Чез разпределение българия” ад


Глава първа Общи положениястраница14/15
Дата30.07.2018
Размер2.65 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Глава първа

Общи положения
Чл. 1. (1) Настоящите правила определят етичните норми за поведение на служителите от търговските дружества-изпълнители по договори за доставка на стоки и/или услуги/СМР на „ЧЕЗ Разпределение България АД“ наричано за краткост Дружество-възложител.

(2) Етичните правила имат за цел да повишат доверието на обществеността и клиентите към служителите от търговските дружества-изпълнители, в техния професионализъм и морал.

Чл. 2. (1) Дейността на служителите на изпълнителите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД се осъществява при спазване на принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, отговорност и отчетност.

(2) Служителите на търговските дружества – изпълнители изпълняват служебните си задължения при стриктно спазване на законодателството на Република България. Всеки служител извършва трудовата си дейност компетентно, обективно, добросъвестно и по подходящ начин, съобразен със закона и с настоящите правила, като се стреми непрекъснато да подобрява работата си в защита на законните интереси на Дружеството - възложител и клиентите му.
Глава втора

Взаимоотношения на служителите на дружествата – изпълнители с клиентите на дружеството – възложител и с трети лица
Чл. 3. (1) Служителите изпълняват задълженията си безпристрастно и непредубедено, като създават условия за равнопоставеност на разглежданите случаи и правят всичко възможно, за да бъде обслужването качествено и компетентно за всеки клиент на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД при спазване на сроковете и качествените норми, регламентирани от действащите правни норми и нормативни разпоредби, в т.ч. - Закона за енергетиката (ЗЕ), подзаконовите актове по неговото прилагане, приложимите Общи условия и в съответствие с разпоредбите и предписанията на приложимите Лицензии, издадени на Дружеството-възложител, както и в съответствие със стандартите за поведение и комуникация с клиенти на дружествата на ЧЕЗ в България, приложими към тяхната дейност.

(2) Служителите са длъжни:

1. да обработват и съхраняват личните данни на клиентите на Дружеството-възложител, станали им известни по повод изпълнението на служебните задължения в съответствие със Закона за защита на личните данни;2. да не предоставят на трети лица, личната и търговска информация, станала им известна при или по повод изпълнение на служебните им задължения.

Чл. 4. (1) Служителите извършват обслужването на клиентите и/или третите лица законосъобразно, своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно. Те са длъжни да се произнасят по исканията на клиентите / или третите лица в рамките на своята компетентност и да им предоставят информация, при стриктно спазване на договора за доставка на стоки /услуги /СМР, сключен между Дружеството-възложител и Дружеството-изпълнител, изискванията на действащото законодателство и най-вече на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

(2) Служителите отговарят на поставените въпроси съобразно функциите, които изпълняват, като при необходимост насочват клиентите и/или третите лица към друг служител и/или център за обслужване на клиенти/ контактен център, притежаващи съответната компетентност.

(3) Служителите признават и зачитат правата на потребителя и уважават неговото човешко достойнство.

(4) Служителите информират клиентите относно възможностите и реда за обжалване в случаи на допуснати нарушения или отказ за извършване на услуга.
Глава трета

Професионално поведение и квалификация на служителите на дружеството - изпълнител
Чл. 5. При изпълнение на служебните си задължения служителите следват поведение, което създава доверие в дружеството – възложител, в неговите ръководители и колеги, както и в клиентите, че могат да разчитат на техния професионализъм.

Чл. 6. Служителите са длъжни да спазват йерархията на вътрешноорганизационните отношения, установени от техния работодател - Дружеството-изпълнител, като стриктно съблюдават вътрешните актове, нарежданията на прекия си ръководител и на ръководството на Дружеството – изпълнител и не пречат на другите служители да изпълняват своите задължения.

Чл. 7. (1) Служителите не допускат да бъдат поставени във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да искат и приемат подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните им задължения.

(2) Служителите не могат да приемат подаръци или облаги, които могат да бъдат възприети като награда за извършване на работа, която влиза в служебните им задължения.

Чл. 8. Служителите не могат да изразяват личното си мнение по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на Дружеството – възложител.

Чл. 9. При изпълнение на служебните си задължения служителите нямат право да разгласяват информация, която може да причини вреда на дружеството-възложител и/или да облагодетелства други лица и най-вече такива, които са в конкурентни отношения с дружеството-възложител.

Чл. 10. (1) При изпълнение на служебните си задължения служителите опазват повереното им имущество, собственост на Дружеството - възложител с грижата на добрия стопанин и не допускат използването му за лични цели. Служителите са длъжни своевременно да информират прекия си ръководител за загубата или повреждането на повереното им имущество.

(2) Документите и данните на Дружеството - възложител могат да се използват от служителите само за изпълнение на служебните им задължения, при спазване на правилата за защита на поверителната информация и защита на личните данни.

Чл. 11. Служителите не трябва да предприемат действия или да дават предписания при случаи, които надхвърлят тяхната компетентност.
Глава четвърта

Конфликт на интереси за служителите на дружеството - изпълнител
Чл. 12. (1) Служителите не могат да използват служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството им интереси.

(2) Служителите не могат да участват в каквито и да е сделки, които са несъвместими с техните длъжности, функции и задължения.

(3) Служителите са длъжни да защитават законните интереси на Дружеството-възложител.

(4) Служителите, напуснали Дружеството-изпълнител нямат право и не могат да разгласяват и злоупотребяват с информацията, която им е станала известна във връзка с длъжността, която са заемали или с функциите, които са изпълнявали.
Глава пета

Лично поведение на служителите на дружеството - изпълнител
Чл. 13. (1) При изпълнение на служебните си задължения служителите се отнасят любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачитат правата и достойнството на личността и не допускат каквито и да е прояви на пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

(2) Служителите избягват поведение, което може да накърни техния личен и/или професионален престиж, както и този на Дружеството - възложител.

Чл. 14. Служителите са длъжни да познават и спазват своите професионални права и задължения, произтичащи от закона, от договора за доставка на стоки и/или /услуги /СМР, сключен между Дружеството-възложител и Дружеството-изпълнител или от настоящите правила.

Чл. 15. Служителите трябва да се явяват навреме на работа и в състояние, което им позволява да изпълняват служебните си задължения и отговорности, като не употребяват през работно време алкохол и други упойващи средства.

Чл. 16. Служителите трябва да използват работното време за изпълнение на възложената им работа, която се извършва с необходимото качество и в рамките на работното им време.

Чл. 17. Служителите не допускат на работното си място поведение, несъвместимо с добрите нрави и общоприетите норми.

Чл. 18. (1) Служителите не трябва да предизвикват, като се стремят да избягват конфликтни ситуации с потребители, колеги или трети лица, а при възникването им целят да ги преустановят, като запазват спокойствие и контролират поведението си.

(2) Недопустимо е възникване на конфликт между служители в присъствието на външни лица.

Чл. 19. Служителите спазват благоприличието и деловия вид на облеклото, съответстващи на служебното им положение и на работата, която извършват.

Чл. 20. Служителите не могат да участва в скандални лични или обществени прояви, с които биха могли да накърнят престижа и/или доброто име на Дружеството - възложител. Служителите нямат право на територията (административни сгради, работни площадки, работни места) на Дружеството-възложител да осъществяват дейност, която представлява разпространение на фашистки или расистки идеи, дейност, която цели да предизвика религиозни или политически конфликти, насажда полова, расова нетърпимост и вражда. Служителите нямат право на територията (административни сгради, работни площадки, работни места) на Дружеството-възложител да осъществяват политическа пропаганда, агитация или каквато и да е друга дейност в подкрепа или против дадена политическа сила.

Чл. 21. Служителите са длъжни да не разпространяват вътрешна информация, която са узнали или получили, по какъвто и да е повод и по какъвто и да е било начин. Вътрешна информация е всяка информация, която не е публично огласена, отнасяща се пряко или непряко до Дружеството-възложител, организационната му структура, търговската му дейност, личен състав или до негови служители.

Чл. 22. Служителите не могат да упражняват на работното си място и в работно време дейности, които са несъвместими с техните служебни задължения и отговорности.
Глава шеста

Допълнителни разпоредби
Чл. 23. При неспазване на нормите на поведение, описани в тези правила, служителите носят дисциплинарна и имуществена отговорност, съгласно Кодекса на труда и действащото законодателство пред своя работодател Дружеството – изпълнител. Дружеството-изпълнител носи пълна имуществена отговорност пред Дружеството-възложител, за всички констатирани случаи на нарушения на настоящите правила от негови служители.

Чл. 24. (1) При първоначално встъпване в длъжност непосредственият ръководител в Дружеството-изпълнител е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на настоящите правила.

(2) Всеки служител в Дружеството-изпълнител подписва декларация, че е запознат с разпоредбите на настоящите правила, че се задължава да ги спазва, като за нарушаването им носи дисциплинарна и имуществена отговорност, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и действащото законодателство.

Чл. 25. Контрол по спазване на настоящите Етични правила се осъществява от ръководството на Дружеството-изпълнител и от Дружеството-възложител.
Чл. 26. Навсякъде в текста на тези правила „Дружеството-изпълнител” се използва вместо търговско дружество, което има сключен договор с „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за доставка на различни стоки и/или /услуги /СМР.

Чл. 27. Навсякъде в текста на тези правила Дружеството - възложител се използва вместо „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Чл. 28. Навсякъде в текста на тези правила „Служител/и“ се използва вместо служител/работник или служители/ работници от търговски дружества - изпълнители на „ЧЕЗ Разпределение България АД“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: _______________ ИЗПЪЛНИТЕЛ: ________________

Приложение 2 към договор………..

ПРИЕМО - ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
Днес ...........................2017 г., беше извършено приемане на БКТП (бетонов комплектен трансформаторен пост), доставен и монтиран на адрес:

гр. …………., р-н …………..в.з…….… ул. ……………….. № 4, УПИ …………, кв…. съгласно договор …………../…………..г., сключен между ………………………………… и ………………………………, наричан по-нататък Договора.

Изпълнителя предаде на Възложителя следните документи съгласно т……….. от Договора и Приложение 3 на Договора:
Декларация за съответствие, съдържаща информация за: Име и адрес на производителя, име и адрес на упълномощения представител на производителя, ако има такъв, пълно наименование на стоката, Директива(и), Стандарт(и), Дата и място на изготвяне на Декларацията за съответствие, име и фамилия на лицето, изготвило Декларацията за съответствие, подпис на лицето, изготвило Декларацията за съответствие, печат на производителя, серийни номера на оборудването, стандартите на които отговаря, в 2 /два/ екземпляра

Да 

Не 

Гаранционна карта и свидетелство за качество съгласно стандартите, на които отговаря оборудването, в 2 /два/ екземпляра

Да 

Не 

Инструкция за съхранение, монтаж и експлоатация на Български език, в 2 /два/ екземпляра

Да 

Не 

Комплект чертежи, в 2 /два/ екземпляра

Да 

Не 

Изпитателни протоколи от завода-производител за доставеното оборудване на Български език, в 2 /два/ екземпляра

Да 

Не 

Типова документация с рутинни изпитания, без изпитания на празен ход на трансформатора, в 2 /два/ екземпляра

Да 

Не 

Еднолинейна схема, в 2 /два/ екземпляра

Да 

Не 

Протокол от проведени измервания фаза-защитен контур, в 2 /два/ екземпляра

Да 

Не 

Сертификат за проведени изпитания от пожаро и взривоопасност, в 2 /два/ екземпляра

Да 

Не 

Измервателни протоколи на заземителния контур, в 2 /два/ екземпляра

Да 

Не 

Удостоверение за качество, в 2 /два/ екземпляра

Да 

Не 

Оригинална данъчна фактура - издадена не по-рано от датата на подписване на протокола по т………. от Договора

Да 

Не 


Забележка:.........................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................Доставено оборудване, съгласно т……. на Договора:


Вид

Сериен номер

Количество

- Уредба 24kV оборудвана с :Свързващи кабели страна СрН:Свързващи кабели страна НН:
ККУ с монтирани вертикални предпазител разединителиДействително извършени монтажни работи.............................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Номер на Договора: …………………

Дата на Договора: …………………г.
Номер и дата на поръчка за покупка: № ………………/…………….. г.

Опис на оборудването, съгласно т……. на Договора: Да , Не .

Заключение:.....................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
Комисия на Възложителя в състав:
1. ………………………………………………………… (подпис)

(име и фамилия)

…………………………………………………………(длъжност)
2. …………………………………………………………. (подпис)

(име и фамилия)
…………………………………………………………

(длъжност)
3. …………………………………………………………. (подпис)

(име и фамилия)

…………………………………………………………(длъжност)


Изпълнител:
.................................................................................... (подпис)

(име и фамилия)
....................................................................................

(длъжност)

Oбразец!

Приложение 3 към договор………..

ПРИДРУЖАВАЩИ ДОСТАВКАТА ДОКУМЕНТИ

Изпълнителят е длъжен да достави стоката с 2 /два/ комплекта документи, единият от които трябва да съдържа:  1. Декларация за съответствие, съдържаща информация за: Име и адрес на производителя, име и адрес на упълномощения представител на производителя, ако има такъв, пълно наименование на стоката, Директива(и), Стандарт(и), Дата и място на изготвяне на Декларацията за съответствие, име и фамилия на лицето, изготвило Декларацията за съответствие, подпис на лицето, изготвило Декларацията за съответствие, печат на производителя, серийни номера на оборудването, стандартите на които отговаря, в 2 /два/ екземпляра

  1. Гаранционна карта и свидетелство за качество съгласно стандартите, на които отговаря оборудването, в 2 /два/ екземпляра

  1. Инструкция за съхранение, монтаж и експлоатация на Български език, в 2 /два/ екземпляра

  1. Комплект чертежи, в 2 /два/ екземпляра

  1. Изпитателни протоколи от завода-производител за доставеното оборудване на Български език, в 2 /два/ екземпляра

  1. Типова документация с рутинни изпитания, без изпитания на празен ход на трансформатора, в 2 /два/ екземпляра

  1. Еднолинейна схема, в 2 /два/ екземпляра

  1. Протокол от проведени измервания фаза-защитен контур, в 2 /два/ екземпляра

  1. Сертификат за проведени изпитания от пожаро и взривоопасност, в 2 /два/ екземпляраVІІІ. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ ОТ УЧАСТНИКА, ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

Представя се преди сключване на договора

ОБРАЗЕЦ
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)
Долуподписаният/ата: ........................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН: .......................................................,

постоянен адрес .................................................................................................................................................,

гражданство .........................................,

документ за самоличност ...................................................................................................................................,

в качеството ми на законен представител (пълномощник) на:

..............................................................................................................................................................................,

вписано в регистъра при ....................................................................................................................................,

Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица:


  1. .........................................................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН: .......................................................,

постоянен адрес .................................................................................................................................................,

гражданство .........................................,

документ за самоличност ...................................................................................................................................,

2. .........................................................................................................................................................................,(име, презиме, фамилия)

ЕГН: .......................................................,

постоянен адрес .................................................................................................................................................,

гражданство .........................................,

документ за самоличност ...................................................................................................................................,

3. .........................................................................................................................................................................,(име, презиме, фамилия)

ЕГН: .......................................................,

постоянен адрес .................................................................................................................................................,

гражданство .........................................,

документ за самоличност ...................................................................................................................................,

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране: Декларатор: ………………………………

…../…../………. (подпис)
Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница