Чез разпределение българия” ад


Технически характеристикистраница3/15
Дата30.07.2018
Размер2.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

5.2 Технически характеристикипо

ред

Характеристика

Изискване

Гарантирано предложение

5.2.1

Устройство на разпределителната уредба СрН

а) Разпределителната уредба СрН включва триполюсно компактно комплектно разпределително устройство (КРУ) и разпределителен трансформатор 20 (10) kV / 100 - 800 kVA, свързан към КРУ посредством едножилни алуминиеви кабели с изолация от химически омрежен полиетилен със сечение 50 mm2.
5.2.2

Комплектно разпределително устройство (КРУ)

-

-

5.2.2.1

Спецификация

a) Фабрично сглобено типово изпитано компактно (моноблочно) триполюсно КРУ с единична шинна система и комбинация от триполюсни товарови прекъсвачи за кабелни линии и товаров прекъсвач, комбиниран със стопяеми предпазители ВН за защита на трансформатора, съгласно ТС 20 24 2zzz.
б) Конфигурацията на КРУ трябва да съответства на посочените в таблиците в т. 8 по-долу изисквания.
в) КРУ трябва да има възможност за локално изобразяване на налягането на серен хексафлуорид (SF6).
5.2.3

Предпазители ВН

-

-

5.2.3.1

Спецификация

Технически характеристики и параметри – доставка на възложителя
5.2.4

Разпределителен трансформатор

-

-

5.2.4.1

Спецификация

Технически характеристики и параметри – доставка на възложителя
5.2.5

Конструкция за монтиране на КРУ

а) КРУ трябва да бъде монтирано посредством подходящи болтови съединения върху защитена от корозия носеща метална рама с размери, позволяващи монтирането на модули 3хК (кабел) + 1хТ (трафо), както са показани на фиг. 5 и фиг. 6 в ТС 20 24 2zzz.
б) Носещата метална рама трябва да бъде оразмерена да издържа термичните и динамичните усилия, предизвикани от токовете на късо съединение.
в) Незаетата част от носещата рама трябва да бъде покрита със защитена от корозия плоча от горещовалцувана нелегирана листова стомана с дебелина не по-малко от 2 mm или еквивалентно.
г) Носещата метална рама трябва да бъде осигурена с надеждна заземителна клема с болтово съединение min М12. Точката на заземяване трябва да бъде означена със знака за „Защитна земя” съгласно Наредба № 3 за УЕУЕЛ


д) При монтирането на КРУ трябва да бъде предвидено подходящо място, където да се държат лоста/лостовете за управление на КРУ, предпазители, предупредителни и забранителни табели и др.
5.2.6

Кабел СрН

-

-

5.2.6.1

Производител

Да се посочи
5.2.6.2

Страна на произход

Да се посочи
5.2.6.3

Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя

Да се посочи
5.2.6.4

Стандарт, в съответствие с който е произведен и изпитан

БДС HD 620 S2 или еквивалентно/и
5.2.6.5

Спецификация

-

-

5.2.6.5.1

Номинално напрежение, Uo/U

12/20 kV
5.2.6.5.2

Токопроводимо жило

Алуминиево, кръгло, многожично
5.2.6.5.3

Номинално сечение на токопроводимото жило

50 mm2
5.2.6.5.4

Изолация

Омрежен полиетилен (XLPE) с дебелина 5,5 mm
5.2.6.5.5

Метален екран

Концентрично положени медни телове, обхванати с обратна контактна медна спирала
5.2.6.5.6

Номинално сечение на металния екран

min 16 mm2
5.2.6.5.7

Обвивка

Полиетилен
5.2.7

Кабелни аксесоари (Щепселни глави) за свързване на кабелните и трансформаторните присъединения на КРУ

-

-

5.2.7.1

Производител

Да се посочи
5.2.7.2

Страна на произход

Да се посочи
5.2.7.3

Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя

Да се посочи
5.2.7.4

Стандарт, в съответствие с който аксесоарите са произведени и изпитани

 • БДС HD 629.1 S2 и

 • БДС HD 629.1 S2/A1

 • или еквивалентно/и
5.2.7.5

Спецификация

а) Щепселни кабелни глави за проходни изводи на компактни комплектни комутационни устройства с SF6 изолация с външен конус с обявено напрежение U0/U (Um) - 12/20 (24)kV, приложими за предлаганото КРУ.
б) Броят на доставяните от Изпълнителя комплекти щепселни глави (3 бр. в к-т) трябва да съответства на броя на кабелните и трансформаторни присъединения на КРУ.
5.2.8

Кабелни аксесоари (глави) за свързване на кабела СрН към проходните изводи на трансформатора

-

-

5.2.8.1

Производител

Да се посочи
5.2.8.2

Страна на произход

Да се посочи
5.2.8.3

Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя

Да се посочи
5.2.8.4

Стандарт, в съответствие с който аксесоарите трябва да бъдат произведени и изпитани

 • БДС HD 629.1 S2 и

 • БДС HD 629.1 S2/A1

 • или еквивалентно/и
5.2.8.5

Спецификация

а) Топлосвиваеми или студеносвиваеми глави за вътрешен монтаж с обявено напрежение U0/U (Um) - 12/20 (24) kV
б) Броят на доставяните от Изпълнителя комплекти кабелни глави (3 бр. в к-т) трябва да съответства на броя на трансформаторните присъединения на КРУ.
5.2.9

Защитно заземяване

а) Всички токопроводими части на разпределителната уредба СрН, включително механичната конструкция и обвивката на КРУ, металните екрани на кабелите, казана на трансформатора и носещата рама, които не принадлежат към веригите на работния ток, трябва да бъдат свързани към заземителната уредба на БКТП.
б) Защитното заземяване трябва да бъде изпълнено в съответствие с БДС EN 62271-202 или еквивалентно/и и Наредба № 3 за УЕУЕЛ.

6. Разпределителна уредба НН

6.1 Технически параметрипо

ред

Параметър

Изискване

Гарантирано предложение

6.1.1

Брой на фазите

3
6.1.2

Обявено работно напрежение на веригите, Ue

min 400 V
6.1.3

Обявена честота, fn

50 Hz
6.1.4

Обявено напрежение на изолацията, Ui

min 500 V
6.1.5

Обявено издържано импулсно напрежение на веригите, Uimp

min 6 kV
6.1.6

Обявен ток на входа, In

1250 А
6.1.7

Обявен коефициент на едновременност

0,6
6.1.8

Обявен ток на термична устойчивост, Icw

min 30 kA, min 0,2 s
6.1.9

Обявен ток на динамична устойчивост, Ipk

min 63 kA
6.1.10

Геометрични размери и тегло на разпределителното табло:

-

-

6.1.10a

широчина (A)

Да се посочи
6.1.10b

височина (H)

Да се посочи
6.1.10c

дълбочина

Да се посочи
6.1.10d

тегло

Да се посочи
6.1.11

Експлоатационна дълготрайност

min 30 години

6.2 Технически характеристикипо

ред

Характеристика

Изискване

Гарантирано предложение

6.2.1

Устройство на разпределителната уредба НН

а) Разпределителната уредба НН включва разпределително табло (РТ) с автоматичен прекъсвач на входа с обявен ток 1250 А и 8 бр. вертикални предпазител-разединители за защита и управление на изходящите линии с обявен ток 400 А, свързано към разпределителния трансформатор посредством едножилни медни кабели с PVC изолация и обвивка със сечение 185 mm2 .
б) Електрическите апарати и съоръжения на разпределителната уредба НН трябва да бъдат свързани в съответствие с показаната на фигура 2 еднолинейна схема.
6.2.2

Разпределително табло (РТ)

-

-

6.2.2.1

Съответствие с нормативно-техническите документи

а) РТ трябва да отговаря на приложимите български и международни стандарти и нормативно-техническите документи, включително на БДС EN 61439-1 или еквивалентно/и и Наредба № 3 УЕУЕЛ.
б) Съответствието на РТ с изискванията на БДС EN 61439-1 или еквивалентно/и се доказва със заверени копия на протоколи от типови изпитвания, проведени от независима акредитирана лаборатория.
6.2.2.2

Отговорност на изпълнителя

Всички вътрешни електрически и механични връзки и конструктивни части на РТ са свързани на отговорност на изпълнителя.
6.2.2.3

Конструкция на РТ

а) Конструкцията на РТ трябва да осигурява едностранното му обслужване от лицевата страна със защита срещу проникване на твърди тела и директен допир до части под напрежение във всички посоки най-малко IP1Х, вкл. и за необзаведения обем в подточка „в” по-долу.
б) Конструкцията на РТ трябва да осигурява необходимите обеми за поле „Вход”, поле „Изходи” и поле „Устройства/апарати за измерване и защита”, както е показано информативно на фигура 3 по-долу.
в) В поле „Изходи” трябва да бъде осигурен необзаведен обем за допълнително монтиране на 4 бр. изходи с вертикални предпазител-разединители.
г) В поле „Устройства/апарати за измерване и защита” трябва да бъде монтирана монтажна плоча за трифазен индиректен електромер с размери ВхШхД - 360x180x100 mm , клеморед(с възможност за шунтиране и предпазители) с монтажна площ 170х150 mm и съответното опроводяване.

Опроводяването трябва да бъде изпълнено в съответствие с ПИКЕЕ:

-за токовите измервателни вериги - от токовите трансформатори до клемореда (без междинни прекъсвания) с кабел тип NYY-0 4х2,5 mm2,всяко жило с различен цвят и от клемореда до електромера с проводник тип H07V-R 1х2,5 mm2,всяко жило с различен цвят.

- за напреженовите измервателни вериги - от главният прекъсвач до предпазителите(без междинни прекъсвания) с кабел тип NYY-0 4х2,5 mm2,всяко жило с различен цвят и от предпазителите до електромера с проводник тип H07V-R 1х2,5 mm2,всяко жило с различен цвят.


д) На лицевата защитна преграда на поле „Устройства/апарати за измерване и защита” е изрязан квадратен отвор със страна 91 mm без толеранс за монтиране в бъдеще на цифров монитор за параметрите на електрическата енергия с размери ВхШхД - 90x90x90 mm.
е) Изрязаният отвор за цифровия монитор трябва да бъде покрит с подходяща изолационна преграда.
ж) Конструкцията на РТ трябва да позволява лесен достъп за извършване на монтажни работи, свързани с присъединяване на изходящите кабелни линии, за измервания с клещов амперметър, за извършване на огледи и т.н.
6.2.2.4

Носеща конструкция (скелет) на РТ

а) Носещата конструкция на РТ трябва да бъде изградена от свързани помежду си подходящи профили от конструкционна стомана с дебелина min 2,5 mm, гарантиращи стабилност на конструкцията.
б) Отделните метални профили трябва да бъдат свързани със заваръчен шев и/или свързващи аксесоари с болтови/резбови съединения.
в) Носещите планки за електрическите апарати и съоръжения на РТ трябва да бъдат свързани към конструкцията чрез осигурени със средства срещу самоотвиване болтови/резбови съединения.
г) Поле „Изходи” трябва да бъде съоръжено с устойчива на корозия метална шина с 12 бр. отвори за механично закрепване на изходящите кабелни линии.
д) Стоманените метални повърхности без цинково покритие трябва да бъдат защитени от корозия с подходящо антикорозионно покритие с експлоатационна дълготрайност min 15 год.
е) Използваните при изработването на РТ болтови/резбови съединения трябва да бъдат устойчиви на корозия и да бъдат осигурени със средства срещу самоотвиване.
6.2.2.5

Главни вериги

-

-

6.2.2.5.1

Съоръжаване

Главните вериги на РТ са съоръжени с:

 • главен автоматичен прекъсвач на входа;

 • осем вертикални предпазител-разединители за линейните изводи;

 • шинна система;

 • три проходни токови измервателни трансформатори; и

 • трифазен кондензатор за компенсиране на празния ход на трансформатора.
6.2.2.5.2

Главен прекъсвач

-

-

6.2.2.5.2.1

Спецификация

а) Автоматичен триполюсен прекъсвач с електронна защита с обявен ток In= 1250 А съгласно ТС 20 17 60zz.
б) Времетоковите характеристики на главния автоматичен прекъсвач трябва да осигуряват селективност спрямо нискостоящи стопяеми предпазители с обявен ток 400 A от категория на приложение gG.
6.2.2.5.2.2

Аксесоари за присъединяване

-

-

6.2.2.5.2.2a

Вход

Входът на главния автоматичен прекъсвач трябва да бъде съоръжен с подходящи клемови съединения за свързване на ччетири медни токопроводими кабелни жила на полюс (фаза) с минимален обхват на сеченията от 185 mm2 до 240 mm2 (токопроводими жила, които не са специално обработени с кабелни накрайници.
6.2.2.5.2.2b

Изход

Изходът на главния автоматичен прекъсвач трябва да бъде съоръжен с подходящи клемови съединения за свързване на правоъгълни медни шини със сечение 80х10 mm (или еквивалентно в случаите, когато за трансформаторното присъединение са използвани две ленти (шини) на полюс).
6.2.2.5.2.3

Означение

а) Главният автоматичен прекъсвач трябва да бъде означен с табела с графичен символ, цветове и текст съгласно ISO 3864-1, ISO 3864-2, ISO 3864-3 или еквивалентно/и и фигурата по-долу:


б) Табелата трябва да бъде изработена от полиестер или от друг подходящ полимерен материал, който е устойчив на корозия и на атмосферни влияния, с дебелина най-малко 1 mm, с правоъгълна форма с размери 105x148 mm, с четири отвори в ъглите за закрепване.
6.2.2.5.3

Вертикални предпазител-разединители

-

-

6.2.2.5.3.1

Спецификация

Вертикални предпазител-разединители НН, с триполюсно управление, с обявен работен ток Ie= 400 А съгласно ТС 20 16 8301
6.2.2.5.4

Високомощни предпазители

-

-

6.2.2.5.4.1

Спецификация

Технически характеристики и параметри – доставка на възложителя
6.2.2.5.5

Шинна система

-

-

6.2.2.5.5.1

Материали

Шинната система на РТ трябва да бъде изработена от правоъгълни медни шини, съответстващи на БДС 5063 или еквивалентно/и и необходимите изолационни основи.
6.2.2.5.5.2

Изпълнение

а) Шинната система, вкл. неутралната (PEN) шина трябва да бъде изработена от една медна шина със сечение 80x10 mm.
б) Фазовите шини за вертикалните предпазител-разединители трябва да бъдат разположени в една вертикална равнина с междуосово разстояние 185 mm.
в) Неутралната (PEN) шина трябва да бъде съоръжена с 12 бр. комплекти V-съединителна арматура за свързване на неутралните токопроводими кабелни жила на изходящите линии.
6.2.2.5.5.3

Оцветяване

Шинната система трябва да бъде оцветена съгласно БДС 1212 или еквивалентно/и.
6.2.2.5.6

Изолационни основи

а) Правоъгълните медни шини трябва да бъдат закрепени върху не хигроскопични изолационни основи, които запазват изолационните си характеристики в експлоатационни условия.
б) Изолационните основи трябва да осигуряват разстояние по повърхността на изолацията до неизолирани заземени части най-малко 20 mm и минимални разстояния от тоководещи и не тоководещи метални части 12 mm по въздух.
6.2.2.5.7

V-съединителната арматура

-

-

6.2.2.5.7.1

Производител

Да се посочи
6.2.2.5.7.2

Страна на произход

Да се посочи
6.2.2.5.7.3

Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя

Да се посочи
6.2.2.5.7.4

Конструкция

а) V-съединителната арматура, включваща V-клема и притискаща планка, трябва да свързва сигурно алуминиеви/медни неутрални токопроводими жила със сечения в диапазона най-малко от 50 mm2 до 240 mm2.
б) Тялото на V-клемите трябва да бъде изработено от високоякостна AlMgSi сплав.
в) Стягащият винт и притискащата планка трябва да бъдат изработени от месинг с нанесено цинково покритие.
г) Тялото на клемите трябва да бъде маркирано с: наименованието или логото на производителя; диапазона на сечения на токопроводимите жила, за който са предназначени; и въртящия момент на стягане на винта.
6.2.2.5.8

Tокови измервателни трансформатори

-

-

6.2.2.5.8.1

Спецификация

Tокови измервателни трансформатори със синтетична твърда изолация от проходен тип с обявен първичен ток Ipn = 1200 А съгласно стандарт ТС 20 27 14zz
6.2.2.5.9

Кондензаторна уредба за компенсиране на празния ход на трансформатора

-

-

6.2.2.5.9.1

Компенсираща мощност и свързване

Трифазен кондензатор, свързан в схема „триъгълник”, с мощност 6,3 (6,25) kVAr, с вградени разрядни съпротивления
6.2.2.5.9.2

Трифазен кондензатор

-

-

6.2.2.5.9.2.1

Производител

Да се посочи
6.2.2.5.9.2.2

Страна на произход

Да се посочи
6.2.2.5.9.2.3

Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя

Да се посочи
6.2.2.5.9.3

Защита от свръхтокове

а) За защита на кондензатора от свръхтокове трябва да бъде монтиран триполюсен стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединител с предпазители 10х38 mm от категория на приложение gG с обявен ток на стопяемата вложка 20 А.
б) Триполюсен стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединител съгласно ТС 20 16 6zzz.
6.2.2.5.9.4

Избор на съоръженията

Изборът на съоръженията на кондензаторната уредба трябва да бъде извършен в съответствие с приложимите разпоредби на Наредба № 3 за УЕУЕЛ.
6.2.2.5.9.5

Предупредителна табела

а) Кондензаторът трябва да бъде обозначен с предупредителна табела с графичен символ, цветове и текст съгласно ISO 3864-1, ISO 3864-2, ISO 3864-3 или еквивалентно/и и фигурата по-долу:


б) Табелата трябва да бъде изработена от полиестер или от друг подходящ полимерен материал, който е устойчив на корозия и на атмосферни влияния, с дебелина най-малко 1 mm, с размери 105x148 mm, с четири отвори в ъглите за закрепване.
6.2.2.6

Помощни вериги

-

-

6.2.2.6.1

Съоръжаване

Поле „Устройства/апарати за измерване и защита на помощните вериги” на РТ е съоръжено с:

 • апарати за аналогово измерване на ток и напрежение – три амперметъра и един волтметър;

 • превключвател за волтметъра;

 • щепселен контакт;

 • клеморед със съответното опроводяване и маркировка на веригите за трифазен триелементен четирипроводников електромер; (електромерът се доставя и монтира от възложителя);

 • клеморед със съответното опроводяване за напреженовите вериги и захранването на цифровия монитор за параметрите на електрическата енергия (мониторът се доставя и монтира от възложителя); и

 • защитни съоръжения със съответното опроводяване.
6.2.2.6.2

Амперметри и волтметър

-

-

6.2.2.6.2.1

Производител

Да се посочи
6.2.2.6.2.2

Страна на произход

Да се посочи
6.2.2.6.2.3

Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя

Да се посочи
6.2.2.6.2.4

Вид/индикация

Аналогови/стрелкова
6.2.2.6.2.5

Клас на точност

Не по-нисък от 2,5
6.2.2.6.2.6

Обявен товар

max 0,5 VA
6.2.2.6.2.7

Обхват на измерване:

-

-

6.2.2.6.2.7a

амперметри

0 ÷ min 1500 А
6.2.2.6.2.7b

волтметър

0 ÷ 500 V
6.2.2.6.2.8

Размери на лицевия панел

72х72 mm индикативно
6.2.2.6.3

Превключвател за волтметъра

-

-

6.2.2.6.3.1

Производител

Да се посочи
6.2.2.6.3.2

Страна на произход

Да се посочи
6.2.2.6.3.3

Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя

Да се посочи
6.2.2.6.3.4

Положения на превключване, бр.

7
6.2.2.6.3.5

Напрежения към волтметъра

Три линейни и три фазови напрежения
6.2.2.6.4

Щепселен контакт

-

-

6.2.2.6.4.1

Производител

Да се посочи
6.2.2.6.4.2

Страна на произход

Да се посочи
6.2.2.6.4.3

Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя

Да се посочи
6.2.2.6.4.4

Тип

Контактно гнездо с две защитни заземителни контактни пластини
6.2.2.6.4.5

Обявено напрежение

min 230 V
6.2.2.6.4.6

Обявен ток

min 16 A
6.2.2.6.4.7

Маркировка

Обявени данни и инициалите “CE”
6.2.2.6.4.8

Свързване

Щепселният контакт трябва да бъде свързан през еднополюсен предпазител-разединител с цилиндрични предпазители от категория на приложение gG съгласно т. 6.2.2.6.7b по-долу.
6.2.2.6.4.9

Означение

а) Щепселният контакт трябва да бъде означен с предупредителна табела с надпис „При използване на електротехнически и електронни изделия от клас I на защита срещу поражения от електрически ток да се използва преносима дефектнотокова защита за преносими захранващи кабели”.
б) Предупредителната табела трябва да бъде изработена от полиестер или от друг подходящ устойчив на корозия полимерен материал с дебелина най-малко 1 mm с препоръчителни размери 37x105 mm.
6.2.2.6.5

Клеморед за електромера

-

-

6.2.2.6.5.1

Спецификация

Клеморед, съгласно ТС 20 14 0001 на ЧЕЗ Разпределение България.АД.
6.2.2.6.6

Клеморед за цифровия монитор

-

-

6.2.2.6.6.1

Спецификация

а) Клеморед, състоящ се от 6 бр. проходни винтови клеми (лустер клеми)
б) Клеморедът трябва да бъде монтиран вертикално от лявата страна на изрязания отвор.
6.2.2.6.7

Защитни съоръжения за:

-

-

6.2.2.6.7a

напреженовите вериги на електромера и цифровия монитор

Три еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители съгласно ТС 20 16 6zzz с предпазители 10х38 mm от категория на приложение gG с обявен ток на стопяемата вложка 4 А
6.2.2.6.7b

осветителната уредба и щепселния контакт

Един еднополюсен стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединител съгласно ТС 20 16 6zzz с предпазител 10х38 mm от категория на приложение gG с обявен ток на стопяемата вложка 16 А
6.2.2.6.8

Опроводяване

а) Опроводяването на помощните вериги трябва да бъде извършено с медни PVC проводници с кодово означение H07V-R с многожични жила клас 2 съгласно БДС EN 60228 или еквивалентно/и, изискванията на Наредба № 3 за УЕУЕЛ и приложимите стандарти за безопасност.
б) Токовите вериги трябва да бъдат изпълнени с проводници с минимално сечение 2,5 mm2.
в) Напреженовите вериги трябва да бъдат изпълнени с проводници с минимално сечение 1,5 mm2.
г) Изолацията на проводниците на токовите вериги трябва да бъде в черен или кафяв цвят.
д) Изолацията на проводниците на напреженовите вериги трябва да бъде в червен цвят.
е) Изолацията на неутралният проводник трябва да бъде в светлосин цвят.
ж) Изолацията на защитния проводник трябва да бъде двуцветна в зелен и жълт цвят.
з) За закрепването на сноповете проводници към конструкциите на РТ трябва да бъдат използвани скоби или приспособления, осигуряващи трайно закрепване (не се допуска използването на самозалепващи скоби или приспособления).
и) Изпълнението на проводниците към клемореда съгласно т. 6.2.2.6.6.1 по-горе трябва да позволява пресвързването им към клемовия блок на цифровия монитор на параметрите на електрическата енергия без необходимост от тяхното удължаване (клемовият блок на монитора е разположен вертикално на дъното на обвивката (кутията) от лявата страна).
6.2.2.7

Заземяване и защита срещу поражения от електрически ток

а) Всички метални части на електрическите апарати и съоръжения, които не принадлежат към веригите на работния ток, трябва да бъдат свързани електрически с PEN шината съгласно изискванията на Наредба № 3 за УЕУЕЛ, БДС EN 61439-1 или еквивалентно/и и приложимите стандарти за безопасност.
б) Неутралната шина трябва да бъде свързана сигурно със защитната заземителна шина на БКТП с лентовидна горещо поцинкована стомана с размери 40х4 mm или еквивалентно със самостоятелно защитено от корозия болтово съединение, осигурено със средства срещу самоотвиване.
в) Местата на защитните заземителни клеми трябва да бъдат означени със знак „Защитна земя” съгласно Наредба № 3 за УЕУЕЛ, както е посочен по-долу:


6.2.2.8

Изпълнение


а) Изпълнението трябва да гарантира безопасността и способността на РТ да издържа термичните въздействия и електродинамичните усилия при нормални работни условия и при условията на токове на късо съединение и претоварване.
б) Използваните свързващи елементи (съединения) трябва да бъдат устойчиви на корозия и да бъдат осигурени със средства срещу самоотвиване.
в) Използваните клемови съединения и арматурни елементи не трябва да предизвикват електрохимична корозия.
г) За ограничаване на корозионните процеси в местата в главните вериги, където се реализира електрически контакт, трябва да бъде нанесен подходящ компаунд/грес.
д) Неутралната шина трябва да бъде надписана трайно „PEN” с височина на буквите не по-малко от 12 mm.
е) Всички защитни съоръжения да бъдат обозначени в зависимост от приложението им.
6.2.3

Трансформаторно присъединение

-

-

6.2.3.1

Устройство

Клемовите изводи на разпределителния трансформатор трябва да бъдат свързани с клемовите изводи на главния автоматичен прекъсвач и неутралната (PEN) шина в РТ посредством едножилни кабелиНН.
6.2.3.2

Кабели НН

-

-

6.2.3.2.1

Брой и номинално сечение

4х1x185 mm2 на полюс (фаза) за свързване с клемовите съединения на входа на главния автоматичен прекъсвач и

2х1x185 mm2 за свързване на неутралната (PEN) шина


6.2.3.2.2

Номинално напрежение, Uo/U

0,6/1 kV
6.2.3.2.3

Производител

Да се посочи
6.2.3.2.4

Страна на произход

Да се посочи
6.2.3.2.5

Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя

Да се посочи
6.2.3.2.6

Съответствие със стандарти

БДС HD 603 S1 или еквивалентно/и
6.2.3.2.7

Марка на кабела

NYY-0 или еквивалентно
6.2.3.2.8

Материал/номинално сечение на токопроводимото жило

Мед / 1х185 mm2
6.2.3.2.9

Конструкция/клас на гъвкавост на токопроводимото жило

Многожично/клас 2
6.2.3.2.10

Кабелни накрайници (обувки)

Краищата на токопроводимите кабелни жила за свързване с клемовите съединения на трансформатора трябва да бъдат обработени с медни кабелни накрайници (обувки) с калаено или друго подходящо покритие.
6.2.3.2.11

Изпълнение

а) Кабелите трябва да бъдат привързани в сноп и фиксирани с подходящи скоби към конструкцията на БКТП.
б) Кабелите от неутралната верига трябва да бъдат свързани към PEN шината със самостоятелни защитени от корозия болтови съединения, осигурени със средства срещу самоотвиване
в) Кабелите за трансформаторното присъединение трябва да бъдат херметизирани в двата им края с подходяща топлосвиваема тръба или еквивалентно.
г) Дължините на кабелните връзки трябва да бъдат оразмерени спрямо габаритните размери на предоставения от възложителя разпределителен маслен трансформатор.

Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница