Чез разпределение българия” ад


Наименование на материаластраница7/15
Дата30.07.2018
Размер2.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

Наименование на материала: Токови измервателни трансформатори НH Х/5 А,

клас на точност 0.5, проходен типСъкратено наименование на материала: ТИТ НH Х/5 А, кл. 0.5, проходни

Област: H - Трансформаторни постове Категория: 27 – Измервателни

J - Уредби за търговско измерване трансформатори


Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да

Характеристика на материала:

Сухи неразглобяеми токови измервателни трансформатори НН от проходен тип, в пластмасов корпус, за монтиране на закрито, с клас на точност 0,5 и обявен вторичен ток Isn= 5 A. Токовите трансформатори са преминали през първоначална метрологична проверка и са маркирани със съответния знак, по реда и при условията на Закона за измерванията.Използване:

Сухите токови измервателни трансформатори НН от проходен тип са предназначени за трансформиране на тока в първичните вериги във вторичен ток за захранване на токовите вериги на електромерите за търговско измерване на използваните от потребителите количества електрическа енергия и на контролно-измервателните апарати.Съответствие на предложеното изпълнение със стандартизационните документи:

Токовите измервателни трансформатори трябва да отговарят на БДС EN 61869-2:2012 Измервателни трансформатори. Част 2: Допълнителни изисквания за токови трансформатори (IEC 61869-2:2012)“ и на неговите валидни изменения и допълнения или еквивалентно/и.
Изисквания към документацията и изпитванията:

по ред

Документ

Приложение №

(или текст)

1.

Точно обозначение на типа на токовите измервателни трансформатори (ТИТ), производителя и страна на произход и последно издание на каталога на производителя
2.

Удостоверение за одобряване на типа на ТИТ, издадено по реда и при условията на Закона за измерванията
3.

Техническо описание на ТИТ, гарантирани параметри и характеристики, включително клас на изолацията, тегло и др.
4.

Протоколи от типови изпитвания на ТИТ на английски или български език, проведени от независима изпитвателна лаборатория с приложени резултати от изпитванията
5.

Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типовите изпитвания по т. 4. (ако е приложимо)
6.

Информация за провежданите от производителя контролни (рутинни) изпитвания
7.

Чертежи с размери
8.

Инструкция за монтиране, въвеждане в експлоатация, изисквания за поддържане, включително изисквания за периодичност на необходимите контролни изпитвания по време на експлоатация и др.
9.

Изисквания за съхранение и транспортиране

Технически данни

1. Параметри на електрическата разпределителна мрежа
по ред

Параметър

Стойност

1.1

Обявено напрежение

400/230 V

1.2

Максимално работно напрежение

440/253 V

1.3

Обявена честота

50 Hz

1.4

Електроразпределителна мрежа

4 - проводникова (L1, L2, L3, PEN)

1.5

Схема на разпределителната мрежа

TN-C

1.6

Ток на късо съединение

15 kA2. Характеристики на работната среда и място на монтиране


по ред

Характеристика /място на монтиране

Стойност/описание

2.1

Максимална околна температура

+ 40°C

2.2

Минимална околна температура

Минус 5°С

2.3

Относителна влажност

До 95 %

2.4

Замърсяване с прах, пушек, агресивни газове и пари

Умерено

2.5

Надморска височина

До 1000 m

2.6

Място на монтиране

В комплектни комутационни устройства (ККУ) - главни трансформаторни и главни разпределителни табла, електромерни табла и др.


3. Конструктивни характеристики и др. данни.

по ред

Характеристика

Изискване

Гарантирано предложение

3.1

Конструкция

а) ТИТ трябва да бъде от проходен тип с отвор за преминаване на тоководещата част на първичната верига - правоъгълни шини или изолирани проводници
б) Корпусът на ТИТ трябва да бъде:

  • неразглобяем, изграден от синтетична твърда изолация; или

  • разглобяем, надеждно осигурен против разглобяване в процеса на експлоатация и защитен с два противоположно разположени холограмни, саморазрушаващи се при разлепване стикери, съдържащи фабричния номер на трансформатора.

(Да се посочи)
3.2

Вторични намотки -

Брой, предназначение и конструкцияЕдна вторична намотка за целите на измерването, разположена (навита) равномерно, по цялата дължина на тороидалния магнитопровод
3.3

Монтиране

а) ТИТ трябва да позволяват монтиране в произволно положение.
б) ТИТ трябва да бъдат снабдени с приспособление за механично закрепване към тоководещата част на първичната верига.
в) ТИТ трябва да бъдат снабдени с приспособления за закрепване към монтажна плоча посредством винтови съединения.
г) Приспособленията за закрепване трябва да бъдат устойчиви на корозия.
3.4

Клемен блок за свързване на вторичните вериги

а) Клемният блок трябва да бъде от винтов тип с възможност за свързване на многожични проводници на вторичните вериги със сечение до 4 mm2.
б) Всеки извод на клемния блок трябва да бъде с min два винта, гарантиращи ниски стойности на контактното съпротивление.
в) Клемният блок трябва да бъде защитен с капак с възможност за пломбиране.
г) Клемният блок и резбовите съединения трябва да бъдат изработени от подходящи некорозиращи метали или метални сплави.
3.5

Маркиране на обявените стойности

а) Токовите измервателни трансформатори трябва да бъдат маркирани с информация за обявените стойности, включително и пореден фабричен (сериен) номер, нанесена върху корпуса или табелка от устойчив на корозия материал или самозалепващо се фолио, съгласно изискванията на БДС EN 61869-2 или еквивалентно/и.
б) Маркировката трябва да бъде нанесена трайно и четливо по начин, по който да не може да бъде заличена или променена.
в) Табелката трябва да бъде фиксирана здраво към корпуса на токовите измервателни трансформатори, без възможност за подмяна или запазване на целостта и при демонтиране.
г) Табелката от самозалепващо се фолио трябва да бъде:

  • саморазрушаваща се при разлепване; или

  • защитена с прозрачна капачка с възможност за пломбиране.

(Да се посочи)
д) Препоръчително е върху изолацията на токовите измервателни трансформатори допълнително да бъде маркиран с вдлъбнат или релефен печат обявения коефициент на трансформация.
3.6

Маркиране на изводите

Изводите на ТИТ трябва да бъдат маркирани трайно и четливо съгласно изискванията на БДС EN 61869-2 или еквивалентно/и.
3.7

Първоначална проверка и знаци за удостоверяване (съгласно разпоредбите на Закона за измерванията)

а) Токовите измервателни трансформатори трябва да бъдат доставени след извършване на първоначална метрологична проверка.
б) Първоначална метрологична проверка трябва да бъде удостоверена със знак за първоначална проверка и копието на протокола от проведените изпитвания.
3.8

Транспортна опаковка

ТИТ трябва да бъдат опаковани в подходяща опаковка предпазваща ги от атмосферни влияния и механични повреди.
3.9

Експлоатационна дълготрайност

min 25 години
4. Общи технически параметрипо ред

Параметър

Изискване

Гарантирано предложение

4.1

Най-високо напрежение за съоръженията - Um

min 0,72 кV

(ефективна стойност)


4.2

Обявено издържано напрежение с промишлена честота на изолацията

min 3 кV

(ефективна стойност)


4.3

Клас на точност

0,5
4.4

Обявен продължителен термичен ток

min 1,2 x Ipn
4.5

Номинален коефициент на безопасност - FS

5
5. Технически параметри на токовите измервателни трансформатори

5.1 Токов измервателен трансформатор НH, проходен тип, 1200/5 А, клас на точност 0,5

Номер на стандарта

Тип/референтен номер съгласно

каталога на производителя

20 27 1410

Да се посочи

Наименование на материала

Токов измервателен трансформатор НH, проходен тип, 1200/5 А, клас на точност 0,5

Съкратено наименование на материала

ТИТ НН, проходен - 1200/5 А, кл. 0,5по ред

Параметър

Изискване

Гарантирано предложение

5.1.1

Обявен първичен ток, Ipn

1200 А
5.1.2

Обявен първичен ток на термична устойчивост - 1 sec, Ith

min 72 kA
5.1.3

Обявен първичен ток на динамична устойчивост, Idyn

min 180 kA
5.1.4

Обявен вторичен ток, Isn

5 А
5.1.5

Обявен коефициент на трансформация

1200/5 А
5.1.6

Обявен вторичен товар

min 5 VA
5.1.7

Габаритни размериH = max 142 mm

W = max 124 mm


5.1.8

Светъл отвор за тоководещата част на първичната верига за:

правоъгълно сечение / кръгло сечениеmin 60,5х10,5 mm / 2х50,5х10,5 mm / ø44
5.1.9

Тегло, kg

Да се посочи


Наименование на материала: Триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен

предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10х38 mm


Съкратено наименование на материала: 3P и 1P Цилиндр. П-л П-ч Р-ли, 10х38 mm

Област: Н – Електрически уредби СрН/НН Категория: 16 - Предпазители, основи за

J - Уредби за търговско измерване предпазителиМерна единица: Брой Аварийни запаси: Да
Характеристика на материала:

Триполюсните и еднополюсните стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители са предназначени за цилиндрични патрони размер 10х38 mm и могат да бъдат пломбирани във включено положение. Закрепването на апаратите към разпределителните табла се извършва посредством шина с DIN-профил с размери 35х7,5 mm.


Използване:

Триполюсните и еднополюсните стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители са предназначени за защитаване на напреженовите вериги на електромерите и други подобни електрически съоръжения в главните разпределителни табла в трансформаторни постове и в електромерните табла за индиректно измерване на електрическата енергия.


Съответствие на предлаганото изпълнение с нормативно-техническите документи:

Триполюсните и еднополюсните стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители трябва да отговарят най-малко на посочените по-долу стандарти или еквиваленти.  • БДС EN 60947-1:2007 „Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 1: Общи правила (IEC 60947-1:2007)”;

  • БДС EN 60947-3:2009 „Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 3: Товарови прекъсвачи, разединители, товаров прекъсвач-разединители и апарати, комбинирани с предпазители (IEC 60947-3:2008)”; и

да бъдат оценени положително по реда и при условията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с ПМС № 182 от 6.07.2001 г., обн., ДВ, бр. 62 от 13.07.2001 г. .....
Изисквания към документацията и изпитванията:

по

ред

Документ

Приложение № или текст

1.

Точно означение на типа, производителя и страната на производство (произход) и последно издание на каталога на производителя
2.

Техническо описание и чертежи с нанесени на тях размери
3.

ЕО декларация за съответствие
4.

Протоколи от типови изпитвания на английски или български език, проведени от независима изпитвателна лаборатория – заверени копия, с приложен списък на отделните изпитвания на български език
5.

Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провели типовите изпитвания по т. 4 – заверено копие
6.

Инструкции за транспортиране, складиране, монтиране, вкл. въртящия момент на затягане на клемовите съединения, обслужване и поддържане
Забележка: Всички оригинални документи трябва да бъдат на български език или с превод на български език. (Каталозите и протоколите от изпитванията могат да бъдат и само на английски език.)
Технически данни

1. Характеристики на работната среда:

по

ред

Характеристика

Стойност

1.1

Околна среда, в която работи

На закрито

1.2

Максимална околна температура

+ 40°C

1.3

Минимална околна температура

Минус 5°С

1.4

Относителна влажност (при 20 °С)

До 90 %

1.5

Степен на замърсяване

III

1.6

Надморска височина

До 1000 m


Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница