Чез разпределение българия” ад


Параметри на електроразпределителната мрежа ННстраница8/15
Дата30.07.2018
Размер2.74 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

2. Параметри на електроразпределителната мрежа НН:

по

ред

Параметър

Стойност

2.1

Номинално напрежение

400 / 230 V

2.2

Максимално напрежение

440 / 253 V

2.3

Номинална честота

50 Hz

2.4

Брой проводници в разпределителната мрежа

4 проводна мрежа

(L1, L2, L3, PEN)2.5

Вид схема на разпределителната мрежа

TN-C

3. Общи технически параметрипо

ред

Параметър

Изискване

Гарантирано предложение

3.1

Обявено работно напрежение АС, Ue

min 500 V
3.2

Обявена честота

50 Hz
3.3

Обявено напрежение на изолацията Ui АС

min 750 V
3.4

Категория по пренапрежение при 400 V АС

III
3.5

Обявено издържано импулсно напрежение, Uimp

4 kV
3.6

Диапазон на температурата на околната среда

min (от минус 5°С до + 40°C)
3.7

Категория на приложение (при 400V AC)

AC 21 B или по висока
3.8

Термичен ток със стопяема вложка, Ith

32 A
3.9

Условен ток на късо съединение (ефективна стойност) при 400 V АС

min 50 kA
3.10

Размер на цилиндричната стопяема вложка

10 x 38 mm
3.11

Максимална стойност на обявения ток на стопяемата вложка In

32 A
3.12

Максимална мощност на разсейване на стопяемата вложка

3,5 W
3.13

Механична износоустойчивост (комутационни цикли)

min 1 700
3.14

Електрическа износоустойчивост (комутационни цикли)

min 300
3.15

Степен на защита

min IP20
3.16

Диапазон на сеченията на присъединяваните проводници

min (0,5 до 25 mm2)

за Cu/Аl проводници


4. Триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10х38 mm

4.1 Триполюсен стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединител, размер 10х38 mm

Номер на стандарта

Тип/референтен номер съгласно

каталога на производителя

20 16 6001

Да се посочи

Наименование на материала

Триполюсен стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединител, размер 10х38 mm

Съкратено наименование на материала

3P Цилиндр. П-л П-ч Р-л 10х38 mmпо

ред

Наименование

Изисквана стойност

Гарантирано предложение

4.1.1

Брой на полюсите

3
4.1.2

Ширина

max 54 mm
4.1.3

Тегло, g

Да се посочи

4.2 Еднополюсен стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединител, размер 10х38 mm

Номер на стандарта

Тип/референтен номер съгласно

каталога на производителя

20 16 6101

Да се посочи

Наименование на материала

Еднополюсен стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединител, размер 10х38 mm

Съкратено наименование на материала

1P Цилиндр. П-л П-ч Р-л 10х38 mmпо

ред

Наименование

Изисквана стойност

Гарантирано предложение

4.2.1

Брой на полюсите

1
4.2.2

Ширина

max 18 mm
4.2.3

Тегло, g

Да се посочи

Наименование на материала: Комплект измервателен клемен блок с клеми за медни проводници от проходен тип и 1P, 3P или 3P+N стопяеми цилиндрични предпазител-прекъсвач-разединители
Съкратено наименование на материала: Клемен блок с Цилиндрични П-л П-ч Р-ли
Област: G - Инсталации Категория: 14 - Инсталационни тръби, кутии, клемни кутии, клеми, планки

Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да
Характеристика на материала:

Клемен блок комплектуван с делими измервателни клеми от проходен тип, за монтаж на DIN шина, с резбови контактни съединения за медни токопроводими жила с класове 1,2 и 5 съгласно БДС EN 60228:2006 или еквивалент със сечения от от 2,5 mm2 до min 6 mm2 (max 16 mm2) и 1P, 3P или 3P+N стопяеми цилиндрични предпазител-прекъсвач-разединители. Клеморедът е защитен от неправомерен достъп посредством прозрачен устойчив на деформации капак с възможност за пломбиране.


Използване:

Клемният блок, комплектуван с делими измервателни клеми и 1P, 3P или 3P+N стопяеми цилиндрични предпазител-прекъсвач-разединители е предназначен за присъединяване на медни токопроводими жила при опроводяване на системи за измерване на използваните от потребителите количества електрическа енергия, еталонна апаратура за проверка и аналогични инсталации.


Съответствие на предложеното изпълнение със стандартизационните документи:

Клемният блок, комплектуван с делими измервателни клеми за медни проводници от проходен тип и 1P, 3P или 3P+N стопяеми цилиндрични предпазител-прекъсвач-разединители, трябва да бъдат в съответствие с изискванията на посочените стандарти или еквиваленти, включително на техните валидни изменения и поправки:  • БДС EN 60947-7-1:2009 “Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 7-1: Спомагателни принадлежности. Клемни блокове за медни проводници (IEC 60947-7-1:2009)“;

  • БДС EN 60947-1:2007 „Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 1: Общи правила (IEC 60947-1:2007)”; и

  • БДС EN 60947-3:2009 „Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 3: Товарови прекъсвачи, разединители, товаров прекъсвач-разединители и апарати, комбинирани с предпазители (IEC 60947-3:2008)” и

да бъдат оценени положително по реда и при условията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с ПМС № 182 от 6.07.2001 г., обн., ДВ, бр. 62 от 13.07.2001 г. .....

Изисквания към документацията и изпитваниятапо

ред

Документ

Приложение № или текст

1.

Точно означение на типа, производителя и страната на производство (произход) и последно издание на каталога на производителя
2.

Техническо описание и чертежи с нанесени на тях размери
3.

ЕО декларация за съответствие
4.

Протоколи от типови изпитвания на английски или български език съответно за 1P, 3P или 3P+N стопяеми цилиндрични предпазител-прекъсвач-разединители и клемните блокове, проведени от независима изпитвателна лаборатория – заверени копия, с приложен списък на отделните изпитвания на български език
5.

Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типовите изпитвания по т. 4 – заверено копие
Забележка: Всички оригинални документи трябва да бъдат на български език или с превод на български език. Каталозите и протоколите от проверките и изпитванията могат да бъдат и само на английски език.

Технически данни

1. Характеристики на работната средапо

ред

Характеристика

Стойност

1.1

Околна среда, в която работи

На закрито

1.2

Максимална околна температура

+ 40°C

1.3

Минимална околна температура

Минус 5°С

1.4

Относителна влажност (при 20 °С)

До 90 %

1.5

Степен на замърсяване

III

1.6

Надморска височина

До 1000 m

2. Параметри на електроразпределителната мрежапо

ред

Параметър

Стойност

2.1

Номинално напрежение

400 / 230 V

2.2

Максимално работно напрежение

440 / 253 V

2.3

Номинална честота

50 Hz

2.4

Брой на фазите

3

2.5

Заземяване на звездния център

Директно заземен

3. Технически характеристики

по ред

Характеристика

Изискване

Гарантирано предложение

3.1

Клемен блок

-

-

3.1.1

Конструкция

а) Клемният блок трябва да бъде комплектуван с делими измервателни клеми от проходен тип с резбови контактни съединения, за монтаж на DIN шина
б) Клемите за началата и краищата на отделните токови вериги трябва да бъдат монтирани една до друга.
в) Клемният блок трябва да осигурява възможност за независимо шунтиране и разкъсване на токовите вериги на всяка от фазите
г) Клемният блок трябва да бъде комплектуван с разделителни стени между нееднородните фази и клемата за неутралния проводник
д) Клемният блок ведно със стопяемите цилиндрични предпазител-прекъсвач-разединители трябва да бъдат защитени срещу неправомерен достъп с прозрачен монолитен капак с възможност за пломбиране
e) Защитният монолитен капак трябва бъде изработен от поликарбонат или еквивалентен прозрачен материал с дебелина на стените min 2 mm и да осигурява клас на защита на клемния блок IP 4Х съгласно БДС EN 60529+A1:2004 до ниво монтажна плоча от всички страни или еквивалент.
3.1.2

Размери

-

-

3.1.2а

Височина

max 140 mm
3.1.2b

Широчина

max 170 mm
3.1.2c

Дълбочина

80 mm

(препоръчително)


3.2

Проходни делими клеми

-

-

3.2.1

Конструкция

а) Клемите с резбови контактни съединения трябва да позволяват присъединяване на медни токопроводими жила с класове 1,2 и 5 съгласно БДС EN 60228 или еквивалент със сечения от от 2,5 mm2 до min 6 mm2 (max 16 mm2)
б) Клемите трябва да бъдат окомплектовани със съответните аксесоари, позволяващи свързване на измервателна апаратура
3.2.2

Съответствие със стандарти

БДС EN 60947-7-1 или еквивалент
3.2.3

Обявено работно напрежение АС, Ue

min 500 V
3.2.4

Обявен продължителен ток, In

min 10 А
3.2.5

Сравнителен показател за устойчивост срещу пропълзяващи токове - CTI

min 600
3.2.6

Минимален работен температурен диапазон

От минус 30°С до + 90°С
3.2.7

Категория на горимост

min V-0
3.2.8

Закрепване

Към шина с DIN – профил с размери 35х7.5 mm
3.2.9

Клеми за токовите вериги

6 бр. токови клеми, позволяващи:

    • независимо свързване на късо (шунтиране) на токовите вериги на електромера на всяка фаза посредством мостова връзка;

    • видимо разкъсване на токовите вериги.
3.2.10

Клема за неутралния проводник

1 бр.

с възможност за видимо разкъсване на веригите. ( Не се изисква при използване на 3P+N цилиндрични предпазител-прекъсвач-разединители)


3.2.11

Разделителна стена между нееднородните фази и неутралния проводник

Клемният блок трябва да бъде комплектуван с разделителни стени за предотвратяване на неволно шунтиране или късо съединение
3.2.12

Крайна капачка

1 бр. или 2 бр.

(в зависимост от конструкцията)


3.2.13

Краен притискач с винтове

2 бр.
3.2.14

Маркировка на клемите

а) Токовите клемите трябва да бъдат маркирани с буквено-цифрени означения за фаза и начало и край на съответните фази
б) Цветова маркировка – препоръчително
3.3

Спецификация 1P, 3P или 3P+N стопяеми цилиндрични предпазител-прекъсвач-разединители

-

3.3.1
а) 3 броя еднополюсни (1P) или 1 брой триполюсни (3P или 3P+N) стопяемите цилиндрични предпазител-прекъсвач-разединители
б) Еднополюсни (1P) или триполюсните (3P) стопяемите цилиндрични предпазител-прекъсвач-разединители са съгласно стандарт 20 16 6zzz в Приложение 1 с предпазители 10х38 mm от категория на приложение gG с обявен ток на стопяемата вложка 4 А
в) Съответствието на 1P, 3P или 3P+N стопяеми цилиндрични предпазител-прекъсвач-разединители с изискванията на стандартизационните документи се доказва с последно издание на каталога на производителя и със заверени копия на протоколи от типови изпитвания, проведени от независима акредитирана лаборатория.
3.3.2

Технически изисквания за 3P+N триполюсен стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединител, размер 10х38 mm

-

3.3.2.1

Брой на полюсите

3+N
3.3.2.2

Ширoчина

max 54 mm
3.3.2.3

Обявено работно напрежение АС, Ue

min 500 V
3.3.2.4

Обявена честота

50 Hz
3.3.2.5

Обявено напрежение на изолацията Ui АС

min 750 V
3.3.2.6

Категория по пренапрежение при 400 V АС

III
3.3.2.7

Обявено издържано импулсно напрежение, Uimp

4 kV
3.3.2.8

Категория на приложение (при 400V AC)

AC 21 B
3.3.2.9

Термичен ток със стопяема вложка, Ith

32 A
3.3.2.10

Условен ток на късо съединение (ефективна стойност) при 400 V АС

min 50 kA
3.3.2.11

Размер на цилиндричната стопяема вложка

10 x 38 mm
3.3.2.12

Максимална стойност на обявения ток на стопяемата вложка In

32 A
3.3.2.13

Ток на приложената стопяема вложка

4 А
3.3.2.14

Максимална мощност на разсейване на стопяемата вложка

3,5 W
3.3.2.15

Механична износоустойчивост (комутационни цикли)

min 1 700
3.3.2.16

Електрическа износоустойчивост (комутационни цикли)

min 300
3.3.2.17

Степен на защита

min IP20
3.3.2.18

Диапазон на сеченията на присъединяваните проводници

Oт 2,5 до 10 mm2

за Cu проводници


3.3.2.19

Тегло, g

Да се посочи
3.4

DIN-шина

а) Шината с DIN – профил за закрепване на клемореда трябва да бъде с размери 35х7,5 mm и да съответства на изискванията на DIN 46277 P3 или еквивалент.
б) DIN шината трябва да бъде изработена от стомана и да бъде защитена от корозия чрез поцинковане или друго еквивалентно антикорозионно покритие.
в) DIN шината не трябва да се показва извън капака, покриващ целия клемен блок

Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница