за отстраняване на дефекти/недостатъци в случаи, когато оборудването не може да бъде пуснато в експлоатация по вина на Изпълнителя. Неустойката ще се изчислява според условието на т. 12.2.

12.4. При неизпълнение от страна на Изпълнителя на задължения по този договор, извън случаите по т. 12.1. и т. 12.3., Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка равна на 10% от максималната стойност на договора, посочена в т. 2.3 по-горе.

12.5. При забава на плащане Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на законната лихва за забава (равна на основния лихвен процент (ОЛП), обявен от БНБ, плюс 10 %), начислена върху стойността на закъснялото плащане за периода на забавата, като стойността на неустойката не може да бъде повече от 10% от стойността на забавеното плащане.

12.6. При неизпълнение на задължението по т. 8.5. от Изпълнителя в рамките на гаранционния срок, Изпълнителят дължи на Възложителя заплащане на разноските по т. 8.6, както и неустойка в размер на 10% от стойността на тези разноски. Размерът на разноските се доказва с фактура и/или с други счетоводни документи.
13. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И/ИЛИ ПОРЪЧКА ПО НЕГО

13.1. Договорът/поръчка отправена от Възложителя, съгласно договора може да бъде прекратен/а при следните случаи:

13.1.1. Непреодолима сила съгласно т. 14.3;

13.1.2. Настоящият договор може да се прекратява по взаимно писмено съгласие по всяко време, като двете страни уреждат взаимоотношенията си до момента на прекратяването.

13.2. Възложителят може, без това да попречи на търсенето на обезщетение за нарушаване на договора, чрез писмено съобщение до Изпълнителя да развали договора /или конкретна поръчка по него/ частично или изцяло, както следва:

(а) в случай че закъснението в изпълнение на работата е толкова голямо, че Възложителят е загубил интерес от последващо изпълнение, като в тези случаи Възложителят има право на максималната стойност на неустойката по т. 12.1.;

(б) при повторна доставка на БКТП, несъответстващо на изискванията на договора съответно на рамковото споразумение или в случай, че Изпълнителят не успее да изпълни някое свое друго задължение по Договора, или ако Изпълнителят не успее да започне отстраняването на това неизпълнение до 10 дни, след като му e било поставено искане за това.

13.3. В случай че Възложителят развали договора /поръчка по него/ изцяло или частично, съгласно т. 13.2, Възложителят може да достави оборудване, отговарящо на изискванията на Приложение 2 от рамковото споразумение, вместо поръчаното, но недоставено от Изпълнителя, като в тези случаи Изпълнителят ще бъде отговорен пред Възложителя за всички допълнителни разходи за подобно оборудване, включително и за неустойките, дължими съгласно договора.

13.4. Договорът се прекратява и в следните случаи:

1. по т. 2.3; и

2. по т. 3.1.

13.5. Извън хипотезите по предходните точки, настоящият договор се прекратява или разваля и на следните основания:

1. в изрично посочените случаи в рамковото споразумение, които не се съдържат в настоящия договор;

2. на общо основание при условията и по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД);

3. при разваляне или прекратяване на рамковото споразумение, въз основа на което се сключва настоящия договор, като направените поръчки до момента на прекратяването съответно развалянето се довършват и заплащат при условията на договора.
14. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА И НЕПРЕДВИДИМИ СЪБИТИЯ

14.1. В случаи на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон или на непредвидими събития и доколкото тези събития се отразяват върху изпълнението на задълженията на двете страни по договора, сроковете за изпълнение трябва да бъдат удължени за времето, през което е траела непреодолимата сила или непредвидимите събития. Страните се споразумяват за непредвидими събития да се считат издадени или изменени нормативни или ненормативни актове на държавни или общински органи, настъпили по време на изпълнение на договора, които се отразяват на изпълнението на задълженията, на която й да е от страните.

14.2. Двете страни трябва взаимно да се уведомяват писмено за началото и края на тези събития, както следва:

- за непреодолимата сила известието трябва да бъде потвърдено от Търговската камара на страната, в която е настъпило и да бъде изпратено на другата страна до 14 дни след започването му.

- за непредвидимите събития – в 14 дневен срок от издаването или изменението на нормативен или ненормативн акт на държавен или общински орган.

14.3. В случай на непреодолима сила или непредвидимо събитие в страната на Изпълнителя или Възложителя и ако то доведе до закъснение в изпълнението на задълженията на една от двете страни, посочени в договора за повече от 1 месец, то потърпевшата страна в резултат от закъснението има право да прекрати договора по т. 13.1.1.


15. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

В съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (обн. Д.В. бр.124/ 1997 г., посл. изм. и доп. Д.В. бр. 12/ 12.02.2010 г.), (по-нататък ЗЗБУТ) и Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, издаден от министъра на енергетиката и енергийните ресурси (обн. Д.В. бр. 34/ 2004 г., изм. и доп. Д.В. бр. 19/ 2005 г.), (по-нататък ПБЗРЕУЕТЦЕМ) страните уреждат взаимоотношенията си при осигуряване на условия за здравословен и безопасен труд при извършване на работите, предмет на договора, както следва:15.1. Възложителят се задължава да инструктира персонала на Изпълнителя според изискванията на Наредба № РД-07-2/ 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн. ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г.). Възложителят и Изпълнителят са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички потенциални опасности и вредности за техните работници и служители по повод изпълнението на възложената работа.

15.2. Длъжностните лица на Изпълнителя, които ръководят и управляват трудовите процеси, носят персонална отговорност за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в ръководените от тях работи, процеси и дейности.

15.3. Изпълнителят се задължава чрез свой квалифициран персонал да осъществява всички необходими мероприятия, осигуряващи безопасното изпълнение на поетите от Изпълнителя задължения – предмет на договора за обществена поръчка, като за целта:

15.3.1. Възложителят се задължава да предостави на персонала на Изпълнителя всички вътрешно фирмени инструкции за безопасност при работи, приложими за изпълнение на дейностите, предмет на договора за обществена поръчка.

15.3.2. Персоналът на Изпълнителя се задължава да спазва изискванията на приложимите нормативни документи за безопасното изпълнение на задълженията, предмет на договора за обществена поръчка.

15.4. Изпълнителят се задължава да осигури квалифициран персонал за изпълнението на работите, предмет на договора за обществена поръчка. Изпълнителят отговаря за безопасното изпълнение на дейностите, предмет на договора за обществена поръчка. Във връзка с тези свои задължения, Изпълнителят се ангажира със следното:

15.4.1. При провеждане на началния инструктаж от упълномощени от Възложителя лица Изпълнителят представя поименен списък с квалификационните групи на своя персонал, който ще работи в обектите на територията на Възложителя.

В списъка трябва да бъдат определени лицата от персонала на Изпълнителя, които могат да бъдат отговорни ръководители и изпълнители на работа в електрическите уредби и съоръжения на Възложителя.15.4.2. Изпълнителят е отговорен за провеждането на обучение и изпити за квалификационна група по техника на безопасност на персонала, работещ на територията на Възложителя.

15.4.3. Персоналът на Изпълнителя е длъжен да носи винаги в себе си удостоверенията за придобита квалификационна група по безопасност при работа с електрически уредби.

15.4.4. При извършване на дейности, за които се изисква допълнителна квалификация съгласно приложимите нормативни документи, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя и документи за съответната правоспособност на своя персонал.

В случаите, когато при извършване на работи, предмет на договора за обществена поръчка, не се изисква правоспособност за работа в ел. уредби и съоръжения и притежаване на квалификационна група по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ, изискванията по т.12.4.1, 12.4.2 и 12.4.3 не се прилагат.15.5. Възложителят има право, чрез упълномощени свои лица да извършва проверки по време на работа на персонала на Изпълнителя и при констатирани нарушения да предприема ограничителни действия съобразно цитираните нормативни документи в настоящата точка 12 от договора.

15.6. Отдел „Управление на качеството” (по-нататък за краткост „УК”) на Възложителя е упълномощен да извършва контролна дейност по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Неговите разпореждания са задължителни за персонала на Изпълнителя.

15.7. Изпълнителят се задължава да осигури на своя персонал всички необходими лични предпазни средства и инструменти за безопасно и качествено извършване на дейностите, предмет на договора.

15.8. При извършване на работи в действащи електрически уредби, електропроводни линии и съоръжения, собственост на Възложителя, отговорност за изпълнението на организационно-техническите мероприятия по ПБЗРЕУЕТЦЕМ носи персоналът на Възложителя, а за безопасността при извършване на работи Изпълнителят на работата, от персонала на Изпълнителя.

15.9. Изпълнителят има право да откаже извършването на определена работа, ако са налице съмнения относно осигуряване от Възложителя на условия за безопасност и опазване на живота и здравето на хората. Той незабавно уведомява отдел „УК” на Възложителя за възникналата ситуация.

15.10. Персоналът на Изпълнителя при изпълнение на всички работи е длъжен:

а) да спазва инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на електрически съоръжения и изделия и да не се допускат отклонения от изискванията за защитното изпълнение на съоръженията;

б) при необходимост от извършване на огневи работи на обекта да спазва строго изискванията за пожарна и аварийна безопасност.

15.11. В случаите на възникнали инциденти и трудови злополуки с лица от персонала на Изпълнителя, ръководителят на групата уведомява както своето ръководство, така и отдел „УК” на Възложителя.

15.12. Длъжностните лица, упълномощени от Възложителя, при констатиране на нарушения на правилата по безопасността на труда от страна на персонала на Изпълнителя, са задължени:

• да дават разпореждания или предписания за отстраняване на нарушенията;

• да отстраняват отделни членове или група, като спират работата, ако извършените нарушения налагат това;

• да дават на Изпълнителя писмени предложения за налагане на санкции на лица, извършили нарушения.15.13. Загубите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи поради отстраняване на отделни лица или спиране работата на групи за допуснати нарушения на изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ и на инструкциите за безопасност при работа, на противопожарните строително - технически норми и опазване на околната среда, са за сметка на Изпълнителя.

15.14. Всички щети нанесени на Възложителя и на неговите клиенти, възникнали по вина на Изпълнителя вследствие неправомерно прекъсване на снабдяването на потребителите с електрическа енергия, влизане и преминаване на служители на Изпълнителя през имот на потребител и извършване на дейности в него, погрешно свързване на токови линии и др., са за сметка на Изпълнителя.

15.15. Упълномощено лице от Изпълнителя за отговорник (координатор) по безопасността е:

......................................................................................................................................................................

Тел. ..........................

GSM: .................................


16. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

16.1. Всички съобщения и уведомления на страните по настоящият договор ще се извършват само в писменна форма, като условие за действителност. Тази форма ще се счита за спазена ако съобщението е изпратено по факс или електронна поща.

16.2. Изпълнителят се задължава при промяна на посочените от него в този договор адрес, телефон, факс и други координати за връзка да уведоми писмено Възложителя в тридневен срок от настъпване на промяната.

16.3. Страните решават всички спорове, възникнали между тях през времетраенето на договора да бъдат решавани по взаимно съгласие изразено в писмена форма.

16.4. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване празноти в него или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, за които не е постигнато съгласие по предходната точка, ще бъдат разрешавани от компетентния съд на Република България, със седалище в гр. София, съобразно общия гражданско-правен ред.

16.5. Решение от компетентен съд или изменение на законодателството, което прави някое от условията на този договор невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави целия договор или някакво друго условие от него невалиден, недействителен или неизпълним и всички други условия на договора ще останат в пълна сила и ефект.

16.6. Изпълнителят носи пълна отговорност за спазване на изискванията за безопасност на труда при изпълнение на поетите с настоящия договор монтажни работи.

16.7. Заповедната книга на обекта не може да се използва за възлагане на видове работи, както и за други разпореждания засягащи ценообразуването на строителството.

16.8. За неуредени с договора въпроси се прилагат действащите в Република България нормативни актове.

16.9. Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка една от страните и влиза в сила от датата на подписването му.


Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение 1: Стока и цена;

Приложение 2: Приемо-предавателен протокол - Образец;

Приложение 3: Придружаващи доставката документи;

Приложение 4: Етични правила;

Приложение 5: Декларация по по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

Приложение 6: Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Приложение 4 към договор
ЕТИЧНИ ПРАВИЛА

Днес, ..................... 20…..... год., в гр. София, България, се подписаха настоящите Етични правила, между страните по сключеният Договор № …/ …. 2016 година, които са както следва: „ЧЕЗ Разпределение България” АД, ЕИК: …………………., представлявано от ............................................ - ..................................., наричанo за краткост “Възложител” и ......................................................., ЕИК: ………………, представлявано от ........................................ ........................ - ..........................................., наричано за краткост “Изпълнител”, които са неразделна част от Договор за възлагане на обществена поръчка № ……………../ …………………., с предмет: „Доставка и монтаж на бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП), за напрежение до 20 kV, с един трансформатор до 800 kVA, обслужван отвън, тесен – TS9, с огледално разположение на помещенията за разпределителна уредба (РУ) СрН и НН за обект: „Жилищна сграда в УПИ XXII-3018, кв.5, с.Бистрица““Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница