Чез разпределение българия” ад


Логистика на изпълнението, транспортиране и монтиранестраница4/15
Дата30.07.2018
Размер2.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

7. Логистика на изпълнението, транспортиране и монтиранепо ред

Наименование

Изискване

Гарантирано предложение

7.1

Логистика

а) Изпълнението на обвивката и на разпределителните уредби НН и СрН на БКТП е отговорност на изпълнителя на поръчката.
б) Трансформаторът за БКТП се предоставя от възложителя, като задължение на изпълнителя е да го съхранява на сигурно място и при подходящи условия в съответствие с изискванията на производителя до момента на монтирането на БКТП и подписването на съответния предавателно-приемателен протокол.
7.2

Транспортиране

а) Транспортирането на трансформатора от склада на възложителя и на завършения БКТП до обекта на възложителя е задължение на изпълнителя.
б) Транспортирането на БКТП трябва да се извърши с подходящ тежък автотранспорт и кранова механизация.
7.3

Монтиране

а) Направата на изкопа на обекта, където БКТП ще бъде монтиран, доставката и насипване на пясъка и изравняване и нивелиране на пясъчната основа, изграждането на външния заземителен контур (в.т.ч. доставката и монтажа на вертикалните заземители 1500 mm) и обратното засипване на изкопа след монтирането е задължение на изпълнителя.(Изграждането на външния заземителен контур се доказва с измервателен протокол)
б) Подготовката на основата, монтирането и нивелирането на БКТП се извършва от изпълнителя (или негов подизпълнител) със собствен персонал, автотранспорт и кранова механизация.
в) Изпълнителят (или неговият подизпълнител) трябва да притежават удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнението на строежи от трета група най-малко втора категория по смисъла на Закона за камарата на строителите и неговите подзаконови нормативни актове.
г) Монтирането на БКТП трябва да бъде извършено без да бъдат нанесени повреди по обвивката и технологичното съоръжаване.
д) Отстраняването на евентуални повреди на инфраструктурата, сгради и съоръжения при монтирането на БКТП е задължение на изпълнителя.
е) За намаляване на емисиите на звук и вибрации трансформаторът трябва да бъде монтиран върху специализирани заглушителни тампони (демпферни опори), доставяни от изпълнителя.
Фигура 1 – Строителна част и основни технологични съоръжения на БКТП


Фигура 2 – Еднолинейна схема на РУ НН


Фигура 3 – Разпределение на апаратите в РТ

8. Технически характеристики и параметри на компактни БКТП 24 kV и 12 kV, обслужвани отвън, тесни
8.1 БКТП 20 kV / 800 kVA за три кабелни присъединения и едно трансформаторно присъединение – КККТ, обслужван отвън (К), с достъп (Д) отпред и отстрани, тесен

Номер на стандарта

Тип/референтен номер съгласно

каталога на производителя

20 02 1923

Да се посочи

Наименование на материала

БКТП 20 kV / 800 kVA, модул ККKT,

обслужван отвън, тесенСъкратено наименование на материала

БКТП(К)-20/800/3, Д – отпред и отстрани, тесенпо ред

Характеристика/параметър

Изискване

Гарантирано предложение

8.1.1

КРУ

3хК (кабел) + 1хТ (трафо) съгласно ТС 20 24 2zzz
8.1.2

Общо тегло на БКТП (без трансформатор), kg

Да се посочи
9. Свързани документи

В техническата спецификация на стандарта за „Комплектни трансформаторни постове, бетонови, за напрежение до 20 kV, с един трансформатор до 800kVA, обслужвани отвън, тесен – ТS9“ е направено позоваване на следните технически спецификации на стандарти за материали c йерархична съподчиненост, които са неразделна част от документа, както следва:

по ред

Номер на

техническа спецификация на стандарт

Наименование на материала

9.1

20 24 2zzz

Компактни КРУ в метален шкаф 12/24 kV, 630 A, 16 кА,с SF6 изолация, с товарови прекъсвачи

9.2

20 17 60zz

Триполюсни автоматични прекъсвачи НН с лят корпус, от 160 А до 1250 А, с електронна защита, категория А

9.3

20 16 8301

Вертикален предпазител-разединител НН 400 A, с триполюсно управление

9.4

20 27 14zz

Токови измервателни трансформатори НH Х/5 А, проходен тип

9.5

20 16 6zzz

Триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10х38 mm

9.6

20 14 0001

Комплект измервателен клемен блок с клеми за медни проводници от проходен тип и 1P, 3P или 3P+N стопяеми цилиндрични предпазител-прекъсвач-разединителиНаименование на материала: Компактни КРУ в метален шкаф 12/24(25) kV, 630 A, 16 кА,

с SF6 изолация, с товарови прекъсвачи


Съкратено наименование на материала: Компактни КРУ с SF6, 12/24(25) kV, 630A, 16kA, с тов. прек.
Област: Н – Електрически уредби СрН/НН Категория: 24 - Разпределителни уредби
Мерни единици: Брой Аварийни запаси: Да
Характеристика на материала:

Триполюсни затворени в метален шкаф фабрично произведени за работа на закрито компактни комплектни комутационни устройства (КРУ) с обявено напрежение 24/25 kV с единична шинна система с товарови прекъсвачи 1 и заземители в обща за по-голямата част от функционалните единици херметична обвивка, запълнена със серен хексафлуорид (SF6). КРУ са съоръжени допълнително със средства за управление, измерване и сигнализация.

Всички функционални отделения на КРУ са фиксирани неподвижно към носеща конструкция. Отделенията за кабелите СрН и за предпазителите ВН са защитени с механично блокирани предпазни капаци (щитове) с възможност за заключване.

Компактните КРУ съответстват на категория на непрекъснатост на работа LSC2A-PI(PM) с дефиниран клас на устойчивост на вътрешна електрическа дъга IAC съгласно БДС EN 62271-200. Струята от горещи газове, пари и нагорещени частици в случаите на вътрешна електрическа дъга при късо съединение се отвежда в пространството под комплектното комутационно устройство.

Задвижването на контактната система на товаровите прекъсвачи представлява самостоятелна или интегрирана конструктивна част, с ръчно управление, с мигновено действие, със сигурно блокиране/заключване (в положения „Заземено”, „Включено” и „Изключено”, изобразени еднозначно (по недвусмислен начин) на еднолинейната схема на челния панел за управление), и автоматично изключване на товаровите прекъсвачи за трансформаторните присъединения с акумулирана в задвижващия механизъм енергия.

Главната и заземителната вериги на товаровите прекъсвачи са блокирани механично срещу едновременно включване. Предпазните капаци (щитове) на отделенията за кабелните присъединения са блокирани механично, в случаите когато заземителната верига е отворена.

КРУ позволяват възможност за замяна на ръчното задвижване с моторно задвижване в условията на експлоатация.

КРУ са съоръжени със светлинна индикация, захранвана от капацитивни делители на изводите, на всички присъединения на всички полюси (фази), включително гнезда (букси) за проверка за напрежение и за уеднаквяване на фазовия ред (сфазировка) на присъединяваните кабелни линии. В случай на използване на КРУ в електроразпределителни мрежи с по-ниски напрежения системите за индикация на напрежението са приспособени за работа съобразно номиналното напрежение на електроразпределителната мрежа.

КРУ позволяват присъединяване на кабелните линии и кабелните изводи за трансформаторите посредством стандартни прави или ъглови конусни конектори (адаптори) с подходящи кабелни скоби - за кабелните линии с диаметър до 50 mm; и за кабелните изводи за трансформаторите с диаметър до 40 mm.

Отделенията за присъединяване на кабелните линии позволяват да бъдат монтирани допълнително в експлоатационни условия металоокисни вентилни отводи с обявен разряден ток In = 10 kA, без необходимостта от замяна на предпазните щитове/капаци на отделенията.

Защитата от къси съединения на кабелния извод на трансформаторното присъединение СрН се осъществява посредством стопяеми предпазители високо напрежение с дължина 442 mm и диаметър на контактната част 45 ± 1 mm. При задействане на който и да е от ударните щифтове на предпазителите, се изключват и трите полюса на товаровия прекъсвач.

Светлинната сигнализация и лостът или комплектът лостове за управление на КРУ са включени в доставката.

(При по-сложните комбинации на кабелни и трансформаторни присъединения КРУ могат да бъдат от разширяем тип.)
Използване:

Компактните КРУ в метален шкаф 12/24(25) kV, с SF6 изолация, с товарови прекъсвачи се използват главно за съоръжаване на непроходими (обслужвани отвън) самостоятелни комплектни трансформаторни постове или на вградени в сгради трансформаторни постове, в които е възможно да бъдат монтирани, в електроразпределителни мрежи с номинални напрежение 20 kV и 10 kV. (Компактните КРУ се използват в електроразпределителни мрежи с номинално напрежение 10 kV, ако съответно системата за индикация на напрежението е преработена).


Съответствие на предложеното изпълнение със стандартизационните документи:

Компактните КРУ 12/24(25) kV, с SF6 изолация, с товарови прекъсвачи трябва да отговарят на приложимите български и международни стандарти или еквиваленти и на техните валидни изменения и поправки:  • БДС EN 60099-4:2006 Вентилни отводи. Част 4: Метало-оксидни вентилни отводи без разрядници за електрически системи за променливо напрежение (IEC 60099-4:2004, с промени)

  • БДС EN 60265-1:2003 Превключватели високо напрежение. Част 1: Превключватели за обявени напрежения над 1 kV и по-ниски от 52 kV (IEC 60265-1:1998)

  • БДС EN 60282-1:2010 Предпазители за високо напрежение. Част 1: Токоограничаващи предпазители (IEC 60282-1:2009)

  • БДС EN 60529:1991/A1:2004 Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC 60529:1989 + A1:1999)

  • БДС EN 62271-1:2008 Комутационни апарати за високо напрежение. Част 1: Общи технически изисквания

  • БДС EN 62271-102:2007 Комутационни апарати за високо напрежение. Част 102: Разединители и заземителни разединители за променлив ток (IEC 62271-102:2001 + поправка 1, април 2002 + поправка 2, май:2003)

  • БДС EN 62271-105:2003 „Комутационни апарати високо напрежение. Част 105: Комутационни апарати за променливо напрежение комбинирани с предпазител (ІЕС 62271-105:2002)”.

  • БДС EN 62271-200:2006 „Комутационни апарати за високо напрежение. Част 200: Променливотокови комутационни апарати в метална обвивка за обявени напрежения над 1 kV и по-високи, включително 52 kV (IEC 62271-200:2003)”;

  • БДС IEC 60050 (441) „Международен електротехнически речник Глава 441: Комутационни апарати за разпределение, комутационни апарати за управление и стопяеми предпазители


Изисквания към документацията и изпитванията:по ред

Документ

Приложение №

(или текст)

1.

Точно обозначение на типовете на компактните комплектни комутационни устройства, производителя, страна на произход и последно издание на каталога на производителя
2.

Техническо описание на компактните комплектни комутационни устройства, включително аксесоари и гарантирани параметри, пространствени чертежи, включително чертежи за минимално допустимите вертикални и хоризонтални разстояния съответно до тавана и до стените на закритата разпределителна уредба, гарантиращи сигурността на работа на компактните комплектни комутационни устройства и тяхното обслужване, броя и размера на винтовете за фиксиране, размерите на отворите в пода и т.н.
3.

Еднолинейни схеми на главните и заземителните вериги, вкл. капацитивните делители на отделните видове компактни комплектни комутационни устройства
4.

Дизайн на табелката за обявените данни на компактното комплектно комутационно устройство на български език
5.

Експлоатационна дълготрайност, години
6.

Инструкции за транспортиране, складиране, монтиране, наладка, обслужване и поддържане на компактните комплектни комутационни устройства
7.

Описание на потенциалната заплаха за увеличаване опасността и рисковете от замърсяване на околната среда и класификация на отпадъците съгласно Наредба №3/2004 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г.
8.

Списък на проведените типови изпитвания на английски или на български език съгласно БДС EN 62271-200 с приложени резултати.
9.

Протоколи от типови изпитвания на английски или на български език за устойчивост на вътрешна електрическа дъга за клас IAC – AB.
10.

Декларация за възможностите за рециклиране на използваните материали при производството или за начина на тяхното ликвидиране
11.

Препоръчан тип на устройство за уеднаквяване на фазовия ред (сфазиране) на присъединяваните кабелни линии за предложеното изпълнение на системата за индикация на напрежение на компактните комплектни комутационни устройства, единична цена, която не се включва в цената на изделието, и срок на доставка
12.

Възможност за съоръжаване на компактните комплектни комутационни устройства с моторно задвижване, изключвателни бобини и индикатори на къси и земни съединения и др.
13.

Декларация за съответствие на предлаганото изпълнение с изискванията на стандартите, посочени по-горе в параграф „Съответствие на предложеното изпълнение със стандартизационните документи”
14.

Препоръки от производителя за постигане на необходимата сеизмична устойчивост.

Изисквания за допълнителна информация от производителяпо ред

Наименование

Гарантирано

предложение

1.

Категория на непрекъснатост на работа LSC2A-PМ / LSC2A-PI
2.

Вътрешна електрическа дъга min 16 kA/1s за всички достъпни функционални отделения
3.

Товарови прекъсвачи и заземителни разединители –самостоятелни/интегрирани
4.

Материал на контактната система на товаровите прекъсвачи
5.

Брой комутационни цикли в зависимост от комутирания ток
6.

Обявена максимална сила, която е необходимо да се приложи от оператора върху лоста/лостовете на ръчното задвижване [N]
7.

Обявено съпротивление на главната верига на товаровите прекъсвачи в комплектните комутационни устройства за кабелни присъединения и допустим толеранс в експлоатационни условия [μΩ]
8.

Обявено съпротивление на главната верига на товаровите прекъсвачи в комплектните комутационни устройства за трансформаторни присъединения и допустим толеранс в експлоатационни условия [μΩ]
9.

Функционална единица – Трансформаторно присъединение – товаров прекъсвач, комбиниран с предпазители (съгласно БДС EN 62271-105)
10.

Обявен краткотраен издържан ток (с предпазители), Ik
11.

Обявен ток на включване при късо съединение (с предпазители) , Ima
12.

Обявен ток съгл. IEC 420 (реална стойност на тока ограничена от предпазител)
13.

Заземяване на предпазителите – едностранно/ двустранно
14.

Извеждане на предпазителите – хоризонтално/вертикално
15.

Брой години без поддържане на комплектните комутационни устройства при нормални експлоатационни условия
16.

Начин на херметизиране в мястото за поставяне на лоста за управление
17.

Необходимо свободно пространство за манипулиране с лоста/лостовете за управление, измерено от челния панел на комплектните комутационни устройства [mm]
18.

Възможност за визуален контрол на положението на контактите на заземителния разединител, Да/Не
19.

Брой на лостовете за управление
20.

Обявено налягане на серния хексафлуорид - SF6 в експлоатационни условия [bar]
21.

Обявено свръхналягане на газа в херметизираните секции
22.

Характеристики на херметичност на запълнените с газ секции
23.

Индикатор за налягането на SF6 газа в херметичната обвивка с пряко/непряко измерване
24.

Наличие на индикатор на контролния панел за състоянието на предпазителите –Да/Не
25.

Тестване на изолацията на кабели без разединяване на кабелните щепселни глави - Да/Не
26

Максимална стойност на тестващото напрежение без разединяване на кабелните глави - kV(DC) / kV 0,1 Hz
Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница