Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаситестраница12/14
Дата22.07.2016
Размер1.27 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Забележка. При откриване на капсулите с опрашване на гилзите партидата се отделя за отделно съхраняване и образец от нея се изпраща на извънредни лабораторни изпитвания. До изясняване характера на опрашването се забранява да се дават такива капсули.Огнепроводни шнурове с обвивка от памучни конци и пластикати

1.

Външен вид

+

-

Външната обвивка

ДОПУСКАТ СЕ:

1. Многочислени

 

 

 

 

е без възли, начупва-

1. Скъсвания на

1. Наличие на съ-

повреди на обвив-

 

 

 

 

ния, пукнатини,

единични конци

ществени повре-

ката с изпадане на

 

 

 

 

скъсване на конци

от външната

ди на обвивката

Огнепроводната

 

 

 

 

и изпъкващи втвър-

обвивка

2. Пречупвания

Сърцевина

 

 

 

 

дени капки от осмо-

2. Единични пре-

на шнура

2. Пълно слепване

 

 

 

 

лен асфалт или обел-

къснати пукна-

3. Плесен на по-

на витките (размо-

 

 

 

 

вания, пукнатини и

тини на пласти-

върхността на

таване на витките

 

 

 

 

пробойни на плас-

катната обвивка

шнура

без нарушаване на

 

 

 

 

тиката

3. Излизане на

 

обвивката е невъз-

 

 

 

 

Допускат се:

влагоизолиращия

 

можно)

 

 

 

 

1. Обсипване на тал-

асфалт през об-

 

 

 

 

 

 

ка и незначително

вивката във вид

 

 

 

 

 

 

слепване на обмот-

на малки капки

 

 

 

 

 

 

ката на шнура при

4. Незначително

 

 

 

 

 

 

възможност за сво-

протъркване и

 

 

 

 

 

 

бодното им разделя-

пресъхване на

 

 

 

 

 

 

не без нарушаване

обвивката

 

 

 

 

 

 

на обвивката и вла-

5. Наличие на

 

 

 

 

 

 

гоизолиращото по-

мирис на мухъл

 

 

 

 

 

 

критие

 

 

 

 

 

 

 

2. Наличие на тъмни

 

 

 

 

 

 

 

петна или полоси на

 

 

 

 

 

 

 

пластикатната об-

 

 

 

 

 

 

 

вивка

 

 

 

 

 

 

 

3. Разкалчищване на

 

 

 

 

 

 

 

конците на краищата

 

 

 

 

 

 

 

на шнура

 

 

 

2.

Диаметър

+

-

В пределите на нормите на техничес-

Допуска се от-

Шнурът е с откло-

 

 

 

 

ката документация

клонение от диа-

нения в размерите,

 

 

 

 

 

метъра, което не

които пречат за из-

 

 

 

 

 

пречи на използ-

ползването му в за-

 

 

 

 

 

ването на шнура

палителни тръбички

 

 

 

 

 

по назначение

 

3.

Неслепяемост

+

-

Издържат изпитва-

Допуска се не-

При огъване на

 

 

на обвивката на

 

 

нията на неслепяе-

значително раз-

шнура под ъгъл

 

 

шнура (за шну-

 

 

мост в съответствие

мекване на водо-

180 ° се наблюдава

 

 

рове с оплетка

 

 

с изискванията на

изолиращия

нарушаване на

 

 

от конци)

 

 

техническата доку-

слой

слепването на

 

 

 

 

 

ментация

 

конците на об-

 

 

 

 

 

 

 

вивката

 

4.

Мразоустойчи-

+

-

Издържат изпитванията за мразоустой-

Не издържат

 

 

вост на обвивката

 

 

чивост на обвивката и са в съответ-

изпитванията за

 

 

 

 

 

ствие с изискванията на техническата

мразоустойчивост.

 

 

 

 

 

документация

При огъване след

 

 

 

 

 

 

престояване в

 

 

 

 

 

 

хладилната уста-

 

 

 

 

 

 

новка се наблю-

 

 

 

 

 

 

дава напукване,

 

 

 

 

 

 

пречупване и пр.

 

 

 

 

 

 

на обвивката на

 

 

 

 

 

 

шнура

 

5.

Водонепроницае-

+

-

Издържат изпитванията за водонепро-

Не издържат

 

 

мост на обвивката

 

 

ницаемост с изискванията на техничес-

изпитванията на

 

 

 

 

 

ката документация

водонепроницае-

 

 

 

 

 

 

мост

 

6.

Време за горене

+

+

В пределите на

В пределите на

Не по-малко от

По-малко от 50 сек

 

на 60 см отрязък

 

 

60-70 сек

55-75 сек

50 сек и не повече

или повече от 90 сек

 

от шнура

 

 

 

 

от 90 сек

 

7.

Характер и пъл-

+

+

Горенето на сърце-

Горенето на сър-

Горенето на сър-

Сърцевината на

 

нота на горенето

 

 

вината на шнура е

цевината е равно-

цевината на

шнура гори нерав-

 

 

 

 

равномерно по ця-

мерно по цялата

шнура е равно-

номерно. Наблюдава

 

 

 

 

лата дължина на

дължина на

мерно по цялата

се гаснене при из-

 

 

 

 

шнура. Не се допус-

шнура. Допуска

дължина на шнура.

питването на шну-

 

 

 

 

кат избухвания, про-

се прескачане на

По цялата дъл-

ра без предвари-

 

 

 

 

биване на обвивка-

отделни редки

жина на шнура

телна проверка на

 

 

 

 

та от снопове искри

снопове искри

има прескачане

херметичността му

 

 

 

 

и загасване на шнура.

през обвивката

на много снопове

 

 

 

 

 

Допуска се преска-

и избухвания

искри през обвив-

 

 

 

 

 

чане през обвивката

 

ката. Допуска се

 

 

 

 

 

на отделни искри

 

гасене на шнура

 

 

 

 

 

 

 

на отделни учас-

 

 

 

 

 

 

 

тъци след изпит-

 

 

 

 

 

 

 

ването на обвив-

 

 

 

 

 

 

 

ката за водоне-

 

Каталог: files -> documents
documents -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
documents -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
documents -> На 14 февруари съвпадат три празника
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
documents -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година
documents -> 21 ноември световен ден без тютюнев дим


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница