Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаситестраница10/14
Дата22.07.2016
Размер1.27 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Забележка. На електровъзпламенители, изготвени до 1980 г., при неудовлетворение на изискванията за величината за възпламеняващия импулс на тока се присвоява не по-висока от втора категория.
Електродетонатори

1.

Външен вид

+

+

Сглобяването на

ДОПУСКАТ СЕ:

ДОПУСКАТ СЕ:

1. Наличие на

 

 

 

 

елементите е пра-

1. Потъмняване

1. Корозия на

механични повреди,

 

 

 

 

вилно. Лаковите

на гилзите

гилзите на КД във

Препятстващи

 

 

 

 

покривки са плът-

2. Следи от за-

вид на отделни

използването на ЕД

 

 

 

 

ни и равни. Повърх-

мърсяване

петна с бял или

2. Корозия на гил-

 

 

 

 

ностите на метални-

3. Напрашена

черен цвят, при

зите на КД във вид

 

 

 

 

те детайли са чисти,

повърхност на

условие че гил-

на петна или неп-

 

 

 

 

без пукнатини, дъл-

гилзите на КД

зата е запазена

рекъснато покритие

 

 

 

 

боки шупли, следи

бризантни ВВ

цялостно

със зелен или бял

 

 

 

 

от корозия, дълбоки

(виж забележ-

2. Корозия на ме-

цвят с признаци на

 

 

 

 

драскотини и смач-

ка 2)

талните детайли

разрушаване на

 

 

 

 

квания. Осмоленото

4. Незначително

във вид на от-

Метала

 

 

 

 

покритие е без пук-

изтъркване, по-

делни петна или

3. Корозия на метал-

 

 

 

 

натини, отчупвания

върхностни на-

цялостно покри-

ните детайли, пре-

 

 

 

 

и подутости. Гуме-

пуквания и

тие, непрепят-

пятстваща използ-

 

 

 

 

ните части са без

следи от плесе-

стващи използ-

ването на ЕД

 

 

 

 

пукнатини и повреди.

нясване на гу-

ването на ЕД

4. Напрашване на

 

 

 

 

Пластмасовите де-

мените и пласт-

3. Непрекъснати

гилзите на КД с

 

 

 

 

тайли са без нару-

масовите

пукнатини и пле-

иницииращи ВВ

 

 

 

 

шение на изолацион-

детайли

сенясване на гуме-

(виж забележка 2)

 

 

 

 

ния слой

5. Повърхностни

ните и пластма-

5. Изпадане на

 

 

 

 

Допускат се:

напуквания, от-

совите изделия,

запалната част

 

 

 

 

1. На метални

чупвания на краи-

непречещи на

6. Скъсване на про-

 

 

 

 

детайли:

щата и подуване

използването на

водници, изключ-

 

 

 

 

малки шупли,

на осмолените

ЕД

ващо възможността

 

 

 

 

недълбоки драс-

асфалтови ка-

4. Значителни от-

за използване на ЕД

 

 

 

 

котини,

пачки

чупвания на осмо-

 

 

 

 

 

отпечатки от

6. Незначително

лените асфалтови

 

 

 

 

 

щампа,

изтъркване, пре-

капачки с оголва-

 

 

 

 

 

незначителни

съхване и следи

не на отвора на

 

 

 

 

 

изтърквания

от плесенясване

гилзата, непре-

 

 

 

 

 

2. Наличие на малки

на проводниците

къснати пукнати-

 

 

 

 

 

мехури на лаковото

във вид на отдел-

ни на капачките

 

 

 

 

 

покритие при запа-

ни малки петна

5. Нарушение на

 

 

 

 

 

зен цялостен вид

7. Корозия на

целостта на изо-

 

 

 

 

 

3. Незначително боя-

точки или пок-

лацията, плесе-

 

 

 

 

 

дисване на резбата

ритие с бял цвят

нясване и скъс-

 

 

 

 

 

4. Незначителни

на металните

ване на проводни-

 

 

 

 

 

нарушения на боята

детайли (с из-

ците, неизключ-

 

 

 

 

 

без оголвания на по-

ключение на

ващи възмож-

 

 

 

 

 

върхността на метала

гилзите на КД)

ността от използ-

 

 

 

 

 

 

8. Наличие на

ване на ЕД

 

 

 

 

 

 

повърхностни

6. Нарушение на

 

 

 

 

 

 

драскотини на

целостността на

 

 

 

 

 

 

лаковото пок-

лаковото покри-

 

 

 

 

 

 

ритие

тие във вид на

 

 

 

 

 

 

 

непрекъснато

 

 

 

 

 

 

 

напукване и па-

 

 

 

 

 

 

 

дане на лака

 

2.

Точност на

+

*

В пределите на техническата доку-

Размерите изли-

 

 

размерите

 

 

ментация

зат вън от преде-

 

 

 

 

 

 

лите на изисква-

 

 

 

 

 

 

нията на техни-

 

 

 

 

 

 

ческата доку-

 

 

 

 

 

 

ментация

 

3.

Съединяемост

+

-

Съединяемостта със съответните

Не се съединяват

 

 

 

 

 

втулки е нормална

 

 

4.

Здравина на

*

-

Издържат изпитванията в съответ-

Не издържат

 

 

съединенията на

 

 

ствие с изискванията на техническата

изпитванията

 

 

детайлите

 

 

документация

 

 

5.

Устойчивост на

+

-

Издържат изпитванията по техничес-

Не повече от 20 %

1. Повече от 20 %

 

тръскане

 

 

ката документация

от ЕД не издър-

от ЕД не издържат

 

 

 

 

 

жат изпитванията

изпитванията по

 

 

 

 

 

на техническата

нормите на техни-

 

 

 

 

 

документация -

ческата докумен-

 

 

 

 

 

разстройване на

тация - разстройва-

 

 

 

 

 

конструкцията

не на конструкцията

 

 

 

 

 

 

2. Взрив на ЕД**

6.

Признаци 4, 5, 7,

 

 

Съответно нормативите за установяване категорията на боеспособността на

 

8, 9 и 10 на елек-

 

 

Електровъзпламенителите

 

тровъзпламени-

 

 

 

 

телите

 

 

 

7.

Инициираща

-

-

Съответстващо на нормативите за установяване катего-

 

способност

 

 

рията на капсул-детонаторите

8.

Безотказност в

+

-

Съответстват на изискванията на

 

Не съответстват

 

действието и

 

 

техническата документация

 

на изискванията

 

време за задейст-

 

 

 

 

 

 

ване (за ЕД миг-

 

 

 

 

 

 

новено действие)

 

 

 

 

 

9.

Безотказност в

+

-

Съответстват на

Допуска се на не

Не съответстват

Не издържат изпит-

 

действието и

 

 

изискванията на

повече от 5 % от

на изискванията

ванията в съответ-

 

време за закъс-

 

 

техническата доку-

ЕД времето за

на техническата

ствие с техничес-

 

нение (за ЕДЗ)

 

 

ментация

закъснение да не

документация

ката документация

 

 

 

 

 

съответства на

 

 

 

 

 

 

 

техническата

 

 

 

 

 

 

 

документация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каталог: files -> documents
documents -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
documents -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
documents -> На 14 февруари съвпадат три празника
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
documents -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година
documents -> 21 ноември световен ден без тютюнев дим


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница