Чез разпределение българия” адстраница9/15
Дата30.07.2018
Размер2.65 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

4. Свързани документи

В техническата спецификация на стандарта за „Комплект измервателен клемен блок с клеми за медни проводници от проходен тип и 1P, 3P или 3P+N стопяеми цилиндрични предпазител-прекъсвач-разединители“ е направено позоваване на следните технически спецификации на стандарти за материали c йерархична съподчиненост, които са неразделна част от документа, както следва:

по ред

Номер на

техническа спецификация на стандарт

Наименование на материала

4.1

20 16 6zzz

Триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10х38 mm


ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


  1. Всеки участник следва да се запознае подробно с техническите изисквания на Възложителя, таблици /вътрешен технически стандарт на материала/ с минимални технически характеристики към оборудването;

  2. Участникът попълва техническото предложение и прилага всички изискуеми документи.

За таблиците / вътрешен технически стандарт на материала/, Участникът следва да попълни тип/референтен номер, съгласно каталог на производител, производител,от където да е видно, че предлаганото от него оборудване отговаря на минималните технически изисквания на Възложителя, посочени в таблиците.

В случай, че за даден оборудване/материал, Участникът предлага стандарт, еквивалентен на посочения от Възложителя, то това обстоятелство се отразява в отделен документ към офертата. Участникът задължително представя доказателства за еквивалентността на двата стандарта.


Като доказателство за верността на предложените и декларирани технически параметри, Участникът да представи необходимата техническа документация за предлаганото оборудване (включително част от каталози), даваща пълно описание, технически данни и характеристики на същото (съобразно техническите параметри на Таблиците /вътрешен стандарт на материала/) при подаване на офертата. При представяне на цял каталог Участникът допълнително да представи информация с номер на страница и позиция на съответен технически параметър в каталога.

ІІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА И ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ


ІІІ.1. УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
1. Настоящите указания определят принципите, условията и реда за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП), както и съобразно изискванията на Възложителя.

1.1. Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки и/или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

1.2. Всеки от участниците в процедурата, при осъществяване на съответните правни и фактически действия в производството по провеждане на процедурата от Възложителя и неговия консултативен орган (оценителната комисия), следва да се представлява от лицето, което го представлява по закон, или от надлежно упълномощено от него лице. За извършване на съответните действия от името и за сметка на участника във връзка с провеждането на процедурата от страна на представител по пълномощие се представя задължително надлежно издадено пълномощно, което следва да е в оригинал (със свеж подпис и по възможност печат), като нотариална заверка не се изисква.

1.3. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

1.4. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.

1.6. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

1.7. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Варианти не се допускат.

1.8. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

1.9. Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по решението, обявлението и документацията за обществената поръчка до 7 дни, преди изтичането на срока за получаване на офертите на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“ или на факс: 02/ 8272171; 02/ 8270332, e-mail: aneta.dimitrova@cez.bg.

Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 4 дни преди срока за получаване на оферти и в тях не се посочва лицето, направило запитването.

Всички участници са длъжни да се съобразят с тези разяснения. Устни разяснения и указания, давани от служителите или от персонала на Възложителя не по установения в настоящата документация и ЗОП ред, няма да бъдат обвързващи за Възложителя, съответно за назначената от него оценителна комисия.

1.10. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят в един екземпляр от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от Възложителя.

1.11. Документите по т. 1.10. се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

- наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

- наименованието на поръчката, референтният й номер.

1.12. Опаковката по т. 1.11. включва следните документи:

1.12.1. Информация относно личното състояние на участниците и съответствието им с критериите за подбор – съгласно Част III. 2, т. 2.2 от настоящата документация;

1.12.2. Оферта, съдържаща:

- техническо предложение;

- ценово предложение, поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

1.12.3. Опис на представените документи.

1.13. За получените оферти при Възложителя се води регистър, в който се отбелязват:

- подател на офертата;

- номер, дата и час на получаване;

- причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

1.14. При получаване на офертата върху опаковката по т. 1.11. се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

1.15. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

1.16. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на Възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по т. 1.13.

1.17. В случаите по т. 1.16. не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.

1.18. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на участника. Участниците нямат право на претенции за разходи, направени от тях, независимо от резултата от процедурата за възлагане на обществената поръчка.

1.19. Комуникация между Възложителя и участниците:

1.19.1. Всички действия на Възложителя, адресирани към участниците и на участниците, адресирани към Възложителя, са в писмен вид.

1.19.2. Обменът на информация във връзка с провеждането на процедурата може да се извърши единствено в писмена форма.

1.19.3. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат:

а) на адрес, посочен от участника:

- на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или

- чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

б) по факс.

Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочени в букви „а” и „б”, Възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

1.20. За всички неуредени въпроси в настоящата документация се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба в Република България.


2. Работа на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите.

2.1. След изтичането на срока за получаване на офертите Възложителят назначава комисията по реда на чл. 103, ал. 1 от ЗОП. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки, получени с протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от деловодството на Възложителя, на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Комисията извършва действията, посочени в чл. 54, ал. 3-5 от ППЗОП. Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на действията по чл. 54, ал. 3-5 от ППЗОП.


2.2. Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП и го изпраща на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.
2.3. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. Цитираната по-горе възможност за представяне на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на Възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.
Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.
2.4. След изтичането на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия.
2.5. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.
2.6. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря.
Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Комисията отваря ценовите предложения и ги оповестява. След отваряне и оповестяване на ценовите предложения приключва публичната част от заседанието на комисията.

След публичното оповестяване на ценовите предложения на участниците, на закрито заседание комисията обстойно проверява ценовите предложения. В случай на установяване на аритметични грешки комисията ги отстранява. При несъответствие между единични цени и общата цена, валидни ще бъдат единичните цени. Участник, при когото са установени една или повече от посочените по-горе несъответствия и/или грешки, продължава участието си в процедурата с коректно изчислените от комисията стойности.


2.7. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, Възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.
Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.
Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП - Списък на конвенциите в социалната област и в областа на околната среда.

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от Договора за Функциониране на Европейския Съюз.


Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който не представи в срок писмената обосновка или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП.
2.8. При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.
3. Възложителят отстранява от процедурата участник, когато:

3.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

3.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 3.1., в друга държава членка или трета страна;

3.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

Това правило не се прилага, когато:

- се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;

- размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година;

3.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП – когато, въпреки предприетите мерки по чл. 44, ал. 3 и/или 4 oт ЗОП не може да се осигури спазване на принципа за равнопоставеност, участникът, участвал в пазарните консултации и/или в подготовката за възлагане на поръчката, се отстранява от процедурата, ако не може да докаже, че участието му не води до нарушаване на този принцип;

3.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

3.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в участникът е установен;

3.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;

3.8. не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията за участие;

3.9. е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП – Списък на конвенциите в социалната област и в областа на околната среда;

3.10. не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП.

3.11. е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, с друг участник в процедурата;

3.12. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

3.13. е доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

3.14. по отношение на участника е приложима забраната за участие в обществени поръчки съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС).

Липсата на основанията за отстраняване се декларира в ЕЕДОП, Част III: Основания за изключване, Раздели А, Б, В и Г. Обстоятелствата попадащи в Раздел Г „ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА“ са следните:

1. Осъждания за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-260 от Наказателния кодекс;

2. Наличие на свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в процедурата; и

3. Забраната за участие в процедури за обществени поръчки на лица, за които са налице обстоятелства съгласно чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не е налице изключението по чл. 4 от същия закон.


Във връзка с основанията за отстраняване, участниците следва да имат предвид следните легални дефиниции:

А. Съгласно § 2, т. 45 от ДР на ЗОП "Свързани лица" са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), а именно:

§ 1, т. 13 ДР на ЗППЦК "Свързани лица" са:

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

§ 1, т. 14. ДР на ЗППЦК "Контрол" е налице, когато едно лице:

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.
Основанията по точки 3.1, 3.2 и 3.7. се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

Основанията за отстраняване на участник в процедурата по точки 3.1 – 3.7 и по т. 3.12 – 3-14 прилагат и когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП (посочени в т. 3.1 – 3.7 от настоящия раздел на документацията) или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП (посочени в т. 3.12 – 3.13 от настоящия раздел на документацията) и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в Eдинния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:

а) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

б) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП – документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.
Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената възможност да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност за времето, определено с присъдата или акта.
4. Други

4.1. Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 от ЗОП или посочено от възложителя в обявлението основание по чл. 55, ал. 1 от ЗОП.


4.2. При поискване от страна на възложителя участниците са длъжни да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.
4.3. При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се представя за всеки от участниците в обединението. Когато участникът е посочил че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.
4.4. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница