Чл. Ръководителят на Националния регистърДата30.06.2017
Размер40.04 Kb.
ПРАВИЛНИК

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ СПОРТНИ ОРГАНИЗАЦИИ И НА ЧЛЕНУВАЩИТЕ В ТЯХ СПОРТНИ КЛУБОВЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Чл.1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Националния регистър на лицензираните спортни организации и на членуващите в тях спортни клубове, наричан по- нататък "Национален регистър".

Чл. 2. Националният регистър е организиран в сектор "Лицензиране и национален регистър" към дирекция "Спорт" при Министерството на младежта и спорта.

Чл. 3. Ръководителят на Националния регистър:

1. ръководи националния регистър;

2. осигурява нанасянето на информацията в регистъра;

3. осигурява съхранението на информацията в регистъра:

4. осигурява достъпа до информацията в регистъра;

5. дава становища и методически указания по прилагането на тези правила;

6. организира поддръжката, съхраняването и развитието на регистъра.

Чл.4. Регистърът се състои от компютърна база данни, съдържаща данни от документите въз основа на които се извършва вписването, както и информация на хартиен носител.

Чл.5. На вписване в националния регистър подлежат следните данни и обстоятелства:

(1) За национални спортни организации и спортните федерации:

1. регистрационен номер и дата на регистрация в Националния регистър;

2. номера на лицензионното удостоверение, датата и номера на заповедта за


неговото издаване;

3. наименование, седалище и адрес на управление на юридическото лице;

4. съд. номер на фирменото дело, партида, регистър, том и страница, където
юридическото лице е вписано;

5. вида на юридическото лице с нестопанска цел, определен съгласно чл. 2


от ЗЮЛНЦ;

6. регистрационен номер в Министерството на правосъдието за юридическите лица в обществено полезна дейност;

7. данъчен номер и идентификационен код по регистъра "БУЛСТАТ";

8. трите имена, адресите и ЕГН на лицата, които управляват и представляват юридическото лице:

9. данни за промени в управителния съвет на сдружението:

10. данни за прекратяването, отнемането и подновяването на спортната


лицензия;

11. наложени санкции на спортната организация.

(2) За спортни клубове, членове на лицензирани спортни организации:

1. регистрационен номер и дата на регистрация в Националния регистър;

2. наименование, седалище и адрес на управление на юридическото лице;

3. съд, номер на фирменото дело, партида, регистър, том и страница, където


юридическото лице е вписано;

4. вида на юридическото лице с нестопанска цел, определен съгласно чл. 2 от ЗЮЛНЦ;

5. регистрационен номер в Министерството на правосъдието за юридическите лица в обществено полезна дейност;

6. данъчен номер и идентификационен код по регистъра "БУЛСТАТ";

7. трите имена, адресите и ЕГН на лицата, които управляват и представляват юридическото лице;

8. данни за приемане на СК за член в националната спортната организация или спортна федерация /дата, протокол №, решение № на УС/ОС/

9. данни за промени в управителния съвет на сдружението;

10. наложени санкции на спортния клуб.

Чл.6. Регистрацията на лицензираните спортни организации се извършва в
сектор "Лицензиране, национален регистър и информационни системи" към дирекция
"Спорт" при Министерството на младежта и спорта с подаване на документи за
издаване на спортна лицензия.

Чл.7. (1) Лицензираните спортни организации създават собствен регистър на


своите членове. За всеки член в лицензираната спортна организация се води досие на
клуба със следните данни и документи:

1. съдебно решение и/или удостоверение за актуално състояние;

2. устав на спортния клуб;

3. списък на треньорските кадри с отразена професионалната квалификация:

4. справка за ползвана спортна база за провеждане на учебно-тренировъчння
процес;

5. данъчен номер, идентификационен код по регистъра "БУЛСТАТ" и банкова сметка;

6. телефон, факс, е-mail, пощенски код;

7. други по преценка на лицензираната спортна организация;

(2) Регистрацията на членовете на лицензираните спортни организации се
извършва, както следва:

1. Спортните клубове представят посочените по-горе документи в съответната лицензирана спортна организация, чийто член са.;

2. Лицензираната спортна организация извършва проверка на документите н ако отговарят на изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта и подзаконовите нормативните актове издадени от министъра на младежта и спорта ги вписват в регистъра на членовете си. Председателят или упълномощено от него лице попълват предложение за вписване на спортния клуб в Националния регистър / Приложение № II.

3. В случай, че се установят нередности в представените документи спортния клуб се уведомява писмено за отстраняването им.

4. Лицензираната спортна организация внася в деловодството на Министерството на младежта и спорта предложение за вписване на спортния клуб в Националния регистър /Приложение № I, придружено със съдебно решение или удостоверение за актуално състояние/.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ§1. Лицензираните спортни организации представят в срок до 31.01.2003 год. в
деловодството на Министерството на младежта и спорта предложение за вписване на своите членове в Националния регистър /Приложение № 1, придружено със съдебно решение или удостоверение за актуално състояние!.

§2. В десетдневен срок след решението на общото събрание или управителния


съвет, лицензираната спортна организация внася в деловодството на Министерството на
младежта и спорта :

1. Предложение за заличаване в националния регистър на спортните клубове, които са изключени или са с прекратено членство /Приложение А" 2 и заверено копие от протокола/,

2. Предложение за вписване в националния регистър на наложените санкции на съответния спортен клуб 1Приложение № 3 и заверено копие от протокола/.

§3. Лицата, които управляват или представляват спортната организация са


длъжни да заявят промените в обстоятелствата подлежащи на вписване, в 7-дневен срок
от възникването им.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§4.Този Правилник е в сила до приемането на Правилник за прилагане на Закона
за физическото възпитание и спорта.

§5. Правилника се издава на основание чл.5, ал.2 от Устройствения правилник на


Министерството на младежта и спорта във връзка с чл.17, ал.8 от Закона за физическото
възпитание и спорта и чл.46, ал.2 от Закона за нормативните актове.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница